Hur Många Fönster Finns Det I Stockholm?

Hur Många Fönster Finns Det I Stockholm
Översikt – Taket i Södra trapphallen. Västra trapphallen högst upp. Slottet omfattar för närvarande (2009) 1 430 rum, varav 660 med fönster. Fönster: 972 stycken Fönsterrutor: 31 600 stycken. Nedan visade planritningarna ligger orienterade med norr uppåt. “Södra längan” är därmed längst ner och “Norra längan” högst upp, “Östra längan” är till höger och “Västra längan” ligger till vänster.

 1. Nordöstra flygeln” ligger upp till höger och “Södra svängda flygeln” ner till vänster.
 2. Den nordvästra “Kansliflygeln” ligger upp till vänster.
 3. Slottets gårdar är (från vänster till höger): “Yttre borggården” (inom de svängda flyglarna), “Inre borggården” (i byggnadens mitt) och Logården (mellan de östra flyglarna).

Våningarnas uppdelning (antal rum gäller exklusive smårum, klädkammare, trapphus, valv och liknande):

 • Källarvåningen: Källaren innehåller cirka 104 rum. Främst har källaren använts som förråd och fängelser. Här finns rester efter Slottet Tre Kronor, Källare är inte bara i ett plan under slottet utan vissa delar har två plan med stora nivåskillnader. Under slutet av 1800-talet och 1900-talet fanns den kungliga vinkällaren i delar av västra längan och troligen finns den där fortfarande.
 • Bottenvåningen: Bottenvåningen, som är slottets största våningsplan. Främst har dessa rum använts av hovets personal, men här finns även alla de fyra valven som utgör slottets in- och utgångar samt Rikssalen och Slottskyrkan,
 • Halvvåningen: Halvvåningen ( mezzaninvåningen ) har cirka 115 rum. Rummen har i stort sett haft samma storlek sedan slottet byggdes men användningsområdet har skiftat. Namnet “Halvvåningen” kommer av att våningen har i stort sett halva våningshöjden mot de andra. Främst har dessa rum använts av hovets personal, men även prinsar och prinsessors våningar har funnits här. I halvvåningen finns även Lilla gästvåningen, som består av några rum i västra längans norra del.
 • Våning 1 trappa: 1:a våning innehåller cirka 67 rum. Rummen har i stort sett haft samma storlek sedan slottet byggdes men användningsområdet har skiftat. I Norra längan finns bland annat Bernadottegalleriet och Pelarsalen och Östra längan ligger rummen i den privata avdelningen. Här bodde nuvarande kungen Carl XVI Gustaf med familj fram till 1981 innan de flyttade ut till Drottningholms slott,
 • Våning 2 trappor: 2:a våning innehåller cirka 57 rum. Rummen har i stort sett haft samma storlek sedan slottet byggdes men användningsområdet har skiftat. På detta våningsplan återfinns bland annat Gästvåningen, Festvåningen med Vita havet och Konseljsalen samt Prins Bertils våning,
 • Vinden: På vinden finns ett 25-tal rum samt övre delen och valvkonstruktionen för Rikssalen, Slottskyrkan och södra trapphuset. Vinden nyttjas huvudsakligen som förråd.
Våning Södra längan Västra längan Norra längan Östra längan Nordöstra flygeln Sydöstra flygeln Nordvästra flygeln Norra svängda flygeln Södra svängda flygeln
2 Rikssalen, Slottskyrkan Gästvåningen Festvåningen Bertils våning
1 Ordens­salarna Bernadotte­våningen Sibyllas våning
½ Hovstaterna Kontor Kontor Övre mellangalleriet Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift
bv Hovstaterna (med ståthållarens rum, slottsarkitektkontoret ) Bernadotte­biblioteket Hovstaterna (med Hovmarskalk­ämbetet ) Kansliflygeln Högvakten Slottsboden
källare Skatt­kammaren Museum Tre Kronor Livrust­kammaren Antikmuseet Livrust­kammaren Slottsarkivet Magasin Magasin

Visa hela svaret

Får man sätta in fönster utan bygglov?

När krävs det bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende? – Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att:

ändra en byggnads färg, byta fasadbeklädnad, byta taktäckningsmaterial, eller utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för fasadändringar. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2 § 2 § Det krävs bygglov för 1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och 3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan. Med omfärgning eller att ändra en byggnads färg avses att byggnaden målas om i en ny kulör. Med byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial avses ändring till ett annat material. Med åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende avses exempelvis att ta upp nya fönster eller dörrar eller väsentligt ändra befintliga sådana.

(jfr prop.1985/86:1 sid.693 f.) Med förslag till ny plan- och bygglag, prop.1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats) Det finns vissa undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus. För andra byggnader än en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader finns också undantag från lovplikten.

 1. För dessa byggnader krävs det inte bygglov för att färga om eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasader eller tak som vetter mot kringbyggd gård.
 2. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.5, 6 a §§ 5 § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt att åtgärden kräver bygglov. Lag (2018:636),5 a § För en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

 1. En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
 2. Första stycket gäller inte om 1.
 3. Kommunen enligt 8 § första stycket 8 har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.
 4. Åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §.

Lag (2017:424),6 a § För andra byggnader än sådana som avses i 5 § inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård.

 • Första stycket gäller inte om 1.
 • Kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.
 • Åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §.
 • Lag (2017:424),
 • Bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende För en- och tvåbostadshus inom detaljplan finns vissa undantag från lovplikten för fasadändringar.

Under förutsättning att åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär krävs det inte bygglov för att byta:

färg, fasadbeklädnad, eller taktäckningsmaterial.

Bygglov krävs varken för bostadsbyggnader eller för tillhörande komplementbyggnader som till exempel garage, friggebodar eller attefallshus. Andra åtgärder på en- och tvåbostadshus som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, som till exempel att ta upp nya fönster eller dörrar, är inte undantagna från lovplikten.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.5 § 5 § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt att åtgärden kräver bygglov. Lag (2018:636),5 a § För en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

 1. En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
 2. Första stycket gäller inte om 1.
 3. Kommunen enligt 8 § första stycket 8 har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.
 4. Åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §.

