Vad Tjänar En Lärare I Göteborg?

Vad Tjänar En Lärare I Göteborg
FAKTA: LÄRARNAS MEDELLÖN 2021

 • Förskollärare.33 100 kr/månad.
 • Grundskollärare.36 900 kr/månad.
 • Gymnasielärare.39 500 kr/månad.
 • Lärare i yrkesämnen (gymnasiet) 38 300 kr/månad.
 • Speciallärare/specialpedagoger.42 000 kr/månad.

Visa hela svaret

Hur stor löneökning 2022 lärare?

– Huvudmannen bestämmer hur bidragsramen ska fördelas mellan lärarna. Huvudmannen kan antingen ge en löneökning som är olika stor eller densamma för de lärare bidraget begärs ut för. Kravet är att löneökningarna i genomsnitt ska vara mellan 2 500 och 3 500 kronor per månad för alla lärare som huvudmannen begär ut bidrag för.

Bidraget ska ges till läraren utöver ordinarie lön. Lärarlönelyftet ska inte påverka den ordinarie lönen eller lönerevisionen. Huvudmannen får inte särbehandla de som får bidraget. Löneökningen via Lärarlönelyftet ska betalas ut i samma takt som lönen, vilket normalt sker månadsvis eller med kortare intervall.

Löneökning via Lärarlönelyftet får inte ges vid en nyanställning, bidraget får betalas ut först efter att den ordinarie grundlönen/månadslönen har betalats ut en gång. Om den anställde byter tjänst eller skolenhet, men fortsätter vara anställd hos samma huvudman, räknas det inte som en nyanställning.

Bidraget följer inte med en lärare som byter huvudman och det är den nya arbetsgivaren bestämmer om läraren får del av Lärarlönelyftet. Det går bra att kombinera en karriärtjänst med ett lönepåslag via Lärarlönelyftet och det är upp till huvudmannen att ta ställning till om lärarlönelyftet ska gå till lärare som har en karriärtjänst.

En lärare med karriärtjänst är inte garanterad ett lönepåslag via Lärarlönelyftet och tvärtom. Bidraget betalas ut till huvudmannen för den tid som läraren arbetar. För lärare som arbetar mindre än heltid reduceras beloppet så att det motsvarar lärarens tjänstgöringsgrad.

 • ska följa förordningen och utifrån denna avgöra vilka lärare som är kvalificerade till Lärarlönelyftet samt hur dessa ska utses
 • kan också ställa ytterligare villkor och krav på lärarnas kvalifikationer utöver de som anges i förordningen
 • bör beakta att det utöver förordningen kan finnas lagar och avtal som begränsar vilka kriterier som får användas för olika typer av urval på arbetsmarknaden.

Följande villkor gäller för den lärare eller förskollärare som huvudmannen har utsett till att få löneökning via Lärarlönelyftet.
Visa hela svaret

Hur mycket tjänar en lärare 2022?

Lön högskollärare – Högskollärare/universitetslärare arbetar inom eftergymnasiala utbildningar och tjänar näst mest av alla läraryrken. Genomsnittslönen för högskollärare är 38 900 kronor innan skatt och 26 452 kronor efter skatt, vilket är drygt 2% högre än den genomsnittliga lönen för alla läraryrken. Som nyutexaminerad högskollärare har man i genomsnitt en ingångslön på 33 900 kronor i månaden.
Visa hela svaret

Vad ska jag begära i lön lärare?

