Hur Högt Staket Får Man Bygga Utan Bygglov I Stockholm?

Undantag för en- och tvåbostadshus – Du behöver inte bygglov om du ska uppföra ett plank vid en skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus. För att undantaget ska gälla måste planket vara:

placerat invid ett befintligt en- eller tvåbostadshus max 1,8 meter högt mätt från marken placerat inom 3,6 meter från en- eller tvåbostadshuset placerat på ett avstånd till tomtgräns mot allmän gata och park som är minst 4,5 meterplacerat på ett avstånd till tomtgräns som är minst 4,5 meter. Du kan få bygga närmare tomtgränsen om grannfastighetens samtliga delägare godkänner det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att varje delägare skriver under på en situationsplan som visar plankets tänkta placering.

Alla insynsskydd och avskärmningar, oavsett om de kräver lov eller inte, behöver utformas och placeras trafiksäkert. De får till exempel inte skymma sikten vid korsningar och utfarter.
Visa hela svaret

Hur högt staket får man sätta upp utan bygglov?

När krävs det inte bygglov? – Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

 • Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar.
 • Medgivandet bör vara skriftligt.
 • Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov.
 • Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen.
 • Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet.
Visa hela svaret

Hur högt staket mot väg?

Plank, murar och skyddad uteplats – I huvudregel behövs bygglov för ett plank som är högre än 1,1 meter och för en mur som är högre än 0,5 meter. Höjden på ett plank eller en mur ska mätas från marken på den sidan där marken är lägst. Stödmurar räknas som murar och höjden mäts från den lägsta sidan.

Om olika åtgärder kombineras kan helheten ändå göra att bygglov krävs, trots att det inte skulle behövas för åtgärderna var för sig. Exempelvis om ett plank byggs ihop med ett staket, en mur eller en altan. Bygglovsplikten avgörs i en helhetsbedömning av höjd, längd, genomsiktlighet, utformning i övrigt, omgivningspåverkan, läge och syfte/användning.

På sidan checklistor och exempelritningar – det här behöver du i din ansökan kan du se vilka handlingar som behövs i din bygglovsansökan Under vissa förutsättningar kan du göra en skyddad uteplats utan bygglov. Du som har ett en- eller två-bostadshus får sätta upp ett plank eller mur vid din uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och är placerat minst 4,5 meter från tomtgränsen.

You might be interested:  Vad Kostar Stockholm 3 Testet?

Plank och murar inte får byggas så att de skymmer sikten vid korsningar och utfarter. Planket eller muren ska placeras så att de kan skötas och underhållas på din egen fastighet/tomt. Det är bra att prata med berörda grannar innan du börjar bygga.

Läs mer om murar och plank på Boverkets webbsida. Illustrationen visar ett plank eller en mur och hur du ska mäta. Du ska mäta från den sidan där marken är lägst. Om planket eller muren ändrar höjd behöver du göra flera mätningar. Illustrationen visar hur en skyddad uteplats ska placeras vid ett en- eller tvåplanshus för att inte behöva bygglov.
Visa hela svaret

Vad händer om man bygger för högt staket?

Inom detaljplanerat område och inom sammanhållen bebyggelse – Murar Du behöver bygglov för murar som är högre än 0,5 meter. Staket och plank Ska du bygga ett staket eller plank som är högre än 1 meter och har mindre genomsiktlighet än 50 % krävs det bygglov.
Visa hela svaret

Vad räknas som staket?

Ett staket har en avgränsande funktion och är lägre och glesare än ett plank. Staket består av minst hälften luft och går att se igenom från alla håll. Med det menas att mellanrummet mellan konstruktionens olika delar är större än konstruktionen i sig.
Visa hela svaret

Hur mycket får man höja marknivån utan bygglov?

Kommunen kan minska eller utöka marklovsplikten – Kommunen kan besluta om minskad eller utökad marklovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen för det aktuella området. Utökad marklovsplikt betyder att du behöver marklov även för att fälla träd och plantera skog.

Det gäller till exempel när kommunen vill skydda enstaka träd eller grupper av träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Du behöver dock inte marklov för att till exempel plantera fruktträd på en villatomt. Minskad marklovsplikt betyder att du inte behöver marklov för att schakta eller fylla ut mark.

Den minskade marklovsplikten kan gälla för antingen hela planområdet, eller för delar av det.
Visa hela svaret

Får man bygga väg på egen mark?

Ansök om ny eller ändrad utfart Om du vill ansluta en enskild väg till en allmän väg måste du ha tillstånd från väghållningsmyndigheten. Du måste även ha tillstånd om du vill ändra en anslutning, till exempel bredda eller flytta den. Reglerna för ny eller ändrad utfart finns i 39 § väglagen (1971:948).

Avgift för prövning av ansökan om ny anslutning till allmän väg är för närvarande 4 600 kronor och ska betalas innan ansökan handläggs. Avgiften omfattar handläggning av ärendet och återbetalas inte, även om det blir avslag på ansökan. Hur du gör inbetalningen framgår av den bekräftelse som du får om att vi har mottagit din ansökan. Ansökan om att ändra på en redan befintlig anslutning är avgiftsfri. Du får själv stå för alla kostnader som anslutningen för med sig. Anslutningen ska vara färdigställd inom ett år från beslutsdatum, annars upphör tillståndet att gälla.

You might be interested:  Var Växer Ramslök I Göteborg?

Visa hela svaret

Hur högt stängsel får?

För fårraser rekommenderar vi generellt ett stängsel som är minst 90 cm högt. För getter så rekommenderar vi ett stängsel på minst 120 cm.
Visa hela svaret

Vad händer om jag inte har bygglov?

Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift. För nybyggnad av en- och tvåbostadshus är sanktionsavgiften 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
Visa hela svaret

Hur nära tomtgräns får man bygga Stockholm?

Avstånd mot granne, gata och park –

Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmare tomtgränsen om grannfastighetens samtliga delägare godkänner det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att varje delägare skriver under på en situationsplan som visar den tänkta placeringen. Avståndet till gata eller park är minst 4,5 meter.

Visa hela svaret

Hur hög får en spaljé vara?

Staket/ spaljé, 75 % genomskinligt är ej bygglovspliktigt upp till 1,80 meter. Staket/ spaljé som är tätt upp till 1,10 meter men minst 75 % genomskinligt över den höjden kräver inte bygglov upp till 1,80 meter. Höjden räknas från mark till konstruktionens överkant.
Visa hela svaret

Får man bygga en pergola i tomtgräns?

An error occurred. – Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser. “Välj rätt virke till din pergola. Eftersom att träramen är det som gör pergolan så är det bra att ha ett virke som håller i längden” Många bygger en pergola i sin trädgård för att det ska vara en vackert pelargång där klätterväxter växer.

 • En pergola med växter som klättrar på pelaren kan inrama en trädgårdsgång i en inte alltför liten trädgård.
 • Vissa väljer att inte ha några växter runt sitt ramverk, dock tappar pergolan något av sin effekt som solskydd då.
 • Idag är det dock vanligast att man bygger pergolan på altanen och kopplar ihop den med huskroppen, vilket nästan skapar ett uterum.

Oavsett vilken funktion din pergola ska ha är det viktigt att du tänker igenom dess funktion innan du börjar bygga pergolan så att du kan anpassa den. Välj rätt virke till din pergola. Eftersom att träramen är det som gör pergolan så är det bra att ha ett virke som håller i längden.

Dessutom är det svårt att underhålla den om du har en hel del klätterväxter, välj därför tryckimpregnerat trävirke. Tänk också på att virket ska hålla för snö och vindar under de kalla vintermånaderna. För att din pergola ska hålla i många år framöver är det också bra att ha rostfria eller varmförzinkade skruvar och spikbeslag.

Tänk igenom hur du förankrar din pergola i trädgården eller altanen, gjut själv eller köp färdiga plintar. Vanligtvis behöver man inte bygglov för att bygga en pergola. Förutsatt att den inte ligger längre bort än 3 m från tomtgränsen och att den inte är mer än 3 m hög.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Börjar Höstterminen 2021 Örebro Universitet?

Vad händer om man bygger plank utan bygglov?

När krävs det bygglov? – Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank. Konstruktioner som staket och grindar av sedvanlig beskaffenhet omfattas inte av bygglovsplikten. När det gäller murar är de bygglovspliktiga oavsett om de är fristående eller har en jordfylld sida.

Jfr prop.1959:168 sid.137 och Didón m.fl. (okt 2016). Plan- och bygglagen (2010:900): en kommentar. Norstedts Juridik.9:2-9) Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap.1 § 1 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra 1.

nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar, skidliftar, linbaneanläggningar, campingplatser, skjutbanor, hamnar för fritidsbåtar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor, 2. upplag och materialgårdar, 3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift, 4.

 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, 5.
 • Radio- eller telemaster eller torn, 6.
 • Vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan, b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken, c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter, 7.

murar och plank, 8. parkeringsplatser utomhus, 9. begravningsplatser, och 10. transformatorstationer. Förordning (2021:786). Vad som räknas som en väsentlig ändring av en mur eller ett plank finns inte beskrivet i förarbeten och det finns inte heller några rättsfall som kan vara vägledande i bedömningen.

 1. Att väsentligt ändra en mur eller ett plank skulle till exempel kunna vara att en mur eller ett plank ändrar storlek, färg, genomsiktlighet eller beständighet.
 2. För att ändringen ska bli lovpliktig krävs att den är väsentlig.
 3. Regeringen kan enbart införa lovplikt i plan- och byggförordningen, PBF, för anläggningar som genom sin storlek eller funktion kan ha en betydande inverkan på omgivningen.

Enligt Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, innebär det att endast är sådana anläggningar som kan kräva bygglov. (MÖD 2020-06-05 mål nr P 3567-19/2020:15) Mål: P 3567-19/MÖD 2020:15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) Plan- och bygglag (2010:900) 16 kap.7 § 7 § Regeringen får meddela föreskrifter om att det, utöver det som följer av 9 kap.2-7 §§, krävs bygglov för 1.

Skyltar och ljusanordningar, och 2. andra anläggningar än byggnader, om anläggningarna genom sin storlek eller funktion kan ha en betydande inverkan på omgivningen.7 a § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som en ansökan om lov eller förhandsbesked avseende en åtgärd enligt 4 kap.2 § första stycket 3 a ska innehålla för att åtgärdens miljöpåverkan ska kunna bedömas.

Regeringen får vidare meddela föreskrifter om att ett beslut om lov eller förhandsbesked avseende en åtgärd enligt 4 kap.2 § första stycket 3 a ska innehålla en redovisning av de skäl som medför att åtgärden kan antas eller inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

storlek utförande och utformning läge och ändamål visuellt intryck omgivningspåverkan.

Visa hela svaret