Lag (2017:424), Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2 § 2 § Det krävs bygglov för 1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och 3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Visa hela svaret

Kan man ta bort fönster?

Ta bort det gamla fönstret – 01 Börja med att ta bort fönsterfodret både in- och utvändigt. Såga av spikar eller karmskruvar mellan karm och vägg. Lossa kilarna och lyft ur karmen. Kontrollera att öppningen i väggen är ca 20mm större än karmens yttermått på de nya fönstren. Hur Många Fönster Finns Det I Stockholm
Visa hela svaret

Vad kostar bygglov för fönster?

Vad kostar det? – Att ansöka om bygglov för att byta eller renovera fönster på ett en- eller tvåbostadshus kostar mellan 10 000 kr och 18 750 kr. I tabellen nedan ser du de exakta kostnaderna. Tekniskt samråd krävs vid mer komplicerade byggen. Först när vi fått in din ansökan och ser hur du tänkt bygga kan vi bedöma om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller ej.
Visa hela svaret

Hur vet man vilka fönster man har?

Vad är modulmått? – Modulmått är måttet på det hål i väggen som fönstren ska monteras i. Genom att mäta hålet i väggen får du fram fönstrets standardmått, det så kallade modulmåttet. Ett standardmått anges alltid i hela centimeter eller decimeter. Ett modulmått är inte måttet på själva fönstret utan det är måttet på hur stort hålet i väggen ska vara för att fönstret och isoleringen ska få plats. Hur Många Fönster Finns Det I Stockholm
Visa hela svaret

Vad kostar det att byta 15 fönster?

Cirkapris per fönster i fönsterbytet – Många firmor erbjuder både fönster och arbete till ett paketpris, men du kan också välja att själv köpa dina fönster och sedan anlita en fackman för att utföra själva installationen. Att anlita en hantverkare brukar landa på någonstans mellan 400 och 600 kronor för en timmes arbete.
Visa hela svaret

Måste man ha bygglov för att byta färg på fönster?

Solfångare och solceller – Solfångare eller solceller som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kan kräva bygglov om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. För att avgöra om en montering av en sådan solenergianläggning kräver bygglov behöver en bedömning göras i varje enskilt fall om anläggningen innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.

Om bygglov krävs beror på anläggningens utformning men även på den aktuella byggnadens typ, storlek, utseende, karaktär och material. Aspekter som kan vägas in i bedömningen är exempelvis anläggningens storlek, kulör, placering och lutning. Det saknas dock vägledande rättspraxis om frågan när solenergianläggningar innebär att byggnadens yttre avsevärt påverkas.

Det finns bara en dom och den är från mark- och miljödomstolen, MMD. Någon dom från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, finns inte. (jfr prop.2017/18:197 sid.9-10) Fler bygglovsbefriade åtgärder, prop.2017/18:197 (på Sveriges riksdags webbplats) Solfångare och solcellspaneler är dock i vissa fall undantagna från krav på bygglov trots att de avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.
Visa hela svaret

Varför får man imma mellan fönster?

Imma, eller kondens på fönster kan dyka upp under hela året och ha flera orsaker. Det är inte ovanligt att bli fundersam och kanske orolig – är det något fel på mina fönster? Ibland är det det. Och ibland är allt i sin ordning. För att veta vad du kan göra för att få bort imma på dina fönster är det bra att först reda ut varför det blir kondens. Generellt uppkommer imma av att värme möter kyla. När varmare luft möter en kallare yta kondenseras fukten i luften till små droppar.
Visa hela svaret

Varför blir det imma på nya fönster?

Kondens på insidan av fönster – ventilera mera – Kondens kan uppstå på insidan av fönstret om den inre fönsterrutan är kallare än luften i rummet, och luftfuktigheten är hög. Inre kondens börjar nerifrån och kan stiga uppåt längs glasets kanter, eftersom yttertemperaturen på glaset är som lägst längst ner.

 • Ju fuktigare rumsluften är, desto mer kondens bildas i regel på fönstret.
 • Ondens på insidan av fönstret är vanligt på äldre fönster som inte isolerar så bra, vilket gör att det innersta glaset blir nedkylt av luften utomhus.
 • Detta kan vara skadligt på äldre träfönster, då trä och fukt inte går ihop.
 • Inre kondens på nyare fönster beror nästan aldrig på själva konstruktionen, eftersom de bör vara väl isolerade.
You might be interested:  Vilka Dog I Spårvagnsolyckan I Göteborg 1992?

Istället kan det bero på en bristande ventilation i rummet och kring fönstret. I rum som inte andas uppstår fukt, och den fuktiga luften omvandlas lätt till kondens på fönsterrutan. I extra fuktig miljö, som i badrum eller tvättstugor, krävs ännu bättre luftcirkulation.
Visa hela svaret

Varför blir inte fönstren rena?

Putsa fönster med ättika – Ättika är bra till mycket och fungerar utmärkt även när du putsar fönster. Fyll en hink med vatten och tillsätt ett par matskedar diskmedel och ett par deciliter ättika. Ättikan hjälper till att lösa upp ingrodd smuts och bidrar till att få dina fönster rena med ett gnistrande resultat. Låt rutan vara riktigt blöt innan du använder fönsterskrapan
Visa hela svaret

Hur ofta ska man byta fönster?

Olika typer av fönsterkarmar – En vanlig fråga är hur ofta ska man byta fönster? Det varierar kraftigt för det finns flera olika faktorer som spelar in. Det finns tre typer av fönsterkarmar på marknaden i dag, trä, aluminium och plast. Trä-och platsfönster bör bytas ut med 30 års intervall medan aluminium klarar cirka 50 år.

