Hur Många Meter Över Havet Ligger Stockholm?

Mensen zoeken ook naar Oslo 1 m Gotenburg 12 m Malmö 12 m
Visa hela svaret

Finns det hav i Stockholm?

Stockholm är byggd på 14 öar sammanlänkade av 57 broar. Grönskan och närheten till vattnet är kännetecken för Stockholm och grunden för stadens skönhet. I Stockholm möts östersjöns bräckta vatten med Mälarens söta. – På webbplatsen Stockholms miljöbarometer finns mycket information om Stockholms vattenområden och kommunens vattenarbete. Hur Många Meter Över Havet Ligger Stockholm
Visa hela svaret

Hur många sjöar finns det i Stockholm?

Sjöar och vattendrag idag – I Stockholms stad finns 15 sjöar, varav tio ligger helt inom kommunens gränser. Räknar man med alla sjöar, vikar och vattendrag i Stockholms län kommer man till en betydlig högre siffra, nämligen över 1250.
Visa hela svaret

Vad är Stockholms högsta punkt?

Tornberget med sina 111 meter över havet är den högsta punkten i hela Stockholms län.
Visa hela svaret

Vad heter havet utanför Stockholm?

Rakt ner i havet utanför Stockholm som heter Östersjön.
Visa hela svaret

Är det okej att bada i Stockholm?

Inom Stockholms stad finns 31 officiella strandbadplatser längs Mälarens stränder, Saltsjön och i mindre insjöar. Badvattenkvaliteten vid strandbaden är överlag god. Större delen av vattnet i innerstaden klassas som hamnområde och där, samt i närheten av markerade kablar, råder badförbud.
Visa hela svaret

Har Stockholm bräckt vatten?

Stränder, vattendrag, sjöar och kustvatten Tema TEMA.4.11.3 Stockholm har ett unikt läge mellan Mälarens söta vatten och Östersjöns bräckta, vilket skapar ett gynnsamt klimat för växter och djur. I stadens småsjöar, dammar, bäckar och diken finns förutsättning för en rik biologisk mångfald, både över och under ytan.

 • Tillgången till vatten är avgörande för de flesta organismer.
 • Fiskar, vattenväxter och småkryp på bottnarna är självklara exempel, men även för groddjur, fladdermöss och sjöfåglar är vatten viktigt.
 • Stockholms många vattenmiljöer är karakteristiska för staden, och strandlinjen erbjuder rika möjligheter till friluftsliv och avkoppling.

Det djur- och växtliv som frodas vid stränderna har ett högt upplevelsevärde för stockholmare och besökare. Vattenmiljöerna har också ekologiska funktioner som ökar i betydelse vartefter staden växer, inte minst med tanke på klimatförändringarna. Naturliga stränder har en finskalig uppdelning i samspelet mellan land, vatten och erosionsprocesser.

 • Det skapas små uddar och vikar och strandlinjen blir i praktiken väldigt lång och varierad.
 • Det motsatta gäller för hårdgjorda stränder, vars strandlinje blir kortare och ger färre små “rum” åt växter och djur.
 • Stränder med undervattensvegetation eller träd vars grenar och rötter når ner i vattnet, är viktiga lek- och ståndplatser för många av våra fiskarter.

Vegetationsklädda stränder fungerar som ledstråk för djurens dagliga eller årliga förflyttningar och är viktiga för arternas spridning i landskapet. Vissa växt- och djurarter kan bara leva i strömmande vatten. Ett naturligt lopp med slingrande vattenfåra, varierande vattenstånd och många småmiljöer är några av ingredienserna för ett levande vattendrag med hög biodiversitet.
Visa hela svaret

Vem har mest sjöar Finland eller Sverige?

Ser vi till SMHI:s definition leder Sverige med 100 000 st (0.22st/km2) mot Finlands 56 000 st (0.17st/km2).
Visa hela svaret

Vilket land i världen har flest sjöar?

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/finland/ Med runt 187 000 sjöar är Finland världens sjörikaste land i förhållande till sin storlek. Sveriges skogklädda östliga granne är också känd för sina goda skolresultat och för framgångsrik internationell fredsmäkling. Landets ekonomi har uppvisat svagheter under senare år men är i grunden stabil. Politiskt styrs Finland oftast av breda koalitioner.
Visa hela svaret

Hur djupt ner ligger Stockholm City?

Nästan nio år efter att spaden för första gången åkte i marken, kan äntligen ett av Sveriges största och viktigaste infrastrukturprojekt gå i mål. Det handlar förstås om Citybanan, en sex kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm, som i ett slag förbättrar tågtrafikens kapacitet rejält, både lokalt, regionalt och nationellt.

Text: Christer Wiik Den 10 juli 2017 blir ett historiskt datum för stockholmspendlarna. Då öppnar äntligen Citybanan för trafik. Tunneln som sträcker sig mellan Station Stockholms södra i syd och Tomteboda i norr, via de nya stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan, innebär att spårkapaciteten för tåg som trafikerar Stockholms innerstad fördubblas.

Invigningen av Citybanan sätter också punkt för ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige. Tekniska system under intrimning Citybanans spår och dess två stationer, Stockholm City respektive Stockholm Odenplan var i princip färdigbyggda redan i slutet av 2016.

Sedan dess har Trafikverket och myndighetens samarbetspartners fokuserat på att installera och trimma in samtliga tekniska system som krävs för att anläggningen ska fungera. I januari 2017 var samtliga tekniska system, inklusive de automatiserade plattformsväggarna som skiljer plattformarna från spåren vid stationerna, installerade och testade.

Ansvaret för att driva och underhålla Citybanan vilar på två aktörer, Trafikverket Underhåll som ansvarar för tunneln och järnvägsanläggningen samt SL, som ansvarar för de två nya stationerna. Fram till den sista mars i år pågick överlämningen av projektet från Trafikverket till Trafikförvaltningen och Trafikverket Underhåll.

 • Det slutliga överlämnandet skedde efter att motionsloppet Tunnel Run Citybanan ägde rum den 25 mars.
 • Mellan den 29 juni och 10 juli kopplas de sista växlarna in i Årstaområdet, därtill läggs den sista spårbiten vid Stockholms södra för att koppla in den mot Citybanans tunnel.
 • Projekt i världsklass” – Vi är mycket stolta över det här projektet, som definitivt är i världsklass och håller en mycket hög teknisk standard, sade Kjell-Åke Averstad, Trafikverkets projektchef för Citybanan, i samband med trafiköverlämnandet tidigare i år.

Enligt Averstad har flera faktorer bidragit till att göra Citybanan till ett “projekt i världsklass” Bland annat de stora tekniska utmaningarna och att projektet genomförts i den omgivning som centrala Stockholm utgör. – Vi har kunnat hålla tidplan och budget genom en omfattande kommunikation och tydlig styrning av projektet.

Arbetssättet har varit certifierat från start till mål. Därför behövs Citybanan Varför byggdes då Citybanan? Svaret går att finna i Stockholms geografiska karaktär som har skapats av förbundna öar omslutna av Mälarens och Östersjöns vatten, vilket har gett staden såväl skönhet som karaktär. Men det har också som bekant bidragit till svårlösta kommunikationsproblem i takt med att de moderna trafiksystemen har brett ut sig i samband med en expansiv befolkningsutveckling.

Sannolikt var det nybyggda dubbelspåret som 1871 kunde förena Stockholm Central och Stockholms södra alldeles lagom för denna tids järnvägsbehov, men knappast for dagens. Området strax söder om Stockholm Central, den s.k. getingmidjan, trafikeras av cirka 550 tåg varje dygn och har utvecklats till en rejäl flaskhals för såväl regional som nationell tågtrafik, en enorm bromskloss som hindrar järnvägstrafiken från att utvecklas positivt.

 1. På grund av den täta trafiken med blandade tågsätt finns det nämligen inga marginaler att hantera störningar.
 2. Dessa störningar sprider sig väldigt lätt mellan de olika tågsätten.
 3. Ett försenat pendeltåg ger försenade fjärrtåg och vice versa.
 4. Spårbristen gör att risken för störningar är stor och de kan sprida sig över hela järnvägsnätet, eftersom tåg från hela Sverige möts på Stockholms Central.
You might be interested:  När Börjar Universitet Hösten 2021 Umeå?

Med Citybanan ges möjlighet att så småningom, när alla anslutande järnvägssystem byggts ut (däribland Mälarbanan, Svealandsbanan samt BanaVägFlemingsberg) mer än fördubbla trafikkapaciteten från dagens 16 tåg per timme och riktning. Men framför allt ges ett system som har bättre marginal mot störningar, när pendeltågen lämnar getingmidjan och i ensamt majestät trafikerar den nya tunneln.

 1. Citybanan är därmed mycket betydelsefull för både pendeltågstrafiken i Storstockholm, regionaltågstrafiken i Mälardalen samt för den nationella fjärrtågstrafiken.
 2. Utgår från Södermalm Efter ett antal år av utredningar och projektföreberedelser kunde byggstartsceremonin för Citybanan äga rum på Riddarholmen i centrala Stockholm, januari 2009.

