Hur Många 80 Åringar Finns I Stockholm?

Hur Många 80 Åringar Finns I Stockholm
Fil

Ålder Män Kvinnor
75-79 år 38 714 49 428
80-84 år 16 745 22 901
85-89 år 4 797 7 829
90-94 år 757 1 749

Nog 17 rijen
Visa hela svaret

Hur många är över 80 år?

Under 2020-talet kommer de stora barnkullarna från 1940-talet att bli över 80 år gamla. Det innebär att de kommer in i en ålder då större behov av vård och omsorg ofta inträder. Det ställer i sin tur särskilda krav på bostadsbeståndet och efterfrågan på nya bostäder med särskild inriktning på äldre kan komma att öka på många håll.

Medellivslängden har ökat påtagligt och därmed andelen äldre personer i befolkningen. Var femte invånare i Sverige är 65 år eller äldre. Andelen varierar dock kraftigt mellan olika kommuner. Det finns kommuner där över 30 procent av invånarna är över 65 år, ofta små kommuner, som under lång tid har haft en nettoutflyttning av människor i yrkesverksam ålder.

Från och med år 2020 kommer antalet invånare över 80 år att öka. Enligt SCB:s befolkningsframskrivning i april 2019 kommer antalet invånare över 80 år att öka med över 50 procent mellan 2019 och 2030. Det motsvarar en ökning med mer än 270 000 personer, varav 130 000 kommer att vara över 85 år gamla.

Totalt sett förväntas Sveriges befolkning öka med cirka 775 000 personer 2019-2030. Av den ökningen förväntas över 40 procent ligga på åldrarna över 65 år och mer än en tredjedel på åldersgruppen över 80 år. Förväntad befolkningsökning 2019-2030 fördelad på åldersgrupper. Mellan 2019 och 2030 förväntas befolkningen öka med cirka 775 500 personer.

Sammanlagt 42 procent av ökningen avser invånare över 65 år och hela 35 procent ligger på åldersgruppen 80+. Källa: SCB:s befolkningsframskrivning april 2019. Illustration: Boverket/Ulrika Hägred
Visa hela svaret

Hur många är över 70 år i Stockholm?

Så många som är 70 år eller äldre bor det i Sverige

Län Personer 70 år eller äldre* Fyller 70 januari-mars 2021
Stockholms län 285 530 5 083
Uppsala län 54 256 956
Södermanlands län 51 603 905
Östergötlands län 73 136 1 236

Visa hela svaret

Hur många fyller 100 år 2022?

Tidningen Nerikes Allehanda skojade för några år sedan om att kungahuset behöver nyanställa för att hinna skicka ut de gratulationer man brukar skicka till nyblivna 100-åringar runtom i Sverige – eftersom de blir allt fler. – Vid halvårsskiftet i år var 1 455 personer i livet som har eller kommer ha uppnått sin hundraårsdag under året.
Visa hela svaret

Hur många invånare finns det i Stockholm 2022?

Befolkningen i Stockholm har växt oavbrutet sedan 1982. Vid årsskiftet mellan 2020 och 2021 bodde drygt 975 500 personer i Stockholm.
Visa hela svaret

Hur många är äldre än 80 är i Sverige?

Sveriges befolkningspyramid

Ålder Män Kvinnor
80 -84 år 131 553 159 458
85-89 år 66 971 100 350
90-94 år 25 549 52 199
95-99 år 5 239 15 653

Visa hela svaret

Hur många är över 80 är i Sverige?

Ökningen av antalet personer över 80 år börjar först efter år 2020. Först ökar antalet personer i denna ålder från knappt 500 000 till cirka 750 000 på tio år och med ytterligare 100 000 personer under de följande 20 åren. Källa: SCB.
Visa hela svaret

Var bor det flest 100 åringar i Sverige?

Kalmar toppar listan. Där kan man se att antalet äldre över 100 år är flest i Kalmar län, med 2,0 individer i åldern 100 år eller äldre per 10 000 invå- nare, tätt följt av Gotlands län med motsvarande 1,9 individer per 10 000 invånare.
Visa hela svaret

Hur stor andel blir 100 är?

