Hur Många Bor I Linköping 2018?

Hur Många Bor I Linköping 2018
Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 165 527 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Linköpings kommun den 66:e högsta i landet med 2,8 procent. Byt kommun Visa alla nyckeltal för denna kommun Byt nyckeltal Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa. Kommunens webbplats
Visa hela svaret

Hur många bor i Linköping 2022?

Vid slutet av det tredje kvartalet 2022 uppgick folkmängden i Linköpings kommun till 166 212 personer. Det var 1 179 personer fler än vid det andra kvartalets slut, och 804 personer fler än fyra kvartal (ett år) tidigare.
Visa hela svaret

Hur många bor det i Linköping stad?

Linköpings folkmängd har ökat med 63 procent sedan 1968. Vid 2021 års utgång bodde det 165 527 personer i kommunen, fördelade på 84 499 män och 81 028 kvinnor. Linköping är en universitetsstad och det påverkar tydligt ålderssammansättningen i kommunen.17 procent av befolkningen är i åldern 20-29 år.

I samtliga åldersgrupper yngre än 65 år finns det fler män än kvinnor.51 procent av dem som bor i Linköpings kommun är män, vilket innebär att det går 959 kvinnor per 1 000 män.2021 bodde det 28 163 personer i Linköpings kommun födda på 1990-talet, fördelade på 13 438 personer födda mellan 1990 och 1994 samt 14 725 personer födda mellan 1995 och 1999.

För tio år sedan dominerade personer födda på 1980-talet och för tjugo år sedan födda på 1970-talet och så vidare. Från kalenderåret 2000 redovisas även en uppdelning på respektive inrikes och utrikes födda. Antalet utrikes födda har mer än fördubblats i Linköpings kommun på 16 år, från 14 013 utrikes födda 2005 till 30 302 utrikes födda 2021.2021 var 18,3 procent av befolkningen i Linköping födda i ett annat land än Sverige, vilket kan jämföras med 8,7 procent år 2000, 10,2 procent år 2005 och 13,6 procent år 2010.
Visa hela svaret

Hur många somalier bor i Linköping?

Antalet personer med utländsk bakgrund har fördubblats på 14 år i Linköping.2021 hade 39 847 av kommuninvånarna i Linköping utländsk bakgrund. De vanligaste ursprungsländerna är Irak, Somalia och Syrien. I åldrarna yngre än 40 år finns det genomgående fler män än kvinnor.

 1. För dem som har utländsk bakgrund finns det fler män än kvinnor i samtliga åldersgrupper yngre än 40 år.
 2. För dem som har svensk bakgrund gäller det för samtliga åldersgrupper yngre än 65 år, med störst skillnad för åldersgrupperna mellan 20 och 29 år.
 3. För samtliga åldersgrupper 65 år och äldre finns det lika många eller fler kvinnor än män både bland dem som har svensk respektive utländsk bakgrund.
You might be interested:  Vilket Sjukhus Tillhör Jag Stockholm?

För flera av de mest förekommande ursprungsländerna finns det fler män än kvinnor bosatta i kommunen.53 procent av dem med ursprung i Irak är män, och motsvarande andel män uppgår till 54 procent för Syrien och till 62 procent för Afghanistan. För dem med ursprung i Somalia är däremot 52 procent kvinnor och för dem med ursprung i Finland är 57 procent kvinnor.

 1. Ldersprofilerna varierar tydligt mellan dem som har svensk respektive utländsk bakgrund.
 2. I samtliga åldersgrupper yngre än 50 år är andelen högre för dem med utländsk bakgrund än för dem med svensk bakgrund.
 3. Det omvända förhållandet gäller för samtliga åldersgrupper som är 50 år eller äldre.48 procent av personerna med utländsk bakgrund har Asien som ursprungsregion.2021 hade 19 225 av invånarna i Linköpings kommun sitt ursprung i Asien.5 564 hade sitt ursprung i EU utom Norden och 6 120 sitt ursprung i Afrika.

Antalet personer med ursprung i Norden har under det senaste decenniet inte ökat i samma utsträckning som för andra regioner. På tio år har antalet personer med Norden som ursprungsregion ökat från 2 111 till 2 190, dvs. med 90 personer. Antalet personer med utländsk bakgrund ökade från 15 852 till 39 847 personer mellan 2002 och 2021, dvs.
Visa hela svaret

Vad är störst Linköping eller Norrköping?

Syskonlika – Som vi tidigare nämnt är kommunerna befolkningsmässigt jämnstora, 153 000 bor i Linköping medan 137 000 bor i Norrköping. Båda har haft och förväntas även i framtiden ha en positiv befolkningsutveckling. Dessutom är kommunernas åldersstruktur lika varandra med en förhållandevis jämn fördelning mellan olika åldrar. Åldersstrukturen i respektive kommun I såväl Linköping som Norrköping består halva bostadsbeståndet av hyresrätter medan cirka 20 procent är bostadsrätter. En stor del av bostäderna är byggda på 1960 och70-talet. Så långt finns det alltså en hel del likheter mellan kommunerna. Låt oss nu titta på socioekonomiska faktorer i respektive kommun.
Visa hela svaret

Hur många bor i Norrköping 2022?

Den 31 oktober var Norrköpings folkmängd 145 140 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 10 november 2022. Enligt officiell befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB) hade Norrköping 144 458 folkbokförda invånare vid årsskiftet.

 • Det innebär att folkmängden har ökat med ca 680 personer under årets första 10 månader vilket är på en något lägre nivå jämfört med samma tidsperiod förra året.
 • Fram till september var årets befolkningstillväxt på ungefär samma nivå som förra året men under oktober minskade Norrköpings folkmängd något vilket framförallt berodde på ett fortsatt lågt barnafödande och en ökad utflyttning under månaden, särskilt mot utlandet.
You might be interested:  Hur Får Man Bostad I Stockholm?