Citybanan utgår i söder från den befintliga stationen Stockholms södra, mitt på Södermalm. När Citybanan öppnar kommer pendeltågen att rulla på två egna spår och stanna vid den norra/västra plattformen på Stockholms södra. Fjärr-, regional- och godståg använder de två spår som går på varsin sida om den östra plattformen.

 • Eftersom de tågen inte släpper av eller tar upp passagerare vid Stockholms södra stängs den södra/östra plattformen av.
 • Från Söder Mälarstrand fram till Högbergsgatan går södra delen av Citybanan i en bergtunnel.
 • Under Maria Magdalena kyrka på Södermalm saknades bitvis bergtäckning och där byggdes ett betongvalv.

Tre fastigheter i Fatbursområdet i samma stadsdel har blivit grundförstärkta och där har man byggt stödväggar och grävt sig ner 14-15 meter ner för att gjuta den södra delen av Citybanan: en 300 meter lång betongtunnel för pendeltågen fram till station Stockholms södra.

Omplicerad sänktunnel Citybanans sex kilometer långa pendeltågstunnel går mestadels i berg, men mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand ligger berget för djupt under vattnet för att Citybanan ska kunna gå i en bergtunnel. Lösningen är här en 300 meter lång s.k. sänktunnel av betong som har byggts på ytan och som sedan har sänkts ned i Riddarfjärden.

Varje tunnelelement, som är tillverkad av betong och stål i en samverkanskonstruktion, är 100 meter långt, 20 meter brett och 10 meter högt. Den totalt 300 meter långa och 60 000 ton tunga tunneln har varit en av Citybanans mest komplicerade och uppmärksammade byggetapper.

 1. Tunneln har grundlagts med stålkärnepålar som borrats ner i berget under Söderströms sjöbotten.
 2. Sänktunneln i Riddarfjärden sänktes och fästes på plats under våren och sommaren 2013, under ledning av ett internationellt team av dykare och tunnelexperter.
 3. Bygget ingår i Citybanans Söderströmsentreprenad där även tillfartstunneln vid Söder Mälarstrand samt anslutande delar av bergtunnlarna söder och norr om Söderström har ingått.

Kulturhistorisk miljö Riddarholmen, ön omedelbart väster om Gamla Stan, har varit en central del av Citybananprojektet. Riddarholmen är en av Stockholms äldsta stadsdelar och det har därför funnits stora kulturhistoriska värden att ta hänsyn till. Byggandet gav möjlighet till den största arkeologiska utgrävningen sedan 1970-talet.

 1. Utgrävningen, som påbörjades i juni 2011, gjordes i nära samarbete mellan Sjöhistoriska museet och Trafikverket.
 2. Totalt har här marinarkeologerna hittat runt 800 föremål – det största ett ankare och det minsta ett tvåöresmynt.
 3. Vid tunneldrivningen genom nämnda ö, har man även haft ett rigoröst kontrollprogram med bl.a.

utplacerade vibrationsmätare på känsliga byggnader som observerat minsta förändringar i de aktuella fastigheterna. Tunneldrivningen genom Riddarholmen har av dessa skäl också genomförts långsammare än normalt. Station Stockholm City Den delsträcka av Citybanan som sträcker sig mellan Riddarholmen och Gamla Brogatan strax norr om Centralstationen i Stockholm, benämns Norrströmstunneln och har varit ett delprojekt där Trafikverket och NCC arbetat i gemensamt team.

 • Norrströmstunneln tillsammans med station Stockholm City, har också varit Citybanans enskilt största entreprenad.
 • Tunneldelen och stationsdelen har en total längd av 1048 meter.
 • Den nya pendeltågsstationen Stockholm City är belägen 40 meter under marken, under T-centralen och tunnelbanans blå linje.
 • Så kallade mellanplan förbinder Citybanans plattformar med tunnelbanan.

De leder även vidare till rulltrappor som tar resenärerna upp till ytan. Den nya stationen som ersätter nuvarande station Stockholm Central för pendeltågen, har tre uppgångar som är gemensamma med tunnelbanan – den ena vid Vasaplan, den andra mot Sergels torg och den tredje i korsningen Vasagatan/Klara Vattugränd vid hotell Scandic Continental, där det uppförts ett nytt centralt landmärke, “Orgelpipan” som markerar såväl station Stockholm City som det nya hotellet.

