Hur Ofta Ska Man Sota Stockholm?

Hur Ofta Ska Man Sota Stockholm
Hur ofta du ska sota din eldstad beror på vilken typ av eldstad du har, hur mycket eldar i den och var i landet den finns. Det ärkommunen som fattar beslut om vilka sotningsfrister, det vill säga vilka tidsintervaller mellan sotningarna, som gäller där du bor.
Visa hela svaret

Hur ofta måste man sota enligt lag?

Intervaller för sotning – Om du eldar med fast bränsle (ved, pellets, spannmål etc):

Värmepanna som fungerar som huvudsaklig värmekälla: två gånger per årEldstad som huvudsakligen värmer huset eller det rum den är placerad i: en gång per årEldstad som inte är huvudsaklig värmekälla: vart tredje år (eldning mindre än 500kg/år)Eldstad i fritidshus som bara används säsongsvis: vart tredje år.

Om du eldar med flytande bränsle

Värmepanna som eldas med lätt eldningsolja, med märkeffekt över 60 kW: två gånger per årVärmepanna som eldas med lätt eldningsolja, med märkeffekt högst 60 kW: en gång per årOm värmepannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparatur har en konstruktion som ur brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning: vartannat år.

Visa hela svaret

Hur ofta får man elda i braskamin Stockholm?

Elda på rätt sätt – När du eldar med ved ska du själv se till att förbränningen är effektiv med mycket tilluft för att minska utsläppet av luftföroreningar. Det är viktigt att du eldar på rätt sätt för att minska risken för besvär.

Du inte bör inte elda oftare än 2 gånger per vecka och 4 timmar per tillfälle. Använd alltid lagom torr ved. För att veden ska ha möjlighet att torka behöver vedträn lagras under tak i ca 1 år, samt inomhus i någon vecka innan den används. Se till att snabbt få fyr och hög temperatur i eldstaden när brasan tänds. Elda aldrig med målat eller impregnerat virke. Det innehåller tungmetaller som frigörs vid förbränning. Att elda avfall är dessutom ett miljöbrott. Du får inte elda hushållsavfall. Pyrelda inte. Luftspjället till eldstaden ska vara öppet så att det finns tillräcklig lufttillförsel. Titta på röken. Den ska vara vit eller nästan osynlig, om den är svart och luktar kraftigt är förbränningen dålig och det ökar utsläppen av farliga ämnen. Elda inte när det är dimma eller inversion, det vill säga när luften lägger sig som ett lock över området där du bor.

Visa hela svaret

Är det lag på att man måste sota?

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Då en stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar fyller sotningen stor betydelse. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för uppkomst av brand och skadeverkningarna minimeras.

 1. Sotning utförs enligt viss taxa och inom vissa frister.
 2. Taxan bestäms av din kommun och fristen anger hur ofta det ska sotas.
 3. Att skorstensfejarmästaren, sotaren, i din kommun har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist.
 4. Fristen anger hur ofta det ska sotas och beroende på vilken anläggning du har och hur den används kan sotningsfristen variera från sex gånger per år till en gång vart tredje år.

Gör alltid en anmälan till skorstensfejarmästaren om du installerar en eldstad eller byter ut din gamla eldstad mot en ny. Anmäl även andra förändringar du gör i din eldning, om du byter bränsleslag i din befintliga eldstad, om du slutar elda eller börjar elda igen efter ett uppehåll, eller om du börjar elda betydligt mer eller mindre än tidigare.

Enligt lag är du som fastighetsägare skyldig att se till att sotning genomförs. Antingen genom att låta den kontrakterade sotaren i din kommun att göra det eller genom att söka egensotning och sköta rengöringen själv. EGENSOTNING Fastighetsägare kan ansöka om att själv få rensa/rengöra i sin egen fastighet.

I ett sådant fall ställs det krav på att rengöringen ska genomföras på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Möjligheten att själv rensa/rengöra sin egen anläggning omfattar endast rengöringsmomentet. En brandskyddskontrollant ska fortfarande utföra brandskyddskontrollen.

