Hur Lång Tid Tar Färjan Mellan Helsingborg Och Helsingör?

Hur Lång Tid Tar Färjan Mellan Helsingborg Och Helsingör
››› Hur ofta går färjan från Helsingborg till Danmark? – Die Fähre von Helsingborg nach Helsingør fährt aktuell 55 gånger om dagen. Es kann aber auch sein, dass die Verbindung wegen erhöhter Nachfrage kurzzeitig aufgestockt oder wegen zu geringer Nachfrage eine Abfahrt gestrichen wird. : Färja Gedser – Rostock › Färjetid › Priser › Tidtabell › faehren.net
Visa hela svaret

Hur lång tid tar båten från Helsingborg till Helsingör?

››› Hur lång är färjan från Helsingborg till Helsingør? – Den resan (överfartens längd) med färja från Helsingborg till Helsingør tar för närvarande 20 minuter,
Visa hela svaret

Är det ok att tura Helsingborg Helsingör?

Att “tura” till Helsingör är något som många förknippar med Helsingborg. En tradition som uppskattas av såväl vuxna som barn. Vårt Turapaket har blivit en riktig storsäljare. Tura över sundet med Foreseas färja där stämningen och utsikten är en upplevelse i sig.

 1. Väl framme i mysiga Helsingör finns ett stort utbud av butiker att strosa runt i.
 2. Du som är konstintresserad får inte missa ett besök till det populära moderna museet Louisiana i Danmark.
 3. Louisiana Museum of Modern Art bjuder på en mäktig panoramautsikt över Öresund.
 4. Museet har förutom sin fasta utställning även en aktuell utställning samt skulpturpark med Öresund som utsikt.

Samspelet mellan konsten, naturen och museets arkitektur är fantastisk. Tillbaka i Sverige igen väntar hotellrummet hos oss på Clarion Grand Hotel ett stenkast från Färjeterminalen. Koppla av i vår relaxavdelning med bastu eller med god mat och dryck i vår restaurang och bar Kitchen & Table by Marcus Samuelsson.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar färjan från Helsingborg till Helsingör?

Turabiljett (enkel)

Tura Vuxen 64:-
Tura Barn 7-15 / Senior 65+ 46:-
Turakort 490:-

Visa hela svaret

Får man sitta kvar i bilen på färjan Helsingborg Helsingör?

När du köper en biljett på hemsidan accepterar du samtidigt våra allmänna transportvillkor.1 Allmänt 1.1 Dessa villkor gäller för alla passagerare (nedan kallad “Passagerare”) vid resa med ForSea Helsingborg AB (nedan kallat “Rederiet”) mellan Helsingborg och Helsingör.1.2 För Passagerare som införskaffat eller bokat biljetter via forsea.se gäller även ForSea allmänna köpvillkor som finns tillgängliga på samma hemsida.

För Passagerare som införskaffat en biljett som gäller dels för befordring mellan Helsingborg och Helsingör, dels för annan befordran, gäller detta avtal endast för befordran mellan Helsingborg och Helsingör, för annan befordran gäller villkor som tillhandahålls av utföraren av sådan befordran. För Passagerare som införskaffat eller bokat en biljett via Rederiet som endast gäller annan befordran än befordran mellan Helsingborg och Helsingör gäller inte dessa villkor.1.3 Dessa villkor anses accepterade och avtal anses ingått, innebärandes att skyldighet uppstår för både Passagerare samt Rederiet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa villkor, vid följande tidpunkter vid följande situationer: (i) För det fall förbokning genomförs av Passageraren – när Rederiet ger en bekräftelse av bokningen; (ii) För det fall förbokning inte sker – när Passageraren betalar för resan; (iii) För det fall resan är vederlagsfri eller betalning ska ske under eller efter resans påbörjande – när Passageraren ombordstiger på fartyg eller annat färdmedel som Rederiet tillhandahåller.2 Definitioner Med “Resgods” avses varje föremål, inbegripet fordon, som transporteras av Rederiet för Passagerarens räkning och ej befordras enligt certeparti, konossement eller annat dokument som främst avser godsbefordran.

