Hur Många Bor I Falun 2022?

Hur Många Bor I Falun 2022
Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 837 invånare.
Visa hela svaret

Hur många invånare har Falun 2022?

FalunBorlänges geografiska yta är tillsammans 2 624 km2. Falun är störst till ytan med 2 040 km2 och Borlänge har en yta på 584 km2. FalunBorlänge hade 31 dec 2013 tillsammans 106 790 invånare, varav Falun har 56 767 invånare och Borlänge 50 023 invånare. Bild 1.2 Befolkningstätheten i FalunBorlänge 2012-12-31 År 2012 bodde 5 861 personer med utländsk bakgrund i Falun, 10, 4 % av den totala befolkningen. De kommer huvudsakligen från Finland, Irak, Somalia, Norge och Iran. I Borlänge bodde år 2012 8 893 personer med utländsk bakgrund, vilka utgör 17, 9 % av den totala befolkningen.

De kommer huvudsakligen från Somalia, Finland, Turkiet, Irak och Iran. Definitionen av utländsk bakgrund är att en person är född utrikes eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Folkmängdsutvecklingen de senaste fem åren (2008-2012) visar en ökning av befolkningen med 1 130 invånare i Falun och 1 300 invånare i Borlänge.

Befolkningen förväntas fortsätta att öka i båda kommunerna de kommande tio åren med nästan 5 000 personer tillsammans. Ökningen innebär att FalunBorlänge går från att vara 105 900 personer 2012 till att bli 110 500 personer år 2022. Bild 1.3 Befolkningsutveckling i FalunBorlänges tätorter 2005-2010 Källa: SCB Orsaken till en ökad folkmängd är ett förväntat födelse- och flyttningsöverskott de kommande tio åren. Barn och unga i åldern 1-18 år samt gruppen 65 år och äldre är de åldersgrupperna som förväntas öka mest.1-18 -åringarna förväntas öka med 2,5 % i Falun och 3,4 % i Borlänge.

Ålderssammansättning FalunBorlänge

Ålder Antal personer Andel i procent
0 år 1234 1
1-5 år 6250 6
6-15 år 11480 11
16-19 år 5451 5
20 – 64 år 60682 57
65- 79 år 15179 14
80 – år 5638 5
Totalt 105914 100

/th>

Bild 1.4 Befolkningens ålderssammansättning i FalunBorlänge 2012
Visa hela svaret

Hur många invandrare bor i Falun?

Utrikesfödda personer i Falun 19,6 procent (2 019 733 personer) av Sveriges befolkning är utrikesfödda och cirka 10,9 procent (6 468 personer) av Faluns befolkning är utrikesfödda. Under 2019 tog Falu kommun emot 167 nyanlända som fått uppehållstillstånd.

 1. Men totalt sett flyttade cirka 309 personer in till Falun från utlandet och samtidigt flyttade 93 personer utomlands.
 2. Bland dessa finns såväl flyktingar som arbetskraftsinvandrare, gäststudenter, och svenska medborgare som flyttar ut eller återvänder hem.
 3. Befolkningsmässigt är det viktigt att komma ihåg att Falun som högskolestad också har utländska studenter, som studerar här under kortare tid som utbytesstudenter eller under flera år om de studerar på fullständiga program.

Så här fördelar sig befolkningen som är utrikesfödda i Falun enligt SCBs statistik per 31 december 2019:

Norden 843EU28 utom Norden 995Europa utom EU28 och Nord 698Afrika 1083Asien 2432Nordamerika 160Sydamerika 198

: Utrikesfödda personer i Falun
Visa hela svaret

Är Falun stort?

Allmänt –

I kommunen bor cirka 60 000 personer.Falun är en del av Falun Borlänge-regionen med 165 000 invånare. Falu kommun omfattar ett stort geografiskt område: 2 275 km².Falun fick sina stadsrättigheter 1641 och var då Sveriges näst största stad.Falun med sitt gruvlandskap, stadslandskap och bergsmanslandskap är listat på UNESCO:s världsarvslista sedan 2001 Öppnas i nytt fönster. Faluns hoppbackar utgör ett känt landmärke.Falun har en levande stadskärna med mer än 200 butiker, gallerior, restauranger och caféer.Falun har stått värd för skid-VM fyra gånger. Senaste gången var 2015.

Visa hela svaret

Vad är Falun känd för?

Historia – “Falu Stads” första stadsplan utförd i “rutmönster” från april 1664. Staden Falun har växt upp kring Falu koppargruva och stadens ekonomi var länge helt beroende av kopparutvinningen, Det finns belägg för att verksamhet vid Falu gruva var igång på 1000-talet, men mycket talar för att kopparmalm utvanns i området redan på 700-talet.

 1. Någon bosättning på platsen från denna tid finns dock inte dokumenterad.
 2. Området tillhörde ursprungligen Torsångs socken,
 3. Opparbergs kyrka, ursprungligen kallad Mariakyrkan, uppfördes under andra hälften av 1400-talet.
 4. Marknader torde tidigt ha hållits i Falun, troligen på Falan eller Gamla och Stora torget.

Genom att gruvan fungerade som en särskild jurisdiktion ansågs troligen inte behovet av en stad trängande. Under 1500– och 1600-talet var kopparutvinningen i Falun en viktig faktor till att Sverige kunde utvecklas till en europeisk stormakt, och i samband med detta började frågan om en stad på platsen bli aktuell.7 januari 1608 utfärdade Karl IX privilegier för en stad Falun.

 • Någon stad kom dock aldrig att inrättas efter dessa privilegier, även om man samma år lät uppföra ett rådhus.
 • Nya privilegier utfärdades 1624 och den 30 oktober 1641, och det var först med det sista privilegiebrevet som en verklig stad inrättas.
 • Redan 1624 hade dock borgmästare och rådmän utsetts.
 • Staden var redan då en av Sveriges största.

Att Falun blev stad relativt sent berodde i hög grad på motstånd från bergsmännen (dvs de bergsbrukande bönderna). Att en stad verkligen kom till stånd berodde till stora delar på landshövdingen Johan Berendes d.y. idoga arbete.1761 i juni brann en stor del av den västra och i juli samma år den östra staden.1842 brann 42 gårdar i den nordöstra delen av staden.

 • Därefter har staden klarat sig från större bränder.
 • I mitten av 1600-talet var Falun Sveriges, med nuvarande landgränser, näst största stad efter Stockholm,
 • Då hade staden drygt 6 000 invånare.
 • Falun var också den största staden i Dalarna, men kom under 1900-talet att bli omvuxet av sin granne Borlänge,

Det gör Falun till en av få residensstäder i landet som inte är länets största stad (andra är Nyköping och Härnösand ). Inklusive omgivande landsbygd är dock Falun den befolkningsmässigt största kommunen. Kyrkligt ingår Falun i Västerås stift, I slutet av 1600-talet började nedgången för gruvan, och det stora raset vid midsommartid 1687, då Stora Stöten bildades, kan ses som slutet på gruvans blomstringstid.

Driften fortsatte dock ytterligare drygt 300 år.1992 upphörde gruvdriften. Nu är Falu Koppargruva en turistmagnet och del av världsarvet. Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet minskade Faluns befolkning stadigt, först med järnvägens tillkomst vände trenden.1859 öppnades Gävle-Dala järnväg och 1879 järnvägen “Bergslagsbanan” Falun-Göteborg, vilket innebar en nytändning för industrin.

Under slutet av 1800-talet utvecklades Falun även som skol- och administrationsstad. Stadskärnan i Falun ansågs på 1950-talet så nedkörd att i stort sett inga byggnader var värda bevarande. Därför präglades en tid av 20 år av en successiv förnyelse genom att enstaka byggnader efter hand moderniserades eller byggdes nya.

Denna utveckling bröts i mitten av 1960-talet. Faluns historiska stadskärna utplånades då till stora delar genom att hela kvarter med gammal trähusbebyggelse (ofta reveterade timmerhus eller slaggstenshus) revs och ersattes av nya byggnader. Detta skedde utan större hänsyn till Faluns mycket specifika historia och till dess kulturella särart.

Den nya bebyggelsen fick en tidstypisk utformning (tegel- eller betongfasader), utan anpassning till den lokala byggnadstraditionen i Falun. Som exempel kan nämnas rivningen av hela Falan-kvarteret, delar av bebyggelsen efter Holmgatan och Åsgatan och av området kring Holmtorget.

