Vilka Styr I Uppsala Kommun?

Vilka Styr I Uppsala Kommun
Politisk ledning och mandatfördelning. Under mandatperioden 2018–2022 styrs Uppsala kommun av en koalition som består av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Tillsammans har de tre partierna 35 av de 81 mandaten i fullmäktige. I Uppsala kommun fördelas mandaten i kommunfullmäktige mellan 9 partier.
Visa hela svaret

Vilka styr i kommunen?

Förtroendevalda (politiker) och fritidspolitiker – Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott. Det finns drygt 38 000 förtroendevalda i landets 290 kommuner. Merparten, 97 procent, är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.
Visa hela svaret

Vem styr Tierps kommun 2022?

Nytt styre i Tierp och Mp är med – Det nya kommunfullmäktige i Tierp är nu på plats och Mp ingår i styret som kallar sig “kvintetten”. Mp förlorade för visso ett mandat i valet (till två), men har bjudits in att ingå i det nya styret “kvintetten” tillsammans med allianspartierna.

Efter förhandlingarna ser vi att Mp får stora möjligheter att driva grön politik, varför vi har valt att ingå i styret. Det är ett minoritetsstyre om 23 mandat (av 49), S och V har 18 och SD 8 mandat. Kommunfullmäktige utsåg Sara Sjödal (C) till kommunstyrelsens ordförande och nytt finanskommunalråd. Till nytt oppositionsråd utsågs Viktoria Söderling (S).

I kommunfullmäktige intas Mp:s platser av Joachim Stormvall (gruppledare) och Jenny Lundström. Ersättare är Oskar Jonsson och Brita Kajrup. Joachim Stormvall blir ledamot i KS och Jenny Lundström ersättare. Den nya kommunstyrelsen sammanträder inom kort för att utse ledamöter och ersättare till utskotten.
Visa hela svaret

Vem kontrollerar kommunens arbete?

I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige, som fattar beslut kring frågor som angår kommunen. Verksamheten leds av kommunstyrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige. Kommunernas verksamhet regleras av kommunallagen och finansieras av kommunalskatter, avgifter och statsbidrag. Ett kommunvapen är en kommuns signum. Det förekommer ofta i marknadsföringssammanhang och på broschyrer, blanketter, vägskyltar vid kommungränsen, m.m. Alla svenska kommuner har ett kommunvapen.
Visa hela svaret

Vad heter våra partiledare?

Riksdagspartiernas partiledare

Parti Namn Tillträdde
Moderaterna Ulf Kristersson (statsminister) 1 oktober 2017
Socialdemokraterna Magdalena Andersson 4 november 2021
Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson 7 maj 2005
Vänsterpartiet Nooshi Dadgostar 31 oktober 2020

Visa hela svaret

Vilket parti styr Tierps kommun?

Mandatfördelningen i Tierps kommun. Foto: SVT Uppdaterad 10 september 2018 Publicerad 10 september 2018 Socialdemokraterna gör ett jättetapp i Tierp, partiet backar nära 13 procent och förlorar 5 mandat i kommunfullmäktige. Alliansblocket är nu det största blocket, och SD befäster sin vågmästarroll.

 1. Centerpartiet går mest framåt av alla partierna i kommunen.
 2. Med en ökning på 5 procentenheter till 22,6 procent, ökar de sina mandat från 9 till 11.
 3. Även KD och M plussar på sina mandat, och Alliansblocket blir därmed större än det rödgröna blocket, med sammanlagt 21 mandat.
 4. Både S och MP backar till 17 mandat tillsammans.

Även om man skulle få stöd av V, som har 3 mandat, skulle man vara det mindre blocket i kommunen. Sverigedemokraterna ökar näst mest med 4 procentenheter till 15,9 procent, och plussar på sina mandat från 6 till 8. Här kan du se hela resultatet. S: 20 V: 3 M: 6 C: 9 KD: 1 L: 1 MP: 3 SD: 6 Under mandatperioden 2014-2018 har Tierp styrts av S och MP i minoritet, med 23 av 49 mandat.
Visa hela svaret

You might be interested:  Var Kan Man Köpa Bläckfisk I Stockholm?

Vad betyder Tierp?

Tierp sägs inte längre vara skit Vilka Styr I Uppsala Kommun Enligt ett förslag ska Tierp ursprungligen ha avsett en fors i Tämnarån (bilden) och vara sammansatt av fornsvenska ti, ‘gudar’ eller ‘offer’ och varpa, ‘kasta’, besläktat med varp. Man får tänka sig att vattnet “kastar” sig fram genom forsen. Tierpforsen ska ha legat där Tämnarån bryter igenom Uppsalaåsen.

 1. Forsen ska sedan ha lånat sitt namn till en tings- och kultplats för Tierpsbygden.
 2. Bygden, i sin tur, har fått namn efter sin samlingsplats.
 3. Enligt ett annat förslag kommer Tierp från ett konstruerat ord: Twi-wærp.
 4. Förleden i namnet är då ett urnordiskt twi, ‘tvedelad’, och efterleden ett med verbet varpa besläktat warpio, ‘höjdsträckning, ås’.