Levande djur och Fraktgods (se punkt 3.7) räknas inte heller till Resgods. Med “Handresgods” avses Resgods som Passageraren för med sig eller har i sin hytt eller annars har i sin besittning eller vård under transporten, inbegripet Resgods inuti eller fastspänt på Passagerarens fordon.3 Inför resan 3.1 Resgods och kommersiellt gods 3.1.1 Varje Passagerare har rätt att medta Handresgods upp till en maximal sammanlagd vikt om 50 kg.

Gods som är avsett för vidareförsäljning, som varuprov eller gods som ska användas i näringsverksamhet betraktas inte som Resgods och ska därför registreras som Fraktgods (se punkt 3.7) innan avgång.3.1.2 Passageraren är själv skyldig att upplysa Rederiet om Resgods vars vikt överstiger den högst tillåtna vikten enligt punkt 3.1.1 samt registrera Fraktgods.3.2 Farligt gods 3.2.1 Resgods som kan medföra fara eller väsentlig olägenhet för fartyg eller liv samt annat gods (innefattande men inte begränsat till bensin utanför fordons tank samt ammunition) får inte tas ombord som Resgods eller Handresgods, utan Rederiets godkännande.

Sådant Resgods måste anmälas till Rederiet senast 24 timmar innan avresa, varefter Rederiet upplyser Passageraren om eller hur det farliga Resgodset får transporteras. Krav, artiklar och mängder som får medföras listas här,3.2.2 Om oanmält farligt gods påträffas har Rederiet rätt till att föra i land, ta bort eller förstöra det farliga godset utan att ersättningsskyldighet uppstår för Rederiet.3.2.3 Passageraren är ansvarig och ersättningsskyldig gentemot Rederiet för direkt och indirekt skada som orsakas Rederiet eller fartyget av farligt gods som Passageraren inte anmält till Rederiet enligt punkt 3.2.1 ovan.3.3 Pass och legitimation Rederiet uppmanar alla Passagerare att medbringa giltigt pass eller legitimation till resa samt förbehåller sig rätten att neka ombordstigning för Passagerare utan pass eller giltig legitimation.

Barn under 15 år behöver inte uppvisa pass eller legitimation när resa sker tillsammans med vårdnadshavare och denne har med sig giltigt pass eller legitimation.3.4 Biljett, platsbokning och fartyg 3.4.1 Biljett skall uppvisas vid incheckning i samband med ombordstigning. För garanterad plats för fordon och Passagerare vid viss specifik avgång måste bokning ske på förhand.3.4.2 Rederiet har rätt att utföra transporten med ordinarie linjefartyg eller annat lämpligt fartyg.3.5 Särskilt angående Passagerare med funktionshinder Rederiet strävar efter att möjliggöra transport för samtliga Passagerare.

Passagerare som på grund av funktionshinder kräver särskild assistans innan, under eller efter resan, behöver lämna uppgift till Rederiet om detta i samband med bokning av resan, och måste boka sådan resa senast 48 timmar innan avresetidpunkten. Om inte detta sker kan Rederiet inte garantera Passageraren ombordstigning, utan kan i vissa fall vara tvungna att neka Passageraren ombordstigning i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) Nr 1177/2010.

