Vilka Utförare Av Hemtjänst Finns Stockholm?

Vilka Utförare Av Hemtjänst Finns Stockholm
183 träffar

 • 1A Lindalens Omsorg City. Skagersvägen 23, Årsta.
 • 1A Lindalens Omsorg Stockholm, norra. Finlandsgatan 10, Kista.
 • 1A Lindalens Omsorg Stockholm, södra. Harpsundsvägen 211, Bandhagen.
 • A Domicil Söderort. Måsholmstorget 3, Skärholmen.
 • A Domicil Västerort.
 • A&M Omsorg.
 • AB Hemstöd24 Omsorg.
 • AB Roo Hemtjänst & Vård.

Meer items
Visa hela svaret

Vilka ansvarar för äldreomsorgen i Stockholm?

Organisation – Stockholms stads äldreomsorg är fördelad på äldreförvaltningen och de 13 stadsdelsförvaltningarna. Dessutom köper staden olika tjänster från privata utförare. Äldreförvaltningen ansvarar för stadsövergripande riktlinjer, utveckling och uppföljning samt driften av Stockholms trygghetsjour.

Stockholms trygghetsjour svarar dels för arbetsledning av hemtjänst under icke kontorstid, svarar på samtal via trygghetslarmen samt ansvarar för driften av trygghetslarmen i Stockholms stad. Äldreförvaltningen Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för att utföra den kommunala äldreomsorgen med vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet.

Stadsdelsförvaltningar
Visa hela svaret

Vilka lagar styr insatserna vid hemtjänst?

Socialtjänstlagen ger dig rätt till bistånd i form av hemtjänst, bostad i ett så kallat äldreboende (i lagen kallas det särskilt boende) eller annan hjälp och stöd som du kan behöva och som du inte kan få på annat sätt.
Visa hela svaret

Vem kan starta hemtjänst?

Om du vill starta privat hemtjänst eller redan är utförare av hemtjänst inom stadens valfrihetssystem finns det en del information som kan vara viktig att känna till. Här har vi samlat information om vilka kommunala regler och tillstånd som kan gäller för hemtjänst.

Sedan lagen om valfrihetssystem infördes har många nya vårdföretag etablerats i Stockholm. Allt fler vård- och omsorgstjänster utförs av privata aktörer på uppdrag av kommuner och landsting. Det är en bransch där stora förändringar sker och därför är det viktigt att vara uppmärksam på nya krav och lagändringar.

Jobba som undersköterska inom hemtjänst och äldreboende

Du behöver inte tillstånd från kommunen för att bedriva hemtjänst, utan från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Hemtjänst, Inspektionen för vård och omsorgs webbplats Men det finns andra tillstånd och regler som du kan behöva ha kontakt med Stockholms stad för ifall du driver ett hemtjänstföretag.
Visa hela svaret

Vad får hemtjänsten inte göra?

Hemtjänsten gör inte sådant som du själv kan göra eller få hjälp med på annat sätt. Du kan till exempel få hjälp med: personlig hygien.
Visa hela svaret

Vem ansvarar för hemtjänsten?

Socialnämnden – Socialnämnden är ett exempel på en nämnd och är den del av kommunen som har ansvar för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen. Det kan handla om att besluta om insatser för äldre personer, till exempel hemtjänst eller plats i särskilt boende. I en del kommuner har socialnämnden ett annat namn.
Visa hela svaret

Vem är ansvarig för äldreomsorgen?

Annat stöd – Här är exempel på hjälp du kan få från kommunen:

 • Kompletterande rehabilitering och,
 • Trygghetslarm eller ibland också telefonservice där du varje dag blir uppringd av personal från hemtjänsten.
 • Dagverksamhet där du kan umgås med andra äldre.
 • Hjälp av en hörselkonsulent om hörseln är nedsatt.
 • Hjälp med att byta gardiner eller annat som kan medföra en risk för att falla.
 • Hjälp att söka,

Kommunen har ansvaret för äldreomsorgen, men kan överlåta driften av viss verksamhet till privata eller kooperativa entreprenörer. På vissa orter finns ideella organisationer som också erbjuder stöd. Det kan vara ledsagning till läkarbesök, frisör, konserter eller andra evenemang.

