Vad Är Motala Känt För?

Vad Är Motala Känt För
Vad är Motala känt för? – Den gamla industristaden är en turiststad på sommaren. För den båtburne är Motala ett utflyktsmål under resan på Göta kanal eller runt Vättern. Staden besöks också av dem som är intresserade av gammal svensk industrihistoria.
Visa hela svaret

Hur såg Motala ut förr?

Administrativa tillhörigheter – Motala bestod länge av tre byar i närheten av Motala ström och Vättern (se ovan). I samband med tillkomsten av Göta kanal och Motala verkstad anhöll Baltzar von Platen 1821 om att en stad skulle anläggas längs Varvikens (idag Motalaviken) norra strand.

En solfjäderformad stadsplan utarbetades. Enligt kungligt tillstånd av 21 mars 1823 fick orten rättigheter som friköping, Orten Motala och Motala Verkstads-området skulle dock komma att vara administrativt åtskilda ända fram till 1948. Vid kommunreformen 1862 bildades köpingskommunen Motala köping som 1 april 1881 ombildades till Motala stad,

År 1880 (efter beslut 1878) hade området mellan järnvägsstationen och Drottninggatan, Östermalm, inkorporerats i köpingen, men både järnvägsstationen och hamnen låg liksom kyrkogården och prästgården fortfarande utanför köpingen. Även kvarteren mellan Sjögatan och Vätterns strand, bland annat nuvarande stadsparken som ännu var betesmark, införlivades vid denna tidpunkt i köpingen.

 • R 1892 skedde en mindre inkorporering.
 • Stadskommunen utökades 1917 och 1948 med resterande delar av Motala socken/landskommun och 1948 även Vinnerstads socken /landskommun.
 • Inkorporeringen 1917 innefattade ett område åt väster och norr, bland annat Bispmotala, Bondebacka, Brunnsvik och Samuelsberg, åt nordost längs Östermalmsgatan nästan ända fram till nuvarande sporthallen och i söder Gästisområdet och området mellan Vättern och Vadstenavägen.

Landskommunen önskade gå samman med staden som avböjde eftersom landskommunens befolkning skulle komma att utgöra majoriteten efter en sammanslagning. Ett annat motiv var att undvika skattehöjningar. Därför blev det endast ett begränsat område som 1917 tillfördes köpingen.

Under 1930-talet hotade landskommunen att bilda en egen köping om stadens styrande inte gick med på en sammanslagning.1971 uppgick stadskommunen i Motala kommun med Motala som centralort. Ortens bebyggelse har längs Vätterns södra strand också kommit att expandera in i Västra Stenby socken, Fram till 1948 var Motala tätort uppdelad på tre kommuner: Motala stad, Motala landskommun och Vinnerstads landskommun.

De tätbebyggda områdena i Motala landskommun bestod norr om Motala ström av:

 • Motala Verkstad (inklusive Bergsäter, Duvedal, Hårstorp och Göta kanal-området; cirka 3 800 invånare 1 januari 1936)
 • Västra Lund vid sjön Boren

Söder om strömmen utgjordes Motala landskommuns tätortsbebyggelse av:

 • Holms samhälle (med bland annat Electrolux kylskåpsfabrik; ca 720 invånare 1 januari 1936
 • Brinken (med bland annat Motala epidemisjukhus; ca 1 475 invånare 1 januari 1936). Brinken var delvis sammanbyggd med Motala stad och Holms samhälle.

Den tätbebyggda delen av Vinnerstads landskommun bestod av Charlottenborg (med bland annat Asps klädesfabrik) inklusive Strandkullens villastad med sammanlagt ca 600 invånare 1 januari 1936. Före 1917 var stadens yta högst begränsad. År 1892 var Motala Sveriges till ytvidden minsta stad – cirka en halv kvadratkilometer.

Stadens yta var före utvidgningen 1917 endast 55 hektar. Efter inkorporeringen av vissa delar av Motala landskommun 1917 mer än tiofaldigades ytan. Den 1 januari 1918 omfattade staden 796 hektar (varav 791 land). I kyrkligt hänseende har Motala alltid hört till Motala församling med delar i Vinnerstads församling, som 1969 uppgick i Motala församling.

