När Hämtas Sopor I Norrköping?

När Hämtas Sopor I Norrköping
Fyrfack: När Hämtas Sopor I Norrköping – Abonnemangstypen fyrfack består av två tunnor på 370 liter vardera. Varje tunna är uppdelad i fyra fack. Det ingår också en box för ljuskällor och batterier. Tunna nummer 1 töms var fjärde vecka och tunna nummer 2 varannan vecka. I abonnemanget Fyrfack ingår hämtning av:

restavfall matavfall pappersförpackningar plastförpackningar glasförpackningar (färgade och ofärgade) metallförpackningar tidningar och returpapper batterier ljuskällor

Storleken på varje fyrfackstunna: höjd 110 cm, bredd 76 cm, djup 87 cm. Tänk på att lämna lite utrymme bredvid och mellan dina tunnor när du planerar plats för dem. Läs mer om hur du sorterar i fyrfackstunnor och hur stora de respektive facken är: Sorteringsguide för fyrfackstunnor
Visa hela svaret

Vilken dag hämtas mina sopor?

Dina sopor hämtas oftast på samma veckodag (varannan vecka) men ibland kan hämtningsdagen flyttas. Att hämtningsdagen flyttas sker oftast i samband med röda dagar och storhelger som till exempel påsk, jul och nyår. Ändrade hämtdagar vid helgdagar.

Ordinarie hämtdag vecka 14 Töms
Torsdag Torsdag eller fredag
Fredag Fredag

Visa hela svaret

När är nästa sophämtning?

Vi har för tillfället ingen möjlighet att visa nästa hämtningsdag direkt på vår webbplats. Du hittar din nästa hämtningsdag genom att logga in på Mina sidor eller i vår app. I vår app har du också möjlighet att få en pushnotis dagen innan hämtningen. Mina sidor Ladda ner vår app
Visa hela svaret

Hur ofta hämtas sopor?

För dig som bor i Smedjebackens kommun – Villor Det bruna kärlet för matavfall tömmer vi varannan vecka. Det gröna kärlet för restavfall kan du få tömt varannan vecka, var fjärde vecka eller fyra gånger per år. Här kan du se vilken veckodag under 2022 som vi hämtar ditt hushållsavfall. Pdf, 350.7 kB, öppnas i nytt fönster. Om du har avfallshämtning var fjärde vecka (månadstömning) eller fyra gånger per år (kvartalstömning), kan du se vilka veckor som vi hämtar ditt avfall. Vilken veckodag vi hämtar ditt avfall ser du i spalten “Tömning varannan vecka”. Mer information om avfallshanteringen i Smedjebacken. Råd och tips om avfallshämtningen.
Visa hela svaret

Är det lag på att ha sophämtning?

Nej, enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. I Örnsköldsviks kommun har ansvaret att hantera avfallet överlåtits till Miva, vilket innebär att man är skyldig att ha ett abonnemang hos Miva.

 • Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas.
 • Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten.
 • Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning.

Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området. Det är med andra ord inte Miva som beviljar dispens från ett abonnemangs grundavgift, utan Örnsköldsviks kommun i egenskap av tillsynsmyndighet.
Visa hela svaret

När töms mitt kärl?

När töms mitt kärl? – NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) Ditt kärl töms mellan 6:00-22:00. Bor du i villa kan du, Där får du en tömningskalender för hela året. Du kan även hitta dina nästkommande tömningsdagar på ( gäller företag och privatpersoner).

 • Det enklaste sättet att komma ihåg när det är dags att ställa ut kärlet, är att du ansluter dig till vår gratistjänst Då får du ett SMS dagen innan det är dags för tömning.
 • SMS tjänsten gäller enbart privatpersoner.
 • Du kan anmäla dig till SMS påminnelse genom att mail till eller ringa kundservice på 042-400 13 40.

: När töms mitt kärl? – NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB)
Visa hela svaret

Vilken soptunna töms?

