Vem Ansvarar För Snöröjning I Stockholm?

Vem Ansvarar För Snöröjning I Stockholm
Enligt överenskommelsen är det Trafikkontoret som ansvarar för vinterväghållning på gator, torg, gång- och cykelbanor inom Stockholms stad. Fastighetsägaren har i sin tur ansvar för snö som ligger på fastighetens tak, samt för det dagvatten som leds från fastigheten och kan orsaka isbildning på gångbanor.
Visa hela svaret

Vem ansvarar för snöröjning?

Vad ansvarar fastighetsägaren för? – All snöröjning inom den enskilda tomten är fastighetsägarens ansvar, till exempel snöröjning på mark eller snöskottning på tak. Kommunen kan även ålägga en fastighetsägare att fullgöra kommunens skyldighet att snöröja kommunens mark.
Visa hela svaret

Vem har hand om snöröjning?

Kommunens ansvar – Kommunens vinterberedskap pågår mellan 1 november och 15 april. Då skottar och sandar vi på de vägar kommunen ansvarar för samt på gång- och cykelvägar. När snö och halka slår till prioriteras i första hand gång- och cykelvägar, huvudgator, busstråk och offentlig parkering.

Om det snöar mycket kan det ibland betyda att man behöver köra flera gånger på huvudstråken, som ges företräde framför övriga gator. Därefter sker snöröjning och halkbekämpning på villavägar samt på parkeringar i villaområden. Våra entreprenörer kör ut efter avslutat snöfall mellan klockan 04.00 och 20.00.

Kommunen har dock inte ansvar för snöröjning på alla vägar i kommunen. För genomfarts- och landsvägar är det oftast Trafikverket som har ansvaret. På mindre orter är vägföreningar väghållare, och då ansvarar vägföreningen även för gångbaneutrymmet.
Visa hela svaret

Vem ansvarar för plogning?

Fastighetsägarens ansvar – Fastighetsägare som bostadsrättsföreningar, bostadsrättsbolag och villaägare ansvarar för att snö och is inte utgör någon fara för människor och fordon kring fastigheten. Det innebär följande:

Se till att snö och is inte rasar ner från tak. Spärra av innan takskottning för att garantera säkerheten för trafikanter och fordon. Avspärrningen ska ske så att störningar i framkomligheten minimeras. Flytta på snö och is från gång- och cykelbana mot körbanan i samband med takskottning för att underlätta framkomligheten för gående, cyklister och personer med funktionsnedsättning. Se till så att snömassorna forslas bort och inte tippas eller placeras på stadens mark. Åtgärda is på gångbanan orsakad av dagvatten som letts ut från stuprör.

Om du har sett snö på taket eller farliga istappar där du bor ska du i första hand kontakta fastighetsägaren.
Visa hela svaret

Vilka regler gäller för snöröjning?

Efter den senaste tidens kraftiga snöfall ligger snön i drivor utanför husen. Men vems ansvar är det egentligen att hålla trottoaren utanför tomtgränsen skottad och sandad? En genomgång som försäkringsbolaget If har gjort av reglerna i några av Sveriges större kommuner visar att den saken varierar beroende på var i landet du bor.

 1. Det kan finnas skäl att kolla upp hur det ligger till i din kommun – i värsta fall kan du bli skadeståndsskyldig om någon halkar utanför ditt hus.
 2. Under den senaste veckan har snön vräkt ner över stolar delar av Sverige och längs gatorna har plogbilarna kört i skytteltrafik.
 3. Men när det gäller gångvägar och trottoar utanför ditt hus råder olika regler kring ansvaret för sandning och skottning.

I Göteborg har villaägaren ansvar för snöröjning upp till tio meter utanför tomten, och kan bli skadeståndsskyldig om någon halkar. Däremot slutar Jönköpingsbons ansvar vid tomtgränsen. – Det är mycket förvirrande att det skiljer sig åt och det är många gånger svårt att hitta information om vad som gäller.

I Stockholms kommun är det till och med olika vad som gäller i olika områden inom kommunen. Allt som allt är det nog för att ge husägare en riktig brain freeze, säger Caroline Starck, informationschef på If. Förutom att det skiljer vem som har ansvaret för trottoaren, så skiljer även vad som ingår i ansvaret.

I Göteborg har husägaren ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till tio meter utanför tomtgränsen. Finns ingen gångbana eller trottoar är det 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen som gäller. I Norrköping är samma ansvarområde satt till minst 1,5 meter.