Träfönster kräver underhåll cirka vart sjunde år för att hålla sig fräscha. Fönstrens livslängd kan variera beroende på byggnadens läge, faktorer som sol, havsvindar och avgaser kan göra att livslängden minskar. Plast- och aluminiumfönster räknas som underhållsfria fönster men plastfönstren kan bli missfärgade och de är då väldigt svåra att laga och de är även svåra att måla om.

Vad kan man göra i Stockholm?

Även fönstrens andra delar som kitt och beslag bör ses över. För kitt är rekommendationen att byta ut det cirka vart femte år.
Visa hela svaret

Får man bygga 25 kvm utan bygglov?

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 m 2, även uppföra attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.
Visa hela svaret

Får man byta färg på tak utan bygglov?

Du behöver inte bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader så länge förändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. fasaden eller taket förändras så att byggnadens karaktär påverkas väsentligt.
Visa hela svaret

Är 1 1 fönster?

Vår fönsterordlista – Beskrivning av begrepp. Ett 2-glas fönster har 2 st glas i fönsterbågen (den öppningsbara delen). I ett energifönster 2 glas är glasrutan ihopsvetsad med en aluminiumram, dessutom är mellanrummet argonfyllt. Ytterglaset består också av ett lågemmissionsglas.

Lågemmission innebär att det ligger en liten metallyta som fungerar som ett filter och detta filter släpper in långvågig strålning (solens ljus och värme) men kortvågig strålning stannar (rumsvärmen).2+1 glas innebär att fönstret har två fönsterbågar, varav den ena har 2-glas ruta och den andra har 1 enkelt glas.

De två fönsterbågarna är kopplade, det vill säga de har en liten hasp och de sitter ihop, men kan tas isär. Kopplat fönster 1+1 innebär att fönstret har två fönsterbågar som är ihopkopplade men öppningsbara och som har varsitt enkelglas. Ett 2 luft fönster har två öppningsbara fönsterbågar.

 1. Oftast med en fast mittpost och bestående av sidohängda fönsterbågar där ett öppnas åt höger och ett öppnas åt vänster.
 2. Ett består av 3 glas som är sammansvetsade i en gemensam aluminiumram.
 3. I ett energifönster så är mellanrummen mellan glasen dessutom fyllt med gas, vanligtvis argon.
 4. Ytterglaset är även av så kallad lågemmissionstyp.

Lågemmission innebär att det ligger en liten metallyta som fungerar som ett filter och detta filter släpper in långvågig strålning (solens ljus och värme) men kortvågig strålning stannar (rumsvärmen). Ett 3 luft fönster har tre öppningsbara fönsterbågar.

Oftast med två fasta mittposter och bestående av sidohängda fönsterbågar., Oftast använd vid fönsterdörrar. Altandörrar eller skjutdörrar, där man låter en del av dörren bestå av glas och den andra delen bestå av en fyllning (oftast trä eller en platta av hårdplast). innebär att fönsterbågar och ibland även karm är fasade och profilerade.

Man är ute efter att försöka efterlikna ett gammeldags utseende på fönstret. Allmoge profilen är oftast använd vid tillverkning av träfönster. En plats utanför huset, vanligtvis möblerad med trädgårdsmöbler. Altaner bygger man till på sitt hus och det vanligaste är att man förlägger dem i söder eller västerläge.

 • En är en dörr ut till en altan med glas i.
 • Man kan ha e altandörrar eller altandörr med så kallad bröstning.
 • Skillnaden mot en balkongdörr är att en altandörr oftast har handtag både på insidan och på utsidan och är vanligtvis försedd med riktig låscylinder.
 • Ett fönster ut mot en altan eller uteplats.
 • När man anger ordet altanfönster menar man vanligtvis stora fasta fönster.

Fönster vars karm och fönsterbåge består av aluminium. I ett helaluminiumfönster så är det hålrum inuti fönsterkarm och fönsterbåge. Ju fler hålrum, desto bättre isolering. Ett träfönster som beklädes med aluminium kallas ofta också för aluminium fönster.

 1. Men i ett sådant fönster är träts yttersida i fönsterkarm och båge beklädd med aluminium.
 2. Man gör så för att skydda mot väder, fukt och vind för att fönstret ska hålla längre och slippa målas.
 3. En aluminiumfasad finns på ett hus bestående av stora fasta glaspartier ihophållna med aluminiumprofiler.
 4. Glaset i aluminiumfasader består ofta av härdat och eller laminerat säkerhetsglas är mycket mer slagtåligt än standardglas.

Om glaset utsätts för stor belastning eller slag så spricker glaset i små bitar, vilket minskar personskaderisken, jämfört med de långa, vassa skärvor som uppstår när ohärdat glas går sönder. består av flera glasskivor som har limmats ihop med en plastfolie.

Termen pansarglas anges ofta för att beskriva extra slagtåligt laminerat glas, vilket egentligen är felaktigt. Argon är den vanligast förekommande ädelgasen. Argon finns naturligt i atmosfären. Kronfönster lägger i för att tilläggsisolera. Argon leder kylan mycket sämre än luft, det är en av anledningarna till att alla Kronfönsters fönster är energifönster.

Namnet badrumsfönster anges ofta för att beskriva ett fönster med råglas, etsat glas eller med någon form av ornamentsglas Råglas är ett glas som är slipat eller med ojämnheter i ytan. Man använder glaset för att i olika grad förhindra insyn utifrån in.

Etsat glas är en teknik där man slipar eller graverar in mönster eller texter i glaset. Ornamentglas är ett annat namn på råglas som används för att förhindra eller försvåra insyn in i huset. En balkongdörr är en dörr som har karm dörrblad och glas. Balkongdörrar kan ha antingen helglas eller ha så kallad bröstning.