Tips inför löneförhandlingen –

Det är viktigt att förhandla med “rätt” person, det vill säga den som har rätten att sätta din lön. Förhandlingen ska också ske innan du accepterar en anställning. Börja inte arbeta innan lönen är bestämd. Framhåll inte bara din utbildning till lärare eller studie- och yrkesvägledare, utan även annan utbildning, yrkesverksamhet eller erfarenhet. Du kan ange ett lönespann, till exempel 35 000–37 000 kronor i månaden. Tänk då på hur du utrycker dig och att din tilltänka arbetsgivare hör dig säga att du faktiskt är beredd att acceptera 35 000 kronor i månaden.Ju senare i anställningsprocessen du behöver förhandla lön desto bättre. Att förhandla lön inför anställning handlar inte bara om att uppge en siffra utan att få personen du sitter med att tycka och känna något om det du anger som rimligt. Ditt mål är att motivera varför du anser att ditt yrkande är rimligt. Visa intresse för din motpart. Ställ gärna frågor om skolans arbetssätt och arbetsformer. Att lyssna och iaktta är viktigt i en förhandling, gör gärna anteckningar. Ibland är tystnad bättre än prat. Det är också viktigt att du inte visar dig alltför angelägen.Undvik konfrontationer. Säg aldrig att motparten har “fel”, även om de har det. Hot av typen “Får jag inte den lönen är jag inte intresserad” kan ibland vara effektivt, men det gäller då att du står för vad du säger och inte ångrar dig strax efteråt.Var beredd att kompromissa. En lyckad förhandling är när bägge parter känner att de lämnar förhandlingsbordet som vinnare.Presentera ditt bud och analysera förhandlingsklimatet och vilka argument arbetsgivaren använt sig av. Allting hänger på hur “oumbärlig” du som person är för tjänsten. På vilka punkter kan du ge efter?Kan du få något i utbyte mot, en i ditt tycke, låg lön? Sälj aldrig ut något utan att få något i stället. Säg aldrig “ja” för tidigt, alla eftergifter ska verka “dyra”. Känn efter när du inte kommer längre. Då ska du göra upp, eller låta bli.Tänk på att anställningsavtal kan ingås muntligt och att du inte säger “ja” utan att verkligen mena det. Repetera och anteckna vad ni kommit överens om och begär att få det skriftligt snarast möjligt, vilket brukar vara anställningsavtalet. Du kan få råd och stöd av Lärarnas Riksförbunds fackliga företrädare och ta del av vår lönestatistik för att göra dig en bättre bild av vad ett rimligt löneläge bör kunna vara.

Visa hela svaret

Hur mycket får en lärare i lön?

Den genomsnittliga månadslönen för en grundskollärare i Sverige var 36 600 kronor år 2021. I genomsnitt tjänar kvinnliga grundskollärare mer än manliga. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region.
Visa hela svaret

Vilken typ av lärare är det störst brist på?

Stor lärarbrist – men möjligt att förbättra lärarbehörigheten – Totalt behöver cirka 153 000 lärare och förskollärare examineras fram till 2035. Med dagens nivåer av antal nybörjare och andel som tar examen beräknas cirka 141 000 lärare och förskollärare examineras under perioden. Beräknat examinationsbehov och beräknad examination 2021–2035, efter program och inriktning på lärarutbildningen. För att kunna täcka behovet av nya behöriga lärare och förskollärare måste fler studenter välja lärarutbildningarna och fullfölja sina studier.

 • Jämfört med i dag skulle ytterligare 800 lärare och förskollärare behöva examineras varje år för att förhindra att den beräknade bristen uppstår.
 • Därtill är många lärare i dag inte behöriga för den undervisning som de bedriver.
 • Utöver den beräknade bristen på nya lärare och förskollärare pekar prognosen även på ett stort behov av behörighetsgivande utbildning och fortbildning bland befintliga lärare.
You might be interested:  Vad Kostar Entre Till Gröna Lund?

Detta är en viktig del av arbetet med lärarförsörjningen. — Även om andelen behöriga lärare ökar, framför allt inom gymnasieskolan, så är fortfarande alltför många obehöriga. Men flera insatser pågår. Till exempel Lärarlyftet, där Skolverket genom universitet och högskolor erbjuder legitimerade lärare utbildning för ytterligare behörighet i sin lärarlegitimation, säger Anders Duvkär.
Visa hela svaret

Vad tjänar en outbildad lärare?

Att läsa upp sin behörighet som lärare kan höja månadslönen med 5 000 kronor eller mer. Foto: Getty Images Behörighet Att gå från obehörig till behörig lärare ger inte bara en tryggare anställning. Det ger flera tusen mer i månadslön. LÄS MER: Lista: Här är behörigheten bäst och sämst V ar tredje lärare är obehörig,

De har inte bara en otrygg anställning som sträcker sig över en termin i taget. De tjänar också betydligt mindre än sina legitimerade kollegor. Här intill ser du medellönerna 2019 för legitimerade lärare. Någon statistik för obehöriga finns inte. Men att lönen höjs med 5 000 kr eller mer för den som går från obehörig till behörig är ingen vågad gissning.

­Oavsett var i skolan du jobbar. En barnskötare har en medellön på 24 300 kronor i månaden, enligt SCB. Med en vidareutbildning till förskollärare ökar lönen med nästan 8 000 kr. Fritidsledare tjänar i snitt 27 700 kronor och den som kompletterar utbildning och blir legitimerad lärare i fritidshem får ett lönelyft på i genomsnitt 4 500 kronor.

