Vad Heter Havet Utanför Göteborg?

Vad Heter Havet Utanför Göteborg
Västerhavet Västerhavet kallas havet utanför den svenska västkusten. Det sträcker sig mot Danmark och Norge och ut mot Nordsjön. Här kryllar det av liv. Från fiskar, krabbor och musslor till sjöstjärnor, havsanemoner och sälar. I Västerhavet ryms de två mindre haven Skagerrak och Kattegatt.

 1. Strömmarna i dessa vatten påverkar varandra och bidrar till det rika livet under ytan.
 2. Till exempel förs plattfiskyngel från Nordsjön in med strömmen längs Danmarks kust och når så småningom de skyddade vikarna på Sveriges västkust där de växer till fullvuxna plattfiskar.
 3. Denna karta visar strömmarna i Skagerrak och Kattegatt.

Skagerrak är det vatten där det finns mest arter i hela Sverige. Här bor runt 1500 djur och växter vilket bland annat beror på att salthalten är så hög – runt 30 promille eller mer. Skagerraks öppna hav sträcker sig in mellan öarna i Bohusläns skärgård, till badvikar och djupa fjordar som Gullmarsfjorden.

 1. I Kattegatt minskar salthalten drastiskt efter hand som man kommer längre söderut och tillflöden från åar och älvar ökar.
 2. Ring Öresund är saltnivån endast runt 15 promille.
 3. Artrikedomen är därför bara drygt hälften så stor som i Skagerrak.
 4. Omkring 800 växter och djur lever här.
 5. Här finns en länk till artdatabasen med vanliga marina arter i Sverige.

: Västerhavet
Visa hela svaret

Vad heter haven runt Sveriges kuster?

Östersjöns och Västerhavets geografi Vad Heter Havet Utanför Göteborg Sveriges omgivande hav utgörs av Västerhavet och Östersjön, med tillhörande kust- och skärgårdsområden. Gränsen går vid de smalaste och grundaste passagerna i Öresund samt Lilla och Stora Bält, i princip där de stora broarna ligger. Havsområden kan indelas på olika sätt.
Visa hela svaret

Vilka hav finns väster om Nordsjön?

Utbildningsfilm geografi Filmen är lämplig för geografi på mellanstadiet. Här beskrivs såväl geografiskt läge, klimat, salthalt, djurliv, sjöfarten i området samt vikten av att skydda Nordsjön inför framtiden. Nordsjön är ett bihav till Atlanten. I väster skiljer de brittiska öarna Nordsjön från Atlanten och Engelska kanalen länkar Nordsjön till Atlanten.

I öster skiljer halv-ön Jylland Nordsjön från Östersjön. Skagerrak och Kattegatt förbinder Nordsjön med Östersjön och blandar havens vatten. I norr öppnar sig Nordsjön mot Norska havet, en del av Atlanten. Stormiga Nordsjön är svalt på sommaren och isfritt på vintern. Nordsjön är både en viktig och nödvändig handelsväg, och ett unikt och värdefullt naturområde.

Att skydda Nordsjön är därför viktigt.

Produktionsland: Tyskland Produktionsår: 2017 Ämnen: Geografi Målgrupper: Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Gymnasieskola Språk: Svenska Textade språk: Svenska Ålder från: 10 år Speltid: 19 min Artikelnummer: EDU0088

Visa hela svaret

Vad heter havet mellan Sverige och Danmark?

Öresund är benämningen på vattenområdet, mellan Sverige och Danmark, som förbinder Östersjön med Kattegatt. Sundet är 118 km långt och 4 till 28 km brett. Det begränsas i norr av en linje från Kullen till Gilleleje och i söder av linjen mellan Falsterbo till Stevns fyr.

sediment >> vegetation >> bottenfauna 1 >> bottenfauna 2 >> bottenfauna 3 >>

Beskrivning av Öresund Geografisk består Öresund av såväl bukter med grunt vatten som områden, mitt i sundet, med 30-50 meters djup. I de grunda bukterna består bottnen av sand och vattnet kommer till största delen från Östersjön – och har låg salthalt.

I de djupare områdena består botten ofta av lera och gyttja och salthalten är hög. I mindre omfattning finns dessutom stenrev, musselbankar och bar berggrund. Mellan Amager och Malmö går en tröskel med ett vattendjup på mindre än 10 m tvärs över sundet, Denna tröskel, Drogden/Limhamns-tröskeln, förhindrar som regel att bottenvatten med hög salthalt från norra delen av Öresund fortsätter söderut vidare in i Östersjön.

Det är endast vid vissa vädersituationer som vatten med hög salthalt från Kattegatt förmår tränga över denna tröskel in i Östersjön. Detta brukar benämnas saltvattengenