Hur Många Har Haft Covid I Stockholm?

Hur Många Har Haft Covid I Stockholm
Statistik över antalet fall – Denna statistik uppdateras var tredje vecka.614 072 fall av covid-19 har anmälts till och med 2022-12-18.
Visa hela svaret

Har Corona ökat i Stockholm?

Läget i Sverige – Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsatte att öka under vecka 50. Ökningen sker i en majoritet av regionerna samt bland boende på SÄBO och personer med hemtjänst. Även antalet inneliggande patienter i slutenvården med covid-19 och antalet nya intensivvårdade patienter har ökat de senaste veckorna.

 1. En ökning ses också av antalet avlidna med covid-19 de senaste veckorna.
 2. Smittspridningen bedöms öka ytterligare några veckor vilket medför en fortsatt hög belastning på vården.
 3. Statistik om vård och covid-19 (Socialstyrelsen.se) Ökningen i bekräftade fall av covid-19 bedöms spegla en omfattande smittspridning i samhället.

Vi ser även en hög smittspridning av andra luftvägsvirus såsom RS-virus och säsongsinfluensa. Det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. På det sättet minskar vi smittspridningen av såväl covid-19 som influensa och andra luftvägsvirus.

 • För att undvika svår sjukdom är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 och säsongsinfluensa gör det och att de som erbjuds påfyllnadsdoser av covid-19 tar dessa.
 • Det är möjligt att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.
 • Om vaccination mot covid-19 Risk för intensiv influensasäsong – hög tid att vaccinera sig (nyhet 2022-11-28) Vecka 50 provtogs 41 322 individer för covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med föregående vecka.

Ökningen ses i alla åldersgrupper utom 10–19 år och som tidigare var antal provtagna individer per 100 000 invånare under vecka 50 högst i åldersgruppen 80 år och äldre, följt av åldersgruppen 70–79 år. Andelen av proverna som var positiva för covid-19 vecka 50 var 32 procent, jämfört med 30 procent vecka 49.

 1. Under vecka 50 rapporterades 12 801 bekräftade fall av covid-19, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med vecka 49.
 2. Vecka 50 var antalet fall högre än medelvärdet för föregående tre veckor i alla regioner utom Västerbotten där skillnaden inte var statistiskt säkerställd.
 3. Antal bekräftade fall under vecka 50 bland boende på SÄBO var 1 587, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med vecka 49.

Bland personer med hemtjänst rapporterades 1 437 bekräftade fall vecka 50, vilket är en ökning med 37 procent från föregående vecka. Hittills har 39 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 50. De föregående tre veckorna (vecka 47–49) rapporterades i medeltal 33 nya patienter per vecka.

Sedan föregående veckorapport har ytterligare 11 nyinlagda patienter rapporterats under vecka 49, vilket ger totalt 42 patienter rapporterade vecka 49. För de 137 patienter med bekräftad covid-19 som vårdats inom intensivvården de senaste fyra veckorna (vecka 47–50), var medelåldern 63 år och 84 procent tillhörde en medicinsk riskgrupp utifrån underliggande sjukdom eller tillstånd.

Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka. På grund av fördröjningen i rapporteringen fokuserar analyserna avseende avlidna bekräftade fall i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan.

 • Hittills har 114 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 48.
 • Föregående tre veckor (vecka 45–47) var medeltalet 88 dödsfall per vecka.
 • Av de rapporterade avlidna vecka 48 hade 78 personer en insats enligt socialtjänstlagen, det vill säga hade hemtjänstinsatser eller var boende på SÄBO.
 • Hittills har 156 respektive 168 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 49 och 50.

Vecka 48 var dödligheten inom normalspannet enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo. Analyser och prognoser om covid-19 (se överdödlighet) I Sverige cirkulerar fortsatt många olika undergrupper inom omikron-varianten, huvudsakligen från undergrupper inom BA.2 och BA.5.

 1. De genetiska grupper som nu är mest utbredda har mutationer som är under övervakning, då de ger viruset ökad förmåga att undvika immunförsvaret.
 2. De vanligaste genetiska grupperna av SARS-CoV-2 i Sverige under vecka 47-49 var BQ.1.1, XBB.1, BF.7 och BQ.1.
 3. Inom undergrupper till BA.5 ökar andelen BQ.1.1 och BQ.1 medan andelen BF.7 minskar.

