Vilka Gäng Finns I Malmö?

Vilka Gäng Finns I Malmö
Gängland Skåne

 1. Gängland Malmö – Seved och Sofielund
 2. Gängland Malmö – Holma och Kroksbäck
 3. Gängland Malmö – Satudarah MC
 4. Gängland Malmö – kriminella nätverk med ursprung i Libanon
 5. Gängland Helsingborg-Landskrona
 6. Gängland Kristianstad – Charlottesborg och Gamlegården

Visa hela svaret

Vad finns det för kriminella gäng i Sverige?

Kriminella motorcykelklubbar – De internationellt kända kriminella motorcykelklubbarna fanns etablerade i Danmark innan de fanns i Sverige i någon större utsträckning. En konflikt utbröt 1983 mellan danska Hells Angels och deras rivaler Bullshit MC Den brottslighet i Sverige som var relaterad till MC-klubbar under 1980-talet utfördes till del av inhemska grupperingar som inte var alltför stabila över tiden.

De första internationella etableringarna skedde med stöd från de danska klubbarna, och det var därför ingen slump att de första klubbarna hamnade i Skåne, Hells Angels var först av de internationella att etablera sig i Sverige. Det före detta raggargänget Dirty Dräggels i Malmö utsågs i mars 1990 till hangaround chapter till Hells Angels, och i juni 1991 avancerade de till provmedlemmar.

Klubben bytte i och med det tillfälligt namn till MC Sweden, innan den 1993 blev fullvärdig Hells Angels-klubb den 27 februari 1993, Bandidos etablerades när den Helsingborgsbaserade MC-klubben Morbids blev en avdelning i Bandidos över tiden 1994 – 1995,

Morbids sökte sig till Bandidos bland annat på grund av att de var i konflikt med Hells Angels. I januari 1994 trappades konflikten upp när de angreps av Hells Angels. Det så kallade MC-kriget mellan svenska Hells Angels och Bandidos var därmed inlett och det kom att sprida sig över Norden och skörda många dödsoffer innan det avblåstes 1997,

I Göteborg etablerades det första MC-gänget år 1996 och deras etablering resulterade i en ökande brutalisering av gängbrottsligheten då våldsanvändning och skottlossning ökade. Även Outlaws MC finns etablerade i Sverige. Flera av motorcykelklubbarna omger sig också med stödgrupperingar under andra namn, som i vissa fall utgör en del av en pågående expansion med nya klubbar.

 • Ofta skiljer man på supporterklubbar, som står högre i rang och kan ligga nära fullvärdigt medlemskap, och supportergäng, som står lägre i rang och ofta befolkas av yngre personer.
 • I Sverige har Hells Angels supporterklubbar i form av Red Devils MC och supportergäng i form av Red & White Crew,
 • Bandidos har supportklubbar i form av Diablos MC och Solidos MC och supportergäng i form av X-Team,
You might be interested:  Vilket Län Ligger Skövde I?

Outlaws MC har supporterklubbar under namnet Rough Creed och supportergäng under namnet Black & White Crew,
Visa hela svaret

Hur många Gängkriminella finns det i Stockholm?

40 kriminella gäng i Stockholm – Aftonbladet har kartlagt 1 077 individer.
Visa hela svaret

Hur bildas kriminella gäng?

Den här studien visar att kriminella ungdomsgäng oftast bildas i segregerade bostadsområden till följd av strain och brist på sociala band. Det är dessa individer i de kriminella ungdomsgängen som i stor utsträckning riskerar att rekryteras till den organiserade brottsligheten och bli morgondagens grovt kriminella.
Visa hela svaret

Vilken åldersgrupp begår flest brott?

Vad får unga för straff? – När man fyller 15 år blir man straffmyndig. Det finns särskilda bestämmelser för unga lagöver­trädare – till exempel hur polis, åklagare och domstol ska handlägga ärenden. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och fängelse – men personer under 21 år får sällan fängelse­straff.

