Var Ligger Migrationsverket I Göteborg?

Var Ligger Migrationsverket I Göteborg
Adres : Vestagatan 2, 416 64 Göteborg, Zweden Bewerking voorstellen Ontbrekende gegevens toevoegen Openingstijden toevoegen Hartelijk dank voor je feedback. Je reacties helpen de functionaliteit van Google Zoeken te verbeteren. Opmerking: Je feedback heeft niet direct invloed op de positie van een bepaalde pagina.

Meer informatie Klaar Vragen en antwoorden Een vraag stellen V: (Vertaald door Google) Is het mogelijk om tegelijkertijd een verblijfsvergunning en een bezoekvisum aan te vragen? Om naar Zweden te kunnen verhuizen, samen met mijn schat.? Wie is Zweeds staatsburger. (Origineel) Är det möjligt att ansöka om uppehållstillstånd och besök visum samtidigt? För att få flytta till Sverige, tillsammans med min älskling.? Som är svensk medborgare.

A: (Vertaald door Google) Hallo. Ik wil wat vragen over Verblijfsvergunning. Mijn verblijfsvergunning is afgelopen 22-12-2022 dus 6 maanden kwartaal Ik wil juli naar Afrika reizen. wat is er gebeurd Verblijfsvergunning over moet ik verhuizen.Ik denk om mij te krijgen. Op basis van bezoeken aan deze plaats.09:00: Nu meestal op zijn drukst Mensen besteden hier gewoonlijk 20 min. tot 1 uur Reviews van internet Google verifieert geen reviews van andere sites. Ga naar de betreffende site om het reviewbeleid te bekijken. Reviews Een review schrijven Een foto toevoegen Foto’s in behandeling Nieuwe foto’s zijn pas zichtbaar voor klanten nadat je bent geverifieerd. Meer foto’s toevoegen Openbare foto’s van Migrationsverket Nationellt servicecenter uploaden Afbeelding wordt openbaar op internet geplaatst Reviews zijn niet geverifieerd Reviews worden niet geverifieerd door Google, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.

Måste man boka tid för Migrationsverket?

Lämna in din ansökan – När du lämnar in din ansökan ska du ta med dig

ditt svenska id-kortansökningsblanketten, ifylld och påskriven (en blankett per person). Tänk på att båda vårdnadshavarna måste skriva på blanketten när du ansöker om resedokument åt ett barneventuellt tidigare utfärdat resedokument eller kopia på polisanmälan där det står att du har förlorat ditt resedokument.

Om du inte har styrkt din identitet tidigare kan du också bifoga en kopia av ditt hemlandspass eller andra handlingar som styrker din identitet (om du inte har något pass). Det kan till exempel vara id-kort, födelsebevis eller militärbok. Om du har ett hemlandspass eller ett äldre resedokument måste du lämna dessa till Migrationsverket.

Ibland kan handläggaren acceptera att du lämnar in kopior på ditt pass tillsammans med din ansökan, men då kommer du att uppmanas att lämna in passet i original när det är dags att handlägga din ansökan eller när du ska hämta ut ditt nya pass. Migrationsverket fotograferar dig och tar dina fingeravtryck när du lämnar in din ansökan.

Ditt foto, dina fingeravtryck och dina personuppgifter lagras i ett datachip i resedokumentet. Dessa uppgifter sparas inte hos Migrationsverket, utan finns bara lagrade i kortets chip. Barn under sex år behöver inte lämna fingeravtryck. Du kan behöva svara på frågor om dina möjligheter att få ett hemlandspass eller en annan handling som gäller som pass.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att få ett beslut från Migrationsverket?

Vid ansökningar om arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare från andra EU-länder gäller fyra månader. Vid ansökningar om EU-blåkort gäller 90 dagar. Migrationsverket kommer inom fyra veckor antingen avgöra ditt ärende eller avslå din begäran.
Visa hela svaret

Hur man kan boka tid hos Migrationsverket?

Boka ditt besök Innan du bokar tid fyller du i vad du ska göra på ditt besök. Läs sedan igenom vad som gäller för ditt ärende. Fyll i vilken ort du vill besöka och hur många personer besöket gäller. Läs och godkänn Migrationsverkets användarvillkor och klicka sedan på Fortsätt till tidsbokningen.
Visa hela svaret

Hur lång väntetid uppehållstillstånd?