Markera när du vill få kärlet tömt – Du bestämmer själv när du vill ha ditt sopkärl tömt genom att ställa ut kärlet vid uppsamlingsplatsen/vägen den dag tömning ska ske. Har du kärlet på en permanent uppsamlingsplats gör du så här för att få kärlet tömt: Sopkärl med pil på locket: Sopkärlet töms när pilen på locket pekar mot körbanan.

Sopkärl utan pil på locket: Sopkärlet töms när kärlets hjul är vända mot fastigheten. Vid varje tömning av grönt kärl debiteras en hämtningsavgift plus eventuell viktavgift. Om kärlet är tomt, men placerat så att tömning önskas debiteras alltid en hämtningsavgift (gäller ej brunt kärl). Därför är det viktigt att vända kärlet rätt, särskilt om ditt sopkärl står på en permanent uppställningsplats.

Om vi inte kan tömma ditt sopkärl eller om vi vill uppmärksamma dig på något annat hänger vår entreprenör en grön informationslapp på sopkärlets handtag. Där framgår vad du bör åtgärda för att tömningen ska ske problemfritt vid nästa tillfälle.
Visa hela svaret

När börjar sophämtning 2022?

Då kan du skriva upp dig på vår sms-tjänst. Ändrade sophämtningsdagar 2022.

Inkörning 2022 -2023 Ordinarie dag Ändras till
Midsommarveckan Tisdag 21 juni Måndag 20 juni
Midsommarveckan Onsdag 22 juni Tisdag 21 juni

Visa hela svaret

Vad kostar sophämtning Norrköping?

I avfallstaxan för Norrköpings kommun kan du läsa mer om kostnader för sophämtning. Rörlig avgift.

Rörlig avgift Helår Sommar*
Fyrfack 2×370 liter 2100 946
Bas 1×370 liter 2100 946
Mini 1×240 liter 1800 810
Mat- och restavfall 370 liter 5250 2360

Visa hela svaret

Hur töms soptunnan?

Kärlets framsida ska placeras med framsidan mot vägen dvs hjulen pekar in mot tomten. Kärlen placeras med 50 cm fritt utrymme runt om och minst 50 cm isär. Det är även viktigt att kärlet för matavfall står till höger och kärlet för restavfall står till vänster – från vägen sett.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Är Det Att Bo I Linköping?

Hur tidigt får man tömma sopor?

Tidsgränserna för när det är tillåtet att ha oljud gäller inte för hämtning av sopor. Det här slår Helsingfors förvaltningsdomstol fast. En tidigareläggning av sophämtningen i huvudstadsregionen orsakade protester om att beslutet strider mot regler för nattfrid.

Mellan klockan 22 på kvällen och 7 på morgonen ska det vara så tyst som möjligt i en bostad. Social- och hälsovårdsministeriet har en förordning om det här och dessutom har kommunerna ofta egna regler. I de nya föreskrifterna om avfallshanteringen i huvudstadsregionen kan soporna hämtas på vardagar mellan klockan 6 och 22 och på lördagar och söndagar mellan klockan 7 och 21.

I Helsingfors centrum kan soptömningen ske redan från klockan 5 på morgonen. Miljönämnderna i Esbo och Vanda anser i ett besvär till förvaltningsdomstolen att föreskrifterna strider mot städernas miljöskyddsföreskrifter om att tystnad ska råda mellan klockan 22 och 7.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar sopor?

Renhållningsavgiften – Renhållningsavgiften ska täcka kommunens kostnad för bland annat:

behållare insamlingsarbete transport behandling gemensamma återvinningscentraler hantering av hushållens farliga avfall information och rådgivning planering, administration.

Det är kommunfullmäktige som beslutar hur hög renhållningsavgiften ska vara. Fastighetsägaren betalar avgiften, som baseras på självkostnadsprincipen – kommunens avfallshantering ska alltså inte gå med vinst. Renhållningsavgifterna används ofta som ekonomisk morot när hushållen hanterar sitt avfall; avgiften kan bli lägre om man använder varmkompost, sorterar ut förpackningar och tidningar eller delar kärl med en granne.
Visa hela svaret

Vilken soptunna först?

