När Öppnar Uteserveringarna I Göteborg?

När Öppnar Uteserveringarna I Göteborg
Regler och tillstånd för uteservering

 • Vägen till en färdig uteservering går smidigare om du redan i förväg känner till vilka regler som gäller för dig. Det kan handla om krav på tillgänglighet, hur du får använda platsen eller vad som gäller för ljud som kan uppfattas som störande.
  • Du bör därför läsa igenom informationen som finns här och på ett tidigt stadium kontakta de olika tillståndsgivarna, samt eventuellt ta hjälp av konsulter.
  • Det handlar till exempel om att prata med trafikkontoret om kostnad för att få använda stadens mark, med tillståndsenheten om vilka handlingar som krävs för serveringstillstånd eller kanske ta hjälp av en konsult såsom arkitekt eller antikvarie innan du lämnar in din bygglovsansökan.
  • Du kan inte få svar på allt innan du ansöker eftersom det först kan avgöras vid tillståndsprövningen, men du kan få hjälp med vilka tillstånd du behöver och hur du lämnar in ansökningar som är så kompletta som möjligt från början.

  Säsongen för uteserveringar under sommartid är under perioden 1 april – 31 oktober. Säsongen för uteserveringar vintertid är under perioden 1 november – 31 mars. Du kan bara få polistillstånd för en hel sommar- eller vintersäsong och får då sätta upp och ta ner den när som helst under perioden.

  1. En uteservering påverkar ljudvolymen i omgivningarna, särskilt om man öppnar fönster och dörrar när musik spelas i restauranglokalen.
  2. Restaurangen får gärna spela musik för sina gäster, men den ska inte störa de som bor nära restaurangen.
  3. Följande riktvärden för musik från restauranger gäller i närboendes bostadsrum såsom sovrum:
  • 45 dBA i maximal ljudnivå
  • 25 dBA i medelvärde under en mätperiod

  Det behövs en ljudisoleringsmätning för att miljöförvaltningen ska kunna bedöma om lokalen är lämplig för serveringstider efter klockan 23.00. Vid en ljudisoleringsmätning mäter man hur mycket husets byggnadskonstruktion dämpar ljudet till lägenheter som gränsar direkt till lokalen via väggar, golv eller tak. Hör av dig till miljöförvaltningen om du vill ha mer information. Kontaktuppgifter och mer information om ljudnivåkrav hittar du på:

 • Rökning är förbjuden på uteserveringar. Det är inte heller tillåtet i anslutning till uteserveringar, eftersom besökare inte ska utsättas för rök. Rökrum eller rökrutor får inte ordnas på uteserveringar.
 • En uteservering är en tillfällig utvidgning av serveringsytor för till exempel en restaurang, ett café eller en kiosk. Uteserveringen kan ligga i närheten av din lokal eller som en fristående satellitrestaurang eller foodtruck. Utgångspunkten är att storleken på din uteservering är proportionerlig sett till den lokal som du redan har och att den är anpassad till platsen, där ofta många uteserveringar samsas om ytan. Vanligtvis innebär det att uteserveringen placeras intill den egna lokalens fasad och inte är längre än vad lokalen är på insidan av fasaden. Uteserveringar som ligger i hörn bör dras in en bit, så att bakomliggande fasad fortfarande syns. Om det går bör entrén placeras på uteserveringens långsida. Blomlådor, menyskyltar och övriga anordningar ska inte placeras utanför de yttermått som godkänts i polistillstånd och eventuellt bygglov. Detta gäller också för fristående uteserveringar. Allmän platsmark är mark inom ett område med detaljplan som är tänkt för ett gemensamt behov, alltså till för alla att använda. Allmän platsmark får bara tillfälligt användas för en enskild verksamhet, som en uteservering och den ska inte heller stängas av för allmänheten. Gator, torg och parker är exempel på allmän platsmark. Det är viktigt att ta hänsyn till de träd som finns på den allmänna platsmarken. Om du vill placera din uteservering inom 4 meter från trädkronans utsträckning kan skyddsåtgärder, såsom kompaktering av marken, behövas så att träden inte skadas. Skyddsåtgärderna ska godkännas av park och naturförvaltningen innan tillstånd beviljas. Kvartersmark är all mark inom ett område med detaljplan som inte är allmän platsmark eller vattenområde. Kvartersmark kan vara tänkt för många olika saker. I detaljplanen står det vilken användning som är tillåten till exempel bostäder, handel, kontor. Möjligheterna att bygga kan även vara reglerad mer i detalj på kvartersmark. Läs vad en detaljplan är och vad som gäller för din fastighet på, Allmän platsmark och kvartersmark kan också vara offentlig plats, som är en plats där allmänheten ska ha tillträde. Du behöver ett polistillstånd för att få uppföra din uteservering på offentlig plats.
 • Uteserveringar på offentlig plats, en plats där allmänheten ska ha tillträde, kräver tillstånd från polismyndigheten, Göteborg City/tillstånd. Kontaktuppgifter och mer information om hur du ansöker om polistillstånd för uteservering hittar du på: ).
 • Om du har någon del i din uteservering som kräver bygglov behöver du ett beslut om bygglov och startbesked från stadsbyggnadskontoret för att få sätta upp din uteservering. Du ansöker då antingen om ett permanent säsongslov eller ett tidsbegränsat säsongslov. Säsongslov används för säsongsbundna eller återkommande åtgärder på samma plats varje år, till exempel en uteservering som ska tas bort när säsongen är över. Om din uteservering ska vara på allmän plats bara under sommarsäsongen och är så öppen att gästerna kan ta del av livet utanför uteserveringen, det vill säga är ett komplement till den allmänna platsens användning, kan ett permanent säsongslov beviljas. Slutna uteserveringar kan inte få permanent säsongslov eftersom det inte är tillåtet att stänga av den allmänna platsen från allmänheten. Om din uteservering ska vara på kvartersmark där man inte får ha byggnader genom att den har “punktprickats” eller angetts som förgårdmark i detaljplan kan den ändå tillåtas som liten avvikelse, om du bygger uteserveringen på en mindre del av ytan. Ska din uteservering vara på så kallad förgårdsmark behöver din uteservering ha en planterad zon ut mot gatan. Uteserveringen ska också passa in i området vad gäller färg och material. Under rubrikerna, och kan du läsa mer om hur en sådan, luftig uteservering skulle kunna se ut. Med ett permanent säsongslov kan uteserveringen sättas upp igen utan ny ansökan om bygglov i ett obegränsat antal år, om det sker inom ett år från det att uteserveringen senast togs ner och utseendet, storleken och platsen är exakt samma. Det behövs inte rivningslov när uteserveringen ska tas ner. Ett tidsbegränsat säsongslov kan vara ett alternativ om du inte vill ha eller kan få ett permanent säsongslov. Ett tidsbegränsat säsongslov kan ges för en uteservering som behövs under en säsong och där det finns ett behov av att tillfälligt ha större serveringsyta, till exempel en uteservering under sommarsäsongen. Det ska vara möjligt att ta bort uteserveringen och återställa platsen. Det finns ingen gräns för hur många gånger ett tidsbegränsat bygglov för sommarsäsong kan förlängas. Kontaktuppgifter och mer information om hur du ansöker om bygglov hittar du på: Om det krävs bygglov för din uteservering behöver du också ett startbesked. Beroende på hur du utformar din uteservering så kan det komma att krävas,, brand-PM och liknande handlingar.
 • För att sälja och servera alkohol på din uteservering behöver du ett serveringstillstånd som också omfattar uteserveringen. Ta gärna en tidig kontakt, så berättar tillståndsenheten vad som krävs i just ditt fall. Kontaktuppgifter och mer information om hur du ansöker om serveringstillstånd för alkohol hittar du på:
 • Har du terrassvärmare och har mer än 60 liter gasol, motsvarar 2 gasolflaskor benämnda P11, behöver du tillstånd för hantering av gasol. Det är viktigt att förankra och placera terrassvärmare så att de inte välter och så att markiser och parasoller går att fälla ihop. El som uppvärmningskälla kan vara ett alternativ till gasol. Du kan ansöka om tillstånd för brandfarlig vara på: Marschaller utgör en olycksrisk, särskilt för personer med synnedsättning och bör därför undvikas. Stearinet kan också orsaka skador på markbeläggningen och är ofta svårt att få bort.
 • Du som har polistillstånd för att använda kommunens mark ansvarar för att ytan 25 meter runt uteserveringen hålls fri från skräp som till exempel tuggummi, cigarettfimpar, löv och ogräs. Det är viktigt att minimera risken för nedskräpning och problem med fåglar och råttor i området runt uteserveringen. Se därför till att uteserveringen ingår i restaurangens eller caféets sophantering och ha god uppsikt över uteserveringen. Uteserveringen ska inte användas för förvaring av hopställda bord och stolar – den är ett serveringskomplement till din restaurang eller ditt café. När uteserveringen stänger för säsongen ska du städa ytan och återställa platsen till ursprungligt skick. Vintertid är fastighetsägaren ansvarig för snöröjningen och halkbekämpningen på trottoaren utanför sin fastighet. Detta innebär att en café- eller restaurangägare som ansöker om tillstånd för en uteservering ska tillsammans med fastighetsägaren bestämma gränserna för vem som ansvarar för vad när det gäller snöröjning och halkbekämpning.