Namnet skulle syfta på Uppsalaåsen och dess tudelning genom åsgenombrottet vid Torslunda. För Tierpborna torde dessa förslag vara trevligare än ett äldre, som påstod att ortnamnet innehöll dialektordet arp, ‘smutsskorpa’ eller ‘torkad skit’. : Tierp sägs inte längre vara skit
Visa hela svaret

Är Tierp en kommun?

Finskt förvaltningsområde – Tierps kommun är ett finskt förvaltningsområde och har ett särskilt ansvar för att värna om det finska språket.
Visa hela svaret

Vad får kommunen göra och inte göra?

Vad gör en kommun? I kommunallagen sägs det att det måste finnas Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse i varje kommun. Däremot har varje kommun frihet att själv bestämma vilka andra nämnder som ska finnas. I Arvika kommun har man till exempel valt att slopa alla facknämnder. Enligt lag har kommunen ansvar för frågor som:

Socialtjänsten – äldreomsorg och sociala biståndsfrågorBarnomsorgSkola för barn och ungdomPlan- och byggfrågorHälso- och miljöskyddRenhållning och avfallshanteringRäddningstjänstVatten och avloppOrdning och säkerhet

Annan verksamhet är frivillig, till exempel fritidsverksamhet, kultur (bortsett från biblioteken), bostäder, energi och näringsliv. Huvudprincipen i kommunallagen är att kommunen själv får bestämma vad den ska arbeta med och hur mycket (kommunalt självstyre), men allt måste utgå från medborgaren.

En kommun ska behandla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl för annat.En kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens geografiska område eller invånare för att vara laglig.En kommun får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot de verkliga kostnaderna för verksamheten.En kommun får inte ge stöd till enskilda, om det inte framgår av en särskild lag att detta är tillåtet.En kommun får inte fatta beslut som gäller förfluten tid.

Sidan uppdaterad: 2022-06-07 Arvika kommun671 81 ArvikaTelefon: 0570-816 00 : Vad gör en kommun?
Visa hela svaret

Var får kommunen sina pengar ifrån?

Kommunal ekonomi – Verksamheten i kommuner och regioner finansieras till största del av skatteintäkter och avgifter, men också av bidrag från staten. Statsbidragen kan vara generella eller riktade och fördelas av regeringen i statens budget.

Kommunal ekonomi

Visa hela svaret

Är arvode skattefritt?

Den som får arvode /lön (styrelsemedlem, enskild kolonist etc) ska, oavsett belopp, deklarera ersättningen som inkomst (Inkomstskattelag 1999/1229). Mer detaljerad information går att hitta i Skatteverkets broschyr SKV 304, eller hos närmsta skattekontor.
Visa hela svaret

Vem granskar en kommun?

Kommunens verksamheter granskas av statliga myndigheter, kommunens revisorer och med hjälp av kommunens egen interna kontroller, så att verksamheterna sköts på rätt sätt.
Visa hela svaret

You might be interested:  Var Ligger Göteborg I Sverige?

Vad är kommunen skyldig att erbjuda?

Detta måste kommunerna ordna för medborgarna – Kommunerna måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. De ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Kommunen ska ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder.
Visa hela svaret

Är kommunstyrelsen en nämnd?

Kommunstyrelsen har en särställning bland nämnderna Kommunstyrelsen har samma uppdrag och ansvar som övriga nämnder. Men därutöver har kommunstyrelsen enligt kommunallagen särskilt ansvar. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Styrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnder, bolagsstyrelser, kommunalförbund och eventuella gemensamma nämnders verksamheter med flera. Kommunstyrelsen har ett särskilt helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomin. Styrelsen arbetar med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunens framtid.

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har ansvar för den ekonomiska förvaltningen och för ofta kommunens talan. Styrelsen har alltid rätt att yttra sig i ärenden till fullmäktige.

Styrelsen ansvarar för att genomföra, följa upp och utvärdera det som kommunfullmäktige beslutar. Styrelsen ska bereda eller yttra sig i ärenden som ska beslutas av fullmäktige, det så kallade beredningstvånget. Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att lämna yttrande som ska lämnas av kommunen till annan.

Vid yttranden i viktiga frågor ska kommunfullmäktige underrättas. Styrelsen är inte överordnad de andra nämnderna, kan till exempel inte fatta beslut i deras ställe om inte fullmäktige beslutat om en sådan ordning i särskilt angivna frågor. Kommunstyrelsen kan ge uppdrag till andra nämnder eller styrelser under förutsättning att kommunfullmäktige delegerat denna möjlighet och att det inte strider mot lag eller annan författning.

Kommunstyrelsen har rätt att från övriga nämnder och bolagsstyrelser begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning, som på uppdrag av kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp verksamheterna i Göteborgs Stad.

För stiftelser, där Göteborgs Stad är juridisk person, ansvarar kommunstyrelse för förvaltning av kapital och utdelning av medel. Kommunstyrelsen är tillika krisledningsnämnd och dess verksamhet regleras i särskilt reglemente.
Visa hela svaret

Vem har mest makt i Sverige?