Sammanlagt utgjorde olika undergrupper inom BQ 43,6 procent av alla prover som undersöktes från vecka 47-49. XBB (som är en kombination av två virus inom BA.2, en så kallad rekombinant) ökar nationellt, men i olika grad i regionerna. Sammanlagt utgjorde olika undergrupper inom XBB 10,3% av alla undersökta prover under perioden. Läs hela veckorapporten för covid-19 vecka 50 2022 (PDF, 873 kB) Underlag för veckorapport covid-19, vecka 50 (Excel, 157 kB)
Visa hela svaret

Är Corona över?

Covid-19 inte längre allmänfarlig och samhällsfarlig – Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, meddelar Folkhälsomyndigheten. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.
Visa hela svaret

Hur länge har man Omikron symtom?

Inkubationstid för covid-19 – Inkubationstiden, det vill säga tiden från att du blivit smittad till att du får symtom, varierar från 2 till 14 dagar. Sedan omikron-varianten tagit över insjuknar de flesta inom tre dagar efter att de smittats.
Visa hela svaret

Är Corona farligt för alla?

Om sjukdomen covid-19 – Om du blir smittad av coronaviruset kan du få sjukdomen covid-19. De flesta barn och ungdomar som blir smittade blir bara lite sjuka. De kan bli förkylda och få hosta och feber, och blir friska igen efter några dagar. Detsamma gäller de flesta vuxna. Det är väldigt sällan som barn blir allvarligt sjuka i covid-19.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vilka Bostadsköer Finns I Stockholm?

Kan ej få Corona?

Forskare kan ha hittat svaret på varför inte alla får covid-19 En studie som har publicerats i visar att människor som har exponerats för sars-cov-2 men som testats negativt för covid-19 eller inte har antikroppar mot viruset, trots det har T-celler som reagerade på viruset.

 1. I studien har forskare följt brittisk sjukhuspersonal och jämfört deras blodprover före och efter att de har exponerats för sars-cov-2 under första vågen av pandemin, med blodprov tagna från andra innan pandemin bröt ut och som därför inte exponerats för viruset.
 2. Det visade sig att trots att sjukhuspersonalen inte hade en pågående infektion eller antikroppar ändå hade T-celler som reagerade mot viruset.

Det kan tyda på att deras immunsystem har ett minne från andra coronavirus de har blivit exponerade för. Förutom viruset som orsakar covid-19, finns fyra andra typer av coronavirus som orsakar vanliga förkylningar. Forskarna kunde se att sjukhuspersonalens T-celler reagerade och kände igen delar av viruset som också finns bland de fyra andra typerna.

Marcus Buggert, docent i immunologi vid Karolinska institutet, säger till att det inte utifrån studiens resultat går att säga på befolkningsnivå hur många som har ett naturligt skydd.Och eftersom studien gjordes i början av pandemin vet man inte heller om varianten delta kan slås ut av samma typ av T-celler, menar han. Studien kan leda till att bredare vaccin tas fram för att i framtiden kunna ge ett bredare försvar mot olika typer av coronavirus, och att man då riktar sig mot T-celler istället för som idag mot spike-proteinet på coronavirusets yta.

Studien har endast hittat ett statistiskt samband mellan ett negativt covid-19-test och en ökning av en viss typ av T-celler. Det är, enligt Marcus Buggert, inte fastslaget att T-cellsvaret är orsaken till att vissa inte får covid-19 trots exponering.
Visa hela svaret

Hur allvarlig är omikron?

Uppdaterade scenarier tyder på ytterligare ökad smittspridning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten Publicerat 13 januari 2022 Folkhälsomyndighetens uppdaterade scenarier tyder på att smittspridningen fortsätter att öka kraftigt och når sin topp i slutet av januari.

Orsaken är den omfattande smittspridningen av virusvarianten omikron, som nu dominerar i Sverige. Jämfört med tidigare varianter har omikron en ökad förmåga att smitta även vaccinerade personer. Samtidigt verkar omikron medföra mindre risk för allvarlig sjukdom, åtminstone för vaccinerade. Folkhälsomyndigheten uppdaterar nu sina scenarier över smittspridningen i Sverige fram till och med den 20 mars 2022.

Anledningen är den kraftiga spridningen av virusvarianten omikron. Under de senaste veckorna har kunskap tillkommit om omikron och dess förmåga att bryta igenom tidigare immunitetsskydd. Bland annat visar preliminära resultat från Storbritannien och Danmark att skyddet mot smitta efter den andra vaccindosen, liksom efter genomgången infektion, är lägre mot omikron än vad som antogs i de tidigare scenarierna.
Visa hela svaret

Får man immunitet efter omikron?

