Vem Delar Ut Posten I Göteborg?

Vem Delar Ut Posten I Göteborg
Postnord ska dela ut post till alla mottagare i hela landet.
Visa hela svaret

Vilka dagar delas post ut i Göteborg?

Varannandagsutdelning – när kommer posten? Framtidens post 2022-11-23 Sedan den 2 maj 2022 delas brev, tidningar och reklam ut varannan dag i hela landet. Modellen började införas under 2021, för att möta dagens behov av postutdelning. Sedan millennieskiftet har antalet skickade brev minskat med ungefär hälften.

En naturlig följd av det blev att PostNords brevbärare fick färre brev i sina väskor, och en vanlig dag gick vi förbi nästan vartannat hushåll utan att lägga något i lådan. Trots det åkte brevbäraren samma runda varje dag, oavsett om det fanns post att dela ut eller inte. Vi tyckte inte att det var hållbart.När vi i Sverige skickar allt färre brev, behöver PostNord förändra verksamhet och modell efter människors behov.

Vi kommer alltid att samla in och dela ut post till alla hushåll över hela Sverige, men sättet vi gör det på förändras och anpassas efter nya behov, vanor och efterfrågan.
Visa hela svaret

När delar PostNord ut post i mitt område?

Sök och se när posten kommer i din region Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt Fortsätt Numera skickar vi allt färre brev, men desto fler paket.

PostNord delar därför ut brev, tidningar och reklam i normalfallet varannan dag. Post till företag, organisationer eller myndigheter med postbox eller storkundsavtal delas ut varje arbetsdag i veckan. Paket, Varubrev 1:a-klass, expressleveranser delas ut varje dag. Paket till ombud eller paketboxar delas också ut varje dag.

: Sök och se när posten kommer i din region
Visa hela svaret

Hur ofta delar PostNord ut post?

Utdelning varannan vardag – PostNord inför ett nytt sätt att dela ut brev successivt över landet under 2021–2022. Vad innebär det egentligen?
Visa hela svaret

Vem ansvarar för brevlådor?

Sätta upp ny eller flytta en postlåda – Om du vill flytta en postlåda eller sätta upp en ny behöver du stämma av placeringen med PostNord. Kontakta vår kundservice för att komma i kontakt med det lokala utdelningskontoret. Om du flyttar eller sätter upp en låda utan att stämma av placeringen kan det leda till att din post inte delas ut.
Visa hela svaret

Vem delar ut post i mitt område?

Orsaken kan vara att adressat, gata eller nummer förväxlas då brevbäraren sorterar sin post inför utdelningsrundan. Om det finns fler än en postoperatör där du bor, försök kontrollera vilken av dem som har delat ut försändelsen (med hjälp av eventuell stämpel och frankering eller genom att kontakta avsändaren).

 • Du bör kontakta ansvarig postoperatörs kundservice eller ditt lokala utdelningskontor och påtala problemet.
 • När du flyttar bör du göra en anmälan om ändrad folkbokföringsadress till Skatteverket.
 • Mer information om detta hittar du på Skatteverkets webbplats,
 • Den vanligaste orsaken till att dina brev inte kommer fram till den nya adressen kan vara att du inte har beställt eftersändning av din post.

Eftersändning är en avgiftsbelagd tjänst som tillhandahålls av Svensk Adressändring AB. En anmälan om ändrad folkbokföring innebär inte att eftersändning sker till den nya adressen. Mer information om eftersändning När eftersändningstiden upphört får inte postoperatörerna längre information från Svensk Adressändring AB om vart ett brev adresserat med den gamla adressen ska skickas.

Brevet återsänds därför till avsändaren. Om avsändaruppgifter inte har angivits skickas brevet till PTS enhet för saknade brev (även kallade obeställbara brev). Läs mer om saknade brev. Brevbäraren får inte dela ut en försändelse om brevbäraren inte vet var adressaten bor. Brev som inte kan delas ut ska returneras till avsändaren eller, i de fall avsändarens adress är okänd, skickas till PTS enhet för saknade brev.

Riktlinjerna för hur Postnord ska bedriva sin utdelningsverksamhet återfinns i PTS allmänna råd, Detta innebär att Postnord kan anvisa en plats för var postlådan ska stå om detta bedöms nödvändigt för att underlätta utdelningsverksamheten. På landsbygden är det brukligt att postlådor placeras i postlådesamlingar i direkt anslutning till lantbrevbärarens färdväg och inte vid tomtgränsen.

