Var Ligger Tingsrätten I Göteborg?

Var Ligger Tingsrätten I Göteborg
Vragen en antwoorden Een vraag stellen V: (Vertaald door Google) Eigendomsverdeling doe ik bij de rechtbank (Origineel) Bodelning gör jag det på tingsrätten (Geen antwoorden) Alle vragen bekijken (20)

Hur hittar man domar från tingsrätten?

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig. Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.
Visa hela svaret

Hur många tingsrätter finns det i Göteborg?

Domkretsen omfattar Göteborg, Öckerö, Härryda, Kungälvs, Mölndals och Partille kommuner.
Visa hela svaret

Vad kostar det att gå till tingsrätten?

Om du vill stämma någon behöver du betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Hur stor avgiften är beror på värdet på det tvisten rör. Om värdet är högst ett halvt prisbasbelopp (det vill säga max 24 150 kronor år 2022) är avgiften 900 kronor. För högre värden är avgiften 2 800 kronor.
Visa hela svaret

Kan man gå till tingsrätten?

Du är välkommen att besöka vilken rättegång du vill så länge du följer förhållningsreglerna. Domstolen kan ofta ge lite extra information till en grupp som gör studiebesök. Huvudregeln är att huvudförhandlingar, det som i dagligt tal kallas för rättegångar, är offentliga.

 1. Det betyder att du som privatperson har möjlighet att besöka en rättegång.
 2. Rättens ordförande får dock besluta att personer som är under 18 år inte får närvara.
 3. Domaren kan också bestämma att hela eller delar av förhandlingen, ska hållas inom stängda dörrar.
 4. Det innebär att personer som inte är direkt berörda av förhandlingen inte får vara närvarande i rättssalen.

Stängda dörrar kan vara aktuellt i brottmål där den tilltalade är under 21 år eller i mål som handlar om sexualbrott.
Visa hela svaret

Hur kollar man domar gratis?

Om du vill ha tag i en dom eller ett beslut ska du höra av dig till den domstol som har meddelat domen eller beslutet. Du kan höra av dig via mejl, telefon eller genom att besöka aktuell domstol. Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar, så länge de inte är skyddade av sekretess.

Att beställa en dom eller ett beslut kan kosta pengar, det beror på beställningens omfattning och om beslutet eller domen finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. Domstolen informerar alltid om eventuell avgift innan handlingarna skickas ut. Detsamma gäller om du vill beställa en dom eller ett beslut från en hovrätt eller Högsta Domstolen.

Det kan även vara möjligt att hitta och läsa domar på internet, framförallt om det rör sig om domar från Högsta domstolen. Har du målnummer, namnet på parterna eller datumet som domen meddelades kan man alltid söka på internet. Flera överrätter publicerar även deras avgöranden och referat på sina egna hemsidor.

 • När du beställer en dom, ett beslut eller en handling har du rätt att vara anonym.
 • Är du part i ett mål behöver du inte beställa beslutet eller domen utan det skickas till dig gratis.
 • Du kan ta del av domstolens handlingar via e-post, brev eller genom att besöka domstolen.
 • På www.domstol.se kan man gå in på aktuell domstol för att se mer specifikt hur man ska gå tillväga för att beställa en dom eller ett beslut.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av Brottmål,
Visa hela svaret

Vart kan man se folks domar gratis?

Allmänhetens databas med offentliga handlingar från svenska domstolar Lexbase är nyhetstjänst med rättslig information om personer och företag. Lexbase är en webbtjänst som på ett och samma ställe tillgängliggör rättslig information från samtliga svenska domstolar och en rad andra myndigheter.

Lexbase läkarupplysning innehåller alla legitimerade läkare och tandläkare i Sverige. I databasen finns även beslut från hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd respektive Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du kan söka t.ex. information om en läkare fått en disciplinpåföljd föranledd av yrkesutövningen.

: Allmänhetens databas med offentliga handlingar från svenska domstolar
Visa hela svaret

Finns det en tingsrätt i varje stad?

Administrativ indelning – En tingsrätts geografiska område för rättsskipning kallades före 1 juli 2018 för domsaga, för att därefter kallas domkrets, Ett exempel: Blekinge tingsrätt dömer i normalfallet för brott som begåtts inom domkretsen för Blekinge tingsrätt, vilken består av kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.