Andelen som lever vidare till högre åldrar har ökat påtagligt under de senaste 100 åren. Det visas här med en jämförelse av de som föddes 1922 och de som föds 2022. Av de som föddes 1922 avled 5 procent av flickorna och knappt 7 procent av pojkarna under det första levnadsåret.

 • Det kan jämföras med 0,2 procent för de som föds under 2022.
 • Hälften av kvinnorna som föddes 1922 var i livet vid 82 års ålder, en ålder som de nådde år 2004.
 • Bland männen födda 1922 levde hälften till 75 års ålder.
 • Andelen kvarlevande vid 100 års ålder, 100-åringarna år 2022, beräknas till cirka 1,8 procent av kvinnorna och 0,5 procent av männen.

Beräkningar i framskrivningen pekar på att av de flickor och pojkar som föds 2022 förväntas hälften av flickorna vara kvar i livet vid 94 års ålder och hälften av männen till 93 års ålder. Drygt 13 procent av kvinnorna och 8 procent av männen väntas leva i minst 100 år.

För dem som föddes 1922 var skillnaden mellan könen relativt stor. Den ålder där hälften var kvar i livet var drygt 7 år högre för kvinnor än för män. Skillnaden för de som föds 2022 förväntas bli 1,4 år. När två födelsekohorter med 100 års mellanrum jämförs blir skillnaderna i andel kvarlevande till olika åldrar stora.

Medellivslängden för födda 1922 beräknas bli 73,5 år för kvinnor och 66,8 år för män. I framskrivningen för födda 2022 beräknas den till 92,0 år för kvinnor och 89,9 år för män. Det är viktigt att vara medveten om att beräkningen för personer födda 2022 är en framskrivning som sträcker sig 100 år in i framtiden för de högsta åldrarna.

På kort sikt kan framskrivningen ses som en befolkningsprognos. På längre sikt ska framskrivningen ses som just en framskrivning av befolkningen, om det beteende och de trender som vi idag kan se fortsätter i framtiden. Dessutom antas att de regelverk som gäller i dag fortsätter att gälla under hela framskrivningsperioden.

Redan på kort sikt kan förändringar i samhället eller i omvärlden göra att förutsättning­arna för framskrivningen förändras.
Visa hela svaret

Hur många 110 åringar finns i Sverige?

Finns ingen egentlig gräns för hur gamla vi kan bli Världens hittills äldsta människa blev 122 år. Fransyskan Jeanne Calment avled 1997 och är den enda som blivit mer än 120 år gammal. Amerikanskan Sarah Knauss blev 119, därefter kommer två kvinnor som blev 117.

Japanen Jiroemon Kimura är den man som blivit äldst med sina 116 år. Endast 30 personer i världshistorien har bevisligen blivit mer än 115 år gamla. Sveriges äldsta människa genom tiderna är Astrid Zachrisson, som dog 2008, på sin 113:e födelsedag. Endast cirka 20 svenskar någonsin har blivit mer än 110 år.

Däremot är cirka 1700 svenskar just nu över 100 år gamla och antalet har tiofaldigats sedan 70-talet. Då innebar en hundraårsdag telegram från kungen och stor pressuppvaktning. I dag är det högtidligt, men inte sensationellt att bli 100 (även om man fortfarande får telegram från kungen).

Sällan äldre än 110 Bakgrunden till 100-årsexplosionen är främst att vården blivit bättre på att hantera många av de hälsoproblem som ledde till en tidigare död. Samtidigt är det slående att en människa även med god omvårdnad, bra genetiska förutsättningar och tur i allmänhet inte kan bli mycket mer än 110.

I dag kartlägger forskarna många människor som är riktig gamla och jämför deras livshistoria med deras genuppsättning. Vad är det i deras kroppar eller sätt att leva som har lett till att de blivit så gamla? Resultaten kan användas för att hjälpa andra att hålla sig friska, men också för att hitta ledtrådar till vilka processer som är de viktigaste orsakerna till åldrande.