En balkongdörr används vanligtvis som utgång till en balkong. Skillnaden mot en altandörr är att balkongdörren vanligtvis bara har handtag på insidan. En är ett massivt fräst stålstycke avsedd för att låsa dörrar eller fönster. åscylindrar kan vara av olika säkerhetstyp och avsedd för nycklar av olika slag.

De nyaste typen av låscylinder och lås är av så kallad 7-stifts typ. Beslag till ett fönster består av gångjärn, handtag, låsmekanismer av olika slag. Fönsterbeslag är oftast tillverkat av metall. Med, menas med hur gångjärnen sitter på ett fönster och därmed också hur det öppnas. Det finns bottenhängt, topphängt, sidohängt, underkantshängt, vridfönster Ett bottenhängt fönster har gångjärnen nertill i karmen.

Fönstret är öppningsbart och öppnas i ovankant, vanligen 1 dm. Ett har bullerdämpande glas, ofta är även fönstrets karm och båge förstärkta med extra tätningslister med mera. Det bullerdämpande glaset finns i olika klassningar och står emot buller i olika grad.

Buller anges i decibel (dB). För varje 3 dB man går ner, halveras ljudstyrkan. Kronfönsters standardfönster har 32 dB glas, det finns glas som reducerar ljud ner till 52 dB i Kronfönsters sortiment. Ett är avsett att reducera ljudet som kommer utifrån. Buller anges i dB (decibel). Det bullerdämpande glaset finns i olika klassningar och står emot buller i olika grad.

Buller anges i decibel (dB). För varje 3 dB man går ner, halveras ljudstyrkan. Kronfönsters standardfönster har 32 dB glas, det finns glas som reducerar ljud ner till 52 dB i Kronfönsters sortiment. Ett burspråk är en tillbyggnad på huset, vanligen i form av en halvmåne, där man sätter in fönster och dörrar.

 1. Man bygger till ett burspråk till ett hus för att öka ljusinsläppet i huset.
 2. Bygglov behövs om man ska förändra fasaden på sitt hus och eller vid tillbygge av huset.
 3. Bygglov söks hos kommunen.
 4. Olika regler gäller inom statsplanerat område och på landet.
 5. Dekorglas är ett annat namn för ornamentsglas och råglas.

Dekorglas används på fönster för att förhindra eller försvåra insyn utifrån in i huset. Dekorglas används vanligtvis på toaletter och vid entréer. En dörr finns in en mängd uppsättningar. Det finns ytterdörrar, altandörrar, balkongdörrar som är isolerade och oisolerade.

Dreh kipp är ett namn på öppning av ett fönster. Det kommer från tyskans två ord, dreh som betyder dra och kipp som betyder tippa. Det är alltså 2 olika öppningar i fönstret. Fönstret kan öppnas både i ovankant cirka 1 dm och om man vrider handtaget ett steg till kan man öppna det helt, som sidohängt. Dreh-kipp fönster blir alltmer vanligt i Sverige som öppningstyp i och med att vi importerar många fönster från Europa.

Dreh-kipp är den absolut vanligaste öppningsformen i Europa, där man öppnar fönstren inåt. I norden är det vanligast att ett fönster öppnas utåt. I Norge har man även öppningen kipp dreh. Det är samma öppning som dreh-kipp men handtaget vrids i annorlunda lägen.

 • Ett ekfönster är ett fönster där både fönsterkarm och fönsterbåge består av massiv ek.
 • Ekfönster är ovanligt och exklusivt.
 • Få fönstertillverkare erbjuder ekfönster, Kronfönster är en av tillverkarna på ekfönster.
 • Betecknar utbytet av fönster, när man måste byta fönster, så säger man att man står inför ett,

En är egentligen en altandörr eller balkongdörr. När man säger fönsterdörrar så menar man att dörren ska vara helglasad, alltså det ska vara glas hela vägen ner till tröskeln och den ska inte ha någon bröstning eller panel, nertill. Fönsterfärger anger färgen på fönster.

I dag erbjuder många leverantörer en mängd färger på dina nya fönster. Ett företag som säljer fönster. Ett erbjuder fönster till marknaden. Ett fönsterhandtag är ett handtag som används för att öppna ett fönster. En fönsterhasp är ett beslag på fönstret som används för att öppna ett fönster. Fönsterhaspar var vanligt i Sverige till och med 50 talet.

Det finns idag företag som tillverkar nya fönster med fönsterhasp, kronfönster är ett av dessa företag. En fönsterkarm är ramen som den öppningsbara delen (fönsterbågen) sitter fast i. I ett fast fönster så sitter glaset direkt i karmen. Fönsterkarmen är den del av fönstret som skruvas eller på olika sätt fästes i fasaden vid fönsterbyte.

 • Vid en fönsterrenovering så renoverar man fönstret i olika grad.
 • Man kan kitta fönstret, måla om det och eller så byter man samtidigt glaset till ett glas av till exempel isolerglas.
 • Olika typer av fönsteruppsättningar med specifika egenskaper.
 • Många tillverkare och återförsäljare av fönster har en rad fönstersystem att erbjuda ibland också av olika material.

Ett företag som tillverkar fönster är en, Anger vilken typ av form ett fönster har. Vanligast är kvadratiska fönster. När man säger fönster av fria former, så menar man vanligen runda eller halvrunda. Men även andra former än kvadratiska är fria former på fönster.

 1. Ett frostat glas är ett som förhindrar insyn, man kan alltså inte se igenom det.
 2. Frostade glas går också ofta under beteckningen rökfärgade eller mattade glas.
 3. Ytan eller färgen på ett frostat glas kan betecknas som lite “mjölkig”, det är alltså inte klart.
 4. På många hus på landet vill man inte ha moderna fönster, men man kanske ändå vill ha energifönster, man är ute efter gammal stil på sitt fönster.