Barnafödandet har under årets första tio månader varit på en väldigt låg nivå jämfört med tidigare år. Fram till den sista oktober föddes det 1 270 barn i Norrköping, vi får gå tillbaka till 2006 för att hitta ett lägre barnafödande än så under motsvarande tidsperiod.

Med tanke på att antalet norrköpingsbor i de mest barnafödande åldrarna just nu är högt så innebär detta att fruktsamheten, dvs. antalet födda barn per kvinna i fruktsam ålder, just nu är mycket låg.5 700 inflyttningar har skett till kommunen under januari – oktober i år vilket är den högsta nivån sedan 2017 och det är framförallt inrikes inflyttning som ökar, inflyttningen från andra länder är på en fortsatt låg nivå sedan 2020 jämfört med åren dessförinnan.

Även utflyttningen har varit relativt hög, men har alltjämt varit lägre än inflyttningen även om utflyttningen, särskilt mot andra länder, ökade under oktober månad i år jämfört med förra året. Antalet utflyttningar från kommunen var 5 220 fram t o m oktober.

 1. Det innebär att flyttnettot, dvs.
 2. Antalet inflyttningar – utflyttningar hamnade på +480, den högsta nivån under motsvarande tidsperiod sedan 2019.
 3. Totalt har 1 090 personer avlidit under årets första tio månader vilket är på ungefär samma nivå som förra året men lägre än 2020.
 4. Diagrammet nedan visar ackumulerad befolkningsutveckling per månad åren 2017-2022 enligt KID.

Bifogat dokument innehåller ett diagram som visar folkmängden i Norrköping sedan den sista december 2010: Befolkningsutveckling per var 14:e dag från den 31 december 2010 Pdf, 81.5 kB.
Visa hela svaret

Hur många turkar bor i Sverige?

Personer i Sverige födda i Turkiet

Turkiet · Sverige
Antal sammanlagt
77 278 (31 december 2017) varav 48 299 födda i Turkiet och 28 979 födda i Sverige men med båda föräldrarna födda i Turkiet.
Regioner med betydande antal
De 5 kommuner med flest antal personer födda i Turkiet (31 december 2016)
Stockholms kommun 7 356
Göteborgs kommun 4 653
Botkyrka kommun 4 632
Södertälje kommun 2 338
Malmö kommun 2 325

/td> Språk svenska · turkiska · kurdiska

Till personer i Sverige födda i Turkiet räknas personer som är folkbokförda i Sverige och som har sitt ursprung i Turkiet, Enligt Statistiska centralbyrån fanns det 2017 i Sverige sammanlagt cirka 48 300 personer födda i Turkiet.2019 bodde det i Sverige sammanlagt 104 854 personer som antingen själva var födda i Turkiet eller hade minst en förälder som var det.
Visa hela svaret

Hur många bor i Norrköping 2022?

Den 31 oktober var Norrköpings folkmängd 145 140 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 10 november 2022. Enligt officiell befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB) hade Norrköping 144 458 folkbokförda invånare vid årsskiftet.

 1. Det innebär att folkmängden har ökat med ca 680 personer under årets första 10 månader vilket är på en något lägre nivå jämfört med samma tidsperiod förra året.
 2. Fram till september var årets befolkningstillväxt på ungefär samma nivå som förra året men under oktober minskade Norrköpings folkmängd något vilket framförallt berodde på ett fortsatt lågt barnafödande och en ökad utflyttning under månaden, särskilt mot utlandet.

Barnafödandet har under årets första tio månader varit på en väldigt låg nivå jämfört med tidigare år. Fram till den sista oktober föddes det 1 270 barn i Norrköping, vi får gå tillbaka till 2006 för att hitta ett lägre barnafödande än så under motsvarande tidsperiod.

Med tanke på att antalet norrköpingsbor i de mest barnafödande åldrarna just nu är högt så innebär detta att fruktsamheten, dvs. antalet födda barn per kvinna i fruktsam ålder, just nu är mycket låg.5 700 inflyttningar har skett till kommunen under januari – oktober i år vilket är den högsta nivån sedan 2017 och det är framförallt inrikes inflyttning som ökar, inflyttningen från andra länder är på en fortsatt låg nivå sedan 2020 jämfört med åren dessförinnan.

Även utflyttningen har varit relativt hög, men har alltjämt varit lägre än inflyttningen även om utflyttningen, särskilt mot andra länder, ökade under oktober månad i år jämfört med förra året. Antalet utflyttningar från kommunen var 5 220 fram t o m oktober.

 • Det innebär att flyttnettot, dvs.
 • Antalet inflyttningar – utflyttningar hamnade på +480, den högsta nivån under motsvarande tidsperiod sedan 2019.
 • Totalt har 1 090 personer avlidit under årets första tio månader vilket är på ungefär samma nivå som förra året men lägre än 2020.
 • Diagrammet nedan visar ackumulerad befolkningsutveckling per månad åren 2017-2022 enligt KID.

Bifogat dokument innehåller ett diagram som visar folkmängden i Norrköping sedan den sista december 2010: Befolkningsutveckling per var 14:e dag från den 31 december 2010 Pdf, 81.5 kB.
Visa hela svaret

Är Örebro eller Linköping störst?

Sveriges 18 största städer 2020 & fakta du måste veta! Har du koll på vilka som är de största städerna i Sverige, hur stora de är, vilken folkmängd de har och ytan? Även om vi visste vilka de 5-6 största var så måste vi erkänna att vi hade ganska dålig koll, så vi bestämde oss för att forska mer i det.
Visa hela svaret