 1. Som framgår är det viktigt att stämma av placeringen med sitt lokala brevbärarkontor innan man sätter upp en ny låda eller flyttar en gammal.
 2. Om man som postmottagare har synpunkter på hur Postnord efterlever de allmänna råden kan man få sin sak prövad i Rådet för utdelningsfrågor, som är en central instans inom PostNord.

I den här typen av ärenden bedömer rådet för utdelningsfrågor om det i det enskilda fallet kan anses motiverat med flytt av postmottagarens postlåda. Läs mer om Rådet för utdelningsfrågor. Det kan bero på att den tidigare adressaten på grund av ålder eller funktionsnedsättning hade rätt till utsträckt service av lantbrevbäraren.

 1. I andra fall kan Postnord tidigare rutinmässigt ha tillhandahållit “överservice”, det vill säga att hushållet har fått post utdelad vid tomtgränsen trots att varken kraven i Postnords utdelningspolicy varit uppfyllda eller att det funnits grund för utsträckt service.
 2. En striktare och enhetligare tillämpning av utdelningspolicyn kan därför ha genomdrivits i samband med ägarbytet.

Fastighetsboxar är ett säkert alternativ för postmottagning. Det finns idag fastighetsboxar med säkra lås för varje postinlägg. PTS bedömning är att säkerheten totalt sett blir större när lägenhetsdörrar inte längre behöver utrustas med postinlägg vilket medför fördelar som ökat skydd mot buller, inbrott och brand.

Fastighetsboxar kan också göra det lättare för mottagarna att få större försändelser utburna direkt till hemadressen i stället för att dessa, efter avisering, måste hämtas hos ett postombud. Varken PTS eller Postnord (eller någon annan postoperatör) kan kräva att det installeras fastighetsboxar i en fastighet.

Däremot offentliggör Postnord på sin webbplats de närmare specifikationer som gäller för fastighetsboxars utformning och placering. Som svensk standard gäller SS-EN 13724 “Posttjänster – Öppningar i postinlägg och postlådor – Krav och prövningsmetoder”.

Om en fastighetsägare frångår Postnords offentliggjorda specifikationer på ett sätt som postoperatören inte anser är godtagbart från arbetsmiljö- eller effektivitetssynpunkt kan Postnord hänvisa postmottagare att hämta ut sina försändelser på utlämningsställe som postoperatören anvisar. Enligt 2 kap.7 § postlagen (2010:1045) är ett postbefordringsföretag endast skyldigt att betala ersättning till kunden för förlust, skada eller försening av brev om det har avtalats mellan företaget och kunden.

Om man som kund inte har ett särskilt avtal med Postnord så gäller Postnords standardvillkor. Enligt dessa villkor utgår t. ex. inte ersättning för förlorade, försenade eller skadade frimärkta försändelser som har postats på Postnords brevlådor. Vilken ersättning som kan utgå för andra förlorade, försenade eller skadade försändelser framgår av produktvillkoren för respektive posttjänst.

 • Villkoren återfinns på Postnords webbplats,
 • Om du är missnöjd med en postoperatörs service ska du i första hand vända dig till operatören.
 • Se följande sida om hur du gör en anmälan till postoperatör,
 • PTS får ofta frågor om reklam, gratistidningar och bostadsbilagor från postmottagare som inte vill ha denna sorts post.
You might be interested:  Hur Många Bor I Piteå 2021?

Utdelning av oadresserade försändelser – vanligtvis reklam – anses inte vara postverksamhet enligt postlagens mening och ligger därför inte inom PTS tillsynsområde. När det gäller gruppreklam har direktmarknadsföringsbranschen och Konsumentverket gemensamt kommit överens om att respektera “nej till reklam”-skyltar och därmed inte dela ut reklam till de postmottagare som satt upp sådana skyltar på sin postlåda eller sitt brevinkast.

 1. Annorlunda förhåller det sig med gruppförsändelser.
 2. Till gruppförsändelser räknas gratistidningar och samhällsinformation från statliga och kommunala organ, politiska partier och ideella föreningar.
 3. Gruppförsändelser räknas inte som reklam, vilket är förklaringen till att vissa sådana försändelser oftast delas ut trots att postmottagaren satt upp en “nej till reklam”-skylt.

Hos Konsumentverket kan du få information om hur du slipper reklam, Det branschorgan som hanterar frågor rörande oadresserad reklam heter Etiska nämnden för direktmarknadsföring (DM-nämnden). Den som är missnöjd med att ha fått en viss typ av oadresserade försändelser utdelade till sig kan få saken prövad av DM-nämnden genom en anmälan på DN-nämndens webbplats.