Rörigt i Motala (betatestar nya produkter)

Före 2006 låg även delar i Västra Stenby församling som då uppgick i Aska församling, År 1370 var Sjökumla tingsplats för Aska härad, Efter några år flyttades tinget till Motala. Det skedde senast 1374 eftersom Motala 3 januari detta år uppges som tingsplats.

 • Sedan den 1607-1611 uppförda kungsgården Motala hus i Motala, där häradstinget hållits sedan 1610, förfallit flyttades tinget omkring 1645 åter till Sjökumla som fungerade som tingsplats innan häradsrätten 1673 flyttade tillbaka till de renoverade domstolslokalerna i Motala hus.
 • Orten ingick till 1881 i Aska tingslag därefter till 1971 i domkretsen för Motala rådhusrätt,
You might be interested:  Hur Djup Är Södertälje Kanal?

Från 1971 till 2002 ingick Motala i Motala domsaga och orten ingår sedan 2002 i Linköpings domsaga,
Visa hela svaret

Vem tjänar mest i Motala?

Privatpersoner i Motala kommun (35 806 st)

Högst lön i Motala kommun, placering Högst lön i Motala kommun, placering
1. Elisabeth Oswaldson (71), adress (1) 2022
2. Magnus Kagre (51), adress (2) 2022
3. Anders Östlund (41), adress (3) 2022
4. Sten Göran Mild (61), adress (4) 2022

Visa hela svaret

När blev Motala en stad?

I samband med Göta kanals byggande uppkom på 1820-talet flera tätortsbildningar i Motala socken invid kanalens och Motala ströms utlopp ur Vättern. År 1823 anlades Motala friköping, och ett brukssamhälle växte fram runt den intilliggande Motala verkstad, anlagd 1822.

 • Öpingen liksom verkstaden tillkom på Baltzar von Platens initiativ.
 • Redan på 1830-talet bodde mer än 500 personer i verkstadsområdet mot 75 i friköpingen.
 • Denna ombildades till köpingskommun 1863 och fick stadsrättigheter 1881.
 • Folkmängden uppgick då till 2000 personer men var fortfarande lägre än i verkstadsområdet.

Motala var till ytan Sveriges minsta stad, och expansionen utanför stadsgränsen fortsatte, framför allt i verkstadsområdet. Dessutom tillkom flera nya fabriker och tätorter. År 1948 inkorporerades tätorten Motala verkstad och andra grannkommuner med Motala, som därigenom fick ett tillskott på över 10000 personer.
Visa hela svaret

Hur djup är Motala ström?

Smått och gott Hundra Motalabor plus Oscar Montelius Ikväll var det fullsatt på Charlottenborgs slott när Ola Magnell höll sitt föredrag “Jägarnas tidsålder”. Han berättade om jaktmetoder, strategier, urval, jaktsäsonger m.m. Intressant var bland annat att till skillnad från idag så bedrevs älgjakten under äldre stenåldern framförallt på våren och sommaren. Vad Är Motala Känt För Trafikverket inviger idag projekt BanaVäg Motala-Mjölby – ny vägsträckning Rv50 samt nytt dubbelspår mellan Motala och Mjölby. Arkeologin i Motala är en stor del av detta projekt. Raä är självklart på plats, så även H.M. Konung Carl XVI Gustaf som förrättar invigningen i såväl Skänninge som Motala. Vad Är Motala Känt För Höstskrud Nu är även årets undersökningsyta väster om järnvägen omvandlad till parkmark. Till våren kommer gräset att växa grönt i den svaga nordsluttningen ner mot Motala ström. Men kommer det finnas något på platsen som minner om de lämningar som grävts fram? Idag träffade vi representanter för Trafikverket, länsstyrelsen och kommunen för att just diskutera eventuellt kommande gestaltningar mot bakgrund av de arkeologiska resultaten. Vad Är Motala Känt För Strömmen då och nu Mellan åren 1917 och 1922 byggdes Motala kraftverk som då var det fjärde största i Sverige. Samtidigt anlades Hårstorpssjön som en stor damm uppströms. För att ytterligare försörja kraftverket med vatten genomfördes omfattande muddringsarbeten i strömmen fram till 1935.

 • De delar av vattendraget som ansluter till våra arkeologiska undersökningar hade under äldre stenålder antagl igen bara ett djup på cirka 1,5 meter.
 • På samma ställe är vattendjupet idag mellan 4 och 4,5 meter.
 • Att Motala ström inte är samma vattendrag idag som för bara hundra år sedan är lätt att glömma bort.
You might be interested:  Vad Gör Man I Landskrona?