Sotaren är beroende av din hjälp för att kunna utföra sitt arbete. När du får meddelande om att sotning skall ske är det bra om följande är klart när sotaren kommer. Ställ fram en stege, se till att stegarna på taket är säkra och att glidskydd finns monterat vid takfoten. Se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas. Täck över ömtåliga ytor eller golv som berörs. Att sota medför alltid en viss risk för att sot tränger fram ur otätheter eller dammar ut då man öppnar luckor för att ta ut sotet. Därför är det viktigt att ni i förväg skyddar möbler och inredning, särskilt om de är placerade nära eldstaden. Vintertid är det viktigt att det se till att takstegen inte är täckt med snö så att sotaren kan ta sig fram till skorstenen på ett säkert sätt och att vägen fram till markstegen är halkfri.

BRA ATT TÄNKA PÅ VID ELDNING INOMHUS

Använd torr ved. Ved bör torkas i minst ett år och förvaras luftad under tak för att ge bästa resultat. Elda endast med bränsle som anordningen är avsedd för enligt tillverkaren. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat. Håll rent i pannrummet. Skräp innebär en stor brandrisk. Bränsle förvaras på säkert avstånd från eldstaden. Förvara sot och aska i ett rymligt metallkärl med lock. Kärlet ska inte ställas på brännbart underlag pga. risken för antändning. Observera att aska svalnar mycket långsamt.

Visa hela svaret

Är sotning obligatorisk?

Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas och för att minimera risken för sotbrand. Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats.

 1. När sotningsdistriktet har fått en anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll.
 2. I vissa kommuner utförs brandskyddskontrollen av ett annat sotningsdistrikt eller av räddningstjänsten.
 3. Flera av våra lokala föreningar har kurser i egensotning.
 4. Om du är intresserad hittar du mer information hos din förening.
You might be interested:  Hur Många Poliser Jobbar I Göteborg?

Ladda ner sotningsjournal (pdf) Ladda ner sotningsjournal (docx)
Visa hela svaret

Vad händer om man inte sotar i tid?

Sotning och brandskyddskontroll – så funkar det Det är viktigt att din skorsten sotas regelbundet eftersom det bildas beläggningar i den när du eldar. Om du inte tar hand om din skorsten kan det börja brinna. – Oavsett hur bra ved du har bildas sotprodukter, säger Jan Tomtin, brandinspektör.

Hur ofta bör det sotas? – Det beror på hur ofta du eldar. Det finns olika frister som myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram när det gäller sotning. Om du bor i villa och enbart eldar någon gång då och då, rekommenderar de att du sotar vart tredje år. Ska jag själv hålla reda på hur ofta jag måste sota? – Ja.

Allmänna råd och föreskrifter för vad som gäller för lokaleldstäder hittar du på, Sök på MSBFS 2014:6. Om jag inte vet när det är dags att sota – hur gör jag då? – Gå in på din kommuns hemsida och läs vad som gäller där du bor, eller kontakta brandförsvaret så hänvisar de till vilken sotarmästare de har avtal med.

Det enklaste är att därefter kontakta sotarföretaget där du får de senaste uppgifterna för din fastighet. ANNONS Vad innebär en brandskyddskontroll? – Villaägare har tre valmöjligheter när det gäller sotning: att låta kommunens sotare utföra sotningen, att anlita en annan behörig sotare som har rätt kvalifikationer, eller att sota själv.

De två sista alternativen kan man välja om man söker dispens hos brandförsvaret först. I lagstiftningen står det att kommunen ansvarar för att sotningen utförs, och då tecknar vi avtal med sotaren. Men om du som fastighetsägare väljer att anlita en annan sotare eller att sota själv har vi ingen kontroll på det som görs.

 1. Ett sätt att kontrollera detta är att vi skickar ut en sotare som gör en brandskyddskontroll – alltså en okulär besiktning som innebär att vi tittar på om din anläggning är brandsäker och inte har några brister som kan leda till brand samt att vi får en indikation på om din sotning är bra gjord.
 2. Brandskyddskontrollen görs även fast det är kommunens sotare som utför rengöringen.