: Regler och tillstånd för uteservering
Visa hela svaret

Hur länge får en uteservering vara öppen?

Serveringstillstånd för uteservering – För att få ett serveringstillstånd till sin uteservering måste den vara i serveringsställets omedelbara närhet. Detta betyder inte att den måste ligga längs med husfasaden utan det viktiga är att personalen kan ha god uppsikt över serveringen.

Om inte tillståndsgivaren meddelar något särskilt gäller samma tider för tillståndet ute som inne. Men det kan även vara så att uteserveringen skall vara utrymd tidigare än restaurangen eller krogen. Detta beror på att höga ljudvolymer från uteserveringen kan störa allmänheten. Vanligtvis får man ha uteserveringen öppen fram till 22.

Nu börjar dock en 23-tid att bli allt vanligare. Har du inte tid att sätta dig in i allt detta och vill ha hjälp? Vi på Krogarna.se finns här för dig! Det är bara att ringa 010-139 19 90 eller maila oss på [email protected] så tar vi hand om ditt ärende.
Visa hela svaret

När öppnar uteserveringar 2022 Sundsvall?

Regeringen har nu beslutat att slopa de flesta coronarestriktionerna. Nu underlättar Sundsvalls kommun för våra näringsidkare. Kommunstyrelsen i Sundsvall återinför ett antal åtgärder för att underlätta för näringsidkare som påverkats negativt under pandemin.

Bland annat innebär det fortsatt slopade avgifter för uteserveringar, permanenta tillbyggnader, kiosker och torghandelsplatser under perioden 1 mars – 31 oktober 2022. – Den här branschen har haft det oerhört tufft under lång tid och med de nya förslagen till lättnader så hoppas vi att att man får en möjlighet till återhämtning, säger Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

Förslaget innebär att övriga lättnader (se nedan) för näringslivet ska gälla fram till 30 september 2022. Den 14 februari tar kommunstyrelsen beslut i frågan som fullmäktige därefter ska ta ställning till. Förutom slopade avgifter för uteserveringar – tillstånd krävs dock som vanligt – föreslås följande lättnader:

Kommunala bolag och förvaltningar ska betala leverantörsfakturor till företag inom restaurang- och besöksnäringen på kortast möjliga tid.Kundfakturor till företag inom restaurang- och besöksnäringen ska ha en förfallodag som ligger 150 dagar framåt.Debitering av årliga kontrollavgifter till företag och ideella organisationer, enligt livsmedelslagen, flyttas fram så att förfallodagen blir den 30 september 2022,Debitering av årliga tillsynsavgifter för serveringstillstånd och för tobaksförsäljning, flyttas fram så att förfallodagen blir 30 september 2022.Åtgärderna som medför förändrade förfallodagar för leverantörs- och kundfakturor ska gälla fram till 30 september 2022.

– Det är väldigt glädjande och efterlängtat att samhället äntligen kan öppna upp igen. Men med våra nya förlag till lättnader för just de här näringsidkarna så vill vi visa hur viktig restaurang- och besöksnäringsbranschen är för Sundsvalls attraktivitet, man ska vilja och orka driva företag i Sundsvall, avslutar Bodil Hansson.
Visa hela svaret

Vad betyder en uteservering?