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen för din fråga. Långa handläggningstider hos Migrationsverket Pga. oroligheter i världen är det många som söker sig till Sverige vilket innebär en stor utmaning för Migrationsverket. Hur lång tid ett ärende tar är svårt att säga då det kan skilja sig mycket beroende på vilken typ av uppehållstillstånd man ansöker om och ett antal andra faktorer.

 • Vidare är det svårt att uttrycka sig om hur arbetsbelastningen ser ut på olika handläggningsenheter och hur handläggningsprocessen internt går till på Migrationsverket.
 • Som jag förstår det beviljas inte förturer vid handläggning av ärenden om uppehållstillstånd.
 • Istället handläggs alla ansökningar så skyndsamt som möjligt utifrån omständigheterna i varje enskilt ärende.

På Migrationsverkets hemsida kan ni beräkna en preliminär handläggningstid för er typ av ärende genom att svara på några frågor, klicka här, Vid ytterligare frågor om påskyndande av ärenden, arbetssätt och handläggningstider hänvisar jag er direkt till Migrationsverket.

 • Hur handläggningen ska vara Det framgår inte av din fråga vilket uppehållstillstånd ni inväntar, men då du har angett tiden “nio månader” förmodar jag att det handlar om familjeanknytning enligt 5 kap.3 och 3 a §§ utlänningslagen,
 • Ett ärende om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning ska avgöras inom nio månader från att ansökan skickades in, om det inte finns särskilda skäl, se 4 kap.21 a § utlänningsförordningen,

Om prövningen av ansökan är av komplicerad natur får fristen i undantagsfall förlängas. I prop.2005/06:72 s.56 f. görs bedömningen att fristen skall kunna förlängas t.ex. om sökanden inte ger in erforderligt beslutsunderlag i tid, om Migrationsverket trots förelägganden inte får in begärt underlag eller om sökanden på annat sätt inte har medverkat i handläggningen av ärendet.

 • En annan situation som kan innebära en förlängning av tidsfristen är att det rör sig om en komplicerad utredning där t.ex.
 • Frågor som rör allmän ordning eller säkerhet aktualiseras.
 • Vad kan man göra? Om du anser att du blivit felaktigt behandlad av en myndighet kan du göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO), klicka här,

Det är många som har vänt sig dit med klagomål om långsam handläggning. I ett JO-beslut från 2016-06-13 har kritik inte riktats till Migrationsverket då orsakerna till de långa handläggningstiderna ligger utanför Migrationsverkets kontroll samt att Migrationsverket kontinuerligt har arbetat med förbättringsåtgärder för att komma till rätta med handläggningstiderna, du kan läsa beslutet här,

Sammanfattningsvis kan man konstatera att handläggningen inte ska ta så lång tid som det har gjort i ert fall, men att det idag tyvärr inte är ovanligt att det gör det pga. omständigheterna i världen. Jag har stor förståelse för att processen känns betungande för er, men tyvärr är det inte mycket man kan göra för att påskynda handläggningen i ett enskilt fall.

Jag önskar er all lycka i processen och behöver ni ytterligare hjälp med detta är ni välkomna att boka tid hos en av våra familjejurister på ett kontor nära dig. Med vänlig hälsning, Maria Juhlin
Visa hela svaret

You might be interested:  När Börjar Gymnasiet 2021 Helsingborg?

Varför tar Migrationsverket så lång tid?

– Handläggningstiderna kan variera. Två ärenden som lämnas in samtidigt kan få olika beslutsdatum. Anledningen är att handläggningen består av flera moment innan beslut kan fattas. Olika moment tar olika lång tid. En orsak till att ett ärende kan ta längre tid än ett annat är bland annat om Migrationsverket behöver begära in en komplettering i ärendet.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att bli svensk medborgare 2022?

Kortare tid från ansökan till beslut – I prognosen konstateras att Migrationsverket fortsätter arbeta för att minska tiden från ansökan till beslut inom samtliga ärendeslag. Under året räknar myndigheten bland annat med att nå målet om att 90 procent av förstagångsärendena inom asyl ska avgöras inom sex månader.