 • Hur långa studier behövs för att ­komplettera och få en legitimation? Det beror helt på tidigare utbildning, erfarenhet och vilken legitimation du vill ha.
 • På sajten lararutbildningar.nu finns information och du kan också söka till det som kallas VAL, vidareutbildning av lärare, KPU, kompletterande pedagogisk utbildning och ULV, utländska lärares vidareutbildning.

LÄS MER: Lärarbehörigheten ämne för ämne Det finns olika snabbspår och varianter för att få en legitimation på åtta utbildningsinstanser. Det är Umeå universitet, Högskolan Dalarna, ­Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet och Stockholms universitet.
Visa hela svaret

Har lärare bra lön?

Löneskillnader mellan män och kvinnor – Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som gymnasielärare, allmänna ämnen? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 31700 kronor 32000 kronor
2015 32800 kronor 32900 kronor
2016 34100 kronor 34000 kronor
2017 35400 kronor 35000 kronor
2018 36400 kronor 36100 kronor
2019 37800 kronor 37600 kronor
2020 38600 kronor 38400 kronor
2021 39500 kronor 39400 kronor

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för gymnasielärare, allmänna ämnen.
Visa hela svaret

Får lärare lön samma månad?

Månadslön och timlön för lärare Som lärare kan du ha antingen månadslön eller timlön. Månadslön är din individuella lön samt eventuella fasta lönetillägg och utbetalas normalt med ett visst belopp i månaden. Ofta gäller att du ska få månadslön när du är anställd i minst tre månader på minst 40 procent av heltid men det skiljer mellan olika avtalsområden.
Visa hela svaret

Vilka lärare får bäst betalt?

Ny statistik från Lärarförbundet visar att löneskillnaderna för lärare är väldigt stora mellan olika regioner i landet. Foto: Getty Images Lönestatistik 7 000 kronor. Så mycket mer tjänar en lärare i grundskolan i Stockholm än i Dalarna. På gymnasiet är gapet något mindre. Här kan du ta del av ny statistik som visar hur mycket lärare tjänar där du jobbar och bor. Lärare i grundskolan i Stockholms län har en meddellön på 42 113 kronor i månaden, det gör dem till Sveriges i särklass bäst betalda grundskollärare. Näst bäst betalda är grundskollärarna i Skåne med en meddellön på 38 027, tätt följda av Uppsala läns lärare på 38 021.

 • I botten hamnar grundskollärarna i Dalarnas län med en medellön på 35 209 kronor.
 • De som arbetar i Gävleborgs län hamnar tvåa från slutet med en meddellön på 35 273, vilket är några hundralappar sämre än grundskollärarna i Västerbottens län som med medellönen 35 495 hamnar trea från slutet.
 • På gymnasiet är gapet något mindre, där toppar Stockholmslärarna listan med en meddellön på 42 824 kronor.

Medan medellönen för gymnasielärarna i Gävleborgs län, som ligger i botten, är 37 156 kronor.
Visa hela svaret

Vad är en normal lön i Sverige?

Medellönen i Sverige är 37 100 kronor. Medellönen skiljer sig dock mycket åt för olika yrken. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen.
Visa hela svaret

Vad tjänar en gymnasielärare 2022?

Vad tjänar olika lärare? Statistik från 2021 –

 • Medellönen för grundskollärare är 37 764 kronor, gymnasielärare 39 618 kronor, förskollärare 33 283 kr och lärare i fritidshem 33 151 kronor.
 • Siffrorna bygger på den partsgemensamma lönestatistik som Lärarförbundet tagit fram tillsammans med arbetsgivarsidan, i detta fall den kommunala.
Yrkesgrupp Medellön 2020
Förskollärare 33 283
Lärare i fritidshem 33 151
Lärare grundskola, årskurs F-3 36 782
Lärare grundskola, årskurs 4-6 37 478
Lärare grundskola, årskurs 7-9 38 784
Lärare gymnasium, allmänna ämnen 39 902
Lärare gymnasium, yrkesämnen 38 799
Lärare praktiska/estetiska ämnen 37 785
Rektor 52 159
Biträdande rektor 48 339
Rektor förskola 50 037
Biträdande rektor förskola 43 707
Speciallärare 41 136
Specialpedagog 41 983
SFI-lärare 37 067
Lärare, modersmål 31 562
Lärare, kulturskola 33 319
Studie- och yrkesvägledare 35 665
Syn-, hörsel- och talpedagog 39 819
Lärar-/Förskollärararbete, annat 32 331
Övriga 38 490
Total (snitt) 36 925

Källa: Lärarförbundet, partsgemensamt underlag
Visa hela svaret

Vad tjänar en ny polis?