Matavfallskärlets placering – Kärlets framsida ska placeras med framsidan mot vägen dvs hjulen pekar in mot tomten. Kärlen placeras med 50 cm fritt utrymme runt om och minst 50 cm isär. Det är även viktigt att kärlet för matavfall står till höger och kärlet för restavfall står till vänster – från vägen sett. Se bild hur sopkärlen för restavfall och matavfall ska vara placerade Öppnas i nytt fönster.
Visa hela svaret

Är det olagligt att slänga sopor i någon annans soptunna?

Olovligt brukande av annans soptunna Hej! Tack för att ni vänder dig till Lawline med er fråga. Det här kan falla under olovligt brukande, Den som vållar skada eller olägenhet genom att olovligen bruka någon annans sak döms för olovligt brukande till böter eller fängelse i högst ett år.

Är brottet grovt, döms för grovt olovligt brukande till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada, I ert fall skulle det eventuellt men med svårigheter kunna betraktas som ringa olovligt brukande med beaktande om gärningen varit farlig eller av hänsynslös art och inneburit skada.

Vad ska vi göra? Mitt första tips är att skriva en lapp på soptunnan och se om det får personen att sluta. Om inte det fungerar, att ni tar kontakt med honom och slutligen eventuellt sätta lås. Ni har ju också en möjlighet att göra en om du känner att det är en bättre lösning.
Visa hela svaret

Är det olagligt att gå igenom andras sopor?

Får man rota i andras sopor? Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är oftast olagligt att rota igenom andras sopor. Dock har det betydelse var soporna förvaras. Normalt är att den som äger soptunnan eller containern äger soporna.

Rotar man i soporna i ett hyreshus så är det fastighetsägaren som äger soporna. Kontrolleras soporna i ett gemensamt soprum i en bostadsrättsförening av föreningens styrelse har inget brott begåtts, eftersom tunnorna ägs av föreningen själv. Man har alltså inte kvar äganderätten till sopor när man bor i ett hus med gemensamt soprum.

Det rör sig i ditt fall sannolikt inte om ett brott, men agerandet är naturligtvis integritetskränkande och obehagligt. Med vänliga hälsningar : Får man rota i andras sopor?
Visa hela svaret

Vad händer om man slänger sopor fel?

Därför är det viktigt att du sorterar rätt – Glas blir till nytt glas, matavfall blir biogas och biogödsel, restavfall blir fjärrvärme eller el. Med andra ord; vissa material kan vi återvinna och andra energiutvinna. Men för att det ska fungera måste du sortera ditt avfall rätt. Felsortering däremot innebär kostnader för miljön, oss och dig.
Visa hela svaret

Hur ofta töms kärl 2?

Kärl 2. Töms var fjärde vecka. Där slänger du: plastförpackningar, pappersförpackningar, ofärgade glasförpackningar och metallförpackningar.
Visa hela svaret

När hämtas trädgårdsavfall?

Trädgårdskärlet töms varannan vecka mellan vecka 9 och vecka 50. Trädgårdsavfall är allt komposterbart som uppkommer vid trädgårdsskötsel. Det bästa sättet att hantera trädgårdsavfall är att ha ett abonnemang för trädgårdsavfall.
Visa hela svaret

Hur ofta töms grovsopor?

Du kan få grovavfall hämtat sex gånger om året Hämtningen ingår i den avfallstaxa du betalar för din villafastighet. Vill du att vi hämtar fler än sex gånger på ett år så betalar du en extra avgift.
Visa hela svaret

Hur långt in på tomten får soptunnan stå?