På DM-nämndens hemsida kan man också ta del av nämndens uttalanden i en rad frågor, bland annat om utdelning av gratistidningar och samhällsinformation till hushåll som tackat nej till reklam. PTS har fattat ett beslut i ett ärende om utdelning av post i ett bostadsområde (som ingår i en samfällighet).

PTS har utrett om Postnord har uppfyllt sina skyldigheter att dela ut post enligt postlagstiftningen. PTS fick in ett antal skrivelser från fastighetsägare i en samfällighetsförening (föreningen) som handlade om att Postnord slutat dela ut post i postmottagarnas brevlådor och istället hänvisat mottagarna att hämta sin post på ett utlämningsställe.

PTS beslutade att inleda tillsyn för att säkerställa att Postnord uppfyllde sin utdelningsskyldighet i det aktuella området. Av PTS utredning så framgår det att området i fråga är ett bilfritt område och att färdvägarna till bostäderna i bostadsområdet inte är avsedda för fordonstrafik, inte är tillräckligt breda och saknar vändzoner.

Av utredningen framgår vidare att Postnord i god tid informerat postmottagarna om planerade förändringar, inhämtat och behandlat föreningens och postmottagarnas synpunkter i ärendet samt fört dialog med postmottagarna. För vissa postmottagare i området har denna dialog lett till en samsyn i fråga om placering av postlådor, och utdelning har i dessa fall återupptagits.

Mot bakgrund av att Normusgärde är ett bilfritt område, att färdvägarna till bostäderna i bostadsområdet inte är avsedda för fordonstrafik och att Postnord i god tid informerat mottagarna och försökt hitta en alternativ lösning för utdelningen, bedömer PTS att Postnord haft fog för att upphöra med utdelning i området och istället hänvisat berörda mottagare att hämta sin post på ett utlämningsställe.

PTS har därför bedömt att Postnords agerande i det aktuella ärendet inte strider mot Postnords skyldighet enligt tillämplig lagstiftning. Postnord ska dela ut post till alla mottagare i hela landet. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att det finns en anläggning för post (till exempel en postlåda, en fastighetsbox eller postinlägg i lägenhetsdörr) som uppfyller de krav som Postnord har ställt på utformning och placering av anläggningen.

Om du inte uppfyller de krav som Postnord har ställt kan Postnord meddela ett så kallat utdelningsuppehåll. Detta innebär att du kan bli hänvisad att hämta din post på ett utlämningsställe som Postnord anvisar, i stället för att få din post i din anläggning. Detta framgår av PTS allmänna råd, som du hittar på PTS webbplats,

Du som postmottagare eller berörd part har en rätt att få information om alla förändringar i utdelningstjänsten i god tid innan förändringen. Nej, Postnord har en skyldighet att följa olika krav i postlagstiftningarna. Postnord ska dela ut post till alla mottagare i hela landet.

 • En förutsättning för att det ska vara möjligt är att det finns en anläggning för post (till exempel en postlåda, en fastighetsbox eller postinlägg i lägenhetsdörr) som uppfyller de krav som Postnord har ställt på utformning och placering av anläggningen.
 • Det innebär i praktiken att postmottagare inte har en bestämmanderätt avseende formen för utdelning (exempelvis om utdelning görs med cykel eller bil).

Postnord har därför en rätt att välja vilket utdelningsfordon som bolaget använder i sin utdelning med hänvisning till effektivitet och trafiksäkerhet. Postmottagare har dock en rätt att få information från Postnord (bland annat att få komma med synpunkter, frågor och förslag).

Postmottagare kan behöva vidta åtgärder eller göra insatser för att tillgodose tillhandahållarens förslag till anvisning. Om du inte uppfyller de krav som Postnord har ställt kan Postnord meddela ett så kallat utdelningsuppehåll. Detta innebär att du kan bli hänvisad att hämta din post på ett utlämningsställe som Postnord anvisar, i stället för att få din post i din anläggning.

Detta framgår av PTS allmänna råd, som du hittar på PTS webbplats, PTS är den myndighet som har ansvar för att bevaka postområdet i Sverige. PTS har ett brett uppdrag och vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra post. PTS arbetar med utöva tillsyn över postlagstiftningen.