Då kan ett modernt kulturfönster med isolerglas energiglas vara rätt val. Kronfönster har tillverkning av fönster med gammal stil i både pvc och i trä, träfönster.v Vilket glas man ska ha i sitt fönster beror på vilken isolerförmåga man söker. I dag så är moderna isolerglas av 2 glas eller 3 glas med argonfyllning och ytter glas består av en belagd metallyta av lågemission.

 • Med glasfasad så menar man att man inte har en konventionell fasad bestående av betong, trä eller plåt.
 • Man har istället glas av olika slag oftast härdat eller okrossbart på fasaden.
 • Glasfasader är vanligt förekommande på offentliga byggnader och på kontor eller på företagsbyggnader.
 • En består av 2 eller 3 glas och är oftast hermetiskt tillsluten för att förhindra luftinsläpp.

På moderna glaskasetter är den också fylld med ädelgasen Argon som finns naturligt i atmosfären. Man kan tillverka fönster i ek. sök på ekfönster i denna wiki. Ett är ett icke kvadratiskt fönster. När man säger fönster av fria former, så menar man vanligen runda eller halvrunda.

Men även andra former än kvadratiska är fria former på fönster. Ett är ett aluminiumfönster. Det är skillnad på träfönster med aluminiumbeklädnad och helaluminiumfönster. Det finns fönstertillverkare som tillverkar fönster i mahogny. Mahogny är ett ädelträ, ett fett tropiskt träslag med särskilt god förmåga att tränga undan vatten.

Ett, spröjsat fönster har en eller flera ribbor i glaskasetten vertikalt och eller horisontellt. Ett fönster i teak, teakfönster är tillverkat i det tropiska feta träslaget teak. Teak har en god förmåga att tränga undan vatten och stå emot röta. Ett fönster som är testat och genomgått kvalificerad test har någon märkning av något slag.

 1. Det finns tester för glaset, beslagen, hållfastheten, vattengenomträngning med mera.
 2. Det finns tillverkare av fönster som tillverkar av trä, aluminium och pvc.
 3. Det finns fönster med olika form av ljus och värmereduktion.
 4. Toning på fönster är ett sätt att ange att man vill förhindra värme och eller ljusinstrålning.
You might be interested:  Vilka Får Vaccinera Sig Nu I Örebro?

anger hur väl ett fönster isolerar. Ett energifönster ska ha minst u-värde 1,5 för att vara något att satsa på. Var noga med att kontrollera att uvärdet gäller hela fönsterkonstruktionen, dvs. karm, fönsterbåge och glas tillsammans. Undvik alla fönsterföretag som anger u-värdet på glaset utan att särskilt skriva detta separat, för att därmed föranleda dig att tro att det gäller hela konstruktionen.

Många kunder går på detta och vilseleds därmed. En fönsterbåge är den öppningsbara delen på ett fönster. Det är i fönsterbågen som glaset sitter i ett öppningsbart fönster. Fönsterbågar kan vara av trä pvc/plast eller aluminium. Ett glasparti är ett stort fast eller öppningsbart fönster. När man säger glasparti så menar man oftast att det ska gå att öppna partiet.

Idag så går ett glasparti oftast på räls och kallas för skjutdörr. Skjutdörrar som kan öppnas helt eller delvis i sidled. Ett glastak är ett tak bestående av glas. Glastak används oftast i isolerade uterum, men även användning i offentliga byggnader och restauranger blir allt vanligare.

När man säger glasvägg menar man samma sak som glasfasad, dvs. att hela eller betydande delar av väggen/fasaden består av glas. Ett halvmåne fönster är ett fönster med nedre delen av karmen i horisontell linje. Den övre delen av karmen är böjd 180 grader. Karmen blir då av formen av en halvmåne. Halvmånefönster är populära och användningsområdena är många, oftast sätter man fönstret upp i taknock i fasaden på ett 1 ½ plans hus eller 2 ½ plans hus.

På hus byggda före 1920 är det mer regel än undantag med ett halvmånefönster. Halvrunda aluminiumfönster är fönster bestående av karm och båge av aluminium, helaluminium eller trä med aluminiumbeklädnad. Karm och fönsterbåge är i halvrund form. I ett halvrunt fönster så är karm och fönsterbåge i halvrund form.

Halvrunda fönster är mycket populära och används ofta som ren utsmyckning på ett hus. Ordet herrgårdsfönster används ofta för att beteckna fönster med annorlunda form, med många eller ovanliga spröjs i gammal stil. blir allt vanligare. Ett inbrottsskyddat fönster ska ha glas som är mer eller mindre svårforcerat.

Fönstret ska också helst öppnas inåt och ha många låspunkter i karmen när man drar i handtaget. Kronfönster har inbrottsskyddade fönster i en rad varianter. Ett har glas av isolerglastyp bestående av 2 eller 3 glas. Att isolera fönster är ofta väldigt lönsamt och reducerar uppvärmningskostnaden.

Isolerande fönster har även andra positiva effekter, på sommaren så stänger de ute värmen och de är också mycket mer bullerdämpande och står emot buller mer än oisolerade fönster och glas. Ett kan vara integrerat med eller helt fristående från huset. Uterummet kan eftersom det är isolerat användas året runt om det är helisolerat eller under större delen av året om det har fönster och dörrar av lite sämre typ.

När man använder ordet isolerat uterum så menar man oftast ett uterum som går att använda så som övriga delar av huset, alltså året runt och då ska det bestå av energifönster och skjutpartier med riktiga isolerglas. Ett är ett glas som har ett skikt på ytterrutan som förhindar/försvårar för kyla att ta sig igenom glaset.

 • Isolerglaset är av så kallad lågemissionstyp och det innebär att den tunna metallyta som ligger på ytterglaset fungerar som ett filter, som släpper in långvågig strålning från solen men som stoppar kortvågig strålning (rumsvärmen) från att tränga ut.
 • Detta ger exceptionella isoleregenskaper för glaset.