Passagerare med funktionshinder som önskar särskild assistans måste även, när så anges av Rederiet, anlända till av Rederiet angiven plats vid den tidpunkt som Rederiet skriftligen angivit, vilket är högst 60 minuter innan den annonserade ombordstigningstidpunkten, eller, om någon ombordstigningstidpunkt inte är angiven, senast 60 minuter före avgångstidpunkten enligt tidtabellen.3.6 Resande barn Barn under 15 år ska resa i sällskap av en medföljande vuxen, om inte annat överenskommits med Rederiet.3.7 Fraktgods Med Fraktgods avses: (i) gods som Passageraren inte kan föra med sig under transporten som Handresgods samt Resgods som Passageraren inte kan förvara i sitt fordon (se punkt 3.1); (ii) gods som upptar utrymme i fartygets lastrum; (iii) i fordon inlastat gods med en vikt överstigande 150 kilogram som körs som ett led i kommersiell verksamhet; och (iv) bussar och liknande fordon i yrkesmässig linje- eller beställningstrafik för kollektiv transport av Passagerare.

You might be interested:  Hur Mycket Kostar Trängselskatt Göteborg?

Fraktgods transporteras enligt bestämmelserna i 13 kap. sjölagen (1994:1009). För fraktgods utgår fraktavgift enligt tariff. Avseende fraktgods hänvisas vidare till villkor och information på Rederiets hemsida.3.8 Ledsagare I de fall du har en funktionsvariation som medför behov av ledsagare erbjuds en ledsagare en biljett.

Behovet av ledsagare ska styrkas med intyg. Har du fler ledsagare betalar de ordinarie pris, såvida du inte genom intyg kan styrka behovet av fler än en ledsagare. Ledsagaren måste vara minst 16 år fyllda och kunna uppvisa legitimation. Intyget ska innehålla ditt namn samt en kort beskrivning av hur ditt behov av ledsagning ser ut.

Vi godkänner intyg från vården, kommunen, skola, assistansbolag samt föreningar som t ex Synskadades Riksförbund.4 Under resan 4.1 Rederiet har rätt att vid behov lasta Passagerares Resgods på däck.4.2 Levande djur får endast medtas efter särskild överenskommelse med Rederiet och Rederiet förbehåller sig rätten att neka medtagande av levande djur vid befordran om inte sådan överenskommelse träffats.

Passageraren ansvarar för att medtagna djur inte vistas i områden på fartyget som markerats som djurfria. Passageraren ansvarar vidare för att medtaget djur inte åsamkar andra Passagerare eller Rederiet skada.4.3 Rökning får endast ske på öppet däck eller i särskilt markerade rökutrymmen.4.4 Vistelse på bildäck är förbjudet under överfarten.4.5 Ombord- och ilandkörning av fordon sker genom samarbete mellan förare och Rederiets personal och ska genomföras med särskild försiktighet från förarens sida.

Rederiet ansvarar inte för skada eller förlust som uppkommer till följd av att föraren inte följer skyltar och instruktioner från personalen eller liknande.4.6 Vid parkering av fordon på bildäcket ska handbromsen användas samt första växeln läggas i.

 • Motorcyklar ska surras fast i de särskilda surrningsbeslagen.4.7 Försäljningsområden på fartygen är kameraövervakade.
 • Alla former av stöld och snatteri anmäls till polisen.4.8 Ett annat skepp kan komma att användas än vad som annonserats.5 Rederiets ansvar för personskada och skada eller förlust av Resgods eller Handresgods 5.1 Generellt 5.1.1 Rederiet är, med de begränsningar som följer av under detta avsnitt 5, ansvarigt för personskada som drabbar Passageraren och för Resgods eller Handresgods som går förlorat eller skadas, på grund av en händelse under resan, om skadan har vållats genom fel eller försummelse av Rederiet eller någon som Rederiet svarar för, med undantag av vad som följer av punkt 5.2 samt 5.3.

Detsamma gäller skada på grund av att Passageraren, Handresgods eller Resgods försenas.5.1.2 Rederiets ansvar för personskada och skada eller förlust av Resgods eller Handresgods enligt detta avtal avser endast skada som härrör från händelser som har inträffat under resan.