Det innebär en genomsnittlig handläggningstid på tre till fyra månader. Framöver väntas även handläggningstiderna inom övriga ärendeslag successivt minska till de tidsramar myndigheten har att förhålla sig till. – Antalet ansökningar om svenskt medborgarskap fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer.

Under 2020 tog vi emot drygt 87 000 ansökningar, och totalt sett motsvarar antalet öppna medborgarskapsärenden hälften av våra ärenden totalt. I år sker därför en viss omställning från asylprövningen till medborgarskapsprövningen där resursbehovet nu är större.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bli svensk medborgare?

En ansökan om svenskt medborgarskap kostar 1 500 kronor. Skriv ditt personnummer i meddelanderutan. Du ska skicka med ett kvitto som visar att avgiften är betald. Avgiften måste vara betald för att vi ska pröva ansökan.
Visa hela svaret

Hur mycket måste man tjäna för att få uppehållstillstånd?

– Om du inte har fått anställningsvillkor som är i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen under en viss period men din arbetsgivare har rättat bristen innan Migrationsverket har påtalat den ska vi beakta det vid helhetsbedömningen.

 1. Då tittar vi på vilken bristen är och varför den har gjorts.
 2. Utifrån en helhetsbedömning kan exempelvis mindre brister tillåtas.
 3. Migrationsverket tittar även på om det vore oskäligt att återkalla ditt tillstånd eller vägra en förlängning av ditt arbetstillstånd.
 4. Utgångspunkten är att en brist ska ha åtgärdats av arbetsgivaren och att du ska ha kompenserats för bristen, om det är möjligt.

Bristen ska också ha åtgärdats i nära anslutning till att den upptäcktes.
Visa hela svaret

Kan man påskynda Migrationsverket?

Alla Migrationsverkets kunder vill få sin ansökan avgjord så snabbt som möjligt. Om en ansökan behandlas med förtur, fördröjer det handläggningen av andras ansökningar, vilket inte är rättvist mot andra sökande. Begäran om påskyndad behandling leder därför mycket sällan till en snabbare handläggning.

flyttning studier semesterresa eller besök hos släktingar utomlands det faktum att resedokumentet eller uppehållstillståndet går ut: om ditt pass eller uppehållstillstånd går ut, måste du förnya dem i god tid önskan att fullgöra värnplikt.

Om du vill begära att din ansökan behandlas skyndsamt, ska du lämna in en skriftlig begäran ( per e-post eller brev ). Vi behandlar endast skriftliga begäranden. Ange

ditt namn ditt kundnummer ditt födelsedatum eller din personbeteckning orsaken till din begäran.

Bifoga ett intyg eller någon annan utredning som stöder din begäran. Vi skickar inget separat svar på begärandena. Kom ihåg att om du skickar personliga uppgifter per e-post, gör du det på egen risk, eftersom e-postförbindelserna inte är skyddade.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar Uppehållstillståndskort?

Avgifter för ansökan om uppehållstillstånd för studerande och deras familjemedlemmar

Ansökan om uppehållstillstånd för studier Avgift
Vuxen 1 500 kr
Barn under 18 år 750 kr

Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att få uppehållstillstånd efter intervju?

Ansökan om uppehållstillstånd för besök – Efter att du bokat en tid via epost ska du besöka ambassaden och lämna in följande dokument. Det finns även möjlighet att skicka ansökan, och alla kompletterande handlingar, via post till ambassaden PO. Box. Krav för uppehållstillstånd för besök En grundläggande regel är att alla dokument ska lämnas in i original och att dokumenten ska vara skrivna på svenska eller engelska.

ha fått en inbjudan från den person du ska besöka kunna försörja dig under den tid du ska vara i Sverige ha ett pass som är giltigt minst tre månader efter besökets ha en returbiljett eller pengar för att köpa en biljett.