Du kan även få besök i hemmet, ett samtal över en kopp kaffe eller en promenad. Varje kommun bestämmer vad stöd till äldre ska kosta. Det finns ett högkostnadsskydd i socialtjänstlagen, en så kallas maxtaxa, så du behöver aldrig betala mer än ett visst belopp i månaden. Avgifterna får inte vara högre än att du har tillräckligt med pengar kvar för dina personliga behov, boendekostnader och andra vanliga levnadsomkostnader.

Den summan kallas förbehållsbelopp och räknas ut efter regler i socialtjänstlagen. Om du lever tillsammans med någon tar kommunen hänsyn till er gemensamma situation för att beräkna avgiften. Om du till exempel behöver mycket hjälp men lever med någon som inte behöver det, ska ni kunna bo kvar tillsammans med en ekonomi som ni kan klara er på.

You might be interested:  Vad Kostar Taxi Från Göteborg Till Landvetter?

Om din ansökan fått avslag Om du inte är nöjd med myndighetens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. Du måste skicka in överklagandet inom viss tid efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig.

Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det, skickar myndigheten vidare överklagandet och andra handlingar till förvaltningsrätten. Om du inte är nöjd med äldreomsorgen Om du inte är nöjd med äldreomsorgen finns det olika sätt att klaga:

 • Om du vill framföra klagomål, synpunkter eller har frågor som gäller hälso- och sjukvården, vården inom kommunerna eller folktandvården, kan du vända dig till patientnämnden i kommunen eller regionen. På vissa sjukhus finns en patientombudsman som du kan kontakta om du eller någon närstående känt sig illa bemött eller är missnöjd med vården. Om du behöver prata med någon oberoende sakkunnig kan du i vissa kommuner vända dig till en äldreombudsman.
 • När du har frågor, synpunkter eller klagomål på den vård eller omsorg som du själv eller en närstående får, bör du i första hand vända dig till socialnämnden i din kommun, eftersom det är den som har ansvaret för din äldreomsorg. Du kan också vända dig direkt till
 • I varje kommuns äldreomsorg finns det en eller flera medicinskt ansvariga sjuksköterskor, MAS, som ska övervaka patienternas säkerhet. Du kan vända dig till den som är MAS om du har synpunkter på hälso- och sjukvården som ges inom äldreomsorgen. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är oftast ansvarig för att anmäla händelser och risksituationer enligt Lex Maria till IVO.

Ingemar Karlsson Gadea, 1177.se, nationella redaktionen Ylva Lindblom, förbundsjurist, Sveriges kommuner och regioner, SKR, Stockholm Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

En vårdskada är en skada som du har fått inom vården och som kunde ha undvikits. En vårdskada måste utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

: Äldreomsorg
Visa hela svaret

Vad är skillnaden mellan hemtjänst och hemsjukvård?

Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. Hemtjänsten består till exempel av hjälp med personlig omvårdnad och dagliga sysslor som städning, inköp, matlagning eller att leverera färdiglagad mat.

 • Beroende på den äldre personens behov kan hjälpen innefatta personlig omvårdnad, till exempel hjälp med hygien, stöd vid förflyttning, och annan omsorg.
 • Den person som behöver insatser från hemtjänsten kan ansöka om detta hos den egna kommunen.
 • En handläggare utreder personens behov av hemtjänst och fattar ett biståndsbeslut om vilken hjälp den sökande har rätt till.

Socialtjänstlagen anger att äldre personer så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges. Parallellt med hemtjänst kan en äldre person ha behov av hemsjukvård. Hemsjukvård kan ges i ordinarie bostad eller i särskilt boende som till exempel äldreboende eller demensboende.
Visa hela svaret

Vad är skillnaden mellan SoL och HSL?

Den hälso- och sjukvård enligt HSL som bedrivs av kommuner, eller enligt avtal med kommuner, och den all- männa omvårdnad enligt SoL som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård. inom hälso- och sjukvård och tandvård, används begreppet medicinska ar- betsuppgifter.
Visa hela svaret

Är hemtjänst en myndighet?

