Var Ligger Arean Skolan I Linköping?

Var Ligger Arean Skolan I Linköping
Arenaskolan åk 7-9 – Arenaskolan är en idrottsskola belägen vid Linköpings Arena. I nya fina lokaler erbjuder Arenaskolan bra förutsättningar för studier och aktivt idrottande för alla våra elever. På Arenaskolan går ca 550 elever i årskurs 7-9. Arenaskolans övergripande mål är att elever ska nå maximalt lärande, likvärdighet och lust och engagemang för sina studier.

För att nå de övergripande målen arbetar skolan med samsyn inom viktiga områden som vi vet påverkar elevernas utveckling i sitt lärande. Skolan arbetar därför aktivt med värdegrundsarbetet, tydliga ordningsregler och studiero, som vi vet främjar ett maximalt lärande. Likvärdighet för eleverna når vi genom samplanering och sambedömning i alla skolans ämnen.

Lust och engagemang skapar vi genom ett relationellt ledarskap där alla elever ska känna sig sedda varje dag i skolan och lärare har fokus på sitt kärnuppdrag. Arenaskolan satsar också på elevcoacher i och utanför klassrum som skapar trivsel och trygghet för eleverna.

 1. Elevrådet har en aktiv roll på skolan och de har ett stort engagemang för att påverka skolan på ett positivt sätt med elevnära frågor och de skapar en delaktighet för alla elever.
 2. Skolbiblioteket har en mycket viktig roll på skolan som arbetar specifikt med att få alla elever att bli aktiva läsare och informationskunniga.

På Arenaskolan finns profiler inom fotboll, hockey, dans, simning och konståkning. För frågor om skolans profiler kontakta Stefan Petersson på följande mejladress:
Visa hela svaret

När kan man byta skola Linköping?

2022-10-27 Den 11 november 2022 öppnar ansökningsperiod för byte till annan skola. Ansökan görs via e-tjänst till och med 24 november. Vid beviljad ansökan börjar eleven på ny skola 9 januari, vid vårterminens start.
Visa hela svaret

Hur många skolor finns det i Linköping?

Skolor i Linköping I Linköping kommun finns det 184 förskolor, 72 grundskolor och 20 gymnasieskolor. I Linköpings grundskolor gick det 19857 elever år 2019.
Visa hela svaret

Hur många gymnasieskolor finns det i Linköping?

I Linköping finns sammanlagt 19 gymnasieskolor, både kommunala, regionala samt fristående.
Visa hela svaret

Är det jobbigt att byta skola?

9 oktober, 2017 Planeringen förstörs när elever försvinner och tillkommer varje vecka. Nu föreslår Liberalerna en reglering av möjligheten att byta skola. Att mer eller mindre missnöjda föräldrar – framför allt på populära skolor – begraver lärare och rektorer i mail och samtal med kritik mot allt från undervisningsmetoder till betygsättning är välkänt.

 1. Mindre omdebatterat är en utveckling på skolor i mer utsatta områden där föräldrarna istället flyttar barnen till en annan skola när de är missnöjda – ibland flera gånger per läsår.
 2. Det här är ett problem man inte ser på de populära skolorna där det är svårt att få plats, utan mer på skolorna i utsatta områden.

Vi är fortfarande inne i bytesperioden nu i oktober, det vill säga att elever tillkommer och flyttar bort i princip varje vecka, säger Jan Jönsson. Han är aktuell i frågan både som rektor på kommunala F-9-skolan Karsby International School i Stockholmsförorten Norsborg, och som Liberal ledamot i Stockholms stads utbildningsnämnd.

Karsby International School har en relativt stor andel elever som inte bott i landet så länge och därmed har en osäker bostadssituation, vilket gör att de hastigt kan försvinna från skolan av den anledningen. Men Jan Jönsson menar att det också är ett bekymmer med föräldrar som inte förstår konsekvenserna av att byta skola och därför flyttar runt sina barn för lättvindigt när de är missnöjda med något.

– Jag har elever hos mig som har bytt skola nästan varje läsår, därför att det inte finns någon eftertanke i hur bytena görs. Man blir upprörd över något och ger inte skolan en chans att gottgöra sig, säger han. Men hur stort problem är det här? – Att byta skola är en stor omställning för eleven.

 • Det går att se i statistiken hur betygen påverkas negativt, och det får ju sociala konsekvenser att komma in ny i en klass.
 • För lärare ger det dåliga planeringsförutsättningar att inte veta hur många eller vilka elever man kommer att ha.
 • Och skolans organisation hinner inte anpassa sig när det kan bli 20 fler eller 20 färre nästa månad.