Om ditt avfall hämtas med sidolastande sopbil ska kärlet ställas vid tomtgränsen eller på anvisad plats med handtag och hjul in mot fastigheten. Som mest ska kärlet stå 1,5 meter ifrån där sopbilen kan stanna, annars når inte bilens lyftarm. Chauffören har ingen skyldighet att kliva ur bilen. Tänk på att ställa kärlen på plan mark och försök lämna utrymme både mellan kärlen och bakom dem, helst 50 centimeter. Det kan annars bli skador på staket eller liknande eftersom lyftet inte alltid blir helt rakt. Om ditt avfall hämtas med en baklastande sopbil ska du ställa kärlen synliga vid tomtgränsen eller vid anvisad plats med handtag och hjul ut mot vägen. Det är viktigt att du håller efter växtligheten på vägen till och runt dina kärl. För att våra fordon ska kunna ta sig fram krävs en körbana fri från hinder med en bredd av minst 3,5 meter. Det behöver även vara fritt från grenar och buskar ytterligare en meter på varje sida om körbanan.
Visa hela svaret

Vem äger sopkärlen?

Varför har ni valt detta system? Vi har utrett om och hur insamling av matavfall ska kunna genomföras på bästa sätt och kommit fram till att detta sätt är det mest fördelaktiga. Det är också det system som används av de flesta kommuner i Sverige. Är egen kompostering av matavfall att föredra framför den bruna tunnan? Nej, det nationella etappmålet syftar till att vi ska ta tillvara både näringsämnen och energi ur matavfallet, varav det senare inte är möjligt vid kompostering Hur ofta har man tömning? För villahushåll gäller att matavfallet kommer att hämtas varannan och restavfallet var fjärde vecka.

 1. Varför ska jag sortera, blandas inte avfallet ändå? Nej, innehållet i matavfallskärlet blandas inte med innehållet i något annat kärl.
 2. Vem är ansvarig för kärlet? Avfall och Återvinning Skaraborg äger alla kärl, men det är du som fastighetsägare som svarar för att hålla det rent.
 3. Om det går sönder eller försvinner får du ett nytt kärl men om du avsiktligt skadat kärlet kan du bli skadeståndsskyldig.
You might be interested:  När Stänger Media Markt Eskilstuna?

Kan jag byta kärlstorlek för matavfallskärlet? För matavfall används bara 140 l kärl. Större kärl blir för tunga att hantera. Var ska kärlet stå? Kärlet måste stå ute på den ordinarie tömningsplatsen när det ska tömmas. Var kärlet står resten av tiden bestämmer du själv.

 1. Vad får jag lägga i papperspåsen? Det som rensas bort när maten tillagas eller som blir kvar efter måltiden.
 2. Allt som kan ätas eller hör till livsmedlet, undantaget köttben.
 3. Även skal, kaffesump, tepåsar kan läggas i matavfallet.
 4. Möglig mat går bra, men inte giftiga ämnen som tobak eller läkemedel.
 5. Hushållspapper som kladdats ner av mat kan också slängas som matavfall.

Får jag lägga löv och annat trädgårdsavfall i matavfallskärlet? Nej, risken är att det då följer med grus och sten som absolut inte är bra för anläggningen som tar emot matavfallet. Kan jag använda annan påse än papperspåsen? Nej, du måste använda de påsar du får genom Avfall och Återvinning Skaraborg.

 1. Andra påsar kan orsaka problem i biogasanläggningen när matavfallet rötas.
 2. Varför papperspåse? Papperspåse måste användas eftersom plast och bioplast inte kan tas in i biogasanläggningen där matavfallet rötas och försvårar en miljöriktig användning av restprodukten.
 3. Vad innebär det att matavfallet rötas? Först görs en så kallad hygienisering, avfallet värms upp för att döda eventuella smittämnen.

Därefter pumpas avfallet in i en rötningstank där det ligger ca 20 dagar. Under dessa dagar bryts avfallet ner av mikroorganismer och samtidigt bildas biogas. Biogasen består av metan och koldioxid. Gasen renas från koldioxid, uppgraderas, och kan sedan användas som fordonsbränsle.