Ett isolerglas kan består av 1 glas, men oftast så används termen isolerglas för att beskriva en glaskasett och den består då av 2 eller 3 glas med distans emellan som också är argonfyllda på moderna glas. Isolering i ett fönster kan uppnås genom antingen att man sätter in moderna isolerglas med lågemissionsglas.

Det kan också uppnås genom att man i karm och fönsterbåge bygger in hålrum, luftfickor. Då får man brutna köldbryggor som isolerar mycket bättre än ett massivt material kan göra. Pvc fönster och aluminiumfönster är uppbyggda med brutna köldbryggor. Termen källarfönster används för att beskriva fönster på källarvåningen.

Oftast är det små fönster som sitter i ovankant av rummet, strax över marknivå. Ett källarfönster kan vara fast eller öppningsbart. Beteckningen komposit betyder blandat. Ett fönster i komposit består alltså av ett blandat material. Ordet kompositfönster används oftast för att beskriva ett fönster av pvc eller plast, plastfönster.

Ett pvcfönster är mycket riktigt ett kompositfönster för det består av plast (med hålrum inuti/brutna köldbryggor) och det ska om det ska vara godkänt ha stål i mitten för att behålla vridstyvhet. Ordet används för att beskriva ett fönster med gammal stil och utformning. Ett kulturfönster är också vanligtvis utrustat med beslag (handtag och haspar) av äldre utseende och har karmar och fönsterbågar som är relativt sett tunnare än moderna fönster.

Kulturfönster är vanligtvis tillverkat i trä, men Kronfönster tillverkar även dessa i pvc för att man ska slippa måla dem. Denna typ av fönster är mycket populära på landet och i äldre hus. Med menar man oftast stora fönster med ovanliga former. Glaset ska ofta vara spröjsat och det kan också bestå av olika former av ornamentsglas eller till och med blyinfattade glas.

Blyinfattat glas är ett fönster bestående av många små glasrutor sammansvetsade med metall. Med blyinfattade glas kan man göra hela konstverk i alla typer av färger och former. Blyinfattade glas var vanligare förr i tiden och finns idag på exklusiva byggnader och i kyrkor. är isolerglas av så kallad lågemissionstyp och innebär att det finns en tunn metallyta som ligger på ytterglaset och denna fungerar som ett filter, som släpper in långvågig strålning från solen men som stoppar kortvågig strålning (rumsvärmen) från att tränga ut.

Detta ger exceptionella isoleregenskaper för glaset. Ett lågemissionsglas kan består av 1 glas, men oftast så används termen lågemission för att beskriva en glaskasett och den består då av 2 eller 3 glas med distans emellan som också är argonfyllda på moderna glas av lågemission.

 1. Alla Kronfönsters fönster har lågemissionsglas och är energifönster.
 2. Lamellgardiner är vertikala små gardiner som hänger ner från överkant av fönstret för att förhindra ljusinsläpp.
 3. En lamellgardin används ofta i uterum och i stora fönster där det är svårt att använda vanliga persienner.
 4. Termen lantliga fönster används ofta för att beskriva fönster av gammeldags typ eller utseende så kallade kulturfönster.

Ett har bullerdämpande glas, ofta är även fönstrets karm och båge förstärkta med extra tätningslister med mera. Det ljudisolerade glaset finns i olika klassningar och står emot buller i olika grad. Buller anges i decibel (dB). För varje 3 dB man går ner, halveras ljudstyrkan.

Kronfönsters standardfönster har 32 dB glas, det finns glas som isolerar och reducerar ljud ner till 52 dB i Kronfönsters sortiment. När man anger termen lösa glas, så menar man själva glasrutan i fönstret. I dag är det vanligt att man renoverar sitt fönster och sätter in nya lösa glas lösglas. Ett luft i ett fönster används för att beteckna hur många öppningsbara delar det har.

Ett 2 luftsfönster har 2 öppningsbara delar, så kallade fönsterbågar. Ett öppnas åt höger och ett åt vänster.1 luft har 1 öppningsbar del och så vidare. En markis är ett solskydd för fönster. Markiser sitter placerade ovan fönstret och kan fällas ut i olika längder.
Visa hela svaret

Vad har 3-glas fönster för U-värde?

Har du ett modernt 3 – glas fönster kommer du att se två lågor med avvikande färg och u – värdet är då 1,1 eller lägre. En 3 -glasruta utan energibeläggning har u – värde runt 1,9.
Visa hela svaret

Vilken typ av fönster är billigast?

PVC-fönster – fördelar: – + Underhållsfria – De är tillverkade av plast, vilket gör att du inte behöver skrapa eller måla om dem. + Bra isolering – De behåller värme väldigt bra. + Billiga – Vill du köpa fönster till ett bra pris är detta ett självklart val, då de är billigare än exempelvis aluminiumfönster. + Hållbarhet – PVC-fönster har en lång livslängd. Läs mer om alla PVC-fönstrets fördelar,
Visa hela svaret

Hur mycket tjänar man på att byta fönster?

Lönar det sig att byta fönster? – Slöjd & Byggnadsvård Hur Många Fönster Finns Det I Stockholm Det korta svaret är: nej! Det finns många skäl att inte byta ut fönster som härstammar från 1950-talet och tidigare. Förutom att de tillverkats av virke av högsta kvalitet och kan hålla i hundra år till, så är det dessutom en ren förlustaffär att byta ut dem sett ur ett energibesparingsperspektiv.

 • För att kunna räkna ut förlusten under ett år så behöver vi känna till en hel del grundfakta om vårt fiktiva hus.
 • Fönsteryta: 15 kvadratmeter (i medeltal har de flesta villor ca 12-18 kvadratmeter fönsteryta).
 • Geografisk placering: Göteborgsområdet, där årsmedeltemperaturen är 8 grader.
 • Inomhustemperatur: 20 grader.

En kilowattimme kostar i dagsläget omkring 1,22 kr i Västsverige inklusive skatt, nätavgift och abonnemang. Uppgift från februari 2019. Fönster ett, originalfönstret, är ett träfönster från första hälften av 1900-talet med två enkla bågar som inte är kopplade.