Och det kan mycket väl finnas möjlighet att gripa in i dessa processer, säger Brun Ulfhake, professor på Karolinska Institutet. – Jag tror att med en kombination av läkemedel och livsstilsförändringar så skulle vi kunna förlänga livet mer än vad vi har gjort hittills. Tills nu har vi tagit bort saker som har dödat oss.

Nu kan vi rikta in oss på att förändra saker som gynnar livsfunktionerna i våra celler. Hitta processerna som håller oss friska Nästan inga forskare pratar om att målet med forskningen är fler år i livet. Det handlar istället om att ge människor fler friska år, upp till den gräns där det inte går längre.

 • Den amerikanske biologen Craig Venter blev världsberömd när han kunde presentera människans genom, en kartläggning av hela DNA-koden.
 • Nu vill han DNA-testa en miljon gamla och unga, sjuka och friska människor och ur all data hitta de processer som kan hålla oss friska.
 • Vi försöker inte nödvändigtvis förlänga människors liv, vi försöker förlänga deras hälsosamma liv genom att förstå systemen och ta fram preventiva åtgärder.
You might be interested:  Vad Kostar En Tågbiljett Till Göteborg?

Istället för att som sjukvården gör i dag satsa jättesummor på att hantera hälsoproblem när de uppstår, säger Craig Venter under ett besök i Sverige. Livet på jorden är utvecklat för reproduktion och därmed nya kombinationer av gener som gör arten bättre rustad för sina miljöer.

 1. Men om det snart kommer fram att det med hjälp av mediciner går att förlänga antalet år i livet, då uppstår svåra framtidsfrågor som har med etik, politik och religion att göra.
 2. Hur länge vill vi leva? Hur länge bör vi leva? Professor Brun Ulfhake funderar mycket på frågorna.
 3. Vi är programmerade för att till varje pris inte dö.

Men om man ställer sig lite ovanför människan och funderar, vad skulle människan som art tjäna på att vi kunde leva mycket längre? Det känns väldigt tveksamt, tycker jag. Vad har vi för glädje av att bli 300 år? För dig och mig kanske det finns skäl, men för människan som art? Det blir stagnation.

Evolutionen behöver skaka om boxen med tärningar för att få ett bättre resultat. Vår största livförsäkring mot att människan inte ska utrotas som art är vår mångfald, säger Brun Ulfhake. Delat sig i tusentals år Craig Venter beskriver det som att vi nu håller på att ändra evolutionens kurs och han är inte heller ute efter att förlänga sitt eller andras liv, men utesluter ändå inte att det kan hända.

Det finns exempel på liv där samma celler har delat sig i tusentals år, till exempel granen “Gamle Tjikko” i Dalafjällen, så det är ingen naturlag att molekyler som bygger livsprocesser inte skulle kunna hålla igång dessa under mycket lång tid. – Vi har många andra problem att lösa på planeten än att förlänga människors livslängd, klimatförändringarna inte minst.
Visa hela svaret

Vilken åldersgrupp är störst i Sverige?

Senast uppdaterad: 2022-04-19 Publicerad: 2022-04-19 I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre. Fram till år 2120 beräknas andelen äldre öka kraftigt samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Samhället möter nya utmaningar när färre personer ska försörja allt fler.

 1. Idag bor drygt 10 miljoner personer i Sverige.
 2. Nära 56 procent av dem beräknas år 2021 vara mellan 20-64 år och i arbetsför ålder,
 3. De övriga 44 procenten utgörs av barn och unga under 20 år samt av äldre över 65 år.
 4. Den demografiska försörjningskvoten visar hur många personer en person i arbetsför ålder behöver försörja utöver sig själv.

I diagrammet ovan kan man följa hur kvoten utvecklats över tid men även hur stor del av kvoten som utgörs av respektive undergrupp. Idag ligger försörjningskvoten på drygt 77. Det vill säga att det på 100 personer i arbetsför ålder går 77 personer som antingen är yngre eller äldre.