 • Vidare uppmanas husägaren i Arboga att alltid skotta en cirka 1,2 meter bred gångbana för rullstol och barnvagn och i bland annat Bjuv är du specifikt skyldig att hålla rännstensbrunn utanför din fastighet fri från snö och is.
 • Många saknar samtidigt kännedom om hur reglerna ser ut där de bor.
 • En undersökning som If gjorde för några år sedan visade att ungefär varannan svensk villa- eller radhusägare inte vet vad som gäller i den egna kommunen.

– Det skulle underlätta om alla kommuner hade samma regler. Risken för olyckor ökar betydligt om ansvaret för att skotta och sanda på vägbanan faller mellan stolarna. Dessutom kan det bli svårt för exempelvis brevbärare och räddningstjänst att ta sig fram, säger Caroline Starck.

Dessutom kan okunskapen bli kostsam då fastighetsägaren kan bli skyldiga att betala böter om inte snöröjning och sandning sköts. Om det händer en olycka kan fastighetsägaren dessutom bli skyldig att betala skadestånd. – Är man inte helt säker på vad som gäller i ens kommun är rådet att gå in på kommunens hemsida och läsa på, tipsar Caroline Starck.

När det gäller hyres- och bostadsrätter är det hyresvärden och bostadsrättföreningens ansvar att sanda, salta och skotta och även se till att istappar inte hänger ner över gatan. Det här gäller i Sveriges tio största kommuner: Gå in på respektive kommuns hemsida om du vill veta exakta vad som gäller, vi har bara lyft några olika exempel från varje kommun.

Du som fastighetsägare ansvarar för snö och istappar på taket samt isbildning på trottoaren som orsakats av vatten från stuprännor. Genom att flytta taksnön mot körbanan efter skottningen möjliggörs även framkomlighet för gående, cyklister och rullstolsburna på gång- och cykelbanan. Ta bort föremål som är i vägen för plogbilarna på trottoaren exempelvis byggsäckar. Tänk på att snöröja ordentligt fram till din sopbehållare och sanda så att personalen kommer fram till säcken eller kärlet.

You might be interested:  Var Är Tullarna I Stockholm?

Göteborg Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

Fastighetsägaren ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till tio meter utanför tomtgränsen. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen. Frilägg gatubrunnar så att smältvatten kan rinna undan. Röj bort snömassor och istappar från taket så att det inte faller ner på dem som passerar intill din fastighet.

Malmö Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

Villaägare och andra fastighetsägare ska röja snö och se till att det inte är halt på trottoarerna utanför sina hus. Det gäller även andra ytor för gångtrafiken även om de inte kallas för trottoarer Är gångbanan inte tydligt avskild har du ansvar för ett område tre meter ut från fastigheten. Snö ska skottas bort så snart som möjligt.

Uppsala Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

Om gångbanan utanför din fastighet är hal eller snötäckt ska du se till att den sandas eller skottas. Om det inte finns någon gångbana ska ett utrymme motsvarande en gångbana skottas och/eller sandas för att gångtrafikanter ska kunna ta sig fram. Om det finns risk för fallande is eller snö ska du spärra av trottoarerna, sätta upp varningsskylt om snöras och sedan röja undan snön och isen.

Linköping Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Kommunen ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

När kommunen plogar gator placeras snön i och över kantstenen, alltså mellan gatuytan och gångbanan. Bakom denna snösträng kan och ska gångbanan snöröjas och halkbekämpas av fastighetsägaren. Vid halka ska fastighetsägaren skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka. Snö från gångbana får läggas upp i vall mot körbana men ej skottas ut i körbana.

Örebro Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

Det är alltid fastighetsägaren/villaägaren som ansvarar för att sopa, sanda och skotta trottoarer och gångbanor utanför fastigheten. Ansvaret på fastighetsägaren innebär också att skotta bort eventuella snövallar mot gatan på de platser som vi hämtar sopor på. Det är också fastighetsägaren som ansvarar för takskottning och ser till att farliga istappar tas bort.

Västerås Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

Om det tryckts upp en plogvall mot ditt staket eller häck sandar du utanför plogvallen Tänk på att snö från din tomt inte får tippas på kommunens mark eller skottas ut på gatan. Snö och is som skottas ner från tak och ut på gata eller gångbana måste tas bort av fastighetsägaren direkt.