1. Du behöver en inbjudan Den person som du ska besöka i Sverige ska fylla i blanketten Inbjudan, nummer 240011, och skicka den till dig. Han eller hon ska också skicka med kopia av pass, id-kort eller liknande som visar hans eller hennes identitet. Inbjudan, blankett nummer 240011 (på svenska) Invitation, form number 241011 (på engelska) 2.

blanketten Inbjudan, personbevis, kopia av pass, id-kort eller liknande från den person du ska besöka kontoutdrag eller något annat dokument som visar att du har pengar för den tid du ska besöka Sverige kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland returbiljett eller dokument som visar att du har pengar för att köpa en biljett.

Blanketter Ansökan om uppehållstillstånd för besök, blankett nummer 164011 (på svenska) Application for a visitor’s permit, form number 165011 (på engelska) Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, blankett nummer 238011 (på svenska) Family details – appendix to your application, form number 239011 (på engelska) 3.

 • Lämna in din ansökan Du ska lämna in din ansökan på ambassaden på din bokade tid.
 • De flesta måste betala en avgift i samband med att ansökan lämnas in, ta med kvittot till ambassaden,4.
 • Intervju Du kommer att få göra en intervju i samband med att du lämnar in din ansökan.
 • Under intervjun kommer du att få svara på frågor om ditt besök till Sverige.

Även barn som ansöker ska följa med. Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip. Om du behöver visum för att resa till Sverige behöver du uppehållstillståndskortet när du reser till Sverige.

 • Därför kommer du att bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck i samband med att du gör din intervju.
 • Du som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa utan uppehållstillståndskortet och lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket när du har kommit till Sverige.5.

Migrationsverket handlägger Efter din intervju skickas din ansökan till Migrationsverket i Sverige som handlägger och tar beslut i ärendet. Räkna med att det tar ungefär fyra veckor innan din ansökan har kommit fram till Migrationsverket.6. Du får beslut När du ska hämta beslutet ska du ta med dig ditt pass.

 • Så länge gäller tillståndet Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år, men oftast högst sex månader.
 • Uppehållstillståndet gäller bara för ett besök och inte för att du ska arbeta eller bosätta dig i Sverige.
 • Glöm inte försäkring Du blir inte folkbokförd i Sverige och har inte rätt till sociala förmåner.
You might be interested:  När Öppnar Willys I Borås?

Det är därför viktigt att du har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall. Om Migrationsverket avslår din ansökan Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet.

Information om hur du gör finns i ditt beslut.7. Uppehållstillståndskort Eftersom besöket är längre än tre månader kommer du att få ett uppehållstillståndskort som bevis på att du har rätt att vara i Sverige. Kortet innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck på ambassad.

Om du inte blev fotograferad och lämnade fingeravtryck när du ansökte ska du besöka ambassaden för att göra det nu. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan ditt besök. När kortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det till dig.
Visa hela svaret

Hur många har fått uppehållstillstånd 2022?

Statistiken finns enbart på svenska och i Excelformat. Månadsstatistik.

Månadsstatistik beviljade uppehållstillstånd jan-nov 2022 november 2022
Asyl inklusive sökande enligt massflyktsdirektivet 54,649 2,071
EU/EES 7,310 626
Studier 13,505 494
Verkställighetshinder 691 53

Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att få medborgarskap?

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation. Hur lång tid kan det ta att få ett ärende prövat av Migrationsverket? I nuläget tar det ca 38 månader att få ett beslut om svenskt medborgarskap (för frågor om handläggningstid i dagsläget, se Migrationsverkets hemsida och fyll i vilket ärende frågan gäller).

Observera att detta inte är ett löfte om att du kommer att få ett beslut inom denna tid. Tiden visar endast hur lång tid det har tagit för personer med liknande ansökningar att få ett beslut. Begäran hos Migrationsverket om att avgöra ärende En person kan skriftligen begära att en myndighet (t ex Migrationsverket) ska avgöra ett ärende som inte har inletts inom sex månader från det datum då personen ansökte om ärendet ( förvaltningslagen 12 § första stycket ).

Här hittar du blanketten för att göra en sådan begäran hos Migrationsverket, Du kan antingen maila eller skicka blanketten via post (adress hittar du på blanketten). Migrationsverket ska då inom fyra veckor från den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran ( förvaltningslagen 12 § första stycket ).