 1. De vanligaste påföljderna är åtals­underlåtelse (då ärendet avskrivs) och böter.
 2. När det gäller ungdomar ska domstolarna i så stor utsträckning som möjligt undvika att döma till fängelse.
 3. För ungdomar finns också särskilda påföljder.
 4. Lagföringsbeslut mot ungdomar (15–20 år) utgör 20 procent av samtliga lagföringsbeslut, trots att denna åldersgrupp endast utgör 8 procent av den straffbara befolkningen.

Det innebär att antalet lagföringsbeslut i relation till medelfolkmängden är större i de yngre åldersgrupperna (15–17 år och 18–20 år) än i de äldre. Antalet lagföringsbeslut per 100 000 personer tenderar också att minska med ökad ålder. Jämfört med 2010 har antalet lagföringsbeslut minskat i samtliga ålders­grupper, med mellan 15 och 38 procent.

 1. Den andelsmässigt största minskningen var beslut mot unga i åldern 15–17 år som under tioårs­perioden minskat med 38 procent, eller 5 440 beslut.
 2. Ldersgruppen 15–17 år har minskat med 2 procentenheter jämfört med 2010.
 3. Minskningen är störst för lagförings­beslut mot de unga kvinnorna, som minskat med 5 procentenheter.

Antalet lagföringsbeslut per 100 000 invånare för hela den straffmyndiga befolkningen (samtliga personer 15 år och äldre) minskade med 26 procent mellan 2011 och 2020, från 1 730 till 1 290 beslut per 100 000 invånare. Minskningen har skett i samtliga åldersgrupper.

 • Störst har den varit i åldersgruppen 15–17 år, där antalet minskade från 3 530 beslut till 2 710 beslut per 100 000 invånare under perioden.
 • För personer över 20 år kan det minskade antalet beslut per 100 000 invånare under 2011–2020 delvis förklaras med att det har skett en ökning av medelfolkmängden i detta åldersspann över tid.

Det gäller dock inte unga lagöverträdare i åldrarna 15–20 år, eftersom medelfolkmängden för denna kategori sammantaget i stället har minskat med 13 procent under perioden. Sammantaget har antalet lagföringsbeslut per 100 000 i åldersgruppen alltså minskat mer än vad som kan förväntas utifrån befolkningsutvecklingen.

Av de misstänkta personer som fått ett lagföringsbeslut 2020 var 22 procent mellan 15 och 20 år, och 77 procent var 21 år eller äldre. Andelen unga var något större bland de misstänkta med lagföringsbeslut jämfört med samtliga misstänkta totalt sett, där 20 procent var mellan 15 och 20 år. Det gäller i synnerhet för kvinnor, där unga kvinnor i åldern 15–20 år utgjorde 24 procent av misstänkta kvinnor med lagföringsbeslut, men endast 19 procent av samtliga misstänkta kvinnor.

Åtalsunderlåtelse är den vanligaste påföljden i åldersgruppen 15–17 år. Denna lagförings­typ stod för 34 procent av alla lagförings­beslut i åldersgruppen under 2019. De flesta (94 %) av de åtals­underlåtelser som meddelades ungdomar under 18 år var straff­varning, det vill säga åtalsunderlåtelser som meddelats enligt 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöver­trädare (LUL).
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Åker Man Från Stockholm Till Västerås?

Hur mycket pengar tjänar kriminella?

Kriminella startar allt oftare företag för att kunna utnyttja de svenska välfärdssystemen för pengar. Det visar en ny lägesbild av den organiserade brottsligheten från 12 myndigheter. Staten förlorar miljarder årligen till den organiserade brottsligheten.

 • Företag som styrs av kriminella kan ge sken av att bedriva en legal verksamhet inom många olika branscher.
 • Men företagen utgör i själva verket en fasad för att kriminella till exempel ska kunna importera arbetskraft från tredje land, ansöka om och få bidrag utbetalade och lura det svenska skattesystemet.

– Brottsligheten gräver sig allt djupare under ytan och begås mer i det dolda genom legala företag, infiltration och penningtvätt av brottsvinster. Den här nya lägesbilden ger oss myndigheter en gemensam problembild och skapar förutsättningar för oss att kunna använda fler verktyg och därmed nå en bredare effekt i det brottsbekämpande arbetet, säger Linda H Staaf, chef för Polismyndigheten nationella operativa avdelningens underrättelseenhet och ordförande i nationellt underrättelsecentrum (Nuc) som vartannat år redovisar en lägesbild av den organiserade brottsligheten som de samverkande myndigheterna och nätverksmyndigheterna möter.