Helsingborg Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

Avlägsna snö och is och se till att det inte är halt, antingen på gångbanan eller precis utanför snövallarna. På vissa ställen finns cykelbana eller plantering mellan fastigheten och gångbanan. Det har ingen betydelse, gångbanan utanför är fortfarande ditt ansvar. Du har ansvar för ett område tre meter ut från fastigheten och ska se till att det inte är halt utanför snövallarna, så att det finns ett halkfritt och tillräckligt stort utrymme för gående.

Norrköping Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

Fastighetsägaren ska se till att gångbanan hålls i bra skick så det inte kan uppstå problem för människors hälsa. Ägaren ska se till att platsen är trevlig, framkomlig och trafiksäker. Med gångbana menas den trottoar som ligger utanför fastigheten. Om det inte finns någon trottoar, är det utrymmet på minst 1,5 meter som fyller gångbanans uppgift.

Jönköping Kommunen har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

Fastighetsägare i Jönköpings kommun får gärna skotta och sanda trottoaren, men är inte skyldiga att göra det. Som fastighetsägare är man däremot skyldig att se till att istappar inte kan falla ned och skada fotgängare. Vid plogning av bostadsgator m.m. kan det bli vallar vid uppfarter. Ansvaret för framkomlighet ligger på varje berörd fastighetsägare

Visa hela svaret

Vad betalar kommunen för snöröjning?

Vad kostar snöröjning? – Normalt kostar det ungefär 300-500 kr/timme för att anlita en person som utför snöröjning. Ofta kommer ett arbetslag på två-fyra personer och utför arbetet, och arbetskostnaden kan då bli runt 1000-2000 kr per timme inklusive moms. Vem Ansvarar För Snöröjning I Stockholm Du behöver inte bara anlita hjälp för snöröjning och borttagning av is på tak. De kan också hjälpa till med att sanda eller salta på gator och vägar. Hör med de olika entreprenörer du kontaktar för offert om vad de har för pris snöröjning. Kolla också om de beräknar kostnaden per arbetad timme, arbetsdag eller ett fast pris från start.
Visa hela svaret

Vad kostar snöröjning per timme?

Timpris snöskottare (med ROT-avdrag) – En snöskottare eller snöröjningsfirma anlitas oftast på timpris (även om det går att göra upp med hantverkaren i avtal om fast pris, se faktasida på http://byggmentor.se om detta). Det innebär att ni avtalar om jobbet som ska utföras, snöröjaren uppskattar hur lång tid det tar, och fakturerar sedan efter utfört arbete för din snöröjning.

Kostnad ska då på fakturan anges efter ROT-avdrag, alltså arbetskostnaden ska minska med 30 procent. Detta sköter snöröjaren åt dig, men dubbelkolla alltid att allting stämmer, annars åker du själv på en skattesmäll. Normalt timpris för snöröjning är 150-400 kr/timmen inklusive moms och innan ROT-avdrag.

För enklare snöskottning går det att komma undan vid den nedre gränsen för pris/timme (och under), medan det för avancerad och riskfylld snöröjnig, exempelvis branta tak ofta innebär en något dyrare kostnad. Timpris för snöröjare är också beroende på din egen förmåga att förhandla och välja rätt markfirma för snöjobbet.
Visa hela svaret

Vad krävs för att bli snöröjare?

Vuxna kan gå via Komvux eller via Arbetsförmedlingen, som kan köpa utbildningsplats hos en maskinutbildare. Ännu en möjlighet kan finnas att skaffa sig relevant utbildning till snöröjare är genom att få anställning på ett företag där man kan få internutbildning, som anordnas av eller betalas av arbetsgivaren.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Får Man Skjuta Fyrverkerier Stockholm?

Vem ansvarar för sandning?

Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av området runt din fastighet. Du ska också se till att det är lätt att komma åt brevlådor och sopkärl. Snö som du skottat bort får du inte lägga på gator eller i parker. Det finns speciella snötippar där du kan lämna snön. Du som privatperson kan också hämta grovkorning sand till din fastighet på flera ställen inom Uppsala kommun.
Visa hela svaret

Vem tar hand om vägen?

Trafikverket sköter de statliga vägarna. Kommunerna sköter de kommunala vägarna. När en väg är enskild är det en markägare eller en organisation som sköter den. Det kan till exempel vara en vägförening.
Visa hela svaret

Har kommunen rätt att lägga snö på min tomt?