Enligt mätningar gjorda på Lunds tekniska högskola (LTH) har sådana fönster ett U-värde på 2,07 watt/m2K under förutsättning att bågarna underhållits med linoljefärg och kittats med linoljekitt. U-värdet gäller för glas och båge sammantaget. U-värdet anger (lite förenklat) hur mycket värme som passerar genom en m 2 fönster från den varma sidan till den kalla.

Fönster två : samma tvåglasfönster av trä i original som ovan, men där det inre glaset har ersatts med ett LE-glas (lågemissionsglas) som släpper igenom mindre mängd energi än det ursprungliga fönsterglaset. Test gjorda på Lunds tekniska högskola visar att sådana fönster har ett U-värde på 1,6 watt/m2K (gäller för glas och trävirke sammantaget).

Fönster tre : Helt nya treglasfönster med båge och karm av trä. Vi har valt en fönstertyp som utseendemässigt motsvarar fönster ett, en båge från en av de största tillverkarna. U-värdet uppges vara 0,9 watt/m2K, men det är oklart om siffran gäller enbart glaset eller hela konstruktionen. Energiförlusten (W) beräknas på följande vis: W = U-värde x fönstrens totala area x gradtimmar på den specifika platsen.

Gradtimmar motsvarar antal timmar på ett år (8760 närmre bestämt) multiplicerat med skillnaden mellan ute- och innetemperaturen. I vårt fall är den skillnaden 20 – 8 grader, det vill säga 12. Energiförlust fönster ett: 3 264 kwh (kilowattimmar), motsvarande 3 982 kr/år eftersom varje kwh kostar ca 1,22 kr när detta skrivs i februari 2019.

Energiförlust fönster två (med LE-glas i innerbågen): 2 523 kWh, motsvarande 3 078 kr på ett år. Jämfört med fönster 1 sparas 904 kr/år. Att byta ut det inre glaset till ett LE-glas i husets alla fönster hos en fönsterhantverkare (som bara byter glaset och inte renoverar bågarna) uppskattas till ca 21 000 kr.

(Denna siffra är baserad på uppgift från företaget Husögat, inhämtad i maj 2018). Det tar 23 år att tjäna in bytet. Energiförlust fönster tre (som är helt nytillverkade): 1 419 kWh, motsvarande 1 731 kr/år. Jämfört med fönster 1 sparas 2 251 kr/år. Kostnaden för fönsterbytet beräknas till 148 000 kr, inklusive kostnad för snickare, material och rotavdrag (baseras på beräkning från 2015 på sidan byggahus.se.

 1. Ostnaden för byte av dörrar i beräkningen har tagits bort).
 2. Det tar 66 år att tjäna in bytet.
 3. Enligt muntlig källa har livslängden för kassettfönster beräknats till ca 40 år i äldre studier.
 4. Vi letar efter skriftlig källa på denna uppgift).
 5. Varför blir det då en så stor förlustaffär att byta fönster? Jo, för att mängden energi som försvinner ut genom fönstren är betydligt mindre än man kan tro.

Istället för att byta fönster, något som ju dessutom påverkar husets utseende väsentligt, så kan energi sparas på en rad smartare sätt som är mer kostnadseffektiva och skonsamma mot huset. Exempelvis: se till att samtliga kranar i huset är snålspolande, serva värmesystemet med jämna mellanrum, isolera vinden om isoleringens tjocklek understiger 20 cm, men först och främst: täta längs fönster och dörrar! Där görs den största privatekonomiska vinsten.

 1. Beräkningen är gjord av byggnadsingenjör Chico Hovedskov Crafoord, Slöjd & Byggnadsvård.
 2. Källor:
 3. (läst februari 2019)

Fredlund, Bertil. Lågemissionsglas och renovering förbättrar äldre fönsters värmeisolering. Rapport TABK – 99/3055. Lunds tekniska högskola.1999. Homb, Anders & Uvslokk, Sivert. Energieffektive bevaringsverdige vinduer. Målinger og beregninger. SINTEF Byggforsk.2012. : Lönar det sig att byta fönster? – Slöjd & Byggnadsvård
Visa hela svaret

Har fönster blivit dyrare?

Tänk på detta när du ska byta fönster – Kronfönster.se Fryser du om fötterna hemma? Gamla fönster förlorar sin isoleringsförmåga och skapar ett kallras i rummet. Du kommer särskilt att uppleva att just golven blir kalla och när detta händer är det dags att byta fönster.

 • Du kan också behöva byta fönster om väta trängt in i ramen och förstört karmen och bågen på fönstret.
 • Vid ett fönsterbyte är det många val som ska göras.
 • Du ska bland annat bestämma vilken kvalitet på fönster du önskar och fundera över fönstrets funktionalitet, pris och utseende.
 • Vet du till exempel att du kan specialbeställa fönster med exakt de mått du önskar? Eller att det finns självrengörande glas eller fönster med aluminiumram som inte kräver något underhåll? Här lotsar vi dig igenom olika aspekter som är bra att tänka på vid ett fönsterbyte.
You might be interested:  Hur Många Människor Bor I Södertälje?

Att byta fönster är i princip alltid ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt. Nya fönster med god isoleringsförmåga är energieffektiva, ger lägre uppvärmningskostnader och ett mer behagligt inomhusklimat men det första du kanske tänker på att fönstrets utseende.

 1. Fönstrets design har stor betydelse för husets utseende och ofta blir det bäst att byta till fönster som är stiltypiska för husets karaktär och ålder.
 2. Till sekelskifteshus finns till exempel vackra fönster med allmogestil och spröjs, till funkisvillan finns stilrena och minimalistiska fönster och till ett modernt hem finns stora glaspartier med olika varianter av skjut- och vikdörrar att komplettera med som släpper in ljus och skapar rymd i bostaden.