Detta betyder att vi granskar att postoperatörerna (de som har tillstånd att bedriva postverksamhet) uppfyller de olika krav som finns i lagstiftningen. PTS kan inleda en tillsyn om vi får signaler på att det förekommer systematiska brister på postmarknaden. Sådana signaler kan vi få till exempel genom vår omvärldsbevakning, via kontakter med operatörerna eller andra aktörer eller genom att det kommer in klagomål till oss från postanvändarna.

Vi samlar löpande in klagomålsstatistik från postoperatörer vilket kan ge oss information om de brister på postområdet som postanvändarna upplever. PTS kan inte göra en juridisk bedömning eller utöva tillsyn över frågor som inte regleras i vår lagstiftning.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vilken Godsak Kallas Munk I Göteborg?

Vilka får post varannan dag?

Från och med den 2 maj 2022 inför Postnord varannandagsutdelning. Modellen är sedan tidigare införd i södra halvan av landet, men nu kommer den även hit till norra delen. Postnummer som berörs är de som börjar på 62 och 72 till 98. Från och med 2 maj får alltså alla mottagare i Sverige sin post varannan dag.
Visa hela svaret

Varför får jag inte min post?

Om du misstänker att bedragare har ändrat din adress – Vid minsta misstanke om att någon har ändrat din adress behöver du kontrollera din adress hos både Skatteverket och Svensk Adressändring.

Kontrollera att du har rätt folkbokföringsadress registrerad hos Skatteverket. Du kan göra detta på eller genom att ringa Skatteupplysningen på telefonnummer 0771–567 567.Kontrollera också att du har rätt postadress registrerad hos Svensk adressändring. Du kan göra detta på eller genom att ringa 0771–979 899.

Tips! Om du har e-legitimation kan du kostnadsfritt skydda dig mot att någon obehörig ändrar din folkbokföringsadress eller postadress. Aktivera spärren för obehörig adressändring hos Skatteverket och Adresslåset hos Svensk adressändring.
Visa hela svaret

Hur länge delar PostNord ut paket?

Vi delar ut post mellan 08-17 på vardagar.
Visa hela svaret

Vilka veckodagar delas posten ut?

Vid varannandagsutdelning delas dagsposten i samma postnummerområde varannan vecka ut på olika dagar. Utdelningsdagar är den ena veckan måndag, onsdag och fredag, den andra veckan tisdag och torsdag.
Visa hela svaret

Är PostNord samma som posten?

PostNord AB (PostNord) På regeringen.se använder vi kakor för att löpande förbättra webbplatsen. Du väljer själv om du accepterar kakor. Ja, jag accepterar kakor. PostNord AB bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en nettoomsättning på knappt 40 miljarder kronor och 39 000 medarbetare.

Moderbolaget PostNord AB, som är ägare till dotterbolagen Post Danmark A/S och Posten AB, är ett svenskt publikt bolag som ägs till 39,3 procent av den danska staten och till 60,7 procent av den svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan ägarna. Genom sammanslagningen av Posten AB och Post Danmark A/S 2009 blev PostNord AB Nordens största företag inom kommunikations- och logistiktjänster.

Marknaderna sträcker sig från flöden av fysiska brev och paket till delvis eller helt elektroniska tjänster. PostNord tillhandahåller rikstäckande postservice i Sverige och Danmark till miljoner hushåll och företag. : PostNord AB (PostNord)
Visa hela svaret

Varför tar PostNord så lång tid?

Hur lång är leveranstiden? – Leveranstiden är densamma som privatkund och företagskund. Leveranstiden beror på var det är för typ av paket, även eventuella tillval kan påverka leveranstiden. Observera att leveranstiden också kan variera på grund av oförutsedda händelser under transporten.
Visa hela svaret

Vad tjänar kivra pengar på?

»Nya tjänster kommer att behöva finansieras på något sätt« – I dagsläget är Kivra gratis för användare att ta emot brev. Intäkterna kommer ifrån de företag, och i framtiden myndigheter, som vill göra utskick digitalt till de kunder som valt att få sin post digitalt.

På frågan om Kivra i framtiden kommer börja kosta pengar för individen som tar emot post digitalt, eller kräva ett premium abonnemang för att man inte ska få reklam skickad till sig svarar Henrik Höglin att grundtjänsten, att ta emot brev och kvitton, kommer även i fortsättningen vara gratis för användarna.

– Exakt vilka tjänster Kivra kommer erbjuda i framtiden återstår att se. Nya tjänster kommer att behöva finansieras på något sätt. I fallet brev och kvitton görs det på ett sätt. I andra fall kan det göras på ett annat sätt. Tar vi Kivras företagsbrevlåda som ett exempel så finns en tjänst som användarna betalar för.