Regeringen – Sveriges regering är landets verkställande organ och består av ett kabinett av statsråd, vanligtvis runt 20 till antalet, under ledning av en statsminister, Regeringen har till uppgift att styra riket. Tidigare hade kungen många av de maktbefogenheter som regeringen numera har, men i och med parlamentarismens genombrott 1917 övertog regeringen i praktiken kungens faktiska myndighetsutövande.

 1. Från och med 1974 års regeringsform har regeringen även formellt ansvaret för att styra riket.
 2. Regeringen har i princip ansvar för allting som enligt regeringsformen inte tillkommer riksdagen, det vill säga allt utom budgetreglering och lagstiftning.
 3. Denna behörighet brukar kallas för restkompetensen,

Regeringen är till exempel statsförvaltningens högsta chef och har rätt att utfärda verkställighetsföreskrifter till lagarna och har rätt att förordna om extra val till riksdagen. Regeringens makt anses ha stärkts i Sverige på senare år, i förhållande till Riksdagen, bland annat som en följd av EU-medlemskapet.

 1. Statsministern utses av riksdagens talman och bekräftas av riksdagen.
 2. Ministrarna ( statsråden ), som ofta ansvarar för departement, utses av statsministern,
 3. Regeringen bildas genom att talmannen sammanträder med företrädarna för riksdagspartierna och de vice talmännen.
 4. Talmannen föreslår en statsministerkandidat för riksdagen, som därefter röstar om förslaget.
You might be interested:  Hur Många Bor I Vivalla Örebro?

Såvida inte minst hälften av ledamöterna röstar emot har den nya regeringen antagits. Statsministern får i uppdrag att välja ut de övriga statsråd som ska ingå i den nya regeringen. Antalet statsråd finns inte reglerat i grundlagarna.
Visa hela svaret

Vem har suttit längst som partiledare?

Född 1 oktober 1938 (84 år) Götlunda församling, Västergötland Politiskt parti Kristdemokraterna Yrke Adjunkt

Alf Robert Olof Svensson, född 1 oktober 1938 i Götlunda församling i dåvarande Skaraborgs län, är en svensk före detta politiker ( kristdemokrat ). Svensson anslöt sig till Kristen Demokratisk Samling (KDS) vid partiets bildande 1964 och var bland annat ordförande i dess ungdomsförbund, Kristen Demokratisk Ungdom, 1970–1973.

Efter Birger Ekstedts död efterträdde Svensson honom som partiledare i januari 1973. Svensson kvarstod som partiledare i 31 år och är därmed den som varit partiledare på riksnivå under längst tid i svensk politik, före tvåan Tage Erlander med knappt 23 år, Han avgick vid ett extra riksting i april 2004 och efterträddes av Göran Hägglund,

Svensson blev med tiden synonym med partiet och den personliga popularitet som han åtnjöt bland väljarna var en starkt bidragande orsak till bland annat valframgången 1998 då Kristdemokraterna fick 11,8 procent av rösterna.
Visa hela svaret

Hur fungerar kommunalval?

Kommunalval i Sverige till kommunfullmäktige genomförs den andra söndagen i september vart fjärde år. Vid kommunval används vita valsedlar och man kan antingen använda en partivalssedel, personvalssedlar eller blanka valsedlar för att rösta. Det ska finnas partivalssedlar för de partier som fick minst 1 % av rösterna vid senaste riksdagsvalet utlagda, men partierna ansvarar själva för att lägga ut personvalssedlar.

Det går att personrösta med partivalsedel genom att skriva kandidatens namn på partivalsedeln. Blanka valsedlar används genom att skriva partiets namn på valsedeln om man vill rösta på partiets kandidat eller partiets namn och kandidatens namn om man vill personrösta. Valsedlar som lämnas helt blanka räknas som ogiltiga.

Kommuner med minst 36 000 röstberättigade kan delas in i två eller flera valkretsar. Även om kommunfullmäktige själva bestämmer antal mandat i kommunfullmäktige är det länsstyrelsen som beslutar hur mandaten fördelas över valkretsarna. Av mandaten är 9 av 10 valkretsindelade och övriga är utjämningsmandat.
Visa hela svaret

Vad styr kommunerna respektive regionerna över?

Sverige är en demokrati. I en demokrati ansvarar medborgarna gemensamt för samhället. Du som medborgare bestämmer vilka politiker som ska styra och administrera Sverige. Det gör du genom att välja politiker:

på lokal nivå – i kommunenpå regional nivå – i regionenpå nationell nivå – i riksdageni EU – i EU-parlamentet

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. Staten har delat in Sverige i län. Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp. Regionerna ansvarar för gemensamma uppgifter inom regionen, med tyngdpunkt på hälso- och sjukvård och regional utveckling.
Visa hela svaret

Vad menas med kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har till uppgift att leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen kan liknas vid ett företags verkställande chef. Den är spindeln i nätet som ska se till att kommunens alla olika delar strävar efter de mål som fullmäktige uppställt.
Visa hela svaret