Uteservering – Wikipedia En uteservering vid i, En uteservering är ett möblerat utrymme eller avgränsning, utomhus för gäster på en eller ett, I länder som, med kallare klimat, brukar uteserveringarna endast hållas öppna under -. Sveriges första trottoarservering öppnades av vid Hotellplatsen i,

 1. Under 1900-talet var restriktionerna stora för restauranger med alkoholtillstånd.
 2. En liberalare syn gjorde sig gällande på 1980-talet då delar av restaurangerna flyttade ut på verandor och trottoarer.
 3. De första kommunala uteserveringsbestämmelserna tillkom i Göteborg 1993 och Malmö 1994.
 4. Tillstånden begränsar vanligtvis till årets varmare månader.2005 kom tillstånden för de första året runt-öppna uteserveringarna i stadsmiljö.

De hade föregåtts av det allmänna rökförbudet inne i restaurangerna.
Visa hela svaret

När öppnar uteserveringar 2022 Göteborg?

Regler och tillstånd för uteservering

 • Vägen till en färdig uteservering går smidigare om du redan i förväg känner till vilka regler som gäller för dig. Det kan handla om krav på tillgänglighet, hur du får använda platsen eller vad som gäller för ljud som kan uppfattas som störande.
  • Du bör därför läsa igenom informationen som finns här och på ett tidigt stadium kontakta de olika tillståndsgivarna, samt eventuellt ta hjälp av konsulter.
  • Det handlar till exempel om att prata med trafikkontoret om kostnad för att få använda stadens mark, med tillståndsenheten om vilka handlingar som krävs för serveringstillstånd eller kanske ta hjälp av en konsult såsom arkitekt eller antikvarie innan du lämnar in din bygglovsansökan.
  • Du kan inte få svar på allt innan du ansöker eftersom det först kan avgöras vid tillståndsprövningen, men du kan få hjälp med vilka tillstånd du behöver och hur du lämnar in ansökningar som är så kompletta som möjligt från början.

  Säsongen för uteserveringar under sommartid är under perioden 1 april – 31 oktober. Säsongen för uteserveringar vintertid är under perioden 1 november – 31 mars. Du kan bara få polistillstånd för en hel sommar- eller vintersäsong och får då sätta upp och ta ner den när som helst under perioden.

  1. En uteservering påverkar ljudvolymen i omgivningarna, särskilt om man öppnar fönster och dörrar när musik spelas i restauranglokalen.
  2. Restaurangen får gärna spela musik för sina gäster, men den ska inte störa de som bor nära restaurangen.
  3. Följande riktvärden för musik från restauranger gäller i närboendes bostadsrum såsom sovrum:
  • 45 dBA i maximal ljudnivå
  • 25 dBA i medelvärde under en mätperiod

  Det behövs en ljudisoleringsmätning för att miljöförvaltningen ska kunna bedöma om lokalen är lämplig för serveringstider efter klockan 23.00. Vid en ljudisoleringsmätning mäter man hur mycket husets byggnadskonstruktion dämpar ljudet till lägenheter som gränsar direkt till lokalen via väggar, golv eller tak. Hör av dig till miljöförvaltningen om du vill ha mer information. Kontaktuppgifter och mer information om ljudnivåkrav hittar du på:

 • Rökning är förbjuden på uteserveringar. Det är inte heller tillåtet i anslutning till uteserveringar, eftersom besökare inte ska utsättas för rök. Rökrum eller rökrutor får inte ordnas på uteserveringar.
 • En uteservering är en tillfällig utvidgning av serveringsytor för till exempel en restaurang, ett café eller en kiosk. Uteserveringen kan ligga i närheten av din lokal eller som en fristående satellitrestaurang eller foodtruck. Utgångspunkten är att storleken på din uteservering är proportionerlig sett till den lokal som du redan har och att den är anpassad till platsen, där ofta många uteserveringar samsas om ytan. Vanligtvis innebär det att uteserveringen placeras intill den egna lokalens fasad och inte är längre än vad lokalen är på insidan av fasaden. Uteserveringar som ligger i hörn bör dras in en bit, så att bakomliggande fasad fortfarande syns. Om det går bör entrén placeras på uteserveringens långsida. Blomlådor, menyskyltar och övriga anordningar ska inte placeras utanför de yttermått som godkänts i polistillstånd och eventuellt bygglov. Detta gäller också för fristående uteserveringar. Allmän platsmark är mark inom ett område med detaljplan som är tänkt för ett gemensamt behov, alltså till för alla att använda. Allmän platsmark får bara tillfälligt användas för en enskild verksamhet, som en uteservering och den ska inte heller stängas av för allmänheten. Gator, torg och parker är exempel på allmän platsmark. Det är viktigt att ta hänsyn till de träd som finns på den allmänna platsmarken. Om du vill placera din uteservering inom 4 meter från trädkronans utsträckning kan skyddsåtgärder, såsom kompaktering av marken, behövas så att träden inte skadas. Skyddsåtgärderna ska godkännas av park och naturförvaltningen innan tillstånd beviljas. Kvartersmark är all mark inom ett område med detaljplan som inte är allmän platsmark eller vattenområde. Kvartersmark kan vara tänkt för många olika saker. I detaljplanen står det vilken användning som är tillåten till exempel bostäder, handel, kontor. Möjligheterna att bygga kan även vara reglerad mer i detalj på kvartersmark. Läs vad en detaljplan är och vad som gäller för din fastighet på, Allmän platsmark och kvartersmark kan också vara offentlig plats, som är en plats där allmänheten ska ha tillträde. Du behöver ett polistillstånd för att få uppföra din uteservering på offentlig plats.
 • Uteserveringar på offentlig plats, en plats där allmänheten ska ha tillträde, kräver tillstånd från polismyndigheten, Göteborg City/tillstånd. Kontaktuppgifter och mer information om hur du ansöker om polistillstånd för uteservering hittar du på: ).
 • Om du har någon del i din uteservering som kräver bygglov behöver du ett beslut om bygglov och startbesked från stadsbyggnadskontoret för att få sätta upp din uteservering. Du ansöker då antingen om ett permanent säsongslov eller ett tidsbegränsat säsongslov. Säsongslov används för säsongsbundna eller återkommande åtgärder på samma plats varje år, till exempel en uteservering som ska tas bort när säsongen är över. Om din uteservering ska vara på allmän plats bara under sommarsäsongen och är så öppen att gästerna kan ta del av livet utanför uteserveringen, det vill säga är ett komplement till den allmänna platsens användning, kan ett permanent säsongslov beviljas. Slutna uteserveringar kan inte få permanent säsongslov eftersom det inte är tillåtet att stänga av den allmänna platsen från allmänheten. Om din uteservering ska vara på kvartersmark där man inte får ha byggnader genom att den har “punktprickats” eller angetts som förgårdmark i detaljplan kan den ändå tillåtas som liten avvikelse, om du bygger uteserveringen på en mindre del av ytan. Ska din uteservering vara på så kallad förgårdsmark behöver din uteservering ha en planterad zon ut mot gatan. Uteserveringen ska också passa in i området vad gäller färg och material. Under rubrikerna, och kan du läsa mer om hur en sådan, luftig uteservering skulle kunna se ut. Med ett permanent säsongslov kan uteserveringen sättas upp igen utan ny ansökan om bygglov i ett obegränsat antal år, om det sker inom ett år från det att uteserveringen senast togs ner och utseendet, storleken och platsen är exakt samma. Det behövs inte rivningslov när uteserveringen ska tas ner. Ett tidsbegränsat säsongslov kan vara ett alternativ om du inte vill ha eller kan få ett permanent säsongslov. Ett tidsbegränsat säsongslov kan ges för en uteservering som behövs under en säsong och där det finns ett behov av att tillfälligt ha större serveringsyta, till exempel en uteservering under sommarsäsongen. Det ska vara möjligt att ta bort uteserveringen och återställa platsen. Det finns ingen gräns för hur många gånger ett tidsbegränsat bygglov för sommarsäsong kan förlängas. Kontaktuppgifter och mer information om hur du ansöker om bygglov hittar du på: Om det krävs bygglov för din uteservering behöver du också ett startbesked. Beroende på hur du utformar din uteservering så kan det komma att krävas,, brand-PM och liknande handlingar.
 • För att sälja och servera alkohol på din uteservering behöver du ett serveringstillstånd som också omfattar uteserveringen. Ta gärna en tidig kontakt, så berättar tillståndsenheten vad som krävs i just ditt fall. Kontaktuppgifter och mer information om hur du ansöker om serveringstillstånd för alkohol hittar du på:
 • Har du terrassvärmare och har mer än 60 liter gasol, motsvarar 2 gasolflaskor benämnda P11, behöver du tillstånd för hantering av gasol. Det är viktigt att förankra och placera terrassvärmare så att de inte välter och så att markiser och parasoller går att fälla ihop. El som uppvärmningskälla kan vara ett alternativ till gasol. Du kan ansöka om tillstånd för brandfarlig vara på: Marschaller utgör en olycksrisk, särskilt för personer med synnedsättning och bör därför undvikas. Stearinet kan också orsaka skador på markbeläggningen och är ofta svårt att få bort.
 • Du som har polistillstånd för att använda kommunens mark ansvarar för att ytan 25 meter runt uteserveringen hålls fri från skräp som till exempel tuggummi, cigarettfimpar, löv och ogräs. Det är viktigt att minimera risken för nedskräpning och problem med fåglar och råttor i området runt uteserveringen. Se därför till att uteserveringen ingår i restaurangens eller caféets sophantering och ha god uppsikt över uteserveringen. Uteserveringen ska inte användas för förvaring av hopställda bord och stolar – den är ett serveringskomplement till din restaurang eller ditt café. När uteserveringen stänger för säsongen ska du städa ytan och återställa platsen till ursprungligt skick. Vintertid är fastighetsägaren ansvarig för snöröjningen och halkbekämpningen på trottoaren utanför sin fastighet. Detta innebär att en café- eller restaurangägare som ansöker om tillstånd för en uteservering ska tillsammans med fastighetsägaren bestämma gränserna för vem som ansvarar för vad när det gäller snöröjning och halkbekämpning.