Vad händer om jag inte får godkänt på brandskyddskontrollen? – Om sotningen inte blir godkänd måste du åtgärda det, annars träder ett förbud för att använda eldstaden in.
Visa hela svaret

Kan man sota nerifrån?

Skorstenen – En komplett lina är det vanligaste sättet att sota ur skorstenen på. På våra linor så är det standard med 10 meter lina. Lodet väger 1,5kg. Borsten finns i nylon eller stål. Insatsslang, Nylon används vanligtvis till slangar där tillverkaren av slangen har sagt att det är nylon som ska användas.

 • Man kan även använda stålborste med rakt ris till slangar.
 • OBS Borstarna finns i olika storlekar.
 • Murad skorsten = En kupad borste med stålris,
 • Borstarna finns i olika storlekar.
 • Modulskorsten = Rakt ris krejs till modulskorsten,Borstarna finns i olika storlekar Vi kan naturligtvis göra längre linor om så önskas.

När sotning kan göras nedifrån kan det göras med en pianotrådsskaft i hållare eller plattfjäderskaft i hållare, Lämplig borste till det är en uppstötare, Man kan även sota nedifrån med stavar eller axlar.
Visa hela svaret

Vad kostar sotning av braskamin Stockholm?

Betalning och att byta sotare – Vårt pris för sotning av eldstäder i Stockholm är 1795:- inklusive moms och därefter 650:- extra per objekt. De här priserna gäller när våra sotare rycker ut i Hägersten, Älvsjö, Herrängen, Örby, Skärholmen, Enskede, Tallkrogen,Gubbängen, Huddinge & Segeltorp.

 1. Anledningen är att de här områdena ligger nära vår bas i söderort.
 2. Bor du någon annanstans är du självklart välkommen att höra av dig för en kostnadsfri offert med prisförslag.
 3. Oavsett var i Stockholm du befinner dig står våra sotare till tjänst.
 4. Du kan betala när vi är på plats via vår medhavda kortterminal.

År 2004 fick fastighetsägare möjlighet att välja en annan sotare än den som är tilldelad i området. Byt till oss så hör vi av oss när det är dags att boka tid för sotning. Har du frågor kring våra tjänster eller hur du byter aktör? Fyll i kontaktformuläret nedan, vi hör av oss och hjälper dig så fort vi kan.
Visa hela svaret

Får man elda varje dag?

Det händer att utsläpp från eldning stör personer som bor nära fastigheter där eldning sker. Det gäller särskilt i tätbebyggda områden där utsläpp från skorstenar kan sprida sig i området. I värsta fall letar sig föroreningar in i andra hus via ventilationen eller smutsar ner fasader och annat.

Trots att en eldningsutrustning uppfyller de krav som gällde när den installerades, så kan ålder, eldningsteknik eller bränsle innebära att det bildas störande rök. Det är den som eldar som är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Om du blir störd av röken från din grannes eldning är det bäst att i första hand prata med grannen om saken.

Om problemen fortfarande kvarstår och ni inte kan komma fram till en lösning kan du vända dig till din kommun. Kommunens miljönämnd kan ställa krav på åtgärder för att begränsa störningar från vedeldningen, enligt miljöbalkens 26:e kapitel. Vad som är en störning är en bedömningsfråga.

 • Störande rök kan finnas vid olika tidpunkter, vilket innebär att ett tillsynsbesök behöver ske vid rätt tidpunkt och rätt vindriktning.
 • Ommunerna är även skyldiga att arbeta för en bra luftkvalitet och många kommuner gör mätningar eller beräkningar för att se om miljökvalitetsnormer uppnås.
 • Ommunens miljönämnd kan även kontrollera att det bränsle som används är av rätt kvalitet, det vill säga inte avfall, blöt ved eller liknande.

Rivningsvirke är ofta behandlat och ses då som avfall, men det är en bedömningsfråga i det enskilda fallet. Vägledande domar i mark- och miljööverdomstolen har definierat att trivseleldning innebär eldning upp till fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka.
Visa hela svaret

Måste man sota om man inte eldar?