Du har också möjlighet att beställa fönster i fria former. Kanske ett runt fönster eller ett femkantigt fönster?
Visa hela svaret

Hur mycket värme försvinner genom fönstret?

Ungefär 8% av ljuset reflekteras (R = 4% vid varje yta), och de återstående 2-3 % absorberas som värme i glaset. Ju fler glas som används i ett fönster, desto lägre blir förstås transmissionen.
Visa hela svaret

När är ett svartbygge preskriberat?

Preskriptionstid – Normalt är preskriptionstiden tio år för byggnadsnämndens möjlighet att ingripa mot olovliga åtgärder med ett rättelseföreläggande. Men om någon utan bygglov har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål får byggnadsnämnden besluta om ett rättelseföreläggande trots att det har gått mer än tio år från överträdelsen.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap.20 § 20 § Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen. Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål.
Visa hela svaret

Vad händer om man inte har bygglov?

Hur stor är byggsanktionsavgiften? – Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift.

För nybyggnad av en- och tvåbostadshus är sanktionsavgiften 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.För nybyggnad av en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller annan liten byggnad är sanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.För tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus är sanktionsavgiften 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.För installation eller väsentlig ändring av en eldstad är sanktionsavgiften 0,1 prisbasbelopp.Sanktionsarea är bruttoarean minskad med 15 kvadratmeter.Prisbasbeloppet år 2021 är 47 600 kronor.

Visa hela svaret

Får man bygga pergola utan bygglov?

Pergola med eller utan tak – En pergola är en gles konstruktion som bärs upp av ben i hörnen. Pergolan används till exempel som växtstöd, där växternas bladverk efter en tid bildar ett skydd. Om du förser din pergola med någon form av tak, såsom markis eller segelduk, kan du behöva söka bygglov om taket är av permanent karaktär.
Visa hela svaret

Vilka krav kan man ställa på ett fönster?

Stora fönster måste vara stabila – Det är inne med fönster. Många som bygger nya hus eller renoverar gamla vill ha stora fönster från golv till tak. Både på första och andra våningen. Men då är det viktigt att inte glömma bort säkerheten genom att inte byta fönster till något mer robust.
Visa hela svaret

När du inte behöver bygglov?

Vad är en attefallstillbyggnad? – Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad men en attefallstillbyggnad är undantagen från krav på bygglov. Inom vissa områden får en attefallstillbyggnad dock inte göras. I de flesta fall krävs det istället en anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

 1. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2, 4 b §§ 2 § Det krävs bygglov för 1.
 2. Nybyggnad, 2.
 3. Tillbyggnad, och 3.
 4. Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2.

 1. På ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 2. En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477), Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap.5, 6 §§ 5 § För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid 1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, 2.

 1. Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap.7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, 3.
 2. En ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, 4.
 3. En installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader, 5.

en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, 6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap.16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, 8.

 1. Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, 9.
 2. Uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 10.
 3. Uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 11.
 4. Ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus, 12.

tillbyggnad som avses i 9 kap.4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen, 13. byggande av takkupor som avses i 9 kap.4 b § första stycket 2 plan- och bygglagen, eller 14. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Om det vid åtgärderna kan antas uppkomma farligt avfall ska detta framgå av anmälan.

Förordning (2020:708).6 § Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte 1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är a) en komplementbyggnad, b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap.4 eller 6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, 2.

annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som inte omfattas av en detaljplan, 3. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om en byggnad eller tomt som tillhör staten eller en region, 4.

åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som är avsedd för totalförsvaret och som är av hemlig natur, 5. åtgärd som avses i 5 § första stycket 10, 12 eller 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, 6.

åtgärd som avses i 5 § första stycket 3 i fråga om a) en sådan komplementbyggnad, tillbyggnad eller takkupa som avses i 5 § första stycket 10, 12 och 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, eller b) en sådan komplementbyggnad eller tillbyggnad som avses i 9 kap.6 § plan- och bygglagen, 7.

 • Åtgärd som avses i 9 kap.4 f § plan- och bygglagen, och 8.
 • Åtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap.2 § plan- och bygglagen om åtgärden a) vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, och b) inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 § plan- och bygglagen.

Förordning (2019:1085). Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad:

den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare den får ha högst 15,0 m 2 bruttoarea den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd den ska placeras minst 4,5 meter från gräns den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 b § 4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2.

På ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen. En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477), Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 d § 4 d § En åtgärd som avses i 4 a-4 c §§ får inte vidtas utan bygglov 1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.

på byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap.13 §. En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd enligt 4 b § första stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap.9 § andra stycket miljöbalken om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält.

Lag (2014:477), Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.8 § 8 § Utöver det som följer av 2-7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning som framgår av 1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö a) i en detaljplan har bestämt i fråga om att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3 eller 4 a-4 c §§, b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §, 3.

 • Det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att utanför en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1 och 2, 4.
 • Det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring, 5.
 • Det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11 kap.11 § 1 miljöbalken, 6.

det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om att i området färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, 7. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, 8.
Visa hela svaret

Får man inreda vind utan bygglov?

Behöver jag bygglov? – Du behöver ansöka om bygglov om du ska inreda en vind till bostad eller lokal i en byggnad. Om inredningen inte innebär att du ska bygga någon ytterligare bostad eller lokal behöver du bara göra en anmälan. Det krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad.

Det ska finnas ett befintligt enbostadshus.Du ska inreda vinden i en byggnad eller område som inte räknas som särskilt värdefulla. Inrednngen av vinden ska inte genomföras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.Åtgärden kräver inte bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Visa hela svaret

Vad kan jag göra utan bygglov?

Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov. I en del fall behöver du göra en anmälan. Om din fastighet ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du i vissa fall inte bygglov om du ska göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader. Länk till annan webbplats. Steg 2- Vad ska du göra?
Visa hela svaret