Här kan man dessutom gå genom fastigheten för att komma ut på Klarabergsgatan. Med den nya stationen slipper de många pendeltågsresenärer som ska byta till tunnelbana gå igenom den ökända “suckarnas gång”, den överbefolkade underjordspassagen mellan tunnelbanan och Stockholm Centralstation. Bytestiderna mellan tunnelbana och pendeltåg kortas till några minuter istället för tidigare cirka 10 minuter.

Stockholm Odenplan Från Stockholm City går Citybanan i nordvästlig riktning genom Norrmalmstunneln som löper i höjd från Gamla Brogatan, strax norr om T-centralen till Observatorielunden i Vasastan, en sträcka på 972 meter. Därefter äntras den underjordiska stationen Stockholm Odenplan.

 • Den nya pendeltågsstationen under tunnelbanestationen Odenplan och det kommer att bli en ännu viktigare kollektivtrafikknutpunkt, då även den kommande tunnelbanesträckningen mot Solna, Gula linjen, kommer att utgå härifrån.
 • I och med Citybanans idrifttagning läggs nuvarande pendeltågsstation Karlberg, som ligger cirka 800 meter väster om Odenplan ned.

Den nya entrébyggnaden mitt på Odenplan utgörs av en rektangulär huskropp som är cirka 36 meter lång, 8 meter bred och 5 meter hög, med ena långsidan mot Karlbergsvägen. Den andra långsidan buktar mjukt inåt där trappavsatser bildar sittplatser mot torget i bästa solläge.

Entrébyggnaden har fem ingångar och leder via rulltrappor, vanliga trappor och hiss ned till den nya biljetthallen. I anslutning till stationen finns även ett nybyggt cykelgarage. Säker stationsmiljö Säkerhet och komfort är vägledande för utformningen av Citybanans nya stationer. Inomhusmiljöerna är ljusa, tysta och säkra med genomtänkt arkitektur och bra ventilation.

På stationerna finns väggar som avskärmar plattformarna från spåren. I väggarna finns dörrar som öppnas när pendeltåget har stannat vid plattformen. Liknande system finns idag i bland annat Köpenhamns förarlösa metrosystem. Det finns, enligt Trafikverket, flera skäl till denna plattformslösning.

 • Dels ökar plattformsväggarna säkerheten för resenärerna, då det går att använda hela plattformen – utan risk att falla ner på spåren.
 • Dels blir luften på stationerna renare eftersom väggarna hindrar spridning av de partiklar som bildas när tågens hjul nöter mot spåren.
 • Väggarna stoppar också buller från tågen och drag från tunnlarna.

Därtill blir det lättare att reglera temperaturen i stationerna. På de två stationerna finns även ny konst installerad. Den konstnärliga utformningen ska förutom att skapa en trevlig visuell miljö underlätta orienterbarheten, att göra det lättare att hitta rätt på stationerna och i förbindelsegångarna.

På station Stockholm Odenplan finns sex olika konstverk och på Stockholm City åtta. Till Tomteboda Från station Stockholm Odenplan löper Citybanan i en västlig riktning genom stockholmsstadsdelen Vasastan för att sedan gå upp i dager vid gränslandet mellan Stockholm och Solna. Här vid Tomteboda ansluts Citybanan till det befintliga pendeltågsnätet i norr.

På en sträcka av 455 meter har det längst i norr byggts en 135 meter lång del med stödmurar, därefter en tråg-sektion på 150 meter och sedan följer en betongtunneldel på 150 meter som ansluter entreprenaden till bergtunneln söderöver. Den sista biten på 20 meter går tunneln i berg.

Denna entreprenad blev helt klar i januari 2014. Älvsjöbågen För att Citybanan ska komma till sin rätt har det även behövts byggas anslutande trafikanläggningar för att stärka spårkapaciteten. Ett sådant projekt, som också ingår formellt i Citybananprojektet, är den nya 1,4 kilometer långa järnvägsbron som löper mellan norra Älvsjö och Årstaberg, döpt till Älvsjöbågen.

Syftet med bron är att skapa en planskild korsning mellan spår som används för fjärrtåg respektive pendeltåg. Älvsjöbågen behövs för att kunna leda om spåren så att alla pendeltåg kan gå på den västra Årstabron över Årstaviken och ner i Citybanans tunnel som mynnar vid station Stockholms södra.

 • X60B Citybanan kommer att trafikeras av tågtillverkaren Alstoms nya pendeltåg X60B, som är en förbättrad version av den tidigare X60-serien.
 • Förutom att X60B är harmonierat med det europeiska signalsystemet ERTMS, är tågen även anpassat till högre tekniska krav bland annat har det skett en anpassning till ökad tunnelsäkerhet samt resenärer med funktionsnedsättning.
You might be interested:  När Öppnar Kfc I Västerås?

Då tåget X60B-tåget är ERTMS-anpassat har det därför testkörts på Ådalsbanan och grannjärnvägen Botniabanan samt det än nordligare godsstråket Haparandabanan. X60B kan även köra på ATC-spår i Sverige och Norge med det installerade signalsystemet genom att en så kallad STM för ATC installerats ombord.

 1. En STM kan enkelt beskrivas som en tolk mellan ATC och ERTMS.
 2. Enligt Alstom så kan lokföraren, även om denne skulle köra på ATC-spår, använda ERTMS-förarpanelen med motsvarande enkla sätt att visa information, Stärkt Mälardalstrafik I samband med Citybanan trafiköppning skapas också nya resmönster i hela Mälardalen.

Därför har de sju länen i Stockholm-Mälardalen beslutat om en omfattande satsning för att förbättra regionaltågstrafiken i området med utökad trafik, nytt biljettsystem och helt nya regionaltåg. Uppdraget att genomföra denna trafiksatsning genomförs av det gemensamt ägda bolaget MÄLAB.

 1. Fakta Citybanan Vad: En 6 km lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm.
 2. Banan blir en del av SL:s pendeltågsnät.
 3. Två nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan.
 4. En 1,4 km lång järnvägsbro i Årsta.
 5. Varför: Infarten till Stockholm Central är överbelastad med tåg.
 6. Med Citybanan fördubblas kapaciteten och tågen kan gå tätare och punktligare.

Vem: Trafikverket bygger Citybanan i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och SL. Kostnad: 16,8 miljarder kronor (prisnivå 2007-01) Trafikstart: 10 juli 2017 Källa: Trafikverket
Visa hela svaret

Finns det skyskrapor i Stockholm?

Stockholms skönhetsråd – Den vanligaste orsaken till att byggnadsprojekt nekas är på grund av Stockholms skönhetsråd ( Rådet till skydd för Stockholms skönhet ). Detta råd inrättades år 1919 med uppgift att bevara konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla stadsbilder”, vilket också stadgas i rådets reglemente som mer eller mindre sett likadant ut sedan dess fastställande 1928.
Visa hela svaret

Hur många öar är det i Stockholm?

Stockholm är byggd på 14 öar sammanlänkade av 57 broar. Grönskan och närheten till vattnet är kännetecken för Stockholm och grunden för stadens skönhet. I Stockholm möts östersjöns bräckta vatten med Mälarens söta.
Visa hela svaret

Har Havsbad nära Stockholm?

Gålö havsbad – utomhusbad Haninge Gålö havsbad har Stockholms längsta sandstrand. Glasskiosk på stranden med kulglass, korv med bröd, kaffe mm. Restaurang finns på området med fullständiga rättigheter.
Visa hela svaret

Är det saltvatten i Stockholms skärgård?

Stockholms skärgård består av tiotusentals öar, skär och kobbar. Under ytan finns stora djup och grunda trösklar, och en växlande blandning av sött och salt vatten.
Visa hela svaret

Vilken ö är störst i Stockholms skärgård?

Vilken ö är störst i Stockholms skärgård? – Ljusterö, Ornö, Utö och Runmarö tillhör de största öarna i Stockholm.
Visa hela svaret

I vilket hav kan man inte bada?

I kartan hittar du badvattenkvalitet – badets klassificering samt senaste provtagningsresultaten. Bedömningen görs utifrån halten av tarmbakterier i vattnet. ansvarig kommun, om du har frågor, till exempel om det finns risk för miljögifter i vattnet vid eller nära din badplats.
Visa hela svaret

Hur varmt i vattnet för att bada?

Fördelar med en högre vattentemperatur – Ju högre vattentemperatur desto längre kommer det kännas behagligt att befinna sig i poolen. En vattentemperatur på cirka 32-33 grader känns för de flesta behagligt även under längre perioder i vattnet. När vattentemperaturen sjunker under 30 grader kommer poolen kyla ner dig snabbare och du kommer med största sannolikhet att vilja stanna kortare i vattnet.
Visa hela svaret

När ska man inte bada?

Algblomning kan vara giftig men giftigheten varie- rar både inom och mellan arter. Det går inte att se på vattnet om algblomningen är giftig eller inte. Undvik därför att bada i vatten där det är algblomning. Det kan vara en hälsorisk, främst för små barn och husdjur om de sväljer vatten som innehåller algtoxiner.
Visa hela svaret

Hur kallt i vattnet Stockholm?