Placera snö på annans mark Hej, tack för din fråga! Som fastighetsägare, ägare över delar av jord/mark, har du full och får mer eller mindre råda som du vill över din fastighet. Utgångspunkten och svaret på din fråga, utan någon större bedömning, är nej – kommunen får inte ploga snö och lämna det på din fastighet.

 1. Du har full äganderätt över din fastighet.
 2. Ommunen kan dock ställa krav och lokala riktlinjer för fastighetsägare och deras ansvar över snöröjning.) Äganderätten kan dock begränsas på olika sätt.
 3. Genom exempelvis, uthyrning, expropriation eller servitut.
 4. Jag bedömer att detta inte är fallet då du troligen hade varit medveten om det, men ifall det är så att det föreligger på fastigheten, dvs.

att din äganderätt begränsas genom servitut, så har kommunen rätt att nyttja din fastighet och därmed även ploga och lämna snö. Om det är fallet rekommenderar jag att du ställer en ny fråga med mer detaljer kring situationen och ägandeskapet av fastigheten för att få ett tydligare juridiskt råd, om du anser att kommunen har agerat fel.
Visa hela svaret

I vilken lag regleras vem som är ansvarig för borttagande av snö och is?

Detta ansvar regleras i Ordningslagen (1993:1617) Kap 3, 3 §: ‘ Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.
Visa hela svaret

Får man skotta ut snö på gatan?

Inte skotta ut snö på gatan – Du, som fastighetsägare i tätbebyggt område, får inte skotta ut snö från tomten ut på trottoaren, gatan eller i en park. Snön som faller på din fastighet måste du lägga upp på din egen tomt. Snö som skottas ut i gatan blir ett problem för andra:

 • Snösvängen blir försenad
 • Räddningstjänsten och annan nyttotrafik har svårare att ta sig fram
 • Gångtrafikanter tvingas ut i gatan när gångbanorna blockeras
 • Snöplogkanterna blir onödigt höga
 • Höga snöplogkanter slungar vi bort med snöslunga. Det innebär flera tunga fordon som arbetar på smala villagator.
 • Snöröjningen kostar mer

Ryms inte snön på framsidan av huset kanske den ryms på baksidan? Finns det absolut ingen plats att lägga upp snö på tomten, om du, till exempel, bor i radhus eller kedjehus; kontakta kommunen så försöker vi att anvisa en plats för din snö.
Visa hela svaret

Får man skotta snö på grannens tomt?

Får en granne skotta över snö till annans tomt? Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utgångspunkten enligt är att “var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen”. Denna bestämmelse innebär att den som vidtar en åtgärd på sin egen eller annans fasta egendom måste se till att den åtgärden inte resulterar i besvär för andra.

Den som brukar en fastighet måste ta skälig hänsyn till sina grannar. En avvägning får göras mellan omgivningens intresse och intresset hos den som utnyttjar fastigheten. Den avvägningen kan resultera i att högre tolerans ska finnas för besvär som orsakas av en granne än besvär som orsakas av utomstående.

Det är tveksamt om det faktum att din granne skottar över snö till din tomt kan anses gå under 1§, det torde bero på i vilken omfattning det sker i. Är det lite snö som av “misstag” hamnar på din tomt i samband med skottningen får det rimligen ses som något som bör tolereras.

 • Jag skulle uppmana dig att prata med din granne och be honom visa mer hänsyn vid sin snöskottning.
 • Om er egendom förstörs genom er grannes handlande så kan det utgöra ett skadegörelsebrott, se,
 • Tex om växter eller staket blir skadade av snön som skottas över.
 • För att ett skadegörelsebrott ska vara aktuellt krävs det att grannen har agerat uppsåtligen.

Om grannen har agerat vårdslöst kan istället skadeståndsansvar aktualiseras, se,

Under förutsättning att det inte uppkommit någon skada för er genom snöskottningen, kan jag tyvärr inte svara på huruvida det vore lönt att föra detta vidare rättsligt om inte grannen framöver skulle visa mer hänsyn. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

: Får en granne skotta över snö till annans tomt?
Visa hela svaret

Vems ansvar är det att skotta trottoar?

Visst är det härligt med all snö? Men visste du om att du som fastighetsägare har en skyldighet att skotta rent trottoarer från snö och is, och även att sanda? Håller du trottoaren fri från snö utanför din fastighet? Kommunen har ansvar för och ser till att skotta gång- och cykelbanor runtom i kommunen. Däremot ligger ansvaret på dig som fastighetsägare att hålla trottoarer fria från snö utmed din fastighet.

 1. Du behöver också sanda om det finns risk för halka.
 2. När du skottar får du lägga upp snön i en vall mellan trottoaren och vägbanan.
 3. Tack för att du hjälper till att behålla framkomligheten för alla gående och minskar risken för halkskador! Du som bor längs en gata med så kallad norrlandsplogning behöver inte skotta trottoaren om den används som snöupplag.

Läs mer om snöröjning och vad som gäller för dig som fastighetsägare Fastighetsägarens ansvar – Uddevalla kommun Så här snöröjer vi i vinter
Visa hela svaret

Hur länge får man köra snöröjning?

På bostadsgator gäller ett större snödjup, cirka 6-10 centimeter. Det lägre värdet gäller blöt snö och det högre torr snö. De större trafiklederna tar 6-8 timmar att köra igenom och bostadsgator tar 8-12 timmar, beroende på snömängd och trafikintensitet.
Visa hela svaret

Måste man skotta?

Vilka tak ska skottas? – Om du har en plattare eller enklare takkonstruktion bör du oftare göra en översyn och skotta vid behov. Men då är det viktigt att använda rätt teknik. Om din villa har ett sadeltak behöver du normalt inte skotta alls. Men tänk på att stora snömängder har en isolerande effekt.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vilket Län Ligger Nyköping I?

Hur bokför man snöröjning?

Löpande bokföring – Företagets utgifter avseende snöröjning klassificeras beroende på om snöröjningen görs utanför företagets hyrda lokaler (kontogrupp 50) eller utanför företagets egen fastighet (kontogrupp 51). Ersättning för snöröjning utförd av anställd personal redovisas som löner i kontogrupperna 70-72 eller ett konto i kontoklass 4 om det är en direkt kostnad.
Visa hela svaret

Vad krävs för att ploga snö?

På de mest trafikerade vägarna är kraven högst ställda. Där börjar vi ploga när det har kommit några centimeter snö, och sedan har plogbilen två till fyra timmar på sig att ploga färdigt efter att det har slutat snöa. På vägar med mindre trafik är kraven lägre, och det får ligga kvar ett par centimeter snö på vägen efter avslutat snöfall.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar plöjning?

Den plöjningsfria etableringen består av två kultiveringar, en överfart med tallriksredskap och sist såma- skinen. Kostnaden för detta hamnar på 1 400 kronor per hektar. Vid plöjning efterföljs plogen av två överfarter med tallriksredskap och därefter sådd. Denna strategi hamnar på ca 1 450 kronor per hektar.
Visa hela svaret

Vad kostar en traktor i timmen?

apr 01, 2011 kategori Ekonomi Att hyra en traktor är ett alternativ som innebär att man klarar arbetsuppgiften utan att dra på sig onödigt stora kostnader. Vi har ställt frågan på NilehnFrågar om man kan tänka sig att hyra en traktor och av nästan 300 som svarat visar det sig att 68 procent är öppna för att hyra en traktor i stället för att äga den själv.

 1. Endast 25 procent svar nej medan 7 procent är osäkra på om det är bra för deras företag.
 2. I Sverige är det inte speciellt vanligt att lantbrukare hyr traktorer men i Storbritannien har man gjort det i många år.
 3. Även i Danmark försökte sig Scan-Agro på ett uthyrningsprogram för några år sedan och det har fungerat bra.

– Vi hyr fortsatt ut traktorer till lantbrukare, men något färre nu ‘n för några år sedan. Jag tror det beror på att många återförsäljare har många begagnade traktorer på lager och först och främst hyr ut dessa, säger Finn Søndergaard, marknadschef på Scan-Agro.

En fördel med uthyrningsprogrammet sett ur maskinfirmans perspektiv är att de får ut traktorer som visas upp vilket är bra ur marknadsföringssynpunkt. Prisnivån för att hyra en traktor i klassen 150 kW (200 hk) är cirka 200 svenska kronor per timme, exklusive bränsle och förare och jämfört med de traktorkostnader som är presenterade i skriften Maskinkostnader 2010, framtagen som ett samarbete mellan Hushållningssällskapen, LRF Konsult och Maskinkonsulenterna, framgår det att hyresalternativet är konkurrenskraftigt i många fall.