 1. Den organiserade brottsligheten innebär miljardförluster för staten och bedöms hota såväl invånarnas trygghet, säkerhet och hälsa, som samhällsviktiga funktioner samt demokrati och rättssäkerhet.
 2. Den grova brottsligheten har gått från att råna banker och värdetransporter till att nu råna socialförsäkringen istället.

Vi måste bygga system som klarar den typen av påfrestningar och förhindra att brotten kan begås. För att göra det behöver vi kunna byta information som är viktig för brottsbekämpning mellan myndigheter på ett bättre sätt. Informationen finns, men den är inte tillgänglig, säger Britt-Marie Hultström, verksamhetsområdeschef, Försäkringskassan.

You might be interested:  Vad Kan Man Göra I Göteborg För Barn?

Ekonomisk vinning är en av de viktigaste drivkrafterna för organiserad brottslighet. Kriminella rör sig ofta i en gråzon mellan illegal och legal verksamhet, enligt rapporten. Svarta löner har delvis övergått i låga vita löner och det förekommer exploatering av människor, identitetsutnyttjande och falska inkomstuppgifter.

– När många myndigheter samverkar ökar vår förmåga att angripa och försvåra kriminellas penninghantering och tvätt av brottsvinster. Vi behöver arbeta tillsammans med alla våra verktygslådor. I förlängningen riskerar de brottsliga angreppen att leda till sämre samhällsservice och de skadar också förtroendet för staten och myndigheterna vilket gynnar tillväxten av parallella samhällsstrukturer, säger Elena Wallin, underrättelsechef, Skatteverket.

Gemensamt för brottsligheten mot utbetalande system och undandragande av skatter och avgifter är att den riktas mot staten och att företag har en central roll. De enskilt största utbetalningarna från välfärdssystemet görs till företag. –Genom att använda företag som brottsverktyg får man tillgång till den legala sfären och kan utnyttja detta till att begå brott som t.ex.

bedrägerier och brott mot välfärdssystemet. Huvudmännen kan undgå straff genom att sätta in målvakter som företrädare för företaget. En fortsatt god myndighetssamverkan är en förutsättning för att kunna komma åt brottsligheten men vi behöver också effektivare verktyg för att kunna upptäcka och avbryta pågående brottslighet.

Nuvarande regelverk begränsar oss idag, till exempel behöver vi i vår underrättelseverksamhet ha möjlighet att kunna få ut finansiell information såsom kontoutdrag och elektronisk kommunikation, säger Torbjörn Rosén, polischef vid Ekobrottsmyndigheten. Myndigheterna i satsningen mot organiserad brottslighet möter brottslighet av varierande karaktär; från narkotika och våld – till välfärdsbrott och olika former av ekonomisk brottslighet.

– Narkotikahandeln utgör en central inkomstkälla för organiserad brottslighet. Det finns också en stark koppling mellan narkotikamarknaden och de skjutningar och sprängningar som skett under senare år. Det är därför angeläget att satsningen fokuserar på allvarlig samhälls- och systemhotande brottslighet där fler myndigheter med gemensamma krafter kan nå framgång i att inte bara bekämpa brottslighet utan också förebygga att den sker, säger Linda H Staaf.
Visa hela svaret

Vilket är världens farligaste gäng?

Mara Salvatrucha (MS-13) – Gänget Mara Salvatrucha, eller MS-13 som de också kallas, uppmärksammades mycket när Donald Trump kallade dem för “djur”. Gruppen bildades bland centralamerikanska invandrare i Los Angeles på 1980-talet. De användes som inhyrda muskler för de mexikanska kartellerna och fick därmed ett brutalt och våldsamt rykte. Vilka Gäng Finns I Malmö En medlem i MS-13 efter ett gripande. Foto: Luis Romero/TT
Visa hela svaret