I samma veva revs även för Falun kulturellt och arkitektoniskt oersättliga byggnader som Selma Lagerlöfs gård på Villavägen, Badhuset och Bergmästarens arkiv på Åsgatan. Även den gamla Trotzgården, som givit namn åt Trotzgatan, försvann efter vanvård från kommunens sida som slutade med ett pyromandåd.

Den gamla stadsplanen, som var uppbyggd med Åsen (Åsgatan) som utgångspunkt, sattes åt sidan genom breddning av Gruvgatan och dess förlängning genom södra centrum på 1950- till 1970-talet. Skarp kritik har riktats mot denna “rivningshysteri” och de förändringar som den inneburit för stadskärnan.

 • R 1975 kom en vändning.
 • Falun blev utsedd som svenskt pilotprojekt under Det europeiska byggnadsvårdsåret.
 • Rivningspolitiken tog slut successivt.
 • I slutet av 1970-talet vidtog ett arbete med att rätta till vad som hände på kort tid.
 • Ring södra centrum pågår detta arbete fortfarande.
 • På 1990-talet inleddes arbetet att ge gruvan och staden världsarvsstatus, och Gruvlandskapet och Falu gruva jämte stadsområdet inom 1600-talsplanen och delar av den omgivande bergsmansbygden ansågs så unika att de togs upp på världsarvslistan vid Unescos världsarvskommittés session i Helsingfors den 13 december 2001.

Till den delvis svårt sargade stadens fördel talade bevarandet av tre stora trähusområden, Elsborg, Gamla Herrgården och Östanfors. År 1908 flyttade Dalregementet in i de nybyggda kasernerna i Falun. Under 1995 och 1996 svarade regementet för att sätta upp den femte svenska FN -bataljonen i Bosnien, BA 05, vilken blev den första svenska truppstyrkan under Natobefäl,

 • Falun vid Faluån, vintern 2007.
 • Stora torget med Rådhuset i centrala Falun 2006.

Visa hela svaret

Vad bröts mest i Falun?

Världens största kopparexportör – Stormaktstiden varade så länge Falu koppargruva fungerade och Sverige var världens största kopparexportör, Men gruvan rasade, stormaktstiden tog slut. Raset inträffade vid midsommartid 1687. Gruvan var då hårt överexploaterad.

 1. Sveriges stormaktstid varade därefter endast några årtionden till.
 2. Gruvan ( se planritning ) som varit i gång långt tidigare, blev med staden Falun vårt första stora industrisamhälle och landets näst största stad.
 3. Mer än 5000 människor bodde och arbetade här under 1600-talet.
 4. Malmen bröts djupt nere med hjälp av eld.

Arbetarna grävde sig in i mörka gångar, upplysta av tjärbloss. De tände eldar tills berget sprack av hettan. Det var tungt och livsfarligt, men Faluns koppar och de svenska brukens järn gav 80 procent av våra exportinkomster. Av malmen tillverkades bland annat kanoner – en industri där Sverige från och med då och ända in i vår tid var en av världsmarknadens största leverantörer.
Visa hela svaret

Vem är rikast i Falun?

De tjänar mest i Dalarnas kommuner Han tjänar mest i Dalarna och betalar mest i skatt. Här berättar Per-Olof Ejendal, 69, Det finns 2 742 personer i Dalarna som hade en inkomst över en miljon kronor under det senaste Det bor 117 inkomstmiljonärer i Rättviks kommun. Högst inkomst, 12 miljoner kronor, hade Anna-Stina Annons Annons Det bor 35 inkomstmiljonärer i Vansbro kommun. Högst inkomst, drygt 8 miljoner kronor, hade Per Det bor 78 inkomstmiljonärer i Gagnefs kommun. Högst inkomst, nära 11 miljoner kronor, hade Johan Det bor 43 inkomstmiljonärer i Älvdalens kommun. Högst inkomst, drygt 5 miljoner kronor, hade Lars Det bor 91 inkomstmiljonärer i Säters kommun. Högst inkomst, nära 8 miljoner kronor, hade Thomas Det bor 47 inkomstmiljonärer i Orsa kommun. Högst inkomst, 12 miljoner kronor, hade byggföretagaren Det bor 168 inkomstmiljonärer i Avesta kommun. Högst inkomst, 12 miljoner kronor, hade Peter Annons Annons Det bor 202 inkomstmiljonärer i Ludvika kommun. Högst inkomst hade företagaren Lars Anders Det bor 94 inkomstmiljonärer i Malungs kommun. Högst inkomst, 8 miljoner kronor, hade Johan Det bor 98 inkomstmiljonärer i Hedemora kommun. Högst inkomst hade företagaren Mats Jansson med 8 Det bor 86 inkomstmiljonärer i Smedjebackens kommun.