Som rektor kan man plötsligt sitta med mycket mindre pengar eftersom systemet inte hänger med, säger Jan Jönsson. Liberalerna i Stockholm föreslår nu att möjligheten till skolbyte ska begränsas till en gång per läsår, med undantag för “speciella skäl” som för lång resväg efter en flytt eller kränkningar.

 1. Liberalerna är för ett fritt skolval, men nu vill ni in och reglera.
 2. Hur hänger det ihop? – Skolvalet tycker vi fortfarande är viktigt, men vi måste också därför ta ansvar för reformen, och inte tillåta att vissa barn drabbas för att deras föräldrar inte förstått konsekvenserna av att byta skola ofta.
You might be interested:  Hur Boka Covid Test Stockholm?

Ett annat förslag från Liberalerna som ska underlätta kontakten med föräldrar – oavsett om de mailar för mycket eller flyttar barnen för ofta – är att alla föräldrar ska skriva på en typ av informationsblad som gör klart vad som förväntas av föräldrarna, och vad som inte är deras sak att hantera.
Visa hela svaret

Kan man tvinga en elev att byta skola?

När kan rektorn fatta beslut om tillfällig omplacering av en elev inom skolan? – I förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får rektorn under vissa förutsättningar besluta att en elev ska följa undervisningen i en annan undervisningsgrupp än den ordinarie undervisningsgruppen eller på annan plats inom skolan.

För en elev i grundskolan eller motsvarande skolformer kan ett sådant beslut också innebära att eleven ska ges enskild undervisning eller undervisning i en särskild undervisningsgrupp. Ett beslut om tillfällig omplacering inom skolan kan fattas om sådana åtgärder som vidtagits efter en utredning av elevens beteende inte varit tillräckliga, eller om det annars är nödvändigt för att ge övriga elever trygghet och studiero.

Ett beslut om tillfällig omplacering får gälla för högst fyra veckor. Om rektorn beslutar att en elev ska ges enskild undervisning eller undervisning i en särskild undervisningsgrupp som en disciplinär åtgärd måste de förutsättningar som krävs för att en elev ska kunna få sådan undervisning som särskilt stöd inte vara uppfyllda.

 1. Eleven behöver alltså inte ha ett åtgärdsprogram, och det måste inte finnas särskilda skäl kopplade till ett stödbehov.
 2. Det kan dock vara så att en elevs behov av särskilt stöd utreds parallellt med att eleven är tillfälligt omplacerad som en disciplinär åtgärd.
 3. En sådan utredning kan resultera i att eleven under en längre tid bör ges undervisning enskilt eller i särskild undervisningsgrupp inom ramen för särskilt stöd.

En elev i förskoleklassen kan dock inte ges särskilt stöd enskilt eller i en särskild undervisningsgrupp. Innan rektorn fattar ett beslut om tillfällig omplacering som innebär undervisning i en annan undervisningsgrupp ska rektorn bedöma hur åtgärden kan påverka övriga elevers utbildning i den gruppen.
Visa hela svaret

Hur vet man vilken skola man tillhör?

Hur ska skolplaceringen gå till? – Hur många elever som får plats vid varje kommunal skola bestäms av kommunen. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när ett barn får en skolplacering. Men vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet.

 1. Det brukar kallas för närhetsprincipen.
 2. Det kan finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerat vid den skola som ligger närmast hemmet.
 3. Annars får kommunen bara frångå vårdnadshavarens önskemål om den placering de vill ha skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

När kommunen ska placera en elev i grundskolan eller grundsärskolan får den även frångå vårdnadshavarens önskemål om det är nödvändigt med hänsyn till de andra elevernas trygghet och studiero. Men det gäller inte vid placering i förskoleklassen. Om fler barn väljer en skola än det finns platser för är det kommunen som bedömer vilka barn som har rätt till en plats på skolan.

 • Då ska kommunen tillämpa närhetsprincipen och eventuella andra lokala principer som inte strider mot närhetsprincipen.
 • Ommunen får inte efterfråga och låta referenser från en tidigare skola ligga till grund för urvalet eller beslutet.
 • När ett barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna vara överens om vid vilken skola barnet ska gå.