9 Om du inte använder eldstaden, måste du ändå sota? – Nej, du kan ifrågasätta sotningen om du aldrig eldar. Kraven på sotningsintervall och kontroll av eldstäder skiljer sig också mellan fritidshus och permanentbostäder.
Visa hela svaret

Vad kostar sotning per år?

Ny taxa för sotning och brandskyddskontroller från 1 april 2022 – Taxan för rengöring (sotning) och brandskyddskontroller är densamma för alla våra medlemskommuner, det vill säga Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner.
Visa hela svaret

Hur vet man att det är soteld?

Så upptäcker du att det är soteld – Du kan upptäcka det genom att det hörs ett mullrande ljud från skorstenen, att det slår ut gnistor från skorstenen eller att det ryker in.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Mycket Skatt I Karlstad?

Vad kostar det att sota en kamin?

För att kunna hålla så låga priser som möjligt sotar vi ett område i taget. Det kallas för pärlbandsprincipen. Vi förstår att det kan vara besvärligt att vara hemma precis den tid som står på lappen, men det går oftast att lösa. Här är några tips om vad man kan göra om man inte kan vara hemma på den aviserade tiden:

Lämna nyckeln till en granne som är hemma Lämna in nyckeln till oss på Stationsgatan 8 i Sandviken Göm nyckeln på ett säkert ställe och berätta för oss var du lagt den

Om du trots allt behöver byta tid, löser vi självklart det. En ombokningsavgift på 332,50 kr kan dock tillkomma i de fall då pärlbandsprincipen bryts och vi kommit allt för långt ifrån området. Ring eller maila oss gärna så gör vi vårt bästa för att hjälpa er! För aviserad ej utnyttjad tid debiteras en avgift för att täcka våra kostnader (avgift enligt kommunfullmäktige fastslagen taxa) Avbokning/ombokning ska ske senast 1 arbetsdagar innan aviserad tid för att undvika debitering av grundavgift.
Visa hela svaret

Vad kostar sotning och besiktning?

Skorstensbesiktning En skorstensbesiktning på sin eldstad/rökkanal genom en provtryckning är viktigt att göra för att få reda på om man kan elda säkert.Bilden här intill visar en skorsten som läcker vid en yttertaksgenomföring på vinden. Sprickan som röken letar sig igenom är omöjlig att upptäcka på annat sätt än vid en provtryckning.Är din rökkanal otät måste du alltid göra en glidgjutning eller montera ett syrafast rör för att du ska kunna elda säkert i din fastighet. Har du installerat en ny eldstad bör du också kontrollera detta och speciellt om du har gjort en bygganmälan / bygglov som säger att det ska besiktas av sakkunnig besiktningsman när arbetet är klart. En skorstensbesiktning för att kontrollera statusen på rökkanaler och eldstäder är klokt så att man vet att man eldar säkert.2900:- kr inkl.moms gäller 1 objekt, för övriga objekt tillkommer 700 kr inkl.moms per objekt.har, och som huvudsakliga arbetsområden.
Visa hela svaret

Vem ska betala sotning?

Vad kostar sotning och brandskyddskontroll? – Det är kommunen som fastställer priserna på sotning och brandskyddskontroll. Läs mer om det på vår sida om taxor, Jag är fastighetsägare och hyr ut lokaler till en restaurang. Varför får jag alltid fakturorna för sotning och brandskyddskontroller? Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för brandskyddet i sin fastighet (Lagen om skydd mot olyckor, LSO 2 kap 2§).
Visa hela svaret

Får man sota sin egen skorsten?

Fråga 1 – Får jag själv sota min skorsten? Ja. Som följer av 3 kap.4 § lagen om skydd mot olyckor, får kommunen efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten, om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Visa hela svaret

Måste man sota braskamin?

Hur ofta du behöver sota Du är enligt lag skyldig att sota med jämna intervaller. Det är den gemensamma räddningsnämnden i Uppsala, Tierp och Östhammars kommun som fastställer intervallerna. Hur ofta du behöver rengöra/sota beror på vilket bränsle, vilken typ av värmepanna/kamin du har och hur ofta du eldar.
Visa hela svaret

Vad göra innan sotaren kommer?