Kan ha fler effekter på immunsvaret. – Det är intressant att antikroppssvaret efter omikron var högre hos deltagare som inte hade haft en annan sars-cov-2-infektion innan omikroninfektionen och möter viruset för första gången, trots jämförbar symtombild och virusmängd.
Visa hela svaret

Hur tätt inpå kan man få Covid?

Inkubationstiden, det vill säga perioden från smittotillfället till dess att en person uppvisar symtom, bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar. De flesta insjuknar cirka 5 dagar efter att man smittats. Läs mer om symtom och inkubationstid.
Visa hela svaret

Vilka drabbas värst av Corona?

Publicerat 18 juni 2020 Förekomst av sjukdomsfall och dödsfall i covid-19 i Sverige skiljer sig åt mellan grupper med olika födelseland i befolkningen. Det visar en genomgång som Folkhälsomyndigheten har gjort. Folkhälsomyndigheten har i en enkel inledande undersökning tittat på sjukdomsfall och dödsfall med koppling till covid-19 utifrån födelseland.

Detta genom att samköra uppgifter från myndighetens databas över anmälningspliktiga sjukdomar med Statistiska centralbyråns (SCB) uppgifter om födelseland. Personer som har diagnosticerats med covid-19 under perioden 13 mars–7 maj har tagits med. Resultaten visar att personer med andra födelseländer än Sverige har drabbats av covid-19 i olika hög grad under perioden.

Stockholm residents out on streets despite coronavirus fears in Europe

Totalt sett var förekomsten av covid-19 (antalet rapporterade fall per 100 000, incidensen) högst bland personer födda i Turkiet. Förekomsten bland personer med födelseland Somalia var högst i början av perioden, men sjönk redan i början av april. Bland personer födda i Irak var förekomsten högst mot slutet av uppföljningsperioden.

 1. Sjuklighet och dödlighet kan påverkas av faktorer som olika livsvillkor, levnadsvanor och underliggande sjukdomar.
 2. Uppgifter om detta ingår inte i denna första beskrivande analys, men uppföljande analyser planeras till senare.
 3. Resultaten bidrar till ökad kunskap om smittspridning i befolkningen och kan ligga till grund för riktade insatser, som exempelvis översättningar av informationsmaterial till andra språk och samarbetsprojekt med regionala smittskyddsenheter för att på ett bättre sätt nå olika grupper med information,

Resultaten kommer att användas i olika delar av myndighetens fortsatta arbete. Läs mer Covid-19 – Demografisk beskrivning av bekräftade covid-19-fall i Sverige 13 mars–7 maj 2020 Kategori: Nyhet
Visa hela svaret

När smittar Omikron mest?

En infekterad person kan smitta andra redan innan symtomen börjar. Tiden från det att man smittas till man blir sjuk (inkubationstiden) varierar mellan 2 och 14 dagar, vanligast 2 till 4 dagar.
Visa hela svaret

Hur länge visar man positivt på PCR-test?

Ett positivt PCR-test innebär att du har covid-19 – PCR (engelska “Polymerase Chain Reaction”) är en metod för att upptäcka arvsmassa (RNA) från viruset SARS-CoV-2. Ett positivt provsvar i kombination med symtom innebär en pågående infektion. PCR kan ge svar på om en person har eller nyligen har haft covid-19.
Visa hela svaret

Kan man jobba om någon i familjen har Corona?

Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19 — Folkhälsomyndigheten På den här sidan finns information om vad du ska göra om du känner dig sjuk och har symtom som kan bero på covid-19. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk och har symtom som kan bero på covid-19.

Exempel på symtom är halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19. Särskilda rekommendationer finns för personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd.

För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk. Syftet med att stanna hemma när du känner dig sjuk med symtom på covid-19 är att inte smitta andra.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Får Jag Vaccinera Mig Kalmar?

Kan en 1 åring få Corona?

Blir barn smittade och sjuka av coronavirus? – Barn kan bli smittade av coronavirus och få sjukdomen covid-19. Men de blir ofta bara lite förkylda och behöver vila. Sjukdomen är mest farlig för de som är äldre än 65 år, och för de som är extra känsliga för att bli sjuka, för att de har andra sjukdomar.
Visa hela svaret

Vad är bra att äta när man har Corona?