Det innebär också att skolan är skyldig att kontrollera vilka som är vårdnadshavare via folkbokföringsregistret och säkerställa att de är överens. Källor: 6 kapitlet 13 § föräldrabalken, 9 kapitlet 15 §, 10 kapitlet 30 §, 11 kapitlet 29 § skollagen och Justitieombudsmannens beslut den 13 oktober 2010, diarienummer 1411–2009.
Visa hela svaret

När börjar skolan 2022 Linköping?

Höstterminen 2022 – Höstterminen 2022 börjar efter sommarlovet den 17 augusti.
Visa hela svaret

Hur hittar man en bra skola?

Hitta och jämför grundskolor – Verktyget Hitta och jämför grundskolor hjälper dig att hitta olika uppgifter om lärare och elevresultat för skolorna som du kan jämföra. Det finns också exempel på frågor som du kan ställa till skolan för att få veta mer.
Visa hela svaret

Hur många elever klarar inte skolan?

Senast uppdaterad: 2022-12-06 Publicerad: 2022-12-06 Nära 121 000 elever gick ut grundskolan våren 2022. Drygt var fjärde elev hade inte uppnått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen och saknade därmed fullständiga betyg från grundskolan. I cirkeldiagrammet ovan visas andelen elever som gick ut grundskolan med betyget godkänt eller högre i alla ämnen våren 2022.

 1. Nappt tre fjärdedelar av eleverna uppnådde kunskapskraven och fick fullständiga slutbetyg.
 2. I det mindre diagrammet kan du också se andelen elever som gått ut grundskolan utan att ha nått målen för godkänt i minst ett ämne.
 3. Förra läsåret hade cirka 26 procent av eleverna inte uppnått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen.

Nära 15 procent, omkring 17 800 elever, hade underkänt i minst ett av kärnämnena svenska, engelska och matematik. Dessa elever är inte behöriga till något program på gymnasiet och har större risk än andra att hamna i ungdomsarbetslöshet eller utanförskap,

 1. De flesta elever som saknar behörighet i ett av de tre kärnämnena saknar behörighet i matematik.
 2. Under senaste läsåret saknade omkring 6 000 elever behörighet i samtliga tre ämnen.
 3. Att sakna betyg i ett eller flera ämnen ska dock inte förväxlas med ett uteblivet slutbetyg.
 4. Slutbetyg utfärdas till alla elever i grundskolan när skolplikten avslutas oberoende av hur eleverna har presterat vad gäller de mål- och kunskapsrelaterade kriterierna.
You might be interested:  Vem Är Tv Personlighet Sexköp Malmö?

Betygen i grundskolan sätts idag enligt en sexradig skala som sträcker sig från A till F. Högsta möjliga betyg motsvaras av ett A och E betyder godkänt. Ett F innebär att eleven är underkänd i ämnet. Elever med hög frånvaro kan få ett streck då ett betyg kan vara svårt att sätta.
Visa hela svaret

Hur långt får man ha till skolan?

Relativ närhet – Stockholms stad tar hänsyn till en närhetsprincip som baseras på relativ närhet, Om barn A och barn B sökt samma skola, och bara ett av barnen kan få plats, mäts båda barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras (minskas) med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet får platsen.
Visa hela svaret

Hur många elever går på Lundellska skolan?

Det går ca 600 elever på skolan.
Visa hela svaret

Hur mycket merit behöver man för att komma in på ekonomi katedral?

Snittbetyg: 3,5.
Visa hela svaret

När slutar skolan i Linköping?

Vårterminen 2023 Vårterminen slutar torsdagen den 15 juni.
Visa hela svaret

Kan barn byta skola mitt i terminen?

För- och nackdelar med att byta skola av andra orsaker – Om ni vill byta skola av andra orsaker, som att barnet inte trivs, blir frågan om skolbyte lite mer komplex. Många kommuner tillåter exempelvis inte skolbyten mitt i terminen om det inte finns synnerliga skäl.

Det finns också andra saker att fundera över innan man påbörjar processen att byta skola. För barnet kan ett skolbyte innebära praktiska utmaningar, som behovet att eventuellt plugga ifatt övriga elever i den nya klassen. Att komma in i den nya gemenskapen kan också ta tid. Även om ditt barn vantrivs på sin nuvarande skola finns det aldrig några egentliga garantier för att det blir bättre på den nya skolan.