Tur då att Motalakonstnären Carl-Erik Törner fångat strömmen i tavlan “Motala bryggeri” från 1907. Tydligt är att lugnvattnet vid Strandvägen 1-3 då var mer igenväxt och kanske också något grundare. En viktig observation när vi diskuterar strandlinjen under äldre stenålder. Vad Är Motala Känt För Årets nummer av Motalabygd dunsade precis ner i brevlådan och vi (dvs. Mats) är på omslaget. I tidskriften från Motala Musei- och Hembygdsförening finns dessutom en 16 sidor (!) lång artikel med rubriken: Motala tur och retur – de arkeologiska undersökningarna av en stenåldersplats i korta drag Vad Är Motala Känt För Färdigkonserverat Fredrik och Linus har idag transporterat ett hundratal ljusterfragment till Göteborg. De har länge legat svalt och mörkt i ett vattenbad i ett kylskåp på Roxengatan 7 i Linköping. Men nu tar Studio Västsvensk Konservering över dem. Väl i Göteborg fanns dessutom ett antal färdigkonserverade benredskap att ta med hem igen, däribland den här hullingförsedda benspetsen. Vad Är Motala Känt För Visning av konserverade ljusterspetsar för UV Öst:s personal. I 15 veckor har benföremålen långsamt fått torka i ett kylrum. Dagligen har personalen på Studio Västsvensk Konservering vänt på spetsarna för att torkningsprocessen ska bli så jämn som möjligt vilket förhindrar sprickbildning. Vad Är Motala Känt För Publicerad artikel “Lateglacial and Postglacial Pioneers in Northern Europe” heter en ny publikation från British Archaeological Reports (BAR). Redaktörer är Felix Riede och Miikka Tallaavaara. En av artiklarna har vi skrivit. Det är en presentation av undersökningarna i Motala och en diskussion huruvida platsen vid strömmen kan förstås som en centralplats under äldre stenålder. Vad Är Motala Känt För Rekonstruktionsteckning av miljön kring stenålderslokalerna vid Vätterns utlopp i Motala Ström för 7000-8000 år sedan, vy mot sydväst. På Motala Ströms södra strand (till vänster i bild) ligger boplatsen och gravplatsen vid Strandvägen. Den grunda sjön (till höger i bild) utgör den rituella miljön vid Kanaljorden. Illustration: Niklas Johansson. Vad Är Motala Känt För Med posten idag kom nya numret av Current Swedish Archaeology, Vol 22, 2014. En av artiklarna tar sin utgångspunkt i undersökningarna i Motala: Participate in a Broader Sense? (Arnberg & Gruber). I den argumenteras för att uppdragsarkeologin har bättre möjligheter att uppfylla sina offentliga uppdrag än vad som sker idag men att praktiken behöver uppgradera sin självbild och anamma mer varierade förhållningssätt till samhället. Vad Är Motala Känt För Down memory lane Vi sitter just nu och väljer bilder till den kommande utställningen på Charlottenborgs slott i Motala. Bland bildfilerna fanns ett foto på detta klassiska ögonblick. En eftermiddag i mitten av juni 2010 var arkeologerna från Stiftelsen kulturmiljövård på besök hos oss på Strandvägen.

Fredrik guidade dem över undersökningsområdet. Plötsligt avbryts visningen av att vår personal bjuder på en liten dansshow till Daddy cool. Den som gräver riktigt djupt på YouTube kan hitta ett kort filmklipp på detta. Länka gärna om du hittar det! Gott och blandat Igår fick vi två kartonger med konserverade ben-, horn- och träföremål från undersökningarna i Motala 2009-2013.

De 140 föremålen har hanterats vid Studio Västsvensk Konservering och utgör en mindre del av de drygt 1000 ben- och hornredskap (hela, delar och fragment av) som hittades vid utgrävningarna. Bland föremålen i den här sändningen noteras en träklubba, en hornhacka, en benkniv, ett ornerat slipat kronhjortshorn, ett flertal släta benspetsar/pilspetsar, ett stort antal ljusterspetsar varav en hel sådan, sylar, mejslar, nätstickor, osv

You might be interested:  Vem Är Den 18 Årige Eleven I Malmö?

“Där är ju den” och “det är ju en sån” var återkommande kommentarer när vi tittade på materialet nu på morgonen.Inte tre män i en båt utan fyra kvartärgeologer i två kanoter.

Just nu kan denna farkost siktas på sjön Boren. Ett gäng kvartärgeologer försöker lösa gåtan om Motala ströms bildande. Genom att ta borrprover i bottensedimenten där strömmen rinner ut i sjön vill de fånga vattendragets genombrott och därmed datera det. : Smått och gott
Visa hela svaret

Vilket landskap Motala?

Motala kommun Kommun
Gamla stadshuset
Slogan Östergötlands sjöstad / Mötesplatsen vid Vättern
Motala kommunvapen
Land Sverige
Landskap Östergötland
Län Östergötlands län
Centralort Motala
Inrättad 1 januari 1971
Utbrutet Vadstena kommun (1980) ( Vadstena kommun )
Areal, befolkning
Areal 1 266,75 kvadratkilometer ( 2019-01-01 )
– därav land 983,01 kvadratkilometer
– därav vatten 283,74 kvadratkilometer
Folkmängd 43 746 ( 2022-09-30 )
Bef.täthet 44,50 inv./km² (land)
Läge
Kommunen i länet.
Koordinater 58°32′11″N 15°02′15″Ö / 58.536388888889°N 15.0375°Ö
Utsträckning SCB:s kartsök
Domkretstillhörighet
Domkrets Linköpings domkrets ( 2002-02-28 –) Motala domsaga (– 2002-02-28 )
Om förvaltningen
Org.nummer 212000-2817
Anställda 4 275 ( 2019-11 )
Webbplats Officiell webbplats
Koder och länkar
Kommunkod 0583
GeoNames 2690959
Statistik Kommunen i siffror (SCB)
Redigera Wikidata

Motala kommun ( uttal   ( info ) ) är en kommun i Östergötlands län, Centralort är Motala, Kommunen ligger vid sjön Vätterns östra strand i landskapet Östergötlands nordvästra del. I öst-västlig riktning sträcker sig Motala ström och Göta kanal genom sjön Boren,
Visa hela svaret

Vart går Motala ström?

Motala ström rinner från Vättern ända till Östersjön. Den börjar i Motala och rinner först till sjön Boren. Motala ström fortsätter efter Boren ner till sjöarna Roxen och Glan för att sedan mynna ut i Bråviken.
Visa hela svaret

Vem äger till motor museet i Motala?

Motala Motormuseum
Information
Typ av museum Fordons- och teknikmuseum
Plats Hamnen i Motala
Etablerat 1995
Besökare per år 180 000 (2015)
Museichef Johan Rahm
Webbplats
http://www.motala-motormuseum.se/

Motala Motormuseum är ett museum vid Plantensgatan 2 i Motala hamn, Motala kommun, Museet öppnade 1995 och basen i utställningarna utgörs av grundaren Jan-Ove Bolls privata samling. Museet har cirka 160 000 besökare årligen. Museet har restaurang, kafé, souvenirbutik och hotell i samma byggnad.
Visa hela svaret

När byggdes lasarettet i Motala?

Mellan 2017 och 2022 pågår en teknisk upprustning av fastigheterna på sjukhusområdet i Motala. Bland annat ska ventilation, värme, vatten, el och tele- och datanät bytas ut och byggas om. Lasarettet i Motala invigdes för snart femtio år sedan. Under 2005-2015 byggdes en stor del av sjukhuset om för att verksamheterna skulle kunna bedriva en mer effektiv vård anpassad till dagens arbetssätt.

I de delar som byggdes om rustades även de fastighetstekniska systemen upp, exempelvis ventilation, värme och rör. De senaste åren har ombyggnationerna fortsatt även i andra delar av sjukhuset men utan att de fastighetstekniska systemen bytts ut. Sedan 2017 pågår därför “teknikupprustning del 4” på Lasarettet i Motala.

Den omfattar 22 delprojekt, exempelvis en ny städcentral, nya WC och klädskåp i entré A, utbyte av tilläggsisolering och nya ventilationsaggregat för akutmottagningen och jourcentralen. Parallellt pågår också en del andra byggprojekt på lasarettet, exempelvis installation av tele- och datanät och ett nytt ställverk.
Visa hela svaret