Rederiet är inte ansvarigt för skada som uppstått innan ombordkörning eller ombordstigning, eller efter ilandkörning eller ilandstigning. Rederiet är således inte ansvarigt för skador som uppstår då Passageraren befinner sig i en hamnterminal eller stationsanläggning, på kaj eller på en annan hamnanläggning.5.1.3 Enligt gällande nationell och EU-rätt anges ansvarsbelopp enligt Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter (nedan SDR).

Den 1 juli 2017 motsvarade 1 SDR ca 11,8 SEK. För aktuell kurs mot SEK hänvisas till riksbankens hemsida (www.riksbank.se).5.2 Ansvarsbegränsning vid skada på eller förlust av Handresgods, Resgods, fordon samt värdesaker 5.2.1 Rederiet är ansvarigt för skada på eller skada som uppstått till följd av förlust av Handresgods, om den händelse som orsakade skadan beror på fel eller försummelse hos Rederiet.

 1. Vid sjöfartsolycka antas fel eller försummelse föreligga hos Rederiet.
 2. Rederiets ansvar i dessa fall ska inte överstiga: a) 2.250 SDR vid förlust eller skada på Handresgods (som ej är förvarat i eller på fordon) per Passagerare och befordran; b) 12.700 SDR vid förlust eller skada på fordon, inbegripet Resgods i eller på fordonet, per fordon och befordran; och c) 3.375 SDR vid förlust eller skada på annat Resgods än som nämns i punkterna (a) eller (b), per Passagerare.

Med sjöfartsolycka avses förlisning, kantring, sammanstötning eller strandning, explosion samt brand eller fel i fartyget.5.2.2 Vid ersättningsbetalning vid skada på fordon görs ett avdrag på det utbetalningsbara beloppet med 330 SDR, per fordon, och vid förlust eller skada på annat Resgods görs ett avdrag på det utbetalningsbara beloppet med 149 SDR, per Passagerare.5.2.3 Transportören är inte skyldig att ersätta pengar, värdepapper, konstföremål eller andra dyrbarheter annat än om transportören har tagit emot egendomen för säker förvaring.

För det fall Rederiet är ansvarigt för Passagerarens värdesaker ersätts belopp till den gräns som anges i 5.2.1 c).5.2.4 Rederiet ansvarar inte för levande djur som tas med på resan.5.3 Ansvarsbegränsning vid Passagerares död eller personskada 5.3.1 Rederiet är ansvarigt för skada till följd av Passagerares död eller personskada som drabbat en Passagerare till följd av sjöfartsolycka, om inte Rederiet kan visa att olyckan: – orsakades av krigshandling, fientligheter, inbördeskrig, uppror eller av naturhändelse av osedvanlig karaktär, som inte har kunnat undvikas och vars följder inte har kunnat förhindras; eller – i sin helhet har vållats av tredje man genom handling eller underlåtenhet med avsikt att orsaka skada.5.3.2 Rederiets ansvar vid sjöfartsolycka ska inte överstiga 250.000 SDR per Passagerare och händelse.