Närmare bestämt är 41 av dessa yngre än 20 år och 36 personer är äldre än 65 år. Fram till 2120 beräknas befolkningen öka till knappt 15 miljoner. Befolkningens ålderssammansättning kommer under denna period också att förändras. Framförallt kommer andelen äldre över 65 år öka och förväntas 2120 uppgå till nära 28 procent av befolkningen.

Det här skulle i så fall innebära att den demografiska försörjningskvoten stiger till 97. Hur befolkningens sammansättning har sett ut tidigare och förväntas se ut 2120 kan du studera genom att klicka på de mindre diagrammen. Viktigt att ha i åtanke är att den demografiska försörjningskvoten är en ren mekanisk beräkning.

 1. Den tar inte hänsyn till hur sysselsättning och välfärdsproduktion faktiskt sker.
 2. Personer som är yngre än 20 år kan naturligtvis också arbeta, liksom personer över 65 år, medan personer mellan 20-64 år kan vara arbetslösa eller stå utanför arbetskraften.
 3. Siffrorna ger således endast en fingervisning om hur de framtida behoven kommer att utvecklas och säger inget om hur välfärden kommer att finansieras.

Här kan du läsa mer om sysselsättning och arbetslöshet i olika åldersgrupper. Senast uppdaterad: 2022-04-19 av Simon Torstensson Publicerad: 2022-04-19 Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.
Visa hela svaret

Får 100 åringar brev från kungen?

Hundraårstelegram från Kungaparet – Alla hundraåringar i Sverige får ett telegram på sin födelsedag av Kungaparet. Telegrammet skickas till hundraåringens folkbokföringsadress med hjälp av Rikstelegram. Man behöver inte anmäla till Kungl. Hovstaterna om man känner någon som ska fylla hundra år.
Visa hela svaret

Var blir män äldst i Sverige?

Sveriges äldsta bor i Vittsjö I ett band som sträcker sig in över södra Småland och ner i nordöstra Skåne bor det flest hundraåringar i landet. Det stora antalet pigga superåldringar gör att området kan slå sig in bland en handfull regioner i världen som brukar kallas “Blå zoner”, där människor blir äldre än på andra platser.

 1. Till de här blå zonerna hör till förutom Costa Rica, Italien, Grekland och Japan kanske nu också Vittsjö, i norra Skåne.
 2. Man brukar räkna med att det i Sverige som helhet går ungefär 20 hundraåringar på 100.000 invånare.
 3. I den lilla orten Vittsjö bor bara 2.500 personer men bland dessa har det sedan förra sekelskiftet funnits hela 22 hundraåringar och de allra flesta av dem har fyllt 100 efter 1980.

På äldreboendet Skansenhemmet är medelåldern över 90 år och flera har fyllt 100.
Visa hela svaret

Hur många är äldre än 100 är i Sverige?

Svenskarna blir allt äldre. Det visar sig inte minst i statistiken över 100-åringar i landet. Statistiska centralbyrån, SCB, rapporterar att 1 563 personer fyller 100 år under 2020. – Vid halvårsskiftet i år var 1 455 personer i livet som har eller kommer ha uppnått sin hundraårsdag under året.

 1. Tidigare i år dog 108 personer som hann fylla 100 år innan sin dödsdag, säger Ann-Marie Persson, befolkningsstatistiker på SCB, på myndighetens webbsajt.
 2. Siffran är alltså svenskt rekord.
 3. Till detta kommer tre personer som nått 110 års ålder under året.
 4. Bland de allra äldsta svenskarna finns det en övervikt av kvinnor.
You might be interested:  När Föds Flest Barn I Stockholm?

Den högsta ålder som hittills uppnåtts i Sverige är 113 år.
Visa hela svaret

Vilket land har flest äldre?

Ökad livslängd i alla EU-länder – Livslängden har ökat i alla EU:s länder. År 2002 är det första år som det finns uppgifter för hela EU och då var medellivslängden 74,5 år för män och 80,9 år för kvinnor. Sedan dess har den ökat med 3,4 år för män och 2,4 år för kvinnor.

Idag är det två länder där kvinnors livslängd är över 85 år, Spanien och Frankrike, och fyra länder där mäns livslängd är över 80 år, Spanien, Italien, Luxemburg och Sverige. Nettomigrationen, antalet invandrare minus antalet utvandrare, har varierat under perioden. Sedan mitten av 1980-talet har årligen fler invandrat till EU än utvandrat från EU.

De senaste åren har det varit en hög netto­invandring till EU. Det innebär att det är fler personer som invandrar till EU än som utvandrar från EU. Enligt preliminära uppgifter var det nästan två miljoner fler som invandrade 2015 än det var som utvandrade.
Visa hela svaret

Vilket land har den högsta medellivslängden?

Sverige har länge haft en hög medellivslängd. År 2015 var den 84,0 år för kvinnor och 80,4 år för män och jämfört med många andra länder är det högt. Ökningen av medellivslängden har dock varit svag i Sverige och under den senaste femårs­perioden har flera andra länder passerat Sverige.

Sverige har länge haft en hög medellivslängd. År 2015 var den 84,0 år för kvinnor och 80,4 år för män och jämfört med många andra länder är det högt. Ökningen av medellivslängden har dock varit svag i Sverige och under den senaste femårs­perioden har flera andra länder passerat Sverige. Medellivslängden i Sverige har varit bland de högsta i världen sedan mitten av 1900-talet och i början av 1970-talet var den högst av världens alla länder.

Ett par år in på 1970-talet passerade dock medellivslängden för män på Island den i Sverige och kort därefter hade även männen i Japan en högre livslängd. Samtidigt ökade medellivslängden för kvinnor i Japan som då gick förbi kvinnorna i Sverige. Sedan dess har medellivslängden även ökat i många andra länder.

År 2014 hade Sverige i jämförelse med andra länder i Europa den nionde högsta medellivslängden för kvinnor och den sjätte högsta medellivslängden för män. Spanska kvinnor hade med 86,2 år den högsta medellivslängden i Europa. Kvinnor i Japan hade med 86,7 år den högsta medellivslängden i världen – knappt tre år högre än kvinnor i Sverige.

Bland män var det islänningarna som toppade listan, både i Europa och i världen, med 81,3 år.
Visa hela svaret

Vilket kön finns det mest av i världen 2022?

I år blir vi åtta miljarder människor i världen Hur Många 80 Åringar Finns I Stockholm I år blir vi åtta miljarder människor, men befolkningsökningen går allt långsammare och 2086 minskar antalet människor, visar en ny prognos. I mitten av november beräknas världens befolkning att nå åtta miljarder människor. Världens befolkning fortsätter att öka, men allt långsammare, och efter år 2086 är prognosen att vi blir färre människor.

 1. Vartannat år kommer FN med en befolkningsrapport.
 2. Enligt årets rapport så är det detta år som vi kommer att nå över åtta miljarder människor.
 3. Den senaste prognosen visar att befolkningen fortsätter att öka, men det sker allt långsammare.
 4. Det beror på att det genomsnittliga antalet barn som kvinnor får under sin livstid sjunker.

År 1950 födde den genomsnittliga kvinnan cirka fem barn. Den siffran har mer än halverat och 2021 låg den globala siffran på 2,3 födslar per kvinna. År 2050 förväntas det sjunka ytterligare till 2,1 födslar per kvinna globalt. Befolkningsökningen kommer att fortsätta fram till 2086 då den når sin topp vid 10,4 miljarder människor.

 • Ren därpå förväntas befolkningsantalet att minska.
 • Världens två mest befolkade länder är i dag Kina och Indien, med fler än 1,4 miljarder invånare var.
 • I dag har Kina flest invånare i världen, men inte länge till.
 • R 2030 beräknas Indien att gå om Kina.
 • Till år 2050 beräknas hälften av världens befolkningsökning ske i åtta länder, Demokratiska republiken Kongo, Egypten, Etiopien, Indien, Nigeria, Pakistan, Filippinerna och Tanzania.