Hemtjänst beviljas av socialtjänsten och består av hjälp och stöd till en enskild person i det egna hemmet eller motsvarande så att personen ska kunna fortsätta bo kvar hemma. Verksamheten bedrivs enligt 7 kap.1 § 6 socialtjänstlagen (SoL).
Visa hela svaret

Vem jobbar på hemtjänst?

Undersköterska som arbetar med personlig omvårdnad inom äldreomsorgen. Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Undersköterskor inom äldreomsorg arbetar på särskilda boenden eller i hemtjänst.
Visa hela svaret

Hur mycket tjänar man inom hemtjänsten?

Medellönen för hemtjänstvårdare eller hemtjänstpersonal med undersköterskeutbildning, är enligt lönestatistik från Ratsit, 29 500 kronor per månad. Detta är en genomsnittlig bruttolön enligt statistik från 2021.
Visa hela svaret

Får man lov att filma hemtjänst?

Lagligt att spela in hemtjänstpersonal? Övrigt/annat Får vårdtagare spela in hemtjänst personal? 2018-09-10 Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Det finns inget principiellt förbud mot att som vårdtagare spela in sin hemtjänstpersonal.

Om vårdtagaren spelar in en video på hemtjänstpersonalen är det därför normalt lagligt förutsatt att filmningen inte görs på ett kränkande sätt, till exempel på grund av att personalen filmas i en utsatt eller privat situation. Att exempelvis spela in en person som byter om eller är på toaletten kan utgöra kränkande fotografering – ett brott enligt 4 kap.6 a §,

Ljudupptagning är likaså tillåten så länge den som spelar in själv också deltar i samtalet. En person som i hemlighet spelar in ett samtal mellan andra personer kan göra sig skyldig till olovlig avlyssning (4 kap.9 a § brottsbalken). Tänk dock på att inspelningen kan strida mot hemtjänstens ordningsföreskrifter eller regler – även om den inte är förbjuden enligt lag.

 • Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar! Vänliga hälsningar, Oskar Emilsson Fru Justicia Studentrådgivare Fru Justicia Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis.
 • Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk.
 • Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess.
You might be interested:  Vad Kostar Ambulans I Stockholm?

Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. : Lagligt att spela in hemtjänstpersonal?
Visa hela svaret

Kan man jobba i hemtjänsten utan utbildning?

För att arbeta som vårdbiträde krävs ingen formell utbildning. Tidigare erfarenhet från arbete inom vården är bra att ha. Yrket kan ge värdefull erfarenhet inför utbildning till undersköterska eller sjuksköterska. För att gå vidare och arbeta som undersköterska kan man läsa vård- och omsorgsprogrammet.
Visa hela svaret

Får hemtjänsten handla?

Vad kan du få hjälp med? Hemtjänst ska vara ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn.
Visa hela svaret

Vad ska hemtjänsten städa?

Städning innefattar till exempel att damma, dammsuga, torka golv och städa badrum men kan också vara annat som behövs för att hålla hemmet i ordning, som blomvattning och tömning av papperskor gar. Vid behov kan hemtjänstens personal också göra sådant som att frosta av frysen, rengöra spisfläkt och torka ur skåp.
Visa hela svaret

Vem ansvarar för hemsjukvården i Stockholm?

Vart vänder du dig? – I vissa kommuner är det primärvården, alltså din vårdcentral/husläkarmottagning/hälsocentral som ansvarar för den basala hemsjukvården. I andra kommuner har kommunen tagit över det ansvaret. Ofta blir det aktuellt med basal hemsjukvård efter att du har varit i kontakt med sjukvården.

Har du varit hos din vårdcentral/husläkarmottagning/hälsocentral och det är dem som är ansvariga för hemsjukvården så skriver distriktsköterskan eller husläkaren där in dig i hemsjukvården och planerar insatserna. Är det kommunen som har ansvaret så tar personalen på vårdcentral/husläkarmottagning/hälsocentral kontakt med hemsjukvårdsenheten inom kommunen för att berätta att du är i behov av hemsjukvård.

Kommunen tar sedan kontakt med dig för att skriva in dig och organisera insatserna. Om du har varit på sjukhus så tar personalen där, efter ditt medgivande, kontakt med den organisation som är ansvarig för hemsjukvård i ditt fall. Om det ska hållas ett vårdplaneringsmöte på sjukhuset så kan husläkare eller distriktssköterska från hemsjukvården ombes vara med.
Visa hela svaret

Vad heter det när man jobbar inom hemtjänsten?