I vissa fall kan det vara en bättre lösning att reda ut problemen än att byta skola. Därför kan det vara klokt att inte påbörja ett skolbyte utan att noggrant fundera över konsekvenserna. Ett tips är att skriva ner och gå igenom alla för- och nackdelar som bytet kan innebära innan blanketterna skrivs under.
Visa hela svaret

Får man gå in i en skola man inte går på?

Olaga intrång skola Hej och tack för din fråga! Olaga intrång regleras i 4 kap 6§ 2 st brottsbalken,, I paragrafen stadgas att den som intränger eller kvarstannar obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.

 • Att intränga innebär att ta sig in i bostad, lokal eller annan skyddad plats genom att övervinna hinder av fysisk eller psykisk art.
 • Att till exempel gå in i ett hus är ett inträngande även om dörren är olåst och ingen hindrar en från att gå in.
 • Att kvarstanna innebär att bli kvar i lokalen eller på platsen.

För straffansvar krävs emellertid att inträngandet eller kvarstannandet är olovligt eller obehörigt. Vid olaga intrång är den skyddade platsen till exempel arbetsplatser, skolsalar, trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen i hyresfastigheter med mera.

 1. De lokaler och utrymmen som omfattas av straffskyddet är sådana som inte är tillgängliga för allmänheten och alltså inte utrymmen dit allmänheten har fritt tillträde (se rättsfallet ).
 2. En skola är inte ett utrymme där allmänheten har fritt tillträde.
 3. En skolas allmänna utrymmen omfattas därför av skyddet i straffbestämmelsen om olaga intrång.

Nästa steg i bedömningen är om intrånget eller kvarstannandet har skett obehörigen. För att det ska handla om ett olaga intrång så måste personen vara obehörig att vistas på platsen. I rättsfallet var det en person som var medveten om att han inte fick vistas på en skola och först efter flera tillsägelser gick därifrån.

Denne person ansågs utöva ett sådant kvarstannande som utgjorde olaga intrång. Jag tolkar det som att du är elev och inskriven på skolan och du bör därför ha rätt att vistas i skolans allmänna utrymmen under gängse tider. Frågan är dock om du haft rätt att vistas i de avstängda delarna av skolans utrymmen.

För att kunna dömas för brottet så krävs även att du har haft uppsåt till det. Du ska alltså ha varit medveten om att du inte fick vista dig på platsen men gjorde det ändå. Eftersom det varken fanns skyltar eller var låst så har jag svårt att tro att du hade uppsåt till ett obehörigt intrång.

 • Jag tolkar det även som att du lämnade platsen så fort du blev tillsagd och skulle av de uppgifter jag har att tillgå inte säga att det handlar om ett olaga intrång.
 • Det bör dock vägas in fler aspekter i bedömningen, till exempel när på dygnet det skedde och vilken typ av lokal och avstängning det handlar om.

Jag har försökt besvara din fråga översiktligt men återkom gärna om det är något mer du undrar över! Vänligen, : Olaga intrång skola
Visa hela svaret

När ska man byta skola?

Svara på antagningsbeskedet – Det är viktigt att du bekräftar skolplatsen om du vill ha den, så att den reserveras för ditt barn. Du bekräftar platsen genom att underteckna antagningsbeskedet. Senast den 7 april ska skolan ha fått ditt svar. Tackar du nej till platsen eller om svar inte kommer in i tid, kan platsen komma att erbjudas en annan elev.

You might be interested:  När Öppnar Sen Anmälan Lund?

Du som sökt via e-tjänsten Söka skola kan bekräfta antagningen genom att signera med mobilt bank-id. Eller så laddar du hem antagningsbeskedet för att skriva ut det på papper och underteckna. Svara på erbjudande om plats i e-tjänsten: Söka skola Du som sökt via blankett får ett antagningsbesked som du undertecknar och skickar till skolan. Du som sökt till en fristående skola som inte är ansluten till Söka skola kontaktar skolan direkt för att bekräfta platsen.

Är ni två vårdnadshavare måste antagningsbeskedet skrivas under av er båda. Om du är bortrest eller av annan anledning inte kan skriva under, kan du ge fullmakt åt någon att underteckna antagningsbeskedet. Har du sökt fristående skolor som inte finns med i Stockholms stads e-tjänst för att söka skola, kan det innebära att du får erbjudande om placering från flera fristående skolor samtidigt.
Visa hela svaret

Får lärare ta mobilen från en elev?