Vattentemperatur i Stockholm månadsvis – Stockholm ligger på norra halvklotet, på latitud 59 grader. Här ställs den behagliga vattentemperaturen för simning i juli, nästan alltid bara i slutet av månaden. Under ett år i Stockholm det finns 6 dagars simning.
Visa hela svaret

Är badvattnet tjänligt?

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk. Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.
Visa hela svaret

Är Södermalm en ö?

Wikipedia om Söder – Södermalm, i vardagligt tal Söder, är en stadsdel i Stockholms kommun, Södermalm är också namnet på det stadsdelsområde som stadsdelen tillhör. Södermalm var fram till vikingatiden en ö, som genom den pågående postglaciala landhöjningen mer och mer sammanväxte med sitt södra omland.

 • Södermalm blev till en ö igen när Hammarbykanalen anlades på 1930-talet, men är egentligen inte en ö i geografisk mening, eftersom vattnet vid Hammarby sluss inte kan passera fritt.
 • Ytan uppgår till 571 hektar land och 136 hektar vatten.Södermalm avgränsas i norr av Slussen och i söder vid Skanstull,

De öst–västliga begränsningslinjerna är Danvikskanalens östra sida respektive Bergsund vid Reimersholme, Gränsen mot Nacka går inte mitt i Danvikskanalen norr om Danviksbron, utan även kajen på östra sidan kanalen vid Danvikens Hospital hör till Södermalm.

Fram till 1994 tillhörde även Sjökvarnsbacken Södermalm, men den överfördes då till Nacka (2 hektar). Stadsdelen är mycket kuperad. På den norra stranden reser sig förkastningsbranter, 25–35 meter över havet. Även vattnet längs stranden är djupt, längs Riddarfjärden 12–18 meter djupt, i Saltsjön 21–32 meter djupt.

Ovanför Riddarfjärdens södra kaj, ligger Södermalms högsta naturliga punkt, Skinnarviksberget, 53 meter över havet och bjuder på en vacker vy av Gamla stan och Kungsholmen, vid den nordöstra delen reser sig Katarinaberget, 46 meter över havet. Längst i öster ligger Fåfängan, 40 meter över havet. Södermalms östra delar 1674 Namnet Södermalm suthraemalm är omnämnt redan 17 juni 1288 i ett brev från biskop Anund i Strängnäs och han har då med all säkerhet endast avsett den del av nuvarande Södermalm som låg närmast staden. Benämningen har uppenbarligen kommit till i analogi med namnet på området norr om staden, nuvarande Norrmalm,

 1. Det ursprungliga namnet är Åsön och förleden i det namnet är fornsvenska as nusvenskt ås och syftar med all sannolikhet på Stockholmsåsen som sträcker sig tvärs över Södermalm.
 2. Sön användes långt in på 1600-talet och lever fortfarande kvar.
 3. Det har gett namn åt Åsögatan och Åsöberget,
 4. Södermalm var den av malmarna som bebyggdes tidigast.

I mitten av 1300-talet anlades Maria Magdalena kapell på den plats där nu kyrkan ligger. Kapellet är det första tecknet på församlingsbildning (indikation på växande fast befolkning) på ön och fick snart sällskap av det enklare Helga kors kapell, nära nuvarande Katarina kyrka,

 • Men bebyggelsen var både sparsam och enkel, under lång tid skulle en av öns viktigaste uppgifter förbli att skaffa bete till borgarnas boskap.
 • Bebyggelse förbjöds och brändes dessutom ner flera gånger av militära och maktpolitiska skäl.1527 revs båda kyrkorna ner i samband med Gustav Vasas maktövertagande.
You might be interested:  Hur Länge Får Man Låna En Bok På Biblioteket Göteborg?

På 1570-talet kom slutligen tydliga direktiv på stadens önskan om att växa ut på malmarna.1591 sträcktes den administrativa kvartersindelningen ut sig på Norr- och Södermalm, ett säkert tecken på växande befolkningstryck. Först på 1620-talet skulle dock Maria Magdalena kyrka återbyggas.1654 bröts Katarina församling ut från Maria Magdalena församling,1917 utbröts Sofia församling från Katarina och 1925 utbröts Högalids församling från Maria Magdalena.