 • Domstolen har sitt kansli i Karlskrona, där den vanligen håller rättegångar.
 • Ytterligare ett tingsställe finns i Karlshamn där rättegångar kan ske, men utan någon fast anställd expedition.2010 fanns i Sverige 48 tingsrätter.
 • De var placerade i något större städer.
 • Varje tingsrätt har en eller flera kommuner som sitt upptagningsområde (domkrets).
You might be interested:  Var I Linköping Brinner Det?

Nedan listas orterna efter län, från norr mot söder, grupperat efter respektive hovrätts domkrets: Hovrätten för Övre Norrland (Umeå)

Norrbottens län : Gällivare, Haparanda och Luleå Västerbottens län : Skellefteå, Lycksele och Umeå

Hovrätten för Nedre Norrland (Sundsvall)

Jämtlands län : Östersund Västernorrlands län : Härnösand och Sundsvall Gävleborgs län : Hudiksvall och Gävle

Svea hovrätt (Stockholm)

Dalarnas län : Mora och Falun Uppsala län : Uppsala Västmanlands län : Västerås Stockholms län : Norrtälje, Sollentuna, Solna, Stockholm, Nacka, Flemingsberg och Södertälje Södermanlands län : Eskilstuna och Nyköping Gotlands län : Visby

Hovrätten för Västra Sverige (Göteborg)

Värmlands län : Karlstad del av Västra Götalands län : Vänersborg, Uddevalla, Alingsås, Göteborg och Borås Hallands län : Varberg och Halmstad

Göta hovrätt (Jönköping)

Örebro län : Örebro del av Västra Götalands län : Skövde Östergötlands län : Norrköping och Linköping Jönköpings län : Jönköping och Eksjö Kalmar län : Kalmar Kronobergs län : Växjö

Hovrätten över Skåne och Blekinge (Malmö)

Skåne län : Malmö, Lund, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Ystad Blekinge län : Karlskrona

Vid större geografiska avstånd är det vanligt att tingsrätten förfogar över ett eller flera tingsställen, lokaler dit rätten reser vid behov av förhandling. Parter i målet slipper på så vis resa långa avstånd, vilket besparar domstolens utgifter för betalningar av reseersättningar och förlorad arbetsinkomster.
Visa hela svaret

Vad är det för skillnad på tingsrätt och hovrätt?

Hovrätten prövar brottmål som har överklagats från tingsrätten. En tingsrättsdom kan överklagas av den som har dömts för brott, av åklagaren eller av brottsoffret (målsäganden). I vissa mindre allvarliga brottmål krävs det prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet.
Visa hela svaret

Är en rättegång alltid offentlig?

Rättegången är offentlig – Utgångspunkten är att alla rättegångar i Sverige är offentliga, vilket betyder att allmänheten normalt kan delta som åhörare och själv på plats följa vad som händer i rättegången. I vissa mål som innehåller känsliga uppgifter, kan delar av rättegången hållas bakom stängda dörrar.
Visa hela svaret

Måste man betala för rättegång?

Betala rättegångskostnader – Den som blir dömd för ett brott kan bli skyldig att betala vissa kostnader för rättegången. Det man kan bli tvungen att betala är hela eller delar av kostnaderna för sin försvarsadvokat och för målsägandebiträdet. I samband med domen beslutar domstolen hur mycket den dömde ska betala tillbaka.

Hur stort beloppet blir beror bland annat på de kostnader som har uppstått och vilka förutsättningar den dömde har att kunna betala. Så betalar du rättegångskostnader – för dig som är tilltalad Döms du för ett brott kan du bli skyldig att till staten betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna för din försvarsadvokat och för målsägandebiträdet.

I samband med domen beslutar domstolen hur mycket du ska betala tillbaka. Hur stort beloppet blir beror bland annat på de kostnader som har uppstått och vilka förutsättningar du har att kunna betala. Du kommer att få ett krav från Kammarkollegiet med information om hur mycket du ska betala tillbaka.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det innan tingsrätten?