Jämfört med fossila bränslen ger biogas betydligt lägre utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. Det som sedan är kvar i rötningstanken när man tagit hand om biogasen är biogödsel. Det är ett snabbverkande gödselmedel som kan ersätta konstgödsel. Hur gör jag när påsarna tagit slut? Vid första leveransen får du påsar som normalt räcker ett halvår.

När du behöver fler påsar kan du beställa flera genom att på hämtningsdagen klämma fast en påse under locket på kärlet. Du kan också hämta påsar på återvinningscentralerna under ordinarie öppettider. Du behöver inte betala något för de nya påsarna men de ska naturligtvis bara användas till ditt matavfall.

 1. Vad blir det för avgift om jag väljer att inte samla in matavfall? En miljöstyrande taxa införs som innebär att årsavgiften ökar med 570 kronor för de som inte sorterar matavfall.
 2. Du kan läsa mer om de olika abonnemangen och priserna under fliken “Information och avgifter”,
 3. Till vilken nytta? Matavfall kan behandlas biologiskt genom att rötas i en biogasanläggning.

Då får man ut biogas som kan användas som drivmedel i bilar och bussar och man slipper använda så mycket fossila bränslen som bensin och diesel. Dessutom får man biogödsel som kan användas på åkermark i stället för konstgödsel. Måste jag vara med? Det är frivilligt att sortera sitt matavfall men vi vill att så många som möjligt sorterar, eftersom matavfallet är en resurs som bör tas tillvara.

 • Jag har så lite matavfall och det känns onödigt med ett extra kärl? Vi vill att så många som möjligt sorterar sitt matavfall för att kunna uppnå större miljövinster.
 • Jag har barn som använder blöjor och klarar inte att få det gröna kärlet tömt var fjärde vecka? Hushåll med blöjbarn eller särskilda behov kan teckna abonnemang för insamling av matavfall som innebär att även det gröna kärlet töms varannan vecka.

Då innebär det en avgiftshöjning. Vad händer om jag sorterar fel? Om det blir felsorterat avfall i matavfallet finns det risk för att till exempel skadliga mikroplaster kommer att spridas och att den biologiska behandlingen försvåras. Sophämtarna har till uppgift att titta i matavfallskärlen i samband med tömning.

 1. Om de upptäcker att någon fel noteras det och följs upp.
 2. Jag komposterar mitt matavfall idag, hur berörs jag av det nya systemet? Som systemet ser ut kan du välja mellan att fortsätta kompostera ditt matavfall eller välja att gå med i insamlingen och skicka ditt matavfall till rötning.
 3. Vad gör jag åt fastfruset matavfall? Påsarna kan frysa fast om de är varma och fuktiga när de slängs i kärlet på vintern.

Här är några tips hur du kan undvika det:

Se till att matavfallet runnit av ordentligt innan du lägger det i påsen. Slå in matavfallet i lite hushållspapper som suger upp fukten. Lägg lite tidnings- eller hushållspapper i botten av påsen. Låt påsen ligga ute och frysa till lite innan du slänger den i kärlet, gärna under en hink för att hindra djur från att komma åt påsen. En fryst påse fastnar inte lika lätt i kärlet. Se till att matavfallet inte ramlar ur påsen när du slänger den i kärlet. Om kärlet är rent fryser påsarna inte fast lika lätt. Om påsarna redan har frusit fast i kärlet behöver du se till att kärlet går att tömma på hämtningsdagen. Skaka på kärlet eller slå försiktigt på sidorna på kärlet så lossnar påsarna bättre.

Vad gör jag åt eventuell lukt? Matavfall kan lukta om det förvaras för länge och för varmt. Ju mer fukt i matavfallet desto mer lukt kan man få. Matavfallspåsen som ska användas är av papper just för att matavfallet ska kunna torka upp lite under förvaringen i köket.