Även om traktorn används ända upp till 650 timmar blir kostnaden 235 kronor per timme, alltså strax över hyreskostnaden. För att hamna ner mot 200 kronor per timme måste den årliga användningen vara 850 timmar. Den årliga användningstiden är den faktor som mest påverkar traktorns kostnad.

 • Om den aktuella traktorn bara används 450 timmar per år stiger timkostnaden till cirka 280 kronor, alltså långt över hyreskostnaden och det är många traktorer som körs långt under den siffran.
 • Att hyra en traktor kan således vara en bra idé för många.
 • Ett exempel där man på en gård har två traktorer i storleksklassen 110 kW (150 hk) och kör dem 600 timmar var per år.

Då kostar de cirka 180 kronor per timme. Om man har möjlighet att sälja den ena traktorn, öka antalet timmar till 900 på den som blir kvar, samt hyra in en annan traktor för 200 kronor per timme till de 300 timmarna som blir över blir den årliga vinsten 30 000 kronor.

 1. Det som bidrar till vinsten är att timkostnaden sjunker från 180 kronor till 150 kronor per timme på den egna traktorn när den används 300 timmar mer per år.
 2. Förutsättningen är att förändringen stämmer överens med de redskap som finns på gården.
 3. Förutom att det kan vara billigare att hyra än att äga innebär det förstnämnda att man även lättare får tillgång till den senaste tekniken, att man har en fast kostnad och att man inte binder kapital.

Men det finns ett problem, det finns inte så många som hyr ut traktorer i Sverige. Av tradition från såväl lantbrukare som från maskinhandlare ska man själv äga traktorn, men utfallet av NilehnFrågar visar dock att 68 procent kan tänka sig att hyra en traktor, 7 procent vet inte medan 25 procent säger bestämt nej. Vem Ansvarar För Snöröjning I Stockholm Att hyra en traktor för att täcka korta arbetstoppar är troligtvis ett ekonomiskt alternativ för många. Att hålla sig med en traktor som bara används några hundra timmar per år är extremt dyrt.
Visa hela svaret

I vilken lag regleras vem som är ansvarig för borttagande av snö och is?

Detta ansvar regleras i Ordningslagen (1993:1617) Kap 3, 3 §: ‘ Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.
Visa hela svaret

Hur länge får man köra snöröjning?

På bostadsgator gäller ett större snödjup, cirka 6-10 centimeter. Det lägre värdet gäller blöt snö och det högre torr snö. De större trafiklederna tar 6-8 timmar att köra igenom och bostadsgator tar 8-12 timmar, beroende på snömängd och trafikintensitet.
Visa hela svaret

Vem ansvarar för byggande och drift av allmänna vägar av riksväg karaktär i Umeå kommun?

Umeå kommun, Gator och parker, ansvarar för och sköter kommunala gator och gång- och cykelvägar i Umeå kommun i Umeå, Holmsund/Obbola, Sävar, Täfteå och Hörnefors. Trafikverket ansvarar för och sköter E4, E12, Väg 92, Väg 503, Väg 507, Väg 363, Väg 364, Holmsundsvägen (delen Tegelbruksvägen–Korsvägen i Holmsund).

 • Trafikverket ansvarar också för gång- och cykelvägen genom I20 skogen från Green Zoon till och med bron över Väg 92 och fram till Ridvägen samt den gång- och cykelväg som går parallellt med Hissjövägen.
 • Trafikverket ansvarar även för gång- och cykelvägen längs E4.
 • Som ansvariga väghållare finns även samfälligheter då främst i byar.

Gatu- och vägnätet som Umeå kommun snöröjer omfattar 427 kilometer gator och vägar, 231 kilometer gång- och cykelvägar och 43 kilometer gångbanor. Kartor över alla gator, gång- och cykelvägar där Umeå kommun ansvarar för vinterväghållningen
Visa hela svaret

Måste man skotta?

Vilka tak ska skottas? – Om du har en plattare eller enklare takkonstruktion bör du oftare göra en översyn och skotta vid behov. Men då är det viktigt att använda rätt teknik. Om din villa har ett sadeltak behöver du normalt inte skotta alls. Men tänk på att stora snömängder har en isolerande effekt.
Visa hela svaret