Polisens ingångslön väntas bli över 31 000 kr i månaden Ingångslönen för polisen ska höjas till minst 31 000 kronor till år 2024. Dessutom dubbleras ob-ersättningen i två steg under kommande år. Det meddelade Polismyndigheten och Polisförbundet på en pressträff i dag.

De båda parterna är alltså överens om hur de särskilt avsatta lönemedlen för polislönesatsningar ska användas. Det handlar om 400 miljoner kronor per år, för åren 2022 till 2024. I dag tjänar en nybliven polis runt 27 000 kronor, men 2024 är målet att lönen inte ska understiga 31 000 kronor. Publicerad 13 juni 2022 kl 12:54 SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet.

Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. : Polisens ingångslön väntas bli över 31 000 kr i månaden
Visa hela svaret

Hur mycket tjänar en lärare i USA?

Då kan vi berätta att den genomsnittliga lärarlönen är 56 000 dollar vilket motsvarar ungefär en månadslön på 38 000 svenska kronor. Om du är mattelärare, specialpedagog eller är NO- lärare så får du en bonus på 6 000 dollar. Inte helt fel.
Visa hela svaret

Vilka lärare år mest stressade?

Talis Talis är en förkortning för Teaching and Learning International Survey. Studien som är den största internationella lärarenkäten i världen genomförs vart femte år. Syftet med studien är att öka kunskapen om lärandemiljöer och lärares och rektorers arbetsvillkor.

Talis är ett samarbetsprojekt mellan OECD och deltagarländernas skolmyndigheter. Skolverket står för den svenska delen av undersökningen. Undersökningen bygger på enkäter med mer än 250 000 lärare i 48 länder. Från Sverige har 12 000 svenska grundskole- och gymnasielärare deltagit. Förra Talis-studien presenterades 2013, då deltog enbart svenska högstadielärare.

Källa: OECD och Skolverket Här kan du läsa del 1 av studien i sin helhet. Här kan du läsa Skolverkets rapport om del 1 av studien. Här kan du läsa del 2 av studien i sin helhet. Jämfört med genomsnittet i OECD och flera av våra närmsta grannländer ligger svenska lärare något bättre till vad gäller stress och hur den påverkar måendet. Vad Tjänar En Lärare I Göteborg Svante Tideman – Det här har vi ju vetat om länge och lärarna slår själva larm om det, så det är inga förvånande siffror, säger Svante Tideman, vice ordförande på Lärarnas Riksförbund. Siffrorna är snarlika för lärare i olika delar av skolsystemet.42 procent av låg- och mellanstadielärarna och 45 procent av högstadie- och gymnasielärarna uppger att de är stressade.

OECD-genomsnittet ligger på 50 procent. Totalt uppger 25 procent av de svenska lärarna att arbetet påverkar deras psykiska hälsa negativt, och 15 procent säger att arbetet påverkar deras fysiska hälsa negativt. I alla stadier gäller att kvinnor är mer stressade män. Varannan kvinna (50 procent) på högstadiet är stressad, och drygt var tredje man (37 procent).

Är det en aspekt ni jobbar medvetet med från fackligt håll? – Vi borde nog bli bättre på att tänka på det. Vi tenderar att tänka ämne och stadier och så vidare. Sen ska man inte fasta i könsstereotyper men fortfarande så tar kvinnor ofta större ansvar hemma samtidigt som många män rent krasst verkar ha lättare för att tänka “äh, jag gör det där imorgon”, säger Svante Tideman.

 1. Det som skapar mest stress hos lärarna enligt Talis-undersökningen är mängden administrativt arbete, följt av rättning och bedömning, och därefter anpassning av undervisning till elever i behov av särskilt stöd.
 2. Undervisningstiden har över tid gått upp med två timmar per vecka, samtidigt som det har tillkommit en stor mängd administrativa system och dokumentation.