I skolan har mobiltelefonen blivit en omstridd teknologi, störningarna från dem i klassrummet är omvittnade i media. Men forskningen inom området visar att mobiltelefoner i klassrummet inte bara är ett problem. Elever och lärare på gymnasiet använder mobiltelefonerna som verktyg i skolarbetet.

 • Elevers användning av mobiltelefoner i skolan har sedan slutet av 1990-talet återkommande skapat debatt.
 • Mobbning, fallande resultat och dålig arbetsro i skolan har i debatten ofta kopplats ihop med att elever har mobiltelefoner i skolan.2007 ändrades skollagen med syfte att de störningar i skolmiljön som påstods orsakas av mobiltelefonerna skulle begränsas.

Sedan dess har lärarna haft en tydlig rätt att “omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna”. I skoldebatten som föregick lagen beskrevs mobiltelefonen just som ett sådant föremål.
Visa hela svaret

När kan man ansöka om att byta skola?

Söka skola via e-tjänsten – För att kunna använda e-tjänsten måste du:

vara folkbokförd på samma adress som ditt barn (som folkbokföringsadress räknas den adress som ditt barn är folkbokförd på senast 15 februari) ha en e-legitimation, exempelvis bank-id.

Du kan ändra i ansökan när som helst under perioden 15 januari till 15 februari. Efter periodens slut kan du inte logga in i Söka skola förrän den 25 mars då antagningsbeskedet är klart. Är du folkbokförd på annan adress än ditt barn kan du logga in och se ansökan som eventuellt skickats in av den andra vårdnadshavaren.
Visa hela svaret

När kan man byta grundskola?

Nu är det dags att söka skola – Stockholms stad Publicerad: 2021-01-15 08.25 Uppdaterad: 2021-11-05 09.46 Har du ett barn som ska börja eller byta skola till hösten? Mellan den 15 januari och den 15 februari är det dags att söka skola inför nästa läsår.

ska börja förskoleklass i höst går sista årskursen på sin nuvarande skola redan står i kö till en fristående skola och skolan är med i Stockholms stads system för ansökningar.

E-tjänsten Söka skola och information om alla grundskolor i Stockholms stad finns på Stockholms stads webbplats.

Visa hela svaret

När ska man byta skola?

Ansökan om byte till kommunal grundskola –

Om du flyttat till kommunen eller vill byta skola inför skolstarten 16 augusti 2022, kan du göra det i någon av de två skolstartsrundorna. Om du flyttat till kommunen eller vill byta skola när höstterminen redan pågår, kan du ansöka om byte under någon av de två fasta bytesperioderna under hösten. (Det finns även två under vårterminen 2023, totalt fyra fastlagda bytesperioder per år.) Du kan söka och rangordna obegränsat antal skolor i e-tjänsten, som är öppen för ansökningar under angivna ansökningsperioder.

Visa hela svaret

När elev byter skola?

När behöver skolor göra en överlämning av uppgifter? – När en elev byter skola är den skola som eleven lämnar skyldig att lämna över uppgifter om eleven till den nya skolan. Det gäller både när en elev byter skolenhet inom samma skolform och när en elev byter till en skolenhet inom en annan skolform.

 1. De uppgifter som ska överlämnas är sådana uppgifter som behövs för att underlätta övergången för eleven.
 2. Informationen lämnas till den skola som enligt ett beslut om skolplacering eller antagning ska ta emot eleven.
 3. Informationen får inte ligga till grund för urval vid skolplacering eller antagning.
 4. När en elev byter skolform från grundskolan eller grundsärskolan till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska elevens nya skola skyndsamt informera skolan som eleven lämnar om att skolan har tagit emot eleven.

Det gäller inte om det inte behövs. Det är elevens behov som ska styra om skolan ska göra en överlämning av uppgifter om eleven. Elevens behov bör också styra vilka uppgifter som överlämnas till den nya skolenheten. Enligt förarbetena innebär det att det till exempel inte behövs någon särskild överlämning för många elever som övergår från grundskolan till gymnasieskolans nationella program.

 1. När det gäller elever som behöver stöd är det enligt förarbetena i princip alltid angeläget att skolan lämnar över information.
 2. Då blir det lättare för elevens nya skola att sätta in stödåtgärder redan i början av elevens fortsatta utbildning.
 3. Det är viktigt att överlämningen utgår från elevens behov och vad som är bäst för eleven.

I skollagen finns det också bestämmelser om överlämning av resultatet av den uppföljning av stöd som ska göras i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Det är den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs som ska få ta del av resultatet av uppföljningen.
Visa hela svaret