 1. Tjänsten heter Kivra+ och gör det möjligt för företag att faktiskt få all sin post digitalt.
 2. Den post som fortfarande skickas på papper scannas och presenteras i den digitala företagsbrevlådan.
 3. Han är glad för att processen om ett ersättningssystem är igång.
 4. I dagsläget har företaget bara kostnader kring myndighetsposten då hanteringen kräver e-legitimation, vilket skapar en kostnad varje gång en person loggar in.

– Det har varit en fundamental byggsten som saknats, säger Henrik Höglin.
Visa hela svaret

Är det olagligt att kolla i andras brevlådor?

Är det brottsligt att öppna brevlåda och titta på annans post? Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation. Olagligt att öppna annans post Att öppna någon annans post är olagligt och den som begår brottet kan dömas för brytande av posthemlighet till böter eller fängelse i högst två år,

Om istället någon olovligen bryter annans förseglade brev efter det att det har lämnats i mottagarens brevlåda så anses det istället vara intrång i förvar Brottet intrång i förvar har samma straffskala som brytande av posthemlighet. Olagligt att bereda sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås Om någon bereder sig tillgång till en brevlåda som är förseglat med lås, så kan även detta innebära brott och den som bereder sig sådan tillgång kan dömas för intrång i förvar, Olagligt att titta på annans post? Om någon tittar på annans post utan att öppna posten eller utan att ha berett sig tillgång till posten som förvaras i en låst brevlåda, så utgör det inte brott. Er situation

Som ovan nämnt är det olagligt att öppna annans post och att bereda sig tillgång till post som förvaras låst. Så avgörande i ert fall huruvida brott har begåtts är om styrelseledamöternas agerande är att anse som att de har berett sig tillgång till något som förvarats under lås eller inte.
Visa hela svaret

Har brevbärare tystnadsplikt?

Säkerhet till skydd för personuppgifter – PostNord värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Öppnar Netonnet I Sundsvall?

Vem levererar brev?

Det finns runt 30 brevoperatörer i Sverige. De största är PostNord, Bring Citymail, VTD, SDR, Tidningsbärarna och MTD.
Visa hela svaret

Hur ofta delar Citymail ut post?

Citymail slutar dela ut post var tredje vardag. Orsaken är att företaget behöver minska sina kostnader. I stället kommer posten delas ut var fjärde vardag. Omställningen gäller för hela landet och räknas vara färdig tills hösten 2019.
Visa hela svaret

Får myndigheter post varje dag?

De paket som i dag levereras till postlåda, samt expressbrev och postbox, kommer även med denna nya utdelningsmodell att levereras varje dag, oavsett i vilket område man bor.
Visa hela svaret

Varför kommer posten så sent?

När kommer posten till min brevlåda? – “När kommer posten?” är en fråga som många ställer sig. Vilken tid posten kommer till dig och din postlåda beror på olika faktorer så som var i landet du bor och vilken rutt Posten åker just denna dag. Det varierar också mellan olika postdistributörer när de levererar post eller paket till din låda.

 • För PostNord så kan leveranstiderna variera mellan tidig morgon och sen eftermiddag.
 • Senare än klockan 16.00 är dock ovanligt.
 • Vanligtvis levereras brev dock innan lunch.
 • Tidigare så var det vanligast att posten alltid levererades på morgonen men i och med minskande brevvolymer så har PostNord rationaliserat för att spara pengar.

Om du söker vilken tid posten kommer och tömmer en brevlåda så visas det på Brevlådor.nu.
Visa hela svaret

Vilken tid kommer posten 2022?

Posten kommer numera varannan dag till brevlådan i hela Sverige. Förändringen från att delas ut varje dag till varannan dag utdelning skedde under 2021 och 2022. Posten kommer varannan vecka måndag, onsdag & fredag och varannan vecka tisdag & torsdag.
Visa hela svaret

När på dagen delas post ut?

När kommer posten till min brevlåda? – “När kommer posten?” är en fråga som många ställer sig. Vilken tid posten kommer till dig och din postlåda beror på olika faktorer så som var i landet du bor och vilken rutt Posten åker just denna dag. Det varierar också mellan olika postdistributörer när de levererar post eller paket till din låda.

För PostNord så kan leveranstiderna variera mellan tidig morgon och sen eftermiddag. Senare än klockan 16.00 är dock ovanligt. Vanligtvis levereras brev dock innan lunch. Tidigare så var det vanligast att posten alltid levererades på morgonen men i och med minskande brevvolymer så har PostNord rationaliserat för att spara pengar.