Att behöva isolera sig hemma och begränsa sina sociala kontakter kan vara påfrestande. Det kan lätt leda till att man tappar goda vanor. Här hittar du några råd som kan hjälpa dig att äta och må bättre. Även om hälsosam mat inte kan skydda dig från att bli smittad av det nya coronaviruset, är det ändå viktigt att äta varierat och hälsosamt. Att äta mycket grönsaker, frukt, fullkorn och fisk är bra för hälsan. Här har vi samlat några tankar och råd för vikthanteringen.

Försök hålla fast vid dagliga rutiner och regelbundna måltider. Planera dina matinköp och dina måltider. Vid lunch och middag, fyll halva tallriken med grönsaker för att få i dig mycket vitaminer, mineraler, antioxidanter och fiber. Lägg på en fjärdedel av tallriken med något proteinrikt som fisk, bönor, linser, kyckling eller kött och en fjärdedel med fullkornspasta, potatis, bulgur eller liknande. Vill du ta mer mat, välj att bara ta om av grönsakerna. Ät 2-3 frukter varje dag. Välj nyckelhålsmärkta produkter. Ät så lite som möjligt av eller undvik helt sötsaker, chips och liknande. Välj vatten som törstsläckare och måltidsdryck. Var sparsam med eller undvik helt alkohol, eftersom alkohol bidrar med en hel del energi. Det finns också studier som visar att alkohol kan påverka immunförsvaret negativt. Om du är ordinerad kosttillskott av läkare, fortsätt med dessa. Annars brukar en varierad kost ge de vitaminer och mineraler som man behöver. Om du har fått läkemedel utskrivet för viktnedgång kan du fortsätta att ta dem. De påverkar inte ditt immunförsvar negativt. Glöm inte bort att det är viktigt att fortsätta med vardagsrörelse och att vara fysiskt aktiv. Kanske finns det möjlighet att ta en promenad eller att ta en rörelsepaus hemma? SVT har också ett kort gymnastikpass varje vardagsmorgon.

Följ Folkhälsomyndighetens råd för att minimera risken att bli smittad av covid-19 eller att sprida smittan vidare.
Visa hela svaret

Vad ska man äta för att bli frisk från Corona?

Covid-19: Vad kan jag göra själv om jag är sjuk? Här är råd till dig som har till exempel en förkylning, influensa eller covid-19. Råden gäller om du kan vara hemma utan att behöva vård. Det är viktigt att du kontaktar vården om dina symtom förvärras. Det är viktigt att dricka mycket, särskilt om du har hosta eller feber.

 1. Det kan vara till exempel vatten, te, buljong eller soppa.
 2. För barn som har feber och hosta kan isglass vara ett alternativ till dryck.
 3. Du kan lägga en kudde under madrassen.
 4. Det kan hjälpa att höja huvudändan på sängen om du hostar mycket när du ska sova.
 5. Enklast är att bädda med extra kuddar.
 6. Du kan lägga kuddarna under madrassen så glider de inte undan.

Det kan också kännas skönt att ha det svalt i rummet där du sover. Vila men undvik att vara stilla länge Undvik fysisk ansträngning och vila ordentligt när du har feber och mår dåligt. Däremot är det inte bra att ligga stilla länge. Det försämrar lungornas möjlighet att arbeta.

Rör på benen och fötterna. Du som ligger mycket kan byta sida regelbundet. Sätt dig eller res dig upp då och då. När du mår bättre är det bra om du kan vara utomhus och röra på dig, men undvik att överanstränga dig. Känn efter vad du orkar med. Varm dryck som till exempel te kan kännas lenande om du har ont i halsen.

Glass och yoghurt kan också kännas bra, eller att suga på vanliga halstabletter. Använd sockerfria tabletter, för tändernas skull. Nässprej kan hjälpa. Näsdroppar eller nässprej som innehåller koksaltlösning kan hjälpa om du är mycket täppt i näsan. Det finns att köpa receptfritt på apotek.