Länder söder om Sahara förväntas stå för hälften av ökningen, vilket FN:s undergeneralsekreterare för ekonomiska och sociala frågor Liu Zhenim, varnar för. Den snabba befolkningstillväxten i dessa länder försvårar utrotning av fattigdom, bekämpning av hunger och undernäring och en ökning i räckvidd av hälso- och sjukvårdssystem.

Rapporten visar också det finns en skillnad mellan andelen män och kvinnor. I dag är 50,3 procent av världens befolkning män och 49,7 procent kvinnor. Den skillnaden förväntas att jämnas helt ut till 2050 då det kommer att finnas lika många kvinnor som män, enligt FN:s prognos. När det kommer till medellivslängd är könsskillnaden fortfarande stor.

FN:s befolkningsrapport Medellivslängd män: 0 av 100 Medellivslängd kvinnor: 0 av 100 Kvinnors medellivslängd är globalt 5,4 år längre än mäns. Globalt ligger kvinnors medellivslängd på 73,8 år medan mäns är 68,4 år. Australien och Nya Zeeland är skillnaden mellan könen som lägst, 2,9 år.

I Latinamerika och Karibien är skillnaden betydligt högre och där är skillnaden i livslängd mellan könen sju år. Under många år har den globala medellivslängden stigit men mellan 2019 och 2021 föll den från 72,8 år till 71 år. Den främsta anledningen uppges vara spridningen av Covid-19. I Bolivia, Botswana, Libanon, Mexiko, Oman och ryska federationen har pandemin minskat den förväntade livslängden vid födsel med mer än fyra år.

Världens 46 minst utvecklade länder beräknas ha högst befolkningsökning fram till 2050 och några av länderna beräknas fördubbla sin befolkning mellan 2022–2050. Det sätter stor press på resurser och stora utmaningar på uppfyllandet av Agenda 2030. Det finns ett gap mellan förväntad livslängd vid födsel hos de minst utvecklade länderna och övriga länder.

Den förväntade livslängden i de minst utvecklade länderna är sju år lägre än det globala genomsnittet. Det beror på det höga antalet barn- och mödradödlighet, våld, konflikter och HIV. Medan befolkningen ökar globalt minskar den i vissa länder. Fram till år 2050 förväntas 61 länder ha en befolkningsminskning på en procent eller mer, på grund av låga födelsetal och en ökning i emigration.

Bland länder med minst en halv miljon människor beräknas Bulgarien, Lettland, Litauen, Serbien och Ukraina ha den största minskningen i befolkningsantal med 20 procent eller mer fram till 2050. Migration kommer under de närmaste decennierna vara den främsta kraften till befolkningsökning i höginkomstländer.

 • I låg- och medelinkomstländer däremot kommer tillväxten att öka på grund av fler födslar än dödsfall.
 • Antalet äldre över 65 år beräknas öka från 10 procent till 16 procent av världens befolkning till 2050.
 • Det innebär att det kommer vara dubbelt så många 65+ än barn under fem år och lika många äldre som barn under tolv år.

Sandra Rupar Text: Sandra Rupar Hur Många 80 Åringar Finns I Stockholm Svenska folket tycker fortfarande att det är viktigt att ge bistånd, men trenden de senaste åren är att biståndsviljan minskar. Samtidigt har många svenskar en överdrivet negativ bild av världen och luddiga föreställningar om hur Sverige jobbar med bistånd, visar en enkät. Hur Många 80 Åringar Finns I Stockholm Flera hjälporganisationer pausar sitt arbete i Afghanistan efter talibanernas förbud mot att kvinnor inte får jobba för dessa. Svenska Afghanistankommittén avvaktar dock med sitt beslut. Hur Många 80 Åringar Finns I Stockholm Nollywood, Hollywood eller Bollywood? Vem får plats i de stora strömningstjänsterna? 2022 var året då afrikansk reality flyttade in på de internationella strömningsjättarna och Bollywood hamnade i sin största kris någonsin. : I år blir vi åtta miljarder människor i världen
Visa hela svaret

You might be interested:  När Kommer Posten Till Mig Umeå?