Det gör att det är ohållbart för många lärare idag. Mest stressade i norden enligt undersökningen är de isländska lärarna, tätt följda av de danska. Samtidigt anser en långt större andel danska lärare – över 80 procent – än lärarna i något annat nordiskt land att arbetet lämnar tid över för privatlivet.
Visa hela svaret

År det värt att utbilda sig till lärare?

Bli medlem i Lärarförbundet – Gör som 232 000 kollegor och bli medlem i Lärarförbundet. För dig som är behörig lärare – oavsett skolform. Vad Tjänar En Lärare I Göteborg Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand kräver fortsatta satsningar på lärarlöner: “Enda sättet komma tillrätta med lärarbristen.” Lärarlön Lärarutbildade närmar sig andra akademiker när det gäller livslön – den förväntade inkomsten under ett helt arbetsliv. Vad Tjänar En Lärare I Göteborg En låg- och mellanstadielärare förväntas tjäna 17,7 miljoner kronor i livslön. Det är 3,1 miljoner mindre än snittakademikern. Det visar siffror från Saco. När faktorer som studiemedel, inkomstbortfall under studietiden, pension och arbetslöshet räknas in, tjänar en person med ekonomisk högskole- eller universitetsutbildning dubbelt så mycket som en grundskollärarutbildad. Thomas Ljunglöf, Saco. Foto: Kalle Assbring – Det är för låga löner för lärare för att utbildningen ska löna sig. Löneutvecklingen är för dålig under arbetslivet, säger Thomas Ljunglöf, statistiker på Saco. Den som studerar till grundskollärare för de tidiga åldrarna eller lärare i praktisk-estetiska ämnen, på sikt förlorar ekonomiskt jämfört med personer som börjar arbeta direkt efter gymnasiet.
Visa hela svaret

Får lärare tvinga elever att äta?

Det här får läraren göra och inte göra Publicerad: 31 mars 2006 Uppdaterad: 11 mars 2011 Skolverkets jurist Frank Nordberg svarar på läsarnas frågor Får läraren låsa dörren till klassrummet när lektionen börjar? Svar: Nej. Det utestänger även elever som har legitima skäl att komma för sent.

Särskilt i grundskolan är det ingen bra metod eftersom eleverna har skolplikt och rätt till undervisning. Får läraren beslagta en mobiltelefon som ringer? Svar: Nej, läraren får inte med tvång ta en elevs egendom om det inte är en kniv eller annat vapen eller något som strider mot lagen, till exempel nazistisk propaganda.

Men läraren kan kräva att mobiltelefonerna ska vara avstängda med hänvisning till skolans ordningsregler och får visa ut eleven om reglerna inte följs. Ordningsreglerna måste vara förankrade bland elever och föräldrar. Får läraren tvinga eleverna att ta av sig kepsen på lektionen? Svar: Samma som ovan.

 • Får läraren låsa in eleven och lämna rummet vid kvarsittning?
 • Svar: Nej så är det inte tänkt att det ska fungera, det kan hända vad som helst, man har inte eleven under uppsikt som man ska.
 • Får läraren utvisa en elev från klassrummet?

Svar: Ja, men bara för resten av lektionen. Gäller både grundskola och gymnasium. Får läraren fysiskt hindra eleven att lämna klassrummet eller fösa ut eleven ur klassrummet? Svar: Nja, man får inte gå över misshandelsgränsen. Man får inte ta i så eleven får ont eller blåmärken.

Men att ta tag i armen eller ställa sig i vägen i dörröppningen må man kunna tillåta. Läraren kan kalla in rektor och anmäla till hemmet om eleven vägrar. Det är en väldigt svår situation och en bedömningsfråga. Får läraren stänga av en elev från undervisningen? Svar: Nej, inte om eleven går i grundskolan, men skolan kan av säkerhetsskäl förlägga elevens undervisning till annan plats, exempelvis om eleven uppträder hotfullt mot andra elever eller lärare.

Ja, om eleven går i gymnasiet. Då är avstängning i max två veckor tllåten, till exempel om en elev trakasserar andra elever. Gymnasieelever kan också förvisas från skolan i tre terminer, men då måste det finnas goda grunder. Eleven kan vara dömd för brott till exempel.

 • Förvisning ur gymnasieskolan kan överklagas hos länsrätten.
 • Får läraren kalla eleverna för skitungar? Svar: Nej, det bör man definitivt inte göra.
 • Även om det är skämsamt och inte illa ment så ska man passa sig.
 • Läraren får aldrig kränka en elev.
 • Om en elev känner sig kränkt ska man säga ifrån, först till läraren.