 1. Det finns även receptfri avsvällande nässprej.
 2. Du kan använda avsvällande nässprej i högst tio dagar.
 3. Det är viktigt att följa anvisningarna på förpackningen.
 4. Undvik rökiga miljöer och att röka Undvik att vara i rökiga miljöer.
 5. Röken irriterar luftvägarna och om du har hosta kan den bli värre av rök.
 6. Om du själv röker finns det många fördelar med att,

Behåll dina rutiner så mycket som möjligt om du behöver stanna hemma. Försök till exempel att äta och på samma tider varje dag. När och var ska jag söka vård? Kontakta genast en eller en om du har ett eller flera av följande besvär:

Du blir plötsligt mycket sämre. Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.
Visa hela svaret

Vilken blodgrupp är bäst att ha?

Publicerad: 2021-04-27 11:01 | Uppdaterad: 2022-11-09 09:47 Foto: Getty Images Forskare vid Karolinska Institutet har hittat kopplingar mellan olika blodgrupper och totalt 49 sjukdomar, bland annat det nya fyndet att blodgrupp B verkar ha en skyddande effekt mot njursten. Analysen, som inkluderar data på över fem miljoner människor och drygt 1 000 sjukdomar, bekräftar också tidigare kopplingar mellan vissa blodgrupper och ökad risk för blodpropp, blödningsrubbningar eller högt blodtryck under graviditeten. Torsten Dahlén. Foto: Gunilla Sonnebring – Det saknas fortfarande mycket kunskap om huruvida personer med RhD-positiva eller RhD-negativa blodgrupper kan ha en ökad risk för olika sjukdomar, samt huruvida fler sjukdomar kan vara påverkade av blodgrupp än de vi känner till idag.

För att minska denna kunskapslucka använde vi en opartisk metod för att undersöka kopplingar mellan de olika blodgrupperna och totalt över 1 000 sjukdomar, säger försteförfattaren Torsten Dahlén, doktorand vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet. Forskarna analyserade svenska hälsoregister med information om mer än fem miljoner människor och fann totalt 49 sjukdomar som kunde kopplas till ABO-systemet och en som kunde kopplas till RhD-systemet.

You might be interested:  Vilka Områden I Stockholm Ska Man Undvika?

Resultatet bekräftade att personer med blodgrupp A hade högre risk för blodpropp medan personer med blodgrupp O hade större sannolikhet att drabbas av blödningsrubbningar. Studien verifierade också att kvinnor med blodgrupp O i högre utsträckning drabbades av högt blodtryck under graviditeten, så kallad graviditetshypertoni.
Visa hela svaret

Kan man vara naturligt immun mot Corona?

Få ovaccinerade har haft covid-19 tidigare – Diagram 1 visar att 13 procent av de ovaccinerade som är 16 år och äldre har haft bekräftad covid-19. De kan därmed antas ha en viss naturlig immunitet mot att åter­in­sjukna. Omvänt visar detta resultat att 87 procent av de som är ovaccinerade inte har haft covid-19 och därför inte har något skydd mot sjukdomen.

 1. Bland de personer som endast tagit en dos vaccin mot covid-19, har 18 pro­cent haft sjukdomen tidigare.
 2. Se diagram 1.
 3. Av alla personer som rapporterats med covid-19, har cirka 80 procent ändå valt att vaccinera sig.
 4. De flesta med minst två doser och en mindre andel med den första dosen, dvs.
 5. Som nyligen påbörjat sin vaccinations­serie.

Majoriteten hade covid-19 innan sin vaccination. Diagram 1. Antal personer 16 år och äldre som inte vaccinerats mot covid-19 eller som enbart valt en dos vaccin, fördelat efter om de haft en bekräftad infektion tidigare eller inte. Hur Många Har Haft Covid I Stockholm Källa: Nationella vaccinationsregistret (NVR), Registret över totalbefolkningen (RTB) och SmiNet. Avser data till och med 21 november 2021.
Visa hela svaret

Vilken blodgrupp har man om man är Rh negativ?

Rh – Det som förr kallades Rh-faktorn (numera D), finns hos cirka 85 procent av Sveriges befolkning. Dessa kallas Rh-positiva (RhD+). Resten av befolkningen, som saknar denna faktor, kallas Rh negativa (RhD-). Vilken blodgrupp du har beror på dina gener.
Visa hela svaret

Måste man ta Coronatest igen?

Det här gäller för allmänheten – De flesta ska inte längre testa sig vid symtom på covid-19. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett antigentest i form av ett självtest, oavsett testresultat.

Tabell. Tabellen sammanfattar rekommendationerna för testning vid symtom på covid-19. Mer information finns i texten på denna sida.