 • Det är alltså ingen garanti att man får sitt ärende prövat ifall man skickar in en begäran om att få sitt ärende prövat.
 • Överklaga Migrationsverkets avslag av begäran om att avgöra ärende Ifall Migrationsverket avslår en begäran om att ärendet ska avgöras så kan man överklaga detta till Migrationsdomstolen ( förvaltningslagen 12 § andra stycket ).

I beslutet finns det information om hur du ska göra för att överklaga beslutet. På Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om hur du gör en sådan överklagan och hur en överklagan går till, Avslutning och rekommendation Jag rekommenderar dig att börja med att skicka en begäran om att få ditt ärende prövat till Migrationsverket.

Fyll i blanketten och skicka den antingen via mail eller post till den adress som finns angiven i den gula rutan på blanketten. Jag önskar dig lycka till och hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. På Familjens Jurists hemsida kan du läsa mer om migrationsrätt samt boka tid för juridisk rådgivning via telefon,

Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.
Visa hela svaret

Vart skickar man brev till Migrationsverket?

Fyll gärna i blanketten på datorn, det underlättar vår hantering. Den ifyllda och underskrivna blanketten kan du skanna in och mejla till migrationsverket @ migrationsverket.se eller skicka den per post till Migrationsverket, 601 70 Norrköping.
Visa hela svaret

Hur länge får man bo i Sverige utan uppehållstillstånd?

Nordisk medborgare i Sverige – Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du fritt resa till Sverige för att vistas och arbeta där. Du behöver varken visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Du får vistas i Sverige i upp till ett år. Om du ska vistas i Sverige längre än ett år ska du folkbokföra dig i landet.

 • Du kan läsa mer om det under avsnittet om folkbokföring.
 • Om du är medborgare i ett EU-/EES-land och är anställd, egenföretagare, studerande eller har tillräckliga ekonomiska resurser för att försörja dig själv har du uppehållsrätt i Sverige.
 • Uppehållsrätt innebär att du som medborgare i ett EU-/EES-land kan vistas i Sverige i tre månader utan uppehållstillstånd.

Om du uppfyller uppehållsrätten har du automatiskt uppehållsrätt i Sverige och behöver inte kontakta Migrationsverket. Vid inresan till Sverige ska du dock ha med dig ett pass eller id-kort där ditt medborgarskap framgår. Om du har familjemedlemmar som är medborgare i ett land utanför EU ska de ansöka om uppehållskort.

Om du är schweizisk medborgare måste du ansöka om uppehållstillstånd.Kontakta Skatteverket för att folkbokföra dig i Sverige.Om du är EU-/EES-medborgare och arbetar i Sverige men bor i ett annat EU-/EES-land som du återvänder till minst en gång i veckan ska du inte folkbokföra dig i Sverige.

Om du har bott i ett land inom EU men inte är EU-medborgare kan du under vissa omständigheter få ställning som varaktigt bosatt i det landet. Du har då rättigheter som motsvarar de rättigheter som EU-medborgare har. Om du inte är medborgare i ett EU-/EES-land måste du ansöka om uppehållstillstånd för att kunna bo i Sverige.
Visa hela svaret

Varför svarar inte Migrationsverket?

Vad har vi för ytterligare möjligheter om Migrationsverket inte svarar på en dröjsmålstalan?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör långsam handläggning (dröjsmålstalan) och regleras således i En myndighet ska i sin verksamhet vara saklig och opartisk, detta följer av Myndigheten får därmed inte låta sig bli uppretad, eftersom det skulle brista i deras saklighet.

Den enskilde ges genom en möjlighet att påskynda det slutliga avgörandet i ärenden som drar ut på tiden genom en dröjsmålstalan. Denna talan fungerar på så sätt att om enskild själv inlett ett ärende, som inte avgjorts i första instans inom sex månader har denne rätt att skriftligen begära att myndigheten avgör ärendet.

Myndigheten ska inom fyra veckor från den dag då denna begäran kommit in hos förvaltningsmyndigheter antingen avgöra ärendet eller i ett eget beslut, avslå begäran om att avgöra ärendet. Ett beslut om avslag på en begäran om avgörande ska förses med en klargörande motivering. Enligt regeringen är fyra veckor en bra tid för myndigheterna att meddela rättssäkra beslut i majoriteten av ärendena Vad som gäller för dig En myndighet har alltså fyra veckor på sig att antingen avslå din begäran om att påskynda ärendet eller avgöra ärendet i sak.

You might be interested:  Vad Kallas Trakten Mellan Härnösand Och Örnsköldsvik?

Har du inte fått ett beslut överhuvudtaget om din begäran rekommenderar jag dig att bekräfta med ansvarig handläggare om din begäran faktiskt ankommit. Man kan även vända sig till JO (justitiekanslern) vid en sådan försening, annars finns det dessvärre inget rättsmedel som kan läka detta dröjsmål.
Visa hela svaret

Hur ser man om man har fått en handläggare på Migrationsverket?

Vem är min handläggare? När en utredande handläggare är tilldelad ditt ärende kommer hon eller han bara att kontakta dig om vi behöver någon ytterligare information eller har en fråga. När beslutet är fattat står handläggarens namn i beslutsdokumentet.
Visa hela svaret

Hur länge måste man vara gift för att bli svensk medborgare?

Hej och tack för din fråga, Du kan ansöka om medborgarskap nu. Från vad du har berättat verkar det som att du uppfyller villkoren, dvs. att du har haft din hemvist i Sverige sedan 3 år, att du sedan 2 är gift med en svensk medborgare, och att ni har bott tillsammans de senaste 2 åren.

 • När du ansöker om medborgarskap kommer Migrationsverket även bedöma hur bra du har anpassat dig till det svenska samhället.
 • Det kan därför vara bra att tänka på att du även kan behöva visa vilka svenskkunskaper du har och om du kan försörja dig.
 • För att en person över 18 år ska kunna bli svensk medborgare måste hen styrka sin identitet, ha permanent uppehållstillstånd i Sverige och ha hemvist i Sverige sedan 5 år.

Hemvisttiden ska i princip vara obruten. Sedvanliga semesterresor, kortare släktbesök eller liknande avbryter inte hemvisten i Sverige. Hemvisten är inte heller bruten om inte personen bosätter sig i ett annat land så att hen får sin hemvist där istället.

När man beräknar tiden för hemvist ska man ta hänsyn till personens avsikt, dvs. om hen har för avsikt att bosätta sig stadigvarande i Sverige. Personen ska även ha haft och förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt, Med hederligt levnadssätt avses framförallt att personen inte ska ha ägnat sig åt kriminalitet.

En person som har bedömts som flykting behöver ha haft hemvist i Sverige sedan 4 år. En nordisk medborgare behöver ha haft sin hemvist i Sverige sedan 2 år och behöver inte ha permanent uppehållstillstånd. Huvudregeln är alltså att personen ska ha permanent uppehållstillstånd samt ha haft hemvist i Sverige sedan 5 år, från dagen då hen ansökte om uppehållstillstånd för bosättning.

 • Från denna huvudregel undantas dock den som är gift med en svensk medborgare,
 • Enligt praxis från Migrationsöverdomstolen ska en person som är gift med en svensk medborgare ha haft hemvist i Sverige sedan 3 år och ha varit gift med den svenska medborgaren i minst 2 år samt ha bott tillsammans med sin make de senaste två åren.

Den svenska medborgaren ska även ha haft sitt medborgarskap under de senaste två åren. Utöver dessa krav bedömer Migrationsverket om personen ha anpassat sig väl till det svenska samhället. Omständigheter som då kan beaktas är äktenskapets längd, personens svenskkunskaper och förmågan att försörja sig.
Visa hela svaret

Hur många Väntar på medborgarskap?

Under 2020 ökade antalet beviljade svenska medborgarskap med 25 procent jämfört med 2019. Samtidigt minskade antalet invandringar till Sverige med 29 procent. Det höga antalet döda under 2020 medförde att medellivslängden för män sänktes till samma nivå som 2016.

 • Vinnornas medellivslängd sjönk till 2018 års nivå.
 • De senaste åren har antalet personer som beviljats svenskt medborgarskap ökat och under 2020 beviljades 80 175 personer svenskt medborgarskap.
 • Det var 15 969 personer, eller 25 procent, fler än 2019 då 64 206 personer beviljades svenskt medborgarskap.