Hjälper inte det kan man gå till rektor och hjälper inte det heller ska man anmäla det till Skolverket som är tillsynsmyndighet över skolan. Från och med första april kommer en ny lag som ska reglera kränkning och diskriminering mot skolelever. Skolverket ska införa särskilda barn- och elevombud som ska kunna föra sådana ärenden vidare i högre instanser, dvs gå till domstol.

 1. Om det är alldeles uppenbart att eleven vill smita eller sabotera undervisningen kan det vara befogat att läraren säger nej.
 2. Får lärare ha en skamvrå med pappstrut som eleven måste sätta på huvudet om den gjort något hyss?
 3. Svar: Nej, det är utpekande och kränkande och klart olämpligt.
 4. Får läraren dela ut guldstjärnor?
 5. Svar: Ja, det ser jag inget hinder i.
 6. Får läraren håna en elevs dåliga kunskaper inför en annan?
 7. Svar: Nej, det är kränkande.
 8. Får läraren tvinga elever äta upp maten?

Svar: Nej, det är en form av fysiskt tvång och låter väldigt tveksamt. Däremot har skolan en fostrande uppgift och det är nog vanligt att man uppmanas äta upp det man tar, men att använda tvång är fel.

 • Får en lärare svära i klassrummet?
 • Svar: Det är inte förbjudet, men läraren ska vara en förebild för eleverna så det är inte bra.
 • Får en lärare kroppsvisitera en elev?
 • Svar: Nej.
 • Får läraren tvinga en elev att ta alkoholtest eller urinprov?

Svar: Nej inte generellt. Det kan göras med elevens samtycke. Men det finns vissa situationer det kan vara befogat, om en elev i undervisningen till exempel ska köra bil och läraren misstänker att han eller hon är påverkad – när det finns risk att eleven utsätter sig själv eller andra för fara.

 1. Får läraren öppna en elevs väska för att söka igenom den?
 2. Svar: Nej, det är personlig egendom.
 3. Får lärare öppna och undersöka ett elevskåp/skolbänk?

Svar: Ja, det kan man få göra, men inte bakom elevens rygg. Elevens ska vara informerad om att skåpet/bänken är till låns för skoländamål. Villkoren ska vara klara och eleven ska beredas tillfälle att närvara. Karin Abrahamsson (karin.[email protected]) : Det här får läraren göra och inte göra
Visa hela svaret

Vad är rimligt att begära i lön?

Högre anspråk som kompensation – Finns det på arbetsplatsen? Det är egentligen den första frågan du bör ställa dig, innan du börjar fundera på löneanspråket. Det kan nämligen innebära omkring 100 000 kronor om året för dig, om det finns kollektivavtal.

Saknas det å andra sidan kollektivavtal kan du faktiskt inte ens kräva att få en årlig – det vill säga höjd lön. Inte heller har du rätt att kräva ersättning för övertidsarbete, om det saknas kollektivavtal. Sedan är det nästan omöjligt för en enskild arbetsgivare att ge lika bra villkor som de som förhandlas fram kollektivt, vad gäller sådant som tjänstepension och andra försäkringar.

Läs mer om vad du har att vinna på kollektivavtal här, Du kan försöka kompensera för det du går miste om när arbetsplatsen du söker jobb på saknar kollektivavtal genom att höja dina anspråk. Här finns ett räkneexempel som att utgå ifrån, Sedan finns förstås även annat än själva månadslönen som kan göra tjänsten attraktiv, som utökad semester, kortare arbetsvecka, subventionerad friskvård eller andra förmåner som du värderar högt.
Visa hela svaret

Vad är lönen för en busschaufför?

Enligt 2020 års lönestatistik från Statistiska Centralbyrån tjänar en bussförare i genomsnitt 29 400 kronor i månaden i bruttolön, dvs. lönen före avdrag för skatt.
Visa hela svaret

Hur mycket får en socionom i lön?

Vad tjänar en socionom i lön? – En socionom som arbetar som socialsekreterare inom offentlig sektor tjänar i genomsnitt 36 100 kronor i månadslön, före skatt. Kvinnor har en högre genomsnittlig lön och tjänar 36 200 kr medan män har en genomsnittslön på 35 700 kr (2020).