: Regler och tillstånd för uteservering
Visa hela svaret

När öppnar uteserveringar 2022 Malmö?

Uteserveringssäsonger och avgifter – Avgiften du ska betala beror på säsong samt uteserveringens läge.

Högsäsong för uteserveringar varar från den 1 mars till den 31 oktober.Lågsäsong varar från den 1 november till den 28 eller 29 februari beronde på år.

Avgift – uteservering Avgift per kvm/säsong Miniavgift per säsong
A-läge, högsäsong 740 kr 2 295 kr
A-läge, lågsäsong 370 kr 2 295 kr
B-läge, högsäsong 530 kr 2 295 kr
B-läge, lågsäsong 265 kr 2 295 kr
C-läge, högsäsong 320 kr 2 295 kr
C-läge, lågsäsong 165 kr 2 295 kr

Visa hela svaret

Varför är alla restauranger stängda?

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat om fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Från och med den 1 mars begränsas bland annat öppettiderna på serveringsställen och restauranger. Enligt det nya beslutet ska serveringsställen och restauranger stänga kl.20.30.
Visa hela svaret

Får man röka på uteserveringar i Barcelona?

Adios till rökning på spanska restauranger Från och med nyår är det helt förbjudet att röka på spanska restauranger, barer och nattklubbar. Spanien har därmed fått en av de hårdaste röklagarna i hela Europa. Det nya året innebär hårdare tider för Spaniens rökare.

 • Från och med den 2 januari är det helt förbjudet att röka på alla spanska restauranger, kaféer, barer och nattklubbar.
 • Rökrum eller särskilda rökavdelningar är inte tillåtna.
 • Dessutom är det nu förbudet att röka utomhus i närheten av sjukhus, skolor och lekplatser samt på tv.
 • Den företagare som bryter mot den nya lagen riskerar upp till 600 000 euros, motsvarande cirka 6 miljoner kronor, i böter.

De spanska restaurangföretagarna är upprörda, och varnar för att lagen kan medföra att så många som 350 000 restauranganställda förlorar sina jobb. Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.
Visa hela svaret

Får man röka på uteserveringar i Sverige?

Sedan den 1 juni 2005 har det varit förbjudet att röka i restauranger och på andra serveringsställen – utom när servering har skett utomhus. I och med den nya lagen är det också förbjudet att röka på uteserveringar. Hädanefter gäller alltså ett rökförbud i alla serveringsmiljöer (prop.2017/18:156 s.93 och s.202).
Visa hela svaret

Får man Vejpa på uteservering?