Hur många procent blir över 100 år?

Andelen som lever vidare till högre åldrar har ökat påtagligt under de senaste 100 åren. Det visas här med en jämförelse av de som föddes 1922 och de som föds 2022. Av de som föddes 1922 avled 5 procent av flickorna och knappt 7 procent av pojkarna under det första levnadsåret.

Det kan jämföras med 0,2 procent för de som föds under 2022. Hälften av kvinnorna som föddes 1922 var i livet vid 82 års ålder, en ålder som de nådde år 2004. Bland männen födda 1922 levde hälften till 75 års ålder. Andelen kvarlevande vid 100 års ålder, 100-åringarna år 2022, beräknas till cirka 1,8 procent av kvinnorna och 0,5 procent av männen.

Beräkningar i framskrivningen pekar på att av de flickor och pojkar som föds 2022 förväntas hälften av flickorna vara kvar i livet vid 94 års ålder och hälften av männen till 93 års ålder. Drygt 13 procent av kvinnorna och 8 procent av männen väntas leva i minst 100 år.

 • För dem som föddes 1922 var skillnaden mellan könen relativt stor.
 • Den ålder där hälften var kvar i livet var drygt 7 år högre för kvinnor än för män.
 • Skillnaden för de som föds 2022 förväntas bli 1,4 år.
 • När två födelsekohorter med 100 års mellanrum jämförs blir skillnaderna i andel kvarlevande till olika åldrar stora.

Medellivslängden för födda 1922 beräknas bli 73,5 år för kvinnor och 66,8 år för män. I framskrivningen för födda 2022 beräknas den till 92,0 år för kvinnor och 89,9 år för män. Det är viktigt att vara medveten om att beräkningen för personer födda 2022 är en framskrivning som sträcker sig 100 år in i framtiden för de högsta åldrarna.

På kort sikt kan framskrivningen ses som en befolkningsprognos. På längre sikt ska framskrivningen ses som just en framskrivning av befolkningen, om det beteende och de trender som vi idag kan se fortsätter i framtiden. Dessutom antas att de regelverk som gäller i dag fortsätter att gälla under hela framskrivningsperioden.

Redan på kort sikt kan förändringar i samhället eller i omvärlden göra att förutsättning­arna för framskrivningen förändras.
Visa hela svaret

Hur många över 100?

Tema –

9 september 2014 Artikel från Ämne: Hälsa & medicin, Samhälle & kultur

Att bli 100 år är inte längre väldigt ovanligt, men vid 110 tycks det gå en gräns som bara få människor kommer över. Vissa forskare tror att det går att flytta den gränsen uppåt. Vill vi det? Här står samhället inför svåra etiska och politiska beslut. Världens hittills äldsta människa blev 122 år.

Fransyskan Jeanne Calment avled 1997 och är den enda som blivit mer än 120 år gammal. Amerikanskan Sarah Knauss blev 119, därefter kommer två kvinnor som blev 117. Japanen Jiroemon Kimura är den man som blivit äldst med sina 116 år. Endast 30 personer i världshistorien har bevisligen blivit mer än 115 år gamla.

Sveriges äldsta människa genom tiderna är Astrid Zachrisson, som dog 2008, på sin 113:e födelsedag. Endast cirka 20 svenskar någonsin har blivit mer än 110 år. Däremot är cirka 1700 svenskar just nu över 100 år gamla och antalet har tiofaldigats sedan 70-talet.

 • Då innebar en hundraårsdag telegram från kungen och stor pressuppvaktning.
 • I dag är det högtidligt, men inte sensationellt att bli 100 (även om man fortfarande får telegram från kungen).
 • Sällan äldre än 110 Bakgrunden till 100-årsexplosionen är främst att vården blivit bättre på att hantera många av de hälsoproblem som ledde till en tidigare död.