Se till att matavfallet rinner av ordentligt innan du lägger det i matavfallspåsen. Häll aldrig ner flytande matavfall som soppa eller sås i påsen. Byt påse ofta. När det är sommar och varmt kan du byta påse innan den blir full. Det kan du också göra om du har matavfall som luktar extra mycket (ex räkskal), för att slippa lukt i köket. Skölj räkskal och fiskrens i kallt vatten eller lägg det i en påse i frysen innan du slänger det i matavfallet. Lägg lite hushållspapper (en tidningssida) i botten av påsen för att suga upp fukt. Stäng påsen ordentligt innan du slänger den i matavfallskärlet. För att slippa lukt i sopkärlet bör du rengöra kärlet med jämna mellanrum. Låt kärlet stå i skugga så mycket som möjligt och se till att locket på kärlet alltid är stängt. Genom att stryka lite ättika inuti kärlet kan man hålla lukt och flugor borta.

You might be interested:  När Börjar Komvux Hösttermin Örebro?

Blir det inte massa flugor i matavfallskärlet? Det går aldrig att få helt fritt från flugor, de finns överallt i vår omgivning, men genom att rengöra kärlet med jämna mellanrum kan du minska problemet. Blir det inte en massa onödiga transporter med ett extra kärl? Man får ut mer energi genom att röta matavfallet än vad som går åt för att transportera det.

Är det tillåtet att höja avgiften för de som inte deltar i matavfallsinsamlingen? Enligt Miljöbalken får avgift tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. Vad kostar det att byta kärl? Du kan kostnadsfritt byta storlek på det gröna kärlet för restavfall genom att ta med ditt tomma och rengjorda kärl till någon av våra platser för kärlbyten.

Om du vill att vi genomför bytet vid din fastighet får du betala en avgift enligt taxa. Kärlet för matavfall finns bara i en storlek, d.v.s.140 liter. För mer information: byte av kärlstorlek Kan jag dela det bruna kärlet med min granne? Ja, under förutsättning att ni är två närboende fastighetsägare som också klarar att dela det minsta gröna kärlet (140 liter) för restavfall.
Visa hela svaret

Får man ha soptunnan på gatan?

Sopor vill man ju helst inte se, ändå måste de stå där ute på tomten, läggtillgängliga både för dig och sophämtarna. Trädgårdsdesigner Cajsa Lundin berättar här hur du på snyggast möjliga sätt kan placera soporna på tomten. Reglerna för hur sopor ska placeras på tomten kan variera från kommun till kommun.

 1. I Stockholms kommun till exempel ska kärlen stå max 3 meter in på tomten på ett plant, hårt underlag och draghandtaget ska vara vänt ut mot sophämtaren.
 2. Ingen får ha sina sopor permanent på en trottoar, cykelbana eller väg, utan att du ska ha dem på din egen tomt.
 3. Det mest praktiska är därför att bygga någon typ av enkel konstruktion där soptunnorna kan stå permanent, lätt åtkomliga både för dig och sophämtarna, dvs vid tomtgränsen mot gatan.

Alternativet är att ha soporna placerade undanskymt inne på tomten och köra fram dem när det är dags för sophämtning. Detta kan framför allt vara aktuellt om du bor på en skafttomt där det är långt till vägen. Då överväger smidigheten att ha nära till tunnan för soppåsen varje dag i vardagen, mot att dra tunnan till vägen varje eller varannan vecka. En skiss över sopornas placering i trädgården, av Cajsa Lundin. – När jag planerar trädgårdar försöker jag rita plats för sopor på tomtgränsen, vettandes mot gatan, dolda från trädgårdssidan. Allra snyggast är att “baka in” soporna i häcken, muren eller staketet. Är inte det möjligt kan man göra en plank- eller spaljekonstruktion runt dem, säger Cajsa. En röd spalje runt soporna. Foto: Cajsa Lundin En spaljékonstruktion runt soporna har även den fördelen att soporna får skugga delar av dagen vilket ger mindre problem med lukt. Estetiskt upplevs tomten trevligare om inte soptunnorna är i fokus när man närmar sig tomtens infart och husets entré.