För det fall Rederiet inte kan visa att händelsen som orsakade skadan inte uppstod till följd av fel eller försummelse av Rederiet, ska Rederiet även ansvara för skador som överstiger 250.000 SDR.5.3.3 Rederiet ska ansvara för skador som uppstått till följd av dödsfall eller personskada som drabbat en Passagerare på grund av någon annan händelse än sjöfartsolycka, om händelsen orsakades till följd av fel eller försummelse av Rederiet.5.3.4 Rederiets ansvar för Passagerares personskada eller död enligt punkt 5.3.1 till 5.3.3 ovan ska inte i något fall överstiga 400.000 SDR per Passagerare och händelse.5.3.5 Om personskada eller död samt förlust av eller skada på Resgods förorsakades av Passageraren själv eller om Passageraren har medverkat till händelsen, ansvarar Rederiet inte för skadan i den utsträckning den förorsakades av Passageraren.5.4 Övrigt Rederiet hänvisar vidare till Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr.392/2009 av den 23 april 2009 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 samt information på skeppen, terminalerna och vår hemsida.6 Ansvar för skada på grund av försening 6.1 Rederiet är ansvarigt för skada på grund av att passageraren försenas om skadan har vållats genom fel eller försummelse av transportören eller någon som transportören svarar för, även om förseningen inte beror på en händelse under resan.6.2 Vid försening av Passagerare är Rederiets ansvar för skada på grund av försening begränsat till ett belopp om högst 4.150 SDR per Passagerare.6.3 Vid försening av Resgods ska Rederiets ansvar för skada på grund av försening inte överstiga: a) 1.800 SDR per Passagerare för Handresgods; b) 10.000 SDR per fordon; och c) 2.700 SDR per Passagerare för övrigt Resgods.6.4 Vid ersättningsbetalning vid skada till följd av försening av Passagerare eller Resgods, inbegripet fordon, görs ett avdrag på det utbetalningsbara beloppet med 20 SDR, per Passagerare.6.5 Om passagerare genom vållande medverkat till skada på grund av försening tillämpas 6 kap.1 § skadeståndslagen (1972:207).6.6 Rederiet hänvisar vidare till Sjölag (1994:1009) avseende Rederiets ansvar för skada på grund av förseningar.7 Reklamation vid förlust eller skada på resgods Passagerare som får sitt Resgods skadat under resan ska skriftligen underrätta Rederiet om sådan skada: – om det skadade Resgodset är ett Handresgods och skadan är uppenbar, ska Rederiet underrättas före eller i samband med Passagerarens ilandstigning; – om det skadade Resgodset inte är ett Handresgods och skadan är uppenbar, ska Rederiet underrättas i samband med utlämnandet av Resgodset; eller – om skadan på Resgodset inte är uppenbar ska reklamation ske inom 15 dagar från dagen för ilandstigning.8 Preskription Skadeståndsfordringar på grund av Passagerares död eller personskada samt förlust eller skada på Resgods preskriberas efter två år.

You might be interested:  Hur Mycket Kostar Hotell I Stockholm?

Preskriptionstiden börjar löpa enligt nedan. Vid personskada: Dagen för Passagerarens ilandstigning. Vid Passagerares död under transport: Dagen då ilandstigning skulle skett. Vid Passagerares död efter transport: Dödstidpunkten, förutsatt att det inte har gått längre än tre år från ilandstigningen. Förlust eller skada på bagage: Dagen för ilandstigning.9 Övrigt 9.1 Svensk lag skall tillämpas på transport som utförs av Rederiet.9.2 Talan rörande ansvar för Rederiet enligt dessa villkor kan enligt sjölagen väckas vid: (i) sjörättsdomstol för den ort där svaranden är varaktigt bosatt eller har sin huvudsakliga rörelse, (ii) sjörättsdomstol för den avtalsenliga avgångs- eller bestämmelseorten, (iii) domstol i den stat där käranden har sin hemvist eller annars är varaktigt bosatt, förutsatt att svaranden har driftställe för sin rörelse i den staten och är underkastad dess domsrätt, eller (iv) domstol i den stat där transportavtalet träffades, förutsatt att svaranden har driftställe för sin rörelse i den staten och är underkastad dess domsrätt.9.3 Passagerare rekommenderas att teckna egen försäkring för sjöresan och utlandsvistelsen.10 Kontakt Meddelande till Rederiet med anledning av dessa villkor, t.ex.

rörande reklamation eller skadeståndsanspråk, ska sändas till: Med e-post: [email protected] Med post: ForSea AB, Bredgatan 5, 252 25 Helsingborg, Sverige
Visa hela svaret

Hur mycket kostar färjan till Danmark?

Pendla till Danmark via Öresundsbron med bil eller motorcykel – En enkel kontantbiljett kostar 665 SEK (2022) för en vanlig personbil i betalstation. Med ett så kallat Bropass (årsavgift 460 SEK) kostar resan över bron 248 SEK för en enkel resa. Med Bropass Pendlare får du ytterligare rabatt efter att du kört mer 16 enkelresor på en månad. Läs mer på Öresundsbrons webbplats
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att åka till Danmark med båt?