Lyssna på denna webbplatsen Använd vår lyssna-tjänst “ReadItSpeak” för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren. Aktivera lyssna-tjänst Translate this webpage Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select your language in the list below. När du får meddelande om att sotning kommer att utföras är det bra om du hjälper till med följande saker innan sotaren kommer: Ställ fram en stege och kontrollera att den är säker samt att glidskydd finns monterat vid takfoten, så att markstegen inte kan glida i sidled eller bakåt.

Vintertid är det bra om det är skottat fram till markstegen och på taket. Säker stege Glidskydd Se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas, ta bort eller täck över ömtåliga saker kring eldstaden. Lägg fram några tidningar vid eldstaden och ta fram ett obrännbart kärl med lock, att lägga sotet i.

 • Brandskyddskontrollen berör rökkanalen, både ut- och invändigt samt taksäkerhet och taktäckning.
 • Även vind och övriga utrymmen som skorstenen passerar skall vara tillgängliga.
 • Tänk på att ved- och pelletseldade värmepannor samt andra eldstäder måste vara nedsläckta och avsvalnade för att sotning och brandskyddskontroll ska kunna utföras.

Anmäla snarast ändrat bränsleslag eller motsvarande åtgärd som påverkar sotningsfristen. Detta gäller även om man slutar elda eller innan man åter börjar elda igen. Vid ev. flyttning eller ägarbyte av fastighet, var vänlig meddela sotningstjänsten detta.

Lämna nyckeln till en granne som är hemma Lämna in nyckeln till oss på Emmabodavägen 23 i Nybro Göm nyckeln på ett säkert ställe och berätta för oss var du lagt den

Visa hela svaret

Vad kostar en besiktning av skorsten?

Skorstensbesiktning & provtryckning | Kamingruppen i Stockholm AB | Besiktning av imkanal, Sotningstjänster-Sotare Stockholm-Sotning-Din Sotare i Stockholm-Dinsotare i Hägersten, Älvsjö, Mälarhöjden, Enskede, Gubbängen, Huddinge, Segeltorp, Sollentuna, Söd Att kontrollera eldstäder och rökkanaler med jämna mellanrum är en viktig del i säkerheten.

 1. Numera eldar vi allt oftare för att få värme i hemmet istället för som tidigare – att skapa en mysfaktor.
 2. Detta ökar även påfrestningen av våra braskaminer och skorstenar/rökkanaler.
 3. På Sotningstjänst & Kamingruppen erbjuder vi provtryckning och skorstensbesiktning i Stockholm.
 4. Många undrar hur ofta och när man ska göra en besiktning av skorstenen.

Säkerhetsaspekten vid eldning i eldstäder är väldigt viktig och de flesta tar en trygg eldning för givet. Dock är det vanligt förekommande med eldstäder och rökkanaler som inte uppfyller de krav och regler som finns. Det kan bero på allt från brist på underhåll till att kaminen har många år på nacken.

En skorstensbesiktning är inget du kan göra själv. Har din skorsten exempelvis en spricka upptäcks detta endast genom en provtryckning. Det är här vi på Sotningstjänst & Kamingruppen kommer in. Skorstensbesiktning bör göras vid flera tillfällen. Ett exempel är om du köper en bostad som har en befintlig eldstad eller skorsten.

Har du installerat en ny eldstad ska även denna besiktigas av en utbildad besiktningsman. Att göra en kontroll inför vintern när det eldas som mest är också ett bra sätt att förebygga olyckor och få en säker eldning. Kontakta oss gärna om du önskar mer information kring när du bör kontrollera rökkanalerna,

Vi har även tillgång till värmekameror om du känner dig osäker på om tex din skorsten/rökkanal blir för varm mot intilliggande brännbara byggnadsdelar. Vi filmar, fotograferar & dokumenterar detta åt dig. Fråga oss om pris för denna tjänst. Pris för besiktning och provtryckning av skorsten i Stockholm Pris från 2850:- inkl.

moms för 1 objekt. För fler objekt tillkommer 1200:- inkl. moms per objekt. Priserna gäller för Stockholm (Hägersten, Enskede, Herrängen, Långbro, Skärholmen, Älvsjö, Örby, Huddinge samt Segeltorp). Bor du utanför detta område? Kontakta oss för offert för övriga delar av Storstockholm.Sprängbesiktningar fås på separat offert.