Högst inkomst hade hotellägaren Glenn Det bor 255 inkomstmiljonärer i Mora kommun. Högst inkomst, 6 miljoner kronor, hade företagaren Annons Annons Det bor 200 inkomstmiljonärer i Leksands kommun. Högst inkomst, nära 90 miljoner kronor, hade Det bor 382 inkomstmiljonärer i Borlänge kommun. Högst inkomst hade Jonas Friberg med 23 miljoner Det bor 846 inkomstmiljonärer i Falu kommun.

Högst inkomst hade Stefan Wikström med 33 miljoner : De tjänar mest i Dalarnas kommuner
Visa hela svaret

Hur många bor i Borlänge 2022?

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 52 254 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Borlänge kommun nära genomsnittet med 0,1 procent. Byt kommun Visa alla nyckeltal för denna kommun Byt nyckeltal Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa. Kommunens webbplats
Visa hela svaret

Vill man bo i Falun?

Hur hittar jag en bostad? – I Falun finns alla olika typer av boende; hyreslägenheter, bostadsrätter och villor. Du kan bo centralt, nära vattnet eller i mindre samhällen utanför stan. Här finns också fina ställen på landet, med naturen in på knuten. Bostadsbolag och fastighetsägare i Falun Lediga villatomter Ett annat tips är att titta i våra två största dagstidningar Falu Kuriren eller Dalademokraten, på lördagar annonseras det extra flitigt på bostadsmarknaden.
Visa hela svaret

Var ska man bo i Falun?

Välj bland våra trevliga områden Vill du bo naturnära så kanske en lägenhet på Dössbergets solsida lockar? Vill du ha nära till allt är det kanske snarare Falu centrum som gäller. Eller vad sägs om konstnärsbyn Sundborn? Välj mellan ett villaliknande boende i fräscht parhus och tvåvåningshus med fritt läge och fin utsikt från balkongerna.

1-5 r o k 20 km till Falun

Bo lugnt och skönt med innergårdar, charmiga vindsvåningar och utan att störas av biltrafik. Här kan du låta barnen springa själva mellan lekplatserna utan att oroa dig för biltrafik. I Bojsenburg har ni till och med en egen strand.

1-6 r o k Nära till vårdcentral och folktandvård

Britsarvet har det perfekta läget för dig som vill ha lite av allt. Här bor du med generösa grönytor, men fortfarande med känslan av att vara mitt i stan.

1-5 r o k Bra bussförbindelser

När du vill bo centralt är Falu centrum helt rätt. Här finns det mesta samlat inom kort gångavstånd och här finns ett stort utbud av olika slags boende.

Kultur och shopping Skolor, förskolor, äldreomsorg

Främby är ett populärt område för familjer och det är inte svårt att förstå varför. Här är inte bara grönt och gott om lekplatser, det är dessutom nära till det mesta som den moderna familjer behöver.

1-4 r o k 3 km till Falu centrum

På höjden strax ovanför Falun ligger Galgberget och Gruvriset. Barnvänliga kvarter där lekplatser och bostäder fått växa upp bland tallarna.

2-4 r o k Förskolor och skolor

I Grycksbo har skogen dubbelt värde. Det anrika pappersbruket med sin långa historia tillverkar fortfarande papper. Men skogen är också en källa till välmående och glädje för dig som bor här.

1-3 r o k 13 km till Falun

Herrhagen passar dig som vill att vardagen ska vara enkel. Här finns nära tillgång till det allt från livsmedelsbutiker till gym och motionsspår. Området är barnvänligt och fritt från biltrafik.