Drygt hälften av de nyblivna svenska medborgarna var män, 42 390 personer, och 37 785 var kvinnor. Jämfört med 2019 ökade antalet kvinnor mer än männen. Anm: Länder med minst 500 nyblivna svenska medborgare fler jämfört med 2019. Den största gruppen bland de asylsökande i Sverige under 2020 var syriska medborgare: 1 209 personer.
Visa hela svaret

Kan man påskynda Migrationsverket?

Alla Migrationsverkets kunder vill få sin ansökan avgjord så snabbt som möjligt. Om en ansökan behandlas med förtur, fördröjer det handläggningen av andras ansökningar, vilket inte är rättvist mot andra sökande. Begäran om påskyndad behandling leder därför mycket sällan till en snabbare handläggning.

flyttning studier semesterresa eller besök hos släktingar utomlands det faktum att resedokumentet eller uppehållstillståndet går ut: om ditt pass eller uppehållstillstånd går ut, måste du förnya dem i god tid önskan att fullgöra värnplikt.

Om du vill begära att din ansökan behandlas skyndsamt, ska du lämna in en skriftlig begäran ( per e-post eller brev ). Vi behandlar endast skriftliga begäranden. Ange

ditt namn ditt kundnummer ditt födelsedatum eller din personbeteckning orsaken till din begäran.

Bifoga ett intyg eller någon annan utredning som stöder din begäran. Vi skickar inget separat svar på begärandena. Kom ihåg att om du skickar personliga uppgifter per e-post, gör du det på egen risk, eftersom e-postförbindelserna inte är skyddade.
Visa hela svaret

Hur lång tid till beslut efter intervju Migrationsverket?

1. När ett ärende är klart för beslut inom 1 månad efter ansökningsdatum,alltså att intervju och all information för beslut finns utan extra utredning
Visa hela svaret

Hur långt innan måste man ansöka om visum?

Väntetid för beslut – Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor från att du besökt ambassaden. Om vidare utredning av din ansökan behövs kan det ta upp till 45 dagar att få ett beslut. Se till att samtliga handlingar som krävs lämnas in vid besöket på ambassaden för att undvika onödig fördröjning av tiden till beslut.
Visa hela svaret

Hur länge får man bo i Sverige utan uppehållstillstånd?

Nordisk medborgare i Sverige – Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du fritt resa till Sverige för att vistas och arbeta där. Du behöver varken visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Du får vistas i Sverige i upp till ett år. Om du ska vistas i Sverige längre än ett år ska du folkbokföra dig i landet.

Du kan läsa mer om det under avsnittet om folkbokföring. Om du är medborgare i ett EU-/EES-land och är anställd, egenföretagare, studerande eller har tillräckliga ekonomiska resurser för att försörja dig själv har du uppehållsrätt i Sverige. Uppehållsrätt innebär att du som medborgare i ett EU-/EES-land kan vistas i Sverige i tre månader utan uppehållstillstånd.

Om du uppfyller uppehållsrätten har du automatiskt uppehållsrätt i Sverige och behöver inte kontakta Migrationsverket. Vid inresan till Sverige ska du dock ha med dig ett pass eller id-kort där ditt medborgarskap framgår. Om du har familjemedlemmar som är medborgare i ett land utanför EU ska de ansöka om uppehållskort.

Om du är schweizisk medborgare måste du ansöka om uppehållstillstånd.Kontakta Skatteverket för att folkbokföra dig i Sverige.Om du är EU-/EES-medborgare och arbetar i Sverige men bor i ett annat EU-/EES-land som du återvänder till minst en gång i veckan ska du inte folkbokföra dig i Sverige.

Om du har bott i ett land inom EU men inte är EU-medborgare kan du under vissa omständigheter få ställning som varaktigt bosatt i det landet. Du har då rättigheter som motsvarar de rättigheter som EU-medborgare har. Om du inte är medborgare i ett EU-/EES-land måste du ansöka om uppehållstillstånd för att kunna bo i Sverige.
Visa hela svaret