You might be interested:  Hur Många Besöker Gröna Lund Per Dag?

Vi utför även filmning av rökkanaler samt ventilationskanaler när du vill veta vilket skick dessa är i.Vid filmning tar man dessutom reda på var problemen finns samt på vilken höjd dessa är på.Kvalitén på filmningen är hög då kameran är utrustad med lampor samt färgfilm samt att kamerahuvudet är vridbart 180 grader.

Vi har utrustning för att filma både lodräta samt vågräta kanaler i upp till 30 meter. Vid avslutat arbete skickas filmningen på usb sticka till kund. Vi har även tillgång till värmekameror om du känner dig osäker på om tex din skorsten/rökkanal blir för varm mot intilliggande brännbara byggnadsdelar.

 • Vi filmar, fotar & dokumenterar detta åt dig.
 • Våra tjänster görs alltid av erfaren och professionell personal till rätt kostnad.
 • När du anlitar oss får du alltid protokoll på vad som utförts.
 • Vi erbjuder även säker och smidig betalning via kortterminal på plats när vi besöker dig.
 • Vi erbjuder våra sotningstjänster i hela Stockholm, då inkluderar vi kringkommunerna Tyresö, Haninge,Täby, Bromma, Hässelby, Vällingby, Sollentuna, Solna, Åkersberga, Lidingö, Järfälla, Bålsta, Huddinge och Södertälje.

Varmt välkommen till oss på Sotningstjänst & Kamingruppen! : Skorstensbesiktning & provtryckning | Kamingruppen i Stockholm AB | Besiktning av imkanal, Sotningstjänster-Sotare Stockholm-Sotning-Din Sotare i Stockholm-Dinsotare i Hägersten, Älvsjö, Mälarhöjden, Enskede, Gubbängen, Huddinge, Segeltorp, Sollentuna, Söd
Visa hela svaret

Varför måste skorsten gå över nock?

Skorsten en meter över nock är en gammal skröna! – 30 september 2010 av Patrick Nilsson Skorstensfejaremästare Hur Ofta Ska Man Sota Stockholm Godkänd skorsten även om mindre än 1 m över nock Ofta får jag frågor på hur högt över nock en skorsten måste löpa för att bli godkänd. Flertalet installationer som görs bygger fortfarande på den numera förlegade regeln att skorstenen måste vara en meter över nock.

 • Detta gäller inte längre eftersom det var en norm som inte direkt är anpassningsbar till alla hus i dessa funkis-hus tider.
 • Så vad är det som gäller? Skorstenen skall löpa en meter över där den kommer ut från, d.v.s.
 • Taket där skorstenen passerar men med modifikation.
 • Skorstenen skall även vara så hög att dess funktion inte kan ifrågasättas, att den klarar av att transportera rökgaserna via ett tillräckligt undertryck (skorstenens egna drag) utan kallras eller baksug.

Se gärna minimum höjd på skorstenens monteringsanvisningar och jämför dessa med kaminens krav. Vidare måste skorstenen placeras så att inte det finns fara för brand på närliggande byggnadsdelar. Slutligen så skall skorstenen inte monteras så att den skapar olägenheter för grannar.

 • Ett bra sätt att se om man klarar detta är att dra en linje från grannens tak mot skorstenen på ditt hus.
 • Överstiger denna en 10 graders lutning kan det finnas risk att besiktningsmannen inte godkänner anläggningen trots att funktion och brandsäkerhet uppfylls.
 • Notera att det kan krävas att skorstenen går över nock för att vara på den säkra sidan.