1-4 r o k 5,5 km till Lugnet

För dig som uppskattar friluftsliv, fiske och båtliv passar Hosjö perfekt. Området ligger i östra Falun, mellan Runn och Hosjön.

1-5 r o k Mataffär, pizzeria och frisör

I Hälsinggården är det inte långt till skärgårdskänslan. Här har du närheten till sjön Runn, perfekt för dig som gillar bad- och båtliv. Gå nedför backen så kommer du till småbåtshamnen.

1-5 r o k Hockey- och fotbollsplan

Järnet ligger precis i utkanten av centrum och högt upp i husen har du en härlig vy med utsikt över Faluns södra delar. Här bor många barnfamiljer och lekplatserna är välbesökta.

1-5 r o k 1 km till Falu centrum

I vårt område i Korsnäs bor du lugnt och behagligt nära sjön. Så pass nära att många av balkongerna har utsikt mot Roxnäs udde. Njut av de generösa grönytorna, fågelkvittret och de många inbjudande lekplatserna.

1-5 r o k 6,2 km till Lugnet

Kvarnberget ligger på ett litet berg där lägenheterna kan få fin utsikt över sjö och villaområden. Området är ett klassiskt bostadsområde med välbevarad 50-talsstil. Ett område för livsnjutare. Lustigknopp ligger på sluttningen strax ovanför Falu centrum. Lägenheterna håller hög standard och det tillsammans med det fina läget gör området mycket eftertraktat. Med all rätt.

1-5 r o k 2,5 km till Falu lasarett

Ta det lugnt på balkongen medan resten av familjen roar sig på området, eller var med i leken du också. Här finns gott om utrymme för lek, sport och umgänge. Om det finns en hemort för faluröda hus kan det vara Sundborn – konstnärens by. Här har du möjlighet att bo i ett falurött vinkelhus med vita fönsterkarmar, alldeles intill Sundbornsån som flyter genom byn.

2-3 r o k 12 km till Falu centrum

Surbrunnshagen är ett nytt bostadsområde med en bubblande historia, mellan övre Norslund och Majoren köpcentrum. Det första projektet startade 2018 och planen är att bygga vidare till 2028.

1-4 r o k 1,5 km till Falu centrum

Våra lägenheter i Svärdsjö är efterfrågade tack vare närheten till skolor, service och naturområden. Här har du storskogen med bär- och svampmarker bara ett stenkast bort.

1-4 r o k Nära fiskevatten

I våra hyresrätter i Vika bor du nästan som om du hade ett eget hus på landet. Alla lägenheterna har egen ingång, egen uteplats och naturskön omgivning.

1-3 r o k Egen ingång och egen uteplats

Mitt i det lugna villaområdet i Övre Norslund ligger flera två- och flervåningshus. Här kan du bo på höjden med fin utsikt över Falun, eller kanske en väl tilltagen balkong med tak där du själv kan skapa den uteplats du vill ha. Hur Många Bor I Falun 2022 : Välj bland våra trevliga områden
Visa hela svaret

Vad heter bocken i Falun?

Effektfull belysning av det ståtliga landmärket i Falun – Falu Gruva, Falun År: 2021 Kund: Dala Svets och Smide Installatör: Instalco – Henningsons Elektriska AB, Falun Vid den södra infarten till Falun, på en liten höjd, står sedan i december 2021 den nya iögonenfallande Kårebocken placerad.

Bocken, som är en hyllning till Världsarvet Falun och historien kring Falu Gruva, är designad av David Qvick på kommunikationsbyrån Confetti. Dala Svets & Smide har tillverkat den sju meter höga och tio meter långa bocken i cortenplåt. Westal fick i uppdrag att belysa den ståtliga konstruktionen. Inuti den stora kroppen har fem st Lumina 12W markspotlights fällts in, och området lyses även upp av sex st Acorn 36W stolparmaturer fördelade på två 3,5 meters stolpar.