Undersköterska inom äldreomsorgen och hemtjänst Som undersköterska inom äldreomsorgen ger du individuell vård och omsorg till äldre i eget eller särskilt boende för äldre. Du är en del av personens vardag. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet.
Visa hela svaret

När hemtjänsten inte räcker till?

Vårdplanering på sjukhuset – Om du vårdats på sjukhus och kommer behöva hjälp i hemmet efter att du skrivs ut så görs ofta en vårdplanering innan du åker hem. Har du behov av stöd och vård från fler aktörer kan en Samordnad individuell plan göras. Planeringen är sker vid ett möte där du, sjukhuspersonal, kommunens biståndshandläggare, primärvården och andra som kan vara berörda deltar.

Du kan också välja att ha med en eller flera närstående. Sjukhuspersonalen tar ofta initiativ till en vårdplanering, men det ska alltid ske i samråd med dig och dina närstående. Du har rätt att bestämma vilka som ska delta på mötet. Mötet är till för att bedöma hur din vård och omsorg bäst ska kunna tillgodoses efter det att du skrivits ut från sjukhuset.

Du har möjlighet att berätta hur din vardag ser ut och vilka eventuella svårigheter du ser i samband med hemkomsten. Samtidigt får du information om vilka hjälpinsatser som finns och vad det kostar. En samordnand individuell plan är en möjlighet för dig, dina närstående och berörda verksamheter att få en helhetsbild av situationen.
Visa hela svaret

Vad är skillnaden mellan hemtjänst och äldreboende?

Ofta i olika lokaler – Det är vanligt att chefer inom hemtjänsten befinner sig en bit från den dagliga verksamheten. De sitter ofta tillsammans med en grupp andra chefer, på ett särskilt kontor. Undersköterskorna i hemtjänsten brukar börja och sluta sina arbetsdagar i en helt annan lokal.

Det gäller både hemtjänsten och särskilda boenden, fortsätter Dan Lundgren.– Men när chefen inte är på plats får undersköterskorna i hemtjänsten inte direkt feedback, till exempel när arbetstakten eller arbetskraven blir för höga.De organisatoriska förutsättningarna stödjer inte cheferna i att vara aktiva, närvarande och stöttande, sammanfattar han.

Medarbetarna i hemtjänsten behöver dessutom få större möjligheter att påverka arbetet och arbetstakten. En viktig pusselbit i det sammanhanget är hur arbetet planeras och läggs upp.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Krävs För Nationskort Uppsala?

Måste man vara undersköterska för att jobba i hemtjänsten?

För hög arbetsbelastning är ett arbetsmiljöproblem – Bemanning, arbetsvillkor, arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet hänger nära samman. Rätt bemanning innebär att arbetet kan utföras tryggt och säkert och bidrar till en hållbar arbetsmiljö. Det är ett välkänt problem att personalen i hemtjänsten ofta har för hög arbetsbelastning.

 1. I Kommunals medlemsundersökning svarade 6 av 10 i hemtjänsten att de har svårt att hinna ta kortare pauser, minst någon gång i veckan.
 2. Det är upp till arbetsgivarna att se till att de som utses till fast omsorgskontakt får rätt förutsättningar att kunna leva upp till uppdraget – inte minst tillräckligt med tid i sitt schema.

Arbetstiden ska räcka, både till alla nödvändiga arbetsuppgifter och för att skapa ett hållbart och friskt arbetsliv. Allt annat är självklart oacceptabelt. När arbetsbelastningen blir för hög i hemtjänsten är det ett arbetsmiljöproblem, som oftast beror på otillräcklig bemanning och/eller detaljstyrda scheman.
Visa hela svaret

Vad kostar hemtjänst i Stockholm?

Timavgiften är 222 kronor per timme och debiteras om ditt avgiftsbeslut omfattar hemtjänstinsatser upp till högst 2 timmar per månad, om det blir mer förmånligt för dig. Trygghetslarm eller grundavgift i servicehus.1–4,5 timmar hemtjänst eller avlösning 17–20,5 timmar per månad. Ett eller båda alternativen.
Visa hela svaret

Vilken lag bestämmer inom socialtjänsten äldreomsorgen?