Kommunen är alltid den som bestämmer vilken höjd de kräver med tanke på grannar, brännbart etc. Men som vanligt, om ni är osäkra kontakta din lokala sotare. Publicerat i Besiktning, Bilder, Brandskyddskontroll, Eldstäder, Installationsbesiktningar, Radhus, Råd och anvisningar, Skorsten, Skorstensfejarmästare, Sotare, Sotning, Tips, Villa, Villor | 74 kommentarer
Visa hela svaret

Får man lov att sota själv?

På verksamt.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys så att vi kan förbättra vår webbplats. Så används kakor på verksamt.se Sidan blev senast uppdaterad: 2022-10-20 Du som är fastighetsägare och vill sota din egen fastighet måste ansöka om det hos kommunen.

 • Ommunen ansvarar för att alla eldstäder med tillhörande rökkanaler blir sotade (rengjorda).
 • Sotningen ska kunna göras på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt.
 • I sin bedömning tar kommunen hänsyn till risksituationen, hur komplex förbränningsanläggningen är och vilken kunskap du som vill sota har.

Det är kommunen som prövar ansökningar om att sota själv. Det är också kommunen som följer upp genom att göra brandskyddskontroll.

Förordning om skydd mot olyckor Lag om skydd mot olyckor

Ansvarig: Tillväxtverket
Visa hela svaret

Hur ofta ska man sota kakelugn?

Vid eldning med fastbränsle: –

 • Fastbränsleeldad värmepanna (ved, pellets, spannmål, flis, halm etc), som fungerar som huvudsaklig värmekälla = 2 ggr/år.
 • Kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som huvudsakligen värmer huset eller det rum som den är placerad i = 1 ggr/år.
 • Används eldstaden mer sällan, så kallad trivseleldning, och inte som huvudsaklig värmekälla = var tredje år.

Visa hela svaret

Hur mycket kostar sotning per år?

Ny taxa för sotning och brandskyddskontroller från 1 april 2022 – Taxan för rengöring (sotning) och brandskyddskontroller är densamma för alla våra medlemskommuner, det vill säga Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner.
Visa hela svaret

Måste man sota om man inte eldar?

9 Om du inte använder eldstaden, måste du ändå sota? – Nej, du kan ifrågasätta sotningen om du aldrig eldar. Kraven på sotningsintervall och kontroll av eldstäder skiljer sig också mellan fritidshus och permanentbostäder.
Visa hela svaret

Hur ofta ska man sota kakelugn?

Vid eldning med fastbränsle: –

 • Fastbränsleeldad värmepanna (ved, pellets, spannmål, flis, halm etc), som fungerar som huvudsaklig värmekälla = 2 ggr/år.
 • Kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som huvudsakligen värmer huset eller det rum som den är placerad i = 1 ggr/år.
 • Används eldstaden mer sällan, så kallad trivseleldning, och inte som huvudsaklig värmekälla = var tredje år.

Visa hela svaret

Vad kostar det att sota en kamin?

För att kunna hålla så låga priser som möjligt sotar vi ett område i taget. Det kallas för pärlbandsprincipen. Vi förstår att det kan vara besvärligt att vara hemma precis den tid som står på lappen, men det går oftast att lösa. Här är några tips om vad man kan göra om man inte kan vara hemma på den aviserade tiden:

Lämna nyckeln till en granne som är hemma Lämna in nyckeln till oss på Stationsgatan 8 i Sandviken Göm nyckeln på ett säkert ställe och berätta för oss var du lagt den

Om du trots allt behöver byta tid, löser vi självklart det. En ombokningsavgift på 332,50 kr kan dock tillkomma i de fall då pärlbandsprincipen bryts och vi kommit allt för långt ifrån området. Ring eller maila oss gärna så gör vi vårt bästa för att hjälpa er! För aviserad ej utnyttjad tid debiteras en avgift för att täcka våra kostnader (avgift enligt kommunfullmäktige fastslagen taxa) Avbokning/ombokning ska ske senast 1 arbetsdagar innan aviserad tid för att undvika debitering av grundavgift.
Visa hela svaret