Vilken grupp Vad gäller för testning?
Allmänheten, både vuxna och barn Du ska vanligtvis inte testa dig vid symtom på covid-19. Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 Testa dig så snart som möjligt vid symtom på covid-19. Du kan även ingå i smittspårning eller screening och testas då utan att du har symtom.
Patienter eller gravida kvinnor i behov av vård och behandling, eller personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling av sjukdom Testa dig så snart som möjligt vid symtom på covid-19. Tala med din läkare, barnmorska eller vårdpersonalen. Du kan även ingå i smittspårning eller screening och testas då utan att du har symtom.
Omsorgstagare med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, exempelvis i särskilt boende för äldre (SÄBO) eller med hemtjänst Testa dig så snart som möjligt vid symtom på covid-19. Tala med personalen inom omsorgen. Du kan även ingå i smittspårning eller screening och testas då utan att du har symtom.

Visa hela svaret

Vilka regioner inför munskydd?

Flera regioner som tidigare tagit bort krav på munskydd vid nära patientkontakt återinför nu kraven. Detta med hänvisning till ökad smittspridning av covid-19 och oro för ökad belastning under den redan tuffa sommarperioden. I fredags, den 1 juli, meddelade Region Uppsala att man skärper smittskyddsrutinerna.

Bland annat återinförs rekommendationer om att personal ska bära munskydd som source control vid nära patient- och brukarkontakt och att patienter ska bära munskydd vid vårdbesök. Läs mer: FHM: Kraftig uppgång av antal covidfall i höst Regionen motiverar beslutet med en ökad spridning av covid-19 i kombination med det ansträngda vårdplatsläget på Akademiska sjukhuset.

“Det handlar både om att skydda patienter och medarbetare. Bemanningen är lägre under sommaren och vi vill minska risken för sjukdom och ökad sjukfrånvaro i ett redan ansträngt läge”, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala, i ett pressmeddelande.

 1. Beslutet gäller än så länge samtliga vårdförvaltningar inom Region Uppsala, men regionen uppger att liknande beslut sannolikt kommer att fattas av länets kommuner.
 2. Även Västra Götlandsregionen återinför krav på munskydd för all personal “som vistas i vårdlokaler”, med start i dag, den 4 juli.
 3. När munskydd används i vården kan de minska smittspridningen i situationer där människor inte kan hålla avstånd till varandra”, säger pandemisamordnare Marga Brisman i en kommentar på regionens hemsida.

Tidigare har liknande beslut fattats bland annat i Blekinge, Skåne, och Värmland. Folkhälsomyndigheten varnar i samband med sin veckorapport den 1 juli för att belastningen på hälso- och sjukvården kan komma att öka under sommarperioden. “Tidigare somrar har spridningen av covid-19 gått ner, men de senaste veckorna har vi sett en ökning av antalet fall.

Det är troligt att fallen kommer att fortsätta öka ytterligare några veckor, och därmed kommer fler behöva sjukhusvård. Om vårdpersonal också insjuknar i covid-19 samtidigt som det råder semesterbemanning på många sjukhus och vårdinrättningar ser vi att det kan komma att innebära en ökad belastning på vården, även om det är relativt små tal det handlar om,” säger statsepidemiolog Anders Lindblom i en kommentar på myndighetens hemsida.

I veckorapporten, som beskriver läget kring covid-19 till och med midsommarveckan, konstateras att antalet bekräftade fall i Sverige fortsatte att öka under vecka 25 och att en stor ökning sågs bland boende på SÄBO och personer med hemtjänst. Flera regioner rapporterar också om en ökad beläggning av patienter med bekräftad covid-19 i slutenvården.

I 14 regioner var antalet bekräftade fall av covid-19 per 100 000 invånare under vecka 25 högre än medelvärdet under föregående tre veckor. Det gäller Blekinge, Gotland, Halland, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Skåne, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro samt Östergötland.

Skillnaderna var statistiskt säkerställda. Läs också: Så många vårdplatser stänger i sommar – region för region
Visa hela svaret

Vem får testa sig för covid-19 Stockholm?

Det är bara vissa personer som behöver lämna prov vid symtom på covid – 19. Lämna prov om en läkare eller en sjuksköterska ber dig att göra det. Du behöver också lämna prov om du arbetar i hälso- och sjukvården eller i äldreomsorgen, eller om du bor på ett äldreboende eller har hemtjänst.
Visa hela svaret