Om du söker vilken tid posten kommer och tömmer en brevlåda så visas det på Brevlådor.nu.
Visa hela svaret

Vilka dagar kommer posten 2022?

Posten kommer numera varannan dag till brevlådan i hela Sverige. Förändringen från att delas ut varje dag till varannan dag utdelning skedde under 2021 och 2022. Posten kommer varannan vecka måndag, onsdag & fredag och varannan vecka tisdag & torsdag.
Visa hela svaret

Kan post levereras på lördagar?

Lördagsleverans i storstäder Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt Fortsätt PostNord levererar paket sex dagar i veckan.

Nära fyra miljoner svenskar kan därmed få leveranser hem eller till paketboxar även på lördagar. Hemleverans på lördagar sker med tjänsten, Samtidigt har vi utökat lördagsleveranserna till ombud med tjänsten och till, E-handeln har ökat med cirka 15 procent per år sedan finanskrisen och 2017 ökade omsättningen i e-handeln med 16 procent.

Förväntningarna på flexibla och snabba leveranser ökar. Oavsett vilken dag konsumenterna handlar vill de ha sina varor snabbt. Med vår lördagsutdelning kan du som e-handelsföretag erbjuda dina kunder att få sina beställda varor redan på lördagen i stället för att behöva vänta till efter helgen.

En extra försäljningsdag utan extra kostnad till en tredjedel av alla Sveriges hushåll. Snabbare leverans – varor som beställs på torsdag eftermiddag eller kväll levereras till ombud redan på lördag. En klar fördel jämfört med de av dina konkurrenter som använder någon annan logistikleverantör. Nöjdare, och förhoppningsvis nya kunder, som uppskattar att kunna få leverans på lördagar.

Lördagsleveranser kommer i ett första steg att omfatta Uppsala, Helsingborg, Lund, Trelleborg, Landskrona och utvalda områden i Stockholm, Göteborg och Malmö. I ett nästa steg får boende i fler av Sveriges större städer samma service. Våra brev- och pakettjänster : Lördagsleverans i storstäder
Visa hela svaret

Kan man få post på lördag?

Nu levererar PostNord på lördagar till två miljoner hushåll I takt med att allt fler e-handlar utökar PostNord sina leveranser till att omfatta sex dagar i veckan. Omkring två miljoner hushåll kommer att kunna få sina paket levererade på lördagar från och med mitten av november. Vem Delar Ut Posten I Göteborg Under 2020 ökade e-handeln med 40 procent och i den senaste E-barometern, presenterad under Retail Day den 21 september, är det tydligt att tillväxttakten inte kommer att avta. Under andra kvartalet 2021 ökade e-handeln med ytterligare 16 procent. – E-handelsföretagens lagerverksamheter har i allt högre utsträckning öppet under helgerna.

 1. Det betyder att även vi på PostNord utökar våra tider.
 2. Onsumenterna förväntar sig hög flexibilitet och tillgång till sina köp.
 3. Dessa förväntningar vill vi självklart leva upp till, säger Peter Hesslin, chef för e-handel.
 4. PostNord kommer under hösten att införa en rad förändringar för att öka både kundnytta och kundnöjdhet genom att förenkla de interna processerna.

Fler dagar för hemleveranser är en av dessa förändringar. Tidigare år har PostNord utökat sin service under högsäsong, det vill säga perioden mellan Black Friday och jul, och nu när kunderna skickar allt fler paket blir den servicen PostNords nya standard.

 • Uppsala, Helsingborg, Lund, Trelleborg, Landskrona och utvalda områden i Stockholm, Göteborg och Malmö kommer i ett första steg att kunna få leveranser hem på lördagar.
 • I ett nästa steg får boende i fler av Sveriges större städer samma service.
 • Vi har ett tydligt fokus med utvecklingen av våra tjänster, vi ska skapa bra och smidig service! Jag är stolt över att vi nu kan leverera på ännu fler tider till två miljoner hushåll, vilket i runda slängar innebär nära fyra miljoner människor, säger Peter Hesslin.

Hemleverans på lördagar införs den 13 november för tjänsten MyPack Home. Samtidigt utökar PostNord lördagsleveranserna till ombuden för tjänsten MyPack Collect. Även PostNords paketboxar i de ovan nämnda områdena får lördagsutkörning. Läs mer på postnord.se.
Visa hela svaret