Ålder Totalt Kvinna Man
18-24 29 900 kr 29 900 kr 29 600 kr
25-34 år 33 600 kr 33 700 kr 33 100 kr
35-44 år 36 300 kr 36 400 kr 35 300 kr
45-54 år 37 700 kr 37 900 kr 36 700 kr
55-64 år 38 700 kr 38 800 kr 38 100 kr
65-66 år 39 700 kr 40 000 kr 38 800 kr

En socialförsäkringshandläggare har en genomsnittslön på 30 900 kr. Män tjänar i genomsnitt 31 300 kr medan kvinnor har en lägre genomsnittslön på 30 700 kronor. I tabellen nedan redovisas lönerna för en socialförsäkringshandläggare för samtliga sektorer uppdelat på ålder vilket även delvis kan tolkas in som erfarenhet inom yrket.

Ålder Totalt Kvinna Man
18-24 27 000 kr 27 400 kr .
25-34 år 29 500 kr 29 500 kr 29 600 kr
35-44 år 31 100 kr 31 100 kr 31 400 kr
45-54 år 31 900 kr 31 600 kr 33 700 kr
55-64 år 32 000 kr 31 700 kr 33 700 kr
65-66 år 30 600 kr . .

Visa hela svaret

Hur mycket löneökning 2022?

Om statistiken: – De siffror för löneökningarna som redovisas här är prognoser på vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när alla retroaktiva löneutbetalningar har tillkommit och statistiken blivit definitiv, vilket sker 12 månader efter första utfall.

Prognoserna bygger på modellskattningar som fångar statistikens tidigare revideringsmönster. För många löntagare sker lönerevisionen vid en senare tidpunkt än vad löneavtalet föreskriver och ny lön betalas därför ut retroaktivt. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen den månad som den tjänades in. Statistiken revideras därför upp i takt med att lönerevisionerna blir klara.

För de flesta löntagare är tidpunkten för lönerevision satt till april eller maj månad. Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 3 procent för juni 2022. Enligt ett 90-procentigt konfidensintervall kommer det definitiva utfallet att bli mellan 2,8 och 3,2 procent.

Prognoserna bygger delvis på statistik som framställdes under pandemin, då avtalstidpunkter och retroaktiva löner följde ett historiskt sett ovanligt mönster. Detta bidrar till att osäkerheten är ytterligare något förhöjd. Den väntade definitiva löneökningstakten för månaderna april och maj 2022 har reviderats upp jämfört med föregående utfall t.o.m.

maj 2022. Den definitiva löneökningstakten i april respektive maj väntas nu uppgå till 2,8 respektive 2,9 procent.
Visa hela svaret

Hur många procent löneökning lärare?

Så mycket ökar lärarnas löner – Lärarnas löner ökar med nästan 3 procent mellan 2020 och 2021, resten av den svenska yrkeskåren ligger en procentenhet lägre. Runt 2 procent. Men förhandlingschefen Mathias Åström säger att den ökningen inte märks så mycket räknat i kronor. Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet. – Rimligt är att jämföra med civilekonomer, civilingenjörer och jurister utifrån svårighetsgrad, utbildningslängd och det uppdrag som ligger. Och lärarnas löner ligger långt under de nivåerna. Lärarlönerna är mellan 10 och 20 000 kronor för låga, säger han.
Visa hela svaret

När kommer nya lönen Lärarförbundet 2022?

Lönerevisionen för 2022 – Lönerevision med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund sker den 1 september och avser de som är medlemmar i respektive förbund. De som omfattas av lönerevisionen ska få besked om sin nya lön senast den 31 oktober. Det innebär i så fall att lönen kommer att betalas retroaktivt från den 1 september.

Avtalet med lärarfacken innehåller inget fastställt belopp eller procenttal som lönerna ska ökas med. De som inte är medlemmar, men som jobbar med motsvarande arbetsuppgifter, revideras också vid samma tidpunkt och utifrån den individuella prestationen under året. Löneavtalet innehåller skilda processer beroende på om det finns lokal facklig företrädare eller inte på arbetsplatsen.

Vi hänvisar till löneavtalet som finns i avtalstrycket på sid 49. Se även vår partsgemensamma kommentaren till löneavtalet längre ner på denna sida. Lönerevision för medlemmar i Kommunal sker den 1 november och vi återkommer med information om detta.
Visa hela svaret

Hur mycket är det rimligt att begära i löneökning?

Din löneökning ska baseras på din individuella prestation och ditt bidrag till verksamheten.2,0% är en central siffra och riktmärke, som chefen ska kunna anpassa till dig som individ.
Visa hela svaret