Tingsrätten är en underrätt och utgör första domstolsinstans. Rättsskipningen ska utövas sakligt och opartiskt. Mål och ärenden ska avgöras i tid, med hög kvalitet och effektivitet. Hur lång tid det tar att avgöra ett enskilt mål beror på flera olika omständigheter och varierar därför beroende på vad målet handlar om och målets komplexitet.

 • Det är därför svårt att svara på frågan hur lång tid handläggningstiden är för ett visst mål.
 • Brottmål sätts ut till förhandling (rättegång) på närmast lediga tid.
 • Vissa enklare brottmål kan avgöras utan förhandling och då tar det kortare tid att avgöra målet.
 • Handläggningstiden för tvistemål påverkas av flera faktorer.

Många mål avgörs genom att parterna, med eller utan tingsrättens hjälp, kommer överens om hur tvisten ska lösas. Tvistemål som avgörs efter huvudförhandling har en handläggningstid på cirka ett år. Då har det många gånger hållits ett förberedande sammanträde i tingsrätten och skriftväxling har skett i olika frågor.
Visa hela svaret

Vad händer om man förlorar i tingsrätten?

Rättegångskostnader – Den part som förlorar en tvist ska i de flesta fall betala motpartens rättegångskostnader. Det kan handla om resekostnad till och från rättegången, juridiska kostnader, kostnader för mat och boende samt förlorad arbetsinkomst eller annan ekonomisk förlust.

I småmål, det vill säga mål där tvisten handlar om mindre än 24 150 kronor, är möjligheterna att få ersättning begränsade. Den som vinner målet kan till exempel bara få ersättning för en timmes juridisk rådgivning. Det finns även gränser för hur mycket en sådan timme får kosta. Dessa begränsningar gäller även för europeiska småmålsförfaranden, det vill säga tvister som handlar om pengar och är gränsöverskridande inom EU.

: Avgör tvisten i domstol | Hallå konsument – Konsumentverket
Visa hela svaret

You might be interested:  Vilket Körfält Ska Du Välja För Att Köra Till Göteborg?

Är det olagligt att ljuga i rätten?

Åklagarmyndigheten / Om rättsprocessen / Berörd av brott / Vittne / Mened Den som avlagt vittnesed inför domstol och sedan i sitt vittnesmål ljuger på ett sådant sätt att målets utgång påverkas kan dömas för mened. Påföljden för mened är normalt fängelse.
Visa hela svaret

Kan man bli dömd utan rättegång?

Vad innebär ett strafföreläggande? – Ett strafföreläggande ersätter rättegång. Vissa brott behöver inte behandlas vid en rättegång i domstol. Då kan åklagaren istället för att åtala besluta om att utfärda ett strafföreläggande för brottet.
Visa hela svaret

Hur länge sparas domar hos tingsrätten?

Brottmål – Äldre brottmål gallras fem år efter att målet vunnit laga kraft. Efter gallring går det inte längre att hitta ett mål genom att söka på person-/organisationsnummer. För att kunna hitta ett äldre brottmål behövs uppgift om målnummer och/eller domsdatum.
Visa hela svaret

Hur länge syns en dom på Mrkoll?

Mer om borttagning (gallring) – En uppgift i belastningsregistret ska finnas kvar så länge en annan uppgifts gallringstid, det vill säga borttagningstid, inte har infallit. Undantaget är penningböter, de påverkar inte gallringstiden för andra uppgifter.

 1. Den längsta tid en uppgift finns kvar i belastningsregistret är 20 år, med undantag för att fängelsedomar gallras senast 20 år efter frigivning och överlämnade till rättspsykiatrisk vård gallras senast 20 år efter utskrivningen (18§ och 17§).
 2. Om ett anmält brott inte leder till någon dom registreras det inte i belastningsregistret.

En friande dom i första instans registreras inte heller i registret. Vid en friande dom i högre instans gallras belastningen från belastningsregistret efter lagakraftdatum. Bestämmelserna om gallring, eller borttagning, ur belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister.
Visa hela svaret

Är man anonym på Mrkoll?

Här har vi samlat några av de vanliga frågorna som ställs till oss. Om du inte hittar svaret på din fråga här går det bra att kontakta oss via Kundservice i menyn. Den information som visas i tjänsten har genomgått en förädling för att vara läsbar och lätt att förstå.