Res till Danmark – VisitDenmark Hur Lång Tid Tar Färjan Mellan Helsingborg Och Helsingör Inom Norden gäller fortfarande passfrihet för nordiska medborgare. Men även om du inte behöver ditt pass när du reser till Danmark så måste du kunna legitimera dig vid behov. Ta därför alltid med en giltig ID-handling (till exempel pass, nationellt ID-kort eller körkort).

 • Den danska polisen utför stickkontroller i Öresundsregionen.
 • Med tåg kan du ta dig från stora delar av Sverige till Danmark.
 • Tågen till Köpenhamn ankommer till Hovedbanegården, mitt i city.
 • Härifrån kan du fortsätta din tågresa i Danmark med DSB.
 • Stockholm – Köpenhamn : 5 timmar och 5 minuter med snabbtåg Göteborg – Köpenhamn : 3 timmar och 50 minuter Malmö – Köpenhamn : 35 minuter Jönköping – Köpenhamn : 3,5 timmar till 4,5 timmar Karlstad – Köpenhamn : 6 ½ till 8 timmar Kalmar – Köpenhamn : 3 ½ till 4 timmar Tågresor till Danmark hittar du hos: SJ, Veolia, Skånetrafiken, DSB och Öresundståg.

För dig som vill ta bilen till Danmark finns det två alternativ, Øresundsbron eller färja. Om du ska till Köpenhamn, Sydsjälland eller Fyn så är ett bra alternativ, med bron är du över sundet på bara 10 minuter. Snabbt och smidigt! Om du ska till Nordsjälland eller vidare genom Danmark så är även mellan Helsingborg och Helsingör ett bra val.

Den går ofta och det tar ca 20 minuter. Om du ska till Jylland och vill ha bilen med på resan, är ett bra alternativ. De går mellan Göteborg och Fredrikshamn alternativt Halmstad och Grenå. Att ta färjan till Danmark är ett litet äventyr i sig. Koppla av med en pølse på däck medan kapten lotsar dig säkert över havet.

Göteborg – Frederikshavn (Nordjylland) Denna linje trafikeras av Stena Line. Färjan har flera avgångar dagligen, två avgångar på lördagar, restiden är cirka 3,5 timma. Halmstad – Grenå (Östjylland och Aarhusregionen) Denna linje trafikeras av Stena Line.

 • Färjan har två avgångar dagligen på vardagar, en till två avgångar på helgen.
 • Restiden är cirka 4,5 timma.
 • Helsingborg – Helsingör (Nordsjälland) Denna linje trafikeras av ForSea.
 • Två avgångar i timman.
 • Restiden är 20 minuter.
 • Ystad – Rønne (Bornholm) Denna linje trafikeras av Bornholmslinjen.
 • Färjan avgår 3-8 gånger dagligen.

Restiden är 1 timma och 20 minuter. Det finns många alternativ för dig som vill flyga till Danmark, här följer en sammanställning av aktuella flyglinjer (direktflyg). De flesta flyglinjer går direkt till, men det finns också direktflyg till Billund, Aalborg och Aarhus.

Stockholm, Arlanda – Köpenhamn SAS – Flygtiden är 1 timme och 10 minuter Norwegian – Flygtiden är 1 timme och 10 minuter Stockholm, Arlanda – Billund SAS – Flygtiden är 1 timme och 20 minuter Stockholm, Arlanda – Aalborg Ryanair – Flygtiden är cirka 1 timme och 20 minuter Stockholm, Bromma – Aarhus (via Göteborg) BRA – Flygtiden är 2 timmar och 10 minuter Göteborg, Landvetter – Köpenhamn SAS – Flygtiden är 45 minuter Göteborg, Landvetter – Aarhus BRA – Flygtiden är 40 minuter

Om du gillar att åka buss kan du få en riktigt billig resa till Danmark. Restiden med buss från Stockholm är mellan 9 och 15 timmar, från Göteborg är restiden 4 till 5 timmar. FlixBus och Bus4You trafikerar sträckorna. Dessutom finns om ni är ett lite större sällskap som behöver boka en egen buss för att åka till Danmark – passar såväl företagskunder som privata sällskap.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Föds Flest Barn I Stockholm?