Resultatet blir att den indirekta belysningen effektfullt framhäver konturerna och den rustika patinan, och stolparmaturerna ramar in platsen. Den tidigare Kåre-bocken eldhärjades i april 2020, men förhoppningsvis skall den nya bocken få stå kvar som en välbekant och stark symbol för gruvan och världsarvet under många år framöver.
Visa hela svaret

Hur många bor i Borlänge 2022?

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 52 254 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Borlänge kommun nära genomsnittet med 0,1 procent. Byt kommun Visa alla nyckeltal för denna kommun Byt nyckeltal Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa. Kommunens webbplats
Visa hela svaret

Hur många i Falun?

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 837 invånare.
Visa hela svaret

Hur många invånare har China 2022?

Foto: Unsplash/Mauro Mora Den 15 november är en historisk milstolpe, då jordens befolkning når åtta miljarder människor. Denna oöverträffade tillväxt är resultatet av förbättringar inom folkhälsa, kost, personlig hygien och medicin. För att uppmärksamma dagen, här är 10 fakta om världens befolkning.

Det tog 12 år att växa från sju till åtta miljarder

Det tog 12 år för jordens befolkning att växa från sju till åtta miljarder. Det uppskattas att denna siffra kommer att nå en topp på 10,4 miljarder under 2080-talet och stanna på den nivån fram till 2100.

Bromsande befolkningstillväxt

Det kommer att ta ungefär 15 år — fram till 2037 — för världens befolkning att nå nio miljarder, ett tecken på att den totala tillväxttakten för den globala befolkningen saktar ner. Under de närmaste decennierna kommer befolkningstakten att bibehålla den tillväxt som är ett resultat av tidigare generationers höga fertilitet.

Ett av världens mest tätbefolkade länder finns i Europa

Foto: Unsplash/Jacek Dylag Furstendömet Monaco är ett av de mest tätbefolkade länderna i världen. År 2016 var den registrerade befolkningstätheten 25 411,4 personer per km², Island har den lägsta befolkningstätheten på den europeiska kontinenten.

Ökad livslängd

År 2019 var den globala förväntade livslängden vid födseln 72,8 år och 80,4 år i Europeiska unionen 2020. I låginkomstländer är medellivslängden vid födseln cirka 63, nästan 10 år under det globala genomsnittet. Medellivslängden vid födseln angående befolkningen i Sverige var 82,4 år 2020.

Nästan 5 % fler kvinnor än män i EU

Den 1 januari 2021 fanns det 229 miljoner kvinnor och 219 miljoner män i EU. Fler pojkar än flickor föds över hela världen (för varje 100 flickor som föds finns det nästan 106 pojkar), men kvinnor lever längre än män nästan överallt i världen.

Mer än en femtedel av EU:s befolkning är över 65 år

År 2019 var 20,8 % av EU:s befolkning 65 år eller äldre. På grund av demografiska förändringar minskar andelen personer i arbetsför ålder i EU samtidigt som det relativa antalet pensionärer ökar.

281 miljoner människor bor utanför sitt födelseland

Medan nästan 29 av 30 personer är kvar i sitt födelseland, flyttar allt fler människor över gränserna.

44,1 år är medianåldern för EU:s befolkning

Det betyder att hälften av EU:s befolkning är äldre än 44,1 år, De europeiska regionerna med lägst medianålder är de franska utomeuropeiska regionerna Mayotte och Guyana, med en medianålder på 17,7 respektive 26,3, följt av Melilla i Spanien (34,4) och Bryssel (35,9).

Över två miljoner covid-19-relaterade dödsfall i Europa

Covid-19-pandemin har haft en mätbar inverkan på befolkningen, särskilt på dödligheten. Sedan pandemins början har mer än två miljoner människor dött av sjukdomen i den europeiska regionen.

Indien och Kina är världens folkrikaste länder

År 2022 kommer mer än hälften av världens befolkning att bo i Asien. Indien och Kina, var och en med över 1,4 miljarder människor, är de mest folkrika länderna idag. Kinas befolkning växer inte längre och kan börja minska redan 2023, medan Indien, som upplever befolkningstillväxt, förväntas överträffa landet som världens folkrikaste land. Läs mer:

 • Dagen för 8 miljarder
 • 8 miljarder: En värld av oändliga möjligheter
 • Skiftande demografi

Visa hela svaret