Samtidigt är det slående att en människa även med god omvårdnad, bra genetiska förutsättningar och tur i allmänhet inte kan bli mycket mer än 110. I dag kartlägger forskarna många människor som är riktig gamla och jämför deras livshistoria med deras genuppsättning.

 • Vad är det i deras kroppar eller sätt att leva som har lett till att de blivit så gamla? Resultaten kan användas för att hjälpa andra att hålla sig friska, men också för att hitta ledtrådar till vilka processer som är de viktigaste orsakerna till åldrande.
 • Och det kan mycket väl finnas möjlighet att gripa in i dessa processer, säger Brun Ulfhake, professor på Karolinska Institutet.

– Jag tror att med en kombination av läkemedel och livsstilsförändringar så skulle vi kunna förlänga livet mer än vad vi har gjort hittills. Tills nu har vi tagit bort saker som har dödat oss. Nu kan vi rikta in oss på att förändra saker som gynnar livsfunktionerna i våra celler.

Hitta processerna som håller oss friska Nästan inga forskare pratar om att målet med forskningen är fler år i livet. Det handlar istället om att ge människor fler friska år, upp till den gräns där det inte går längre. Den amerikanske biologen Craig Venter blev världsberömd när han kunde presentera människans genom, en kartläggning av hela DNA-koden.

Nu vill han DNA-testa en miljon gamla och unga, sjuka och friska människor och ur all data hitta de processer som kan hålla oss friska. – Vi försöker inte nödvändigtvis förlänga människors liv, vi försöker förlänga deras hälsosamma liv genom att förstå systemen och ta fram preventiva åtgärder.

Istället för att som sjukvården gör i dag satsa jättesummor på att hantera hälsoproblem när de uppstår, säger Craig Venter under ett besök i Sverige. Livet på jorden är utvecklat för reproduktion och därmed nya kombinationer av gener som gör arten bättre rustad för sina miljöer. Men om det snart kommer fram att det med hjälp av mediciner går att förlänga antalet år i livet, då uppstår svåra framtidsfrågor som har med etik, politik och religion att göra.

Hur länge vill vi leva? Hur länge bör vi leva? Professor Brun Ulfhake funderar mycket på frågorna. – Vi är programmerade för att till varje pris inte dö. Men om man ställer sig lite ovanför människan och funderar, vad skulle människan som art tjäna på att vi kunde leva mycket längre? Det känns väldigt tveksamt, tycker jag.

Vad har vi för glädje av att bli 300 år? För dig och mig kanske det finns skäl, men för människan som art? Det blir stagnation. Evolutionen behöver skaka om boxen med tärningar för att få ett bättre resultat. Vår största livförsäkring mot att människan inte ska utrotas som art är vår mångfald, säger Brun Ulfhake.

Delat sig i tusentals år Craig Venter beskriver det som att vi nu håller på att ändra evolutionens kurs och han är inte heller ute efter att förlänga sitt eller andras liv, men utesluter ändå inte att det kan hända. Det finns exempel på liv där samma celler har delat sig i tusentals år, till exempel granen “Gamle Tjikko” i Dalafjällen, så det är ingen naturlag att molekyler som bygger livsprocesser inte skulle kunna hålla igång dessa under mycket lång tid.

Vi har många andra problem att lösa på planeten än att förlänga människors livslängd, klimatförändringarna inte minst. Men det kan hända att vi i vår forskning hittar preventiva preparat som skulle kunna förlänga våra liv, för det är ingen självklarhet att biologiska system ska sluta fungera, säger Craig Venter.

Tillfrågade experter: Brun Ulfhake, professor i anatomi, Karolinska Institutet. Craig Venter, ph.D, genetiker, USA Skribent: Dag Kättström, frilansjournalist Redaktör: Agneta Ringaby
Visa hela svaret

Hur många föddes 1980?

Källa

År 1900 1980
1900 138 139 97 064

Visa hela svaret