Varifrån går färjan Helsingborg Helsingör?

››› Vad kan jag göra ombord på färjan under överfarten? – Under din resa från Helsingør till Helsingborg har du flera olika alternativ ombord på färjan för att överbrygga tiden för överfarten. Du kan koppla av, shoppa, idrotta eller stanna kvar i restaurangen och njuta av olika delikatesser.
Visa hela svaret

Hur kör man på en färja?

På färjan –

 • Man får köra ombord eller bort från färjan först då det anvisas med trafikljus och bommarna är uppfällda eller körtillstånd har erhållits av färjpersonalen.
 • Till landsvägsfärjan kör man först på körfältet på högra sidan, sedan på det vänstra eller så som personalen eller trafikljusen dirigerar. De tunga fordonen kör ombord mitt på färjan.
 • Se till att man kan lämna fordonet åtminstone från ena sidan.
 • Dra åt handbromsen, släck körljusen och stäng av motorn. Du avlägsnar dig väl från fordonet först då färjan är i rörelse.
 • Föraren till motorcyklar och andra fordon med två hjul måste se till att deras fordon hålls stående under hela färden.
 • Bort från landsvägsfärjan kör man i regel i samma ordning som man kört ombord, men följ alltid färjpersonalens råd eftersom man kan köra bort från färjan i annan ordning än man körde ombord. Man får avlägsna sig först då det röda ljuset släckts och bommen fällts upp eller personalen ger tillstånd till det.
 • Tobaksrökning är förbjudet på hela färjan, även i fordonen.
 • Gasflaskornas huvudventiler exv. i husvagnar och husbilar ska vara stängda under hela färden.
 • Se till att det inte läcker ut bränsle från ditt fordon på vajerfärjans däck.
 • I en nödsituation försöker vajerfärjan alltid köra till närmaste strand där passagerarna evakueras.
 • Ifall nödsituationen så kräver, tar man på sig räddningsvästen. Räddningsvästen finns i omedelbar närhet på bildäcket.
 • Handla enligt personalens instruktioner i nödsituationer.
 • Vid transport av farliga ämnen följs myndigheternas bestämmelser.

Kommunikationsministeriets förordning om landsvägsfärjor finner du här »
Visa hela svaret

Får man dricka som passagerare i bil?

Får passagerare förtära alkohol i bilen? Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är endast om den som kör bilen påverkad av alkohol eller narkotika som kan begå brottet rattfylleri (. Passagerarna i bilen kan således förtära alkohol utan att begå något brott. Det är inte heller olagligt att ha alkohol i bilen.

Rattfylleri tar alltså endast sikte på om föraren av bilen har druckit alkohol eller brukat narkotika. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

: Får passagerare förtära alkohol i bilen?
Visa hela svaret

Kan man åka färja utan bil?

Det är alltid tillåtet att ta med sig fordon ombord vid reguljärresor.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att åka till Danmark med båt?

Res till Danmark – VisitDenmark Hur Lång Tid Tar Färjan Mellan Helsingborg Och Helsingör Inom Norden gäller fortfarande passfrihet för nordiska medborgare. Men även om du inte behöver ditt pass när du reser till Danmark så måste du kunna legitimera dig vid behov. Ta därför alltid med en giltig ID-handling (till exempel pass, nationellt ID-kort eller körkort).

 1. Den danska polisen utför stickkontroller i Öresundsregionen.
 2. Med tåg kan du ta dig från stora delar av Sverige till Danmark.
 3. Tågen till Köpenhamn ankommer till Hovedbanegården, mitt i city.
 4. Härifrån kan du fortsätta din tågresa i Danmark med DSB.
 5. Stockholm – Köpenhamn : 5 timmar och 5 minuter med snabbtåg Göteborg – Köpenhamn : 3 timmar och 50 minuter Malmö – Köpenhamn : 35 minuter Jönköping – Köpenhamn : 3,5 timmar till 4,5 timmar Karlstad – Köpenhamn : 6 ½ till 8 timmar Kalmar – Köpenhamn : 3 ½ till 4 timmar Tågresor till Danmark hittar du hos: SJ, Veolia, Skånetrafiken, DSB och Öresundståg.

För dig som vill ta bilen till Danmark finns det två alternativ, Øresundsbron eller färja. Om du ska till Köpenhamn, Sydsjälland eller Fyn så är ett bra alternativ, med bron är du över sundet på bara 10 minuter. Snabbt och smidigt! Om du ska till Nordsjälland eller vidare genom Danmark så är även mellan Helsingborg och Helsingör ett bra val.

Den går ofta och det tar ca 20 minuter. Om du ska till Jylland och vill ha bilen med på resan, är ett bra alternativ. De går mellan Göteborg och Fredrikshamn alternativt Halmstad och Grenå. Att ta färjan till Danmark är ett litet äventyr i sig. Koppla av med en pølse på däck medan kapten lotsar dig säkert över havet.

Göteborg – Frederikshavn (Nordjylland) Denna linje trafikeras av Stena Line. Färjan har flera avgångar dagligen, två avgångar på lördagar, restiden är cirka 3,5 timma. Halmstad – Grenå (Östjylland och Aarhusregionen) Denna linje trafikeras av Stena Line.

Färjan har två avgångar dagligen på vardagar, en till två avgångar på helgen. Restiden är cirka 4,5 timma. Helsingborg – Helsingör (Nordsjälland) Denna linje trafikeras av ForSea. Två avgångar i timman. Restiden är 20 minuter. Ystad – Rønne (Bornholm) Denna linje trafikeras av Bornholmslinjen. Färjan avgår 3-8 gånger dagligen.

Restiden är 1 timma och 20 minuter. Det finns många alternativ för dig som vill flyga till Danmark, här följer en sammanställning av aktuella flyglinjer (direktflyg). De flesta flyglinjer går direkt till, men det finns också direktflyg till Billund, Aalborg och Aarhus.

Stockholm, Arlanda – Köpenhamn SAS – Flygtiden är 1 timme och 10 minuter Norwegian – Flygtiden är 1 timme och 10 minuter Stockholm, Arlanda – Billund SAS – Flygtiden är 1 timme och 20 minuter Stockholm, Arlanda – Aalborg Ryanair – Flygtiden är cirka 1 timme och 20 minuter Stockholm, Bromma – Aarhus (via Göteborg) BRA – Flygtiden är 2 timmar och 10 minuter Göteborg, Landvetter – Köpenhamn SAS – Flygtiden är 45 minuter Göteborg, Landvetter – Aarhus BRA – Flygtiden är 40 minuter

Om du gillar att åka buss kan du få en riktigt billig resa till Danmark. Restiden med buss från Stockholm är mellan 9 och 15 timmar, från Göteborg är restiden 4 till 5 timmar. FlixBus och Bus4You trafikerar sträckorna. Dessutom finns om ni är ett lite större sällskap som behöver boka en egen buss för att åka till Danmark – passar såväl företagskunder som privata sällskap.
Visa hela svaret

Vad kostar Helsingör färjan?

Priser från Helsingborg till Helsingör med färja Tur och Retur – 45 SEK / 38 DKK. Barn: Enkel – 24 SEK / 20 DKK. Tur och Retur – 45 SEK / 38 DKK.
Visa hela svaret