Socialtjänstlagen – Socialtjänstlagen handlar om vilka rättigheter du har till äldreomsorg. Den innehåller regler för hur kommunen ska hjälpa dig som inte kan få stöd på något annat sätt. Hjälpen som du kan få kallas bistånd. Biståndet ska bidra till att du får en skälig levnadsnivå och ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.
Visa hela svaret

Vem är ansvarig för vården?

Regionerna har det grundläggande ansvaret att erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård. Kommunerna ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård för vissa områden. Kommunal hälso- och sjukvård omfattar vård i form av allt från hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till vård och omsorg för personer i vård- och omsorgsboenden.
Visa hela svaret

Vem ansvarar för sjukvården i Stockholm?

Kristdemokraternas arbete i Region Stockholm utgår från alla människors unika och okränkbara värde. Vård och kollektivtrafik är välfärdens kärna och ska präglas av kvalitet, trygghet, jämlikhet och tillgänglighet. Kristdemokraterna har varit med och styrt Region Stockholm i 16 år.

Mellan 2018–2022 styrde vi tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Nu är vi i opposition tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. Region Stockholms fullmäktige är Sveriges näst största folkvalda församling med 149 ledamöter. Kristdemokraterna representeras idag av 10 ledamöter.

Vi kristdemokrater står för trygghet och utveckling av vården och kollektivtrafiken i Stockholms län. Viktiga frågor som vi driver inom sjukvården:

Vi vill satsa på fler barnmorskor för en trygg förlossningsvård. Det behövs mer forskning på kvinnosjukdomar. Vi vill öppna ett nytt forskningscentrum i Stockholm som bidrar till en bättre sjukvård i hela landet. Att upptäcka cancer tidigt kan rädda liv. Vi vill höja mammografiåldern, prostatacancertesta män från 50 år, utöka HPV-vaccinering och utrota livmoderhalscancer. Vi vill ha fler vårdplatser för en tillgänglig sjukvård. Vi vill utreda behovet av ytterligare en akutmottagning och på så sätt skapa fler vårdplatser. Vi vill ge alla en fast läkarkontakt, speciellt de äldre och sköra. Vi vill också införa ett vaccinationsprogram som skyddar äldre. Vi vill korta köerna till BUP och ge varje ung, som söker vård för psykisk ohälsa, en fast läkarkontakt. Vi behöver en mer jämlik vård över hela landet. För det krävs att staten tar över styrningen av sjukvården. Det blir mer effektivt med en organisation i stället för de 21 regioner som idag styr med olika resurser och effektivitet.

Viktiga frågor som vi driver inom kollektivtrafiken:

Idag finns kameror i bussar, tunnelbanetåg och på perronger. Vi vill införa kameror utanför spärrlinjerna där majoriteten av brotten sker. Ringen runt Stockholm ska slutas via en östlig förbindelse. Vi vill binda samman tvärbanan via en förlängning från Sickla till Ropsten och vidare till Solna station. Genom att bygga tvärförbindelse Södertörn avlastar vi det hårt trafikerade regionala vägnät och ger en bättre kollektivtrafik. Vi tror på en omställning till fossilfri kollektivtrafik. Därför vill vi elektrifiera regionens bussar. Vi vill se en förlängning av Spårväg City från Djurgårdsbron till Ropsten, som vidare binds ihop med Lidingöbanan. Flera centrala platser i Stockholm ligger nära vattnet. Vi vill satsa på fler båtlinjer inom SL för att avlasta vägnätet.

Vill du veta mer om vad som händer i Region Stockholm? Anmäl dig för KD Stockholms nyhetsbrev >> Nyheter från regionen >>
Visa hela svaret

Vem ansvarar för HSL Säbo?

Regionerna har det övergripande ansvaret för att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom regionen. När det gäller vård och behandling som ges till äldre som bor på särskilt boende är ansvaret, som nämnts ovan delat. Regionen ansvarar för den vård och behandling som ges av läkare.
Visa hela svaret