 • Den första bebyggelsen fanns vid Slussen, och stadsdelen har brett ut sig åt olika håll längs Götgatan, Hornsgatan och Tjärhovsgatan,
 • Vid 1880-talet hade bebyggelsen nått ned till Skånegatan samt Ringvägen i väster.
 • På 1910-talet fortsatte byggandet i Högalid, 1920-talet vid Bergsund och på 1930-talet vid Eriksdal,

Under industraliseringen i slutet av 1800-talet växte Södermalm snabbt och blev främst arbetarklassens bostadsområde, vilket beskrivs i Per Anders Fogelströms romanserie Mina drömmars stad, Idag är dock Södermalm ett mer fashionabelt område, i samma klass som de andra delarna av Stockholms innerstad, med betydande shoppingområden och dyra bostäder.

Idrottsklubben Hammarby bildades som en roddförening 1889 på Bondegatan, År 1897 blev de Hammarby IF då de hade börjat syssla med även andra idrotter än rodd, Hammarby IF är starkt förknippad med Södermalm, trots att fotbollslaget inte spelar där utan i Johanneshov, År 1934 uppgick antalet invånare till 144 500, 1938 hade antalet ökat till 147 466, men minskade sedan stadigt för att 1981 vara nere i 71 656 invånare, därefter har befolkningen sakta ökat.

Begreppen söderkisar och söderbönor syftar på personer som har någon form av anknytning till stadsdelen Södermalm och känner samhörighet med kulturen eller platsen som sådan. En söderkis håller enligt normen på Hammarby IF, Stadsplanering I november 1641 beslutade riksrådet att starta rifvandet på Södermalm,

Stadsplanen för Södermalms nordliga delar från 1641 eller 1642 upprättades troligen av Anders Torstensson, då den bär tydligt hans handstil beträffande terränganpassning, utformning och variation. Gaturegleringen började 1641-1642 och tog fart 1644 med en rak nord-sydlig gående Stora Göthe gatan (senare Götgatan ) från Södra stadshuset till Skanstull,

I planen fanns inget nytt torg inritat, det befintliga Södermalmstorg vid Södra Stadshuset var uppenbarligen tänkt att fungera som centrum för den södra stadsdelen. Nästa större ingrepp i Södermalms gatunät kom med Albert Lindhagens stadsplaneeringar i slutet på 1800-talet.

 • På Södermalm föreslog Lindhagen en halvcirkelformad Södra Esplanaden (senare Ringvägen ) som skulle sträcka sig från Söder Mälarstrand vid Skinnarviksparken ända fram till Danvikstull,
 • Här fanns en föregångare till en ringled runt Stockholm,
 • Ringvägen blev kortare än Lindhagen hade föreslagit och kopplades aldrig till Söder Mälarstrand och inte heller till Tegelviken,

Gator och torg Några av de mer välkända gatorna och torgen på Södermalm är Götgatan (omtalad vid namn 1644), Hornsgatan och Mariatorget, En omfattande reglering av gatunätet påbörjades 1642 genom stadsingenjören Anders Torstenson som en del av en större stadsplanering i Stockholm under 1600-talet under Clas Larsson Fleming,

Ytterligare en reglering ägde rum i slutet av 1800-talet med Lindhagenplanen, Intressanta byggnader och institutioner Med sin 120 000m² stora våningsyta är Södersjukhuset Södermalms största byggnadskomplex. Det invigdes den 3 april 1944 och var då nordens största sjukhus. I ett bergrum under Södersjukhuset finns ett modernt akut- och katastrofmedicinskt centrum, Disaster Emergency Center som invigdes den 25 november 1994.

Söders högsta byggnad är Skatteskrapan, byggnaden är 84 meter hög och har 26 våningar. Den stod klar 1959. Ursprungligen uppförd för skattemyndigheten är huset sedan 2007 ombyggd till studentbostäder, Ett annat välkänt landmärke är Katarinahissen vid Slussen,

 1. Nuvarande Katarinahissen invigdes ungefär samtidigt som Slussens trafikknut år 1935.
 2. Medborgarplatsen med Medborgarhuset, Söderhallarna, restauranger och biografer är stadsdelens publika centrum.
 3. Bland nyare byggnadsverk kan nämnas bostadsbebyggelsen Bofills båge och Söder Torn som uppfördes på 1990-talet på Södra stations gamla bangårdsområde.

Intill Hammarbykanalen uppstod på 1990-talet även bostadsområdet Norra Hammarbyhamnen, Vid södra sidan av Södermalm, intill Skanstullsbron och Johanneshovsbron finns Eriksdalsbadet, vars nya byggnad öppnades 1999. En äldre industrianläggning är Münchenbryggeriet vid Söder Mälarstrand.