Vape Sverige Vapify är en eciggbutik som säljer vapes i Sverige. Vi har ett stort sortiment av vapes och vapingprodukter från flera välkända varumärken. Vapify uppmanar ingen till att börja röka vape i Sverige om man inte har det behovet. Vaping skall se som ett modernt hjälpmedel för dig som vill sluta röka vanliga cigaretter och minska intaget av nikotin.

 • Det finns inga kända hälsorisker med att använda e-cigaretter med nikotinfri vätska så länge produkterna används på det sätt som de är konstruerade för.
 • I vår vapebutik på Scheelegatan 5 i Stockholm hittar du ett stort sortiment av nikotinfria e-juicer i flera olika smaker.
 • Vår kunniga personal ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta de produkterna som passar just dina behov.

Vi har stor kunskap kring användandet av vapes i Sverige och vilka lagar och regler som gäller. Vapify säljer enbart produkter som är godkända av Tobaksdirektivet (TPD) och som inte strider mot några lagar. Regler om vapes i Sverige 1 juli 2019 trädde “Lagen om tobak och liknande produkter” (LTLP) i kraft som begränsar användandet av vapingprodukter och vapes i Sverige.

Maxvolym för e-juiceflaskor med nikotin är 10 ml. Nikotinstyrkan får ej överträda 20 mg/ml. Vapingprodukter ska vara barnsäkra och påfyllning ska kunna ske utan läckage. 18 årsgräns på samtliga produkter inom vapes i Sverige

​ Beställ vapes i Sverige på vår hemsida eller besök någon av våra butiker i Stockholm!
Visa hela svaret

Får man röka på uteserveringar i Norge?

Foto: TT Uppdaterad 15 oktober 2014 Publicerad 15 oktober 2014 Internationellt sett har redan flera länder, däribland Kanada, USA, Polen, Norge och Finland, infört rökförbud i olika allmänna utomhusmiljöer. I till exempel Singapore, Spanien och de australiska delstaterna Queensland och South Australia gäller rökförbud på lekplatser.

 1. Danmark införde rökförbud på tågstationerna i somras,
 2. I Hongkong, Kalifornien och Australien samt utmed stora delar av Medelhavskusten är det förbjudet att röka på badstränderna.
 3. Även i Storbritannien är rökning på tapeten.
 4. Där lades det i dag fram ett förslag om att rökning borde förbjudas i alla Londons parker, vilket i så fall skulle bli första gången ett rökförbud införs i utomhusmiljöer.

Sedan 2007 är det förbjudet att röka i offentliga miljöer som på puben, restauranger och på klubbar.
Visa hela svaret

När öppnar uteserveringarna i Halmstad?

Två säsonger för uteservering i Halmstad –

Sommarsäsong: 1 april–30 septemberVintersäsong: 1 oktober–31 mars.

Under vintersäsongen är avgiften för markhyra halverad. Nedmontering och iordningsställande av uteserveringen ska ske inom säsongen.
Visa hela svaret

Kan man få böter för att man spelar för hög musik?

Bergslagen sticker ut – Efter drygt elva månader ser vi resultatet: I hela Sverige har polisen skrivit ut 1 058 böter som gäller hög och störande musik. Siffran gäller böter som godtagits direkt på plats. Även om det är ett problem på flera håll i landet sticker polisens region Bergslagen ut rejält, det vill säga Dalarna, Värmland och Örebro. När Öppnar Uteserveringarna I Göteborg Foto: Polisen Patrik Vallin. Det finns flera förklaringar till de här siffrorna menar poliskommissarie Patrik Vallin. Främst handlar det om att bilmusiken fortfarande är ett faktiskt problem i regionen som polisen måste försöka komma till rätta med. – Men sedan har polisen i region Bergslagen jobbat intensivt med den här frågan i många år nu.
Visa hela svaret

Får man spela Spotify offentligt?

Spotify för offentligt eller kommersiellt bruk Enligt våra är Spotify enbart avsett för personligt, icke‑kommersiellt bruk. Det innebär att du inte får sända eller spela Spotify för en offentlig publik från ett företag, t.ex. barer, restauranger skolor, butiker, salonger, dansstudior och radiostationer.
Visa hela svaret

När ska restauranger stänga?

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat om fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Från och med den 1 mars begränsas bland annat öppettiderna på serveringsställen och restauranger. Enligt det nya beslutet ska serveringsställen och restauranger stänga kl.20.30.
Visa hela svaret