 • Informationen har sitt ursprung i offentliga handlingar hos myndigheterna.
 • Vi raderar vanligtvis inte uppgifter som har publicerats, med undantag för skäl som bedöms av vår kundservice.
 • Om en uppgift om dig är felaktig rekommenderar vi dig att vända dig till den källa där den har sitt ursprung – vanligtvis en myndighet.

Därefter kommer rätt information även att visas i vår tjänst. Tjänsten visar information om privatpersoner som har ett svenskt medborgarskap eller en svensk folkbokföringsadress. Det innebär att personen har åtalats (tilltalats), dvs. varit svarande i ett mål vid en tingsrätt eller annan instans och där en dom har fallit.

En dom kan vara friande eller fällande. Det går inte att veta om personen har fällts eller friats i målet utan att läsa den slutliga och fullständiga domen i sin helhet. Ett brottmål är ett brott där talan förs om ansvar för brott. En person kan också indikeras i tjänsten om han eller hon har varit föremål för tvistemål.

Om enbart tvistemål förekommer markeras bakgrundskontrollen med gul färg istället för röd som är fallet vid brottmål. Observera att en fällande dom kan ha överklagats till en övre instans. Flera typer av mål, t.ex. både tvistemål och brottmål kan förekomma på en och samma person.

 • Tjänsten prioriterar brottmål i den förkortade obetalda informationen.
 • Den förkortade och öppna informationen kan inte användas för att dra slutsats kring huruvida en person förekommer, har dömts, friats eller varit föremål i ett brott- eller tvistemål.
 • Den betalningsmetod som finns tillgängnlig är kortbetalning.

Köpet överförs genom en krypterad anslutning och dina kortuppgifter sparas in av varken oss eller vår betalpartner. Företag kan köpa rättsinformation via faktura. Kontakta då kundservice för att erhålla värdekoder som ni använder för att låsa upp information.

 1. Nej, du är helt anonym när du köper en dom.
 2. Den tilltalade personen kan inte heller se eller veta om någon har begärt ut rättsinformation via Mrkoll.
 3. Informationen kommer direkt att visas på skärmen i en sammanfattning.
 4. Det finns även en knapp som du kan använda för att ladda ned den kompletta domen från domstolen som en PDF.

Efter att du betalat för informationen är den tillgänglig för dig i minst 24 timmar eller tills du rensar din webbläsares cookies. Vi rekommenderar att du skriver ut eller sparar information om du vill ha tillgång till den under obegränsad tid. Nej. För att en person ska markeras som förekommande i brottmål måste personen vara den åtalade parten.
Visa hela svaret

När försvinner dom från Lexbase?

Hur länge finns mina domar/beslut/åtal/strafförelägganden kvar på Lexbase? Brottmålsdomar gallras: Efter fem år om brottet kan ge max två år i straffskalan. Efter 20 år om brottet kan ge över två år i straffskalan.
Visa hela svaret

Hur kan man se om en person är dömd?

Register över dna-profiler från misstänkta och dömda – Hos polisen finns register med dna-profiler som används för att jämföra och identifiera personer i samband med brottsutredning. Dessa register får även användas för att identifiera avlidna och för att fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

Det innebär att dna-profiler från misstänkta och dömda jämförs med spår från brottsplatser i Sverige och i andra länder och med andra misstänkta och dömda i andra länders dna-register. Förutom fingeravtryck, fotografi och signalement behandlas även namn och personnummer, eller födelsedatum, i registren.

Dessutom behandlas även information om i vilket ärende uppgifterna har samlats in. I utredningsregistret registreras dna-profiler från personer som är skäligen misstänkta för ett brott där fängelse ingår i straffskalan. Dna-profilen gallras från utredningsregistret när det inte längre finns några misstankar i misstankeregistret eller när profilen flyttas över till dna-registret.

You might be interested:  När Är Påsklovet 2021 Uppsala?

I dna-registret registreras dna-profiler från personer som dömts för brott med annan påföljd än böter eller har godkänt ett strafföreläggande som avser villkorlig dom. När en person gallras från belastningsregistret gallras personens dna-profil från dna-registret. Behandlingen av personuppgifter regleras huvudsakligen i lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område på riksdagens webbplats,

Det är bara personer som dna-topsas som skäligen misstänkta för ett brott som kan ge fängelse som registreras och söks i registren. En person som frivilligt lämnar prov i ett ärende och som inte är misstänkt för något brott jämförs endast i det aktuella ärendet.
Visa hela svaret

Vilka domar är offentliga?