Bryggeriet började sin tillverkning och försäljning av öl i april 1857.1971 var ölepoken slut och efter en omfattande ombyggnad fram till 1985 är Münchenbryggeriet numera ett mäss- och konferenscenter i hjärtat av Stockholm som också inrymmer bland annat Riddarfjärdens gymnasium och Kungliga Svenska Balettskolan,

Det finns minst tio kommunala grundskolor på Södermalm och fem kommunala gymnasieskolor. Bland större skolor kan nämnas Södra Latin, Åsö vuxengymnasium, Frans Schartaus gymnasium och Eriksdalsskolan, Stadsdelens äldsta skola är Södermalmsskolan som invigdes 1881.
Visa hela svaret

Vad kallar man Stockholm?

Stockholm
Huvudstad · Residensstad · Stiftsstad
Överst, från vänster: Helgeandsholmen, Gamla stan, Riddarholmen, Skeppsbroraden, Stadshuset med Evert Taube, Hötorgsskraporna, Globen och Stockholms slott
Vapen
Slogan: The Capital of Scandinavia
Smeknamn: Eken, Mälardrottningen, Nordens Venedig, Fjollträsk
Land Sverige
Landskap Södermanland, Uppland
Län Stockholms län
Koordinater 59°19′46″N 18°4′7″Ö / 59.32944°N 18.06861°Ö
Högsta punkt Högdalstoppen (Hökarängstoppen)
– höjdläge 102 m ö.h.
Area
– tätort 381,63 km² (2015-12-31)
– kommun 187,16 km² (2015-01-01)
– storstadsområde 6 524,12 km² (2015-01-01)
Folkmängd
– tätort 1 515 017 (2015-12-31)
– kommun 983 312 (2022-09-30)
– storstadsområde 2 434 398 (2022-09-30) Storstockholm
Befolkningstäthet
– tätort 3 970 invånare/ km²
– kommun 5 254 inv./ km²
– storstadsområde 373 inv./ km²
Grundad 1252 av Birger jarl
Tidszon CET ( UTC+1 )
– sommartid CEST ( UTC+2 )
Riktnummer 08
Geonames 2673730
Stockholms läge på kartan över södra Sverige.
Wikimedia Commons : Stockholm
Portal:Stockholm

Stockholm är Sveriges huvudstad samt landets kulturella, politiska, mediala och ekonomiska centrum. Staden ligger vid Mälarens utlopp i Östersjön, på gränsen mellan landskapen Södermanland och Uppland, Staden är världens femte nordligaste huvudstad bland självständiga stater,

 • Stockholm är Sveriges största tätort med ett invånarantal som år 2015 uppmättes till 1 515 017 invånare.
 • Stockholm började etableras 1187, enligt Visbyfranciskanernas bok, till följd av att Svearikets dåvarande huvudort, Sigtuna, härjades av balter samma år.
 • Traditionellt brukar Birger jarl (cirka 1210–1266) räknas som stadens grundare 1252, i enlighet med skyddsbrevet för Fogdö kloster och Erikskrönikan,

Närliggande norrut fanns en liten by, Väsby, vid motsvarande dagens Hötorget, Ortens ur försvars- och handelssynpunkt strategiska placering vid sjön Mälarens utlopp i Östersjön, avgränsande landskapen Uppland och Södermanland, avgjorde Stockholms tillkomst och ökande betydelse.

Bebyggelsen ökade under 1200-talet på Stadsholmen, Helgeandsholmen och Kidaskär, sedermera Gråbrödraholmen, i dag känd som Riddarholmen, Handel med och inflyttning av tyska handelsmän bidrog till utvecklingen och förbindelser med kyrkan och Hansaförbundet, Den växande köpstaden fick snart en egen kyrka, Sankt Nicolai kyrka, i dag känd som Storkyrkan, samt egen församling utbruten ur Solna församling cirka 1260.

Slott, franciskankloster, klarissakloster och dominikankonvent uppfördes, gynnade av bland annat Birger jarl och kung Magnus Ladulås (cirka 1240–1290), samt även stegvis stadsmurar, Alltsedan staden fick stadsprivilegier 1436 är Stockholm rikets största och viktigaste.

 1. Statusen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstad befästes formellt genom 1634 års regeringsform, då kungahus, regering, riksdag och centralförvaltning samlades till staden.
 2. I den östligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av världens mest örika, sammanhängande skärgårdar,

År 1998 utnämndes Stockholms kommun till Europas kulturhuvudstad. År 2010 var staden Europas miljöhuvudstad, Stockholm används främst i betydelsen bebyggelsen inom Stockholms kommun (Stockholms stad). Namnet används även för tätorten och ett ännu större område kallat Storstockholm,
Visa hela svaret