Därför är det bra att placera något mellan entrégången och soptunnorna, som buskar eller höga gräs, och alltså förskjuta soptunneplaceringen längs tomtgränsen en liten bit. – Detta är ett enkelt sätt att dölja soporna från blickfånget längs entrén, säger Cajsa. I vissa fall får du ha en grind vid soptunnekonstruktionen, bara den är lätt att öppna.

På det sättet kan soptunnorna döljas maximalt bakom ett vackert plank. Byggahus medlem roland53s sopor. Foto: roland53 – Soptunnor är inte snygga helt enkelt, säger Cajsa. Om du inte har något val utan måste placera tunnorna i synfältet nära entrén så menar Cajsa att du kan balansera upp med något annat som tar över blickfånget. Sopkonstruktion i tryckt virke. Foto: Cajsa Lundin – Enklast möjliga är att plantera en vintergrön buske bredvid soporna som minskar sopornas visuella inverkan. Ännu bättre blir det om du lägger till en buske eller träd med vårblom och höstfärg, några höga perenner och kanske en stor sten – så blir platsen till och med dekorativ. En lättöppnad grind får man ha. Foto: Cajsa Lundin En spaljé eller plank kan gärna fortsätta längs tomtgränsen, mot entrégången, och förses med postlåda, belysning och husnumret, så faller blicken på dem istället. För soporna, de är ett nödvändigt ont, som man helst inte vill se. Diskutera i forumet Våra kära avfallstunnor
Visa hela svaret

När hämtas mina sopor Stockholm?

Matavfall och restavfall – Det vanligaste abonnemanget. Vi hämtar ditt matavfall och ditt restavfall i separata kärl. Du kan välja på hämtning varje, varannan eller var fjärde vecka för restavfallet och varannan vecka för matavfallet.
Visa hela svaret

Hur tidigt får man tömma sopor?

Tidsgränserna för när det är tillåtet att ha oljud gäller inte för hämtning av sopor. Det här slår Helsingfors förvaltningsdomstol fast. En tidigareläggning av sophämtningen i huvudstadsregionen orsakade protester om att beslutet strider mot regler för nattfrid.

 • Mellan klockan 22 på kvällen och 7 på morgonen ska det vara så tyst som möjligt i en bostad.
 • Social- och hälsovårdsministeriet har en förordning om det här och dessutom har kommunerna ofta egna regler.
 • I de nya föreskrifterna om avfallshanteringen i huvudstadsregionen kan soporna hämtas på vardagar mellan klockan 6 och 22 och på lördagar och söndagar mellan klockan 7 och 21.

I Helsingfors centrum kan soptömningen ske redan från klockan 5 på morgonen. Miljönämnderna i Esbo och Vanda anser i ett besvär till förvaltningsdomstolen att föreskrifterna strider mot städernas miljöskyddsföreskrifter om att tystnad ska råda mellan klockan 22 och 7.
Visa hela svaret

När hämtas mina sopor Varberg?

Ditt hushållsavfall hämtas vanligtvis varannan vecka på en fast schemalagd dag som beror på vilket område du bor i. Under storhelger kan din hämtningsdag förändras. Det kommunala bolaget Vivab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall i Varbergs kommun. Hämtningen utförs av entreprenören Ohlssons AB. Om du har synpunkter eller frågor om sophämtningen är du välkommen att kontakta Vivab:s kundservice, se kontaktuppgifter nedan.
Visa hela svaret

När hämtas mina sopor Gotland?

Du som har avfallshämtning året runt – hämtning sker varannan vecka i standardabonnemanget för en- och tvåfamiljshus. Avfallskärlen ska stå på hämtstället från kl.06.00 på hämtdagen under vecka 38-19 och från klockan 05.00 under veckorna 20-37. I Visby innerstad sker hämtning från kl.06.00.
Visa hela svaret