Detta är en allmän handling – En handling är allt som innehåller information av något slag. Det är till exempel texter, bilder eller tekniska upptagningar som filmer och ljudfiler. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten.

Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst. Vissa handlingar som domstolen själv skriver blir aldrig upprättade och är därför ingen allmän handling. Det gäller till exempel arbetsmaterial som utkast och minnesanteckningar.

Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ges möjlighet till insyn i statens, kommunernas och regionernas verksamhet. Det är en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen, som innehåller bestämmelser om allas rätt att ta del av allmänna handlingar.

alla – svenska och utländska medborgare – har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess. tjänstemän och andra som arbetar i myndigheten har rätt att berätta vad de vet för utomstående i den mån de inte är begränsade av tystnadsplikt. tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedier. domstolsförhandlingar är offentliga.

Vad är sekretess? Det finns flera anledningar till att en handling kan vara skyddad av sekretess och därför inte får lämnas ut av domstolen. Sekretess kan handla om att skydda allmänna intressen, till exempel när det gäller brottsbekämpning. Sekretess kan också handla om att skydda uppgifter om enskilda personer, bland annat om sådant som rör hälsa och sexualliv eller andra personliga förhållanden om till exempel socialförsäkringar och bidrag.
Visa hela svaret

Vilka brott syns i Lexbase?

Hur presenteras en upplysning? – Informationen som är sökbar på Lexbase hämtas in från svenska myndigheter och publiceras på Lexbase på det sätt som myndigheterna har upprättat dokumenten, d.v.s. Lexbase har inte manipulerat eller censurerat informationen.
Visa hela svaret

Kan man se vad en person är dömd för?

Tillträdesförbudsregistret – I tillträdesförbudsregistret finns personuppgifter om den som har meddelats tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Polisen behandlar personuppgifterna för att förebygga, förhindra eller upptäcka överträdelser av tillträdesförbud.

 1. De uppgifter som behandlas är bland annat namn- och adressuppgifter, personnummer/samordningsnummer, alias och fotografi.
 2. Behandlingen av personuppgifter i registret regleras huvudsakligen i lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område på riksdagens webbplats,

Vanliga situationer när polisen behandlar personuppgifter
Visa hela svaret

Är domar offentliga?

Vad har domstolen för uppgifter om mig? – Förekommer du i ett mål på en domstol har denna domstol dina personuppgifter och andra uppgifter som framgår av handlingarna i målet. Allt som lämnats in till domstolen blir en allmän handling och det kan till exempel vara:

Uppgifter som står i stämningsansökan och andra handlingar som skickats in när målet startats. Handlingar som sänts vidare från en annan myndighet då ett mål överklagats till domstol. Bevisuppgifter som parter skickat in i målet, till exempel kopior av avtal, fotografier, utskrifter av förhör (i en brottsutredning). Skrivelser och e-post du själv skickat till domstolen. Utredningar gjorda av andra myndigheter.

Varje domstol är en egen myndighet. Det innebär att det bara är domstolen med ditt mål som har tillgång till handlingarna i målet och kan lämna ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning.
Visa hela svaret

Hur meddelas dom från tingsrätten?

Rätten överlägger och meddelar dom Om domen kan avkunnas, alltså meddelas i salen, överlägger rätten direkt. Ordföranden och de tre nämndemännen beslutar tillsammans hur rätten ska döma. När de är klara kallas parter och åhörare in i salen igen. Då redovisar ordföranden hur rätten dömer i målet.
Visa hela svaret

Kan man se gamla domar?

Vilka uppgifter kan du hitta? – Domstolsarkiv innehåller uppgifter om bland annat brottmål och tvistemål, fastighetsaffärer och syneprotokoll. Söktips! Saköreslängderna fungerar som register till domböckerna. I de äldre domböckerna finns saköreslängden efter varje ting, vilket ofta innebär längst bak i boken. Nedan följer exempel på serier i ett domstolsarkiv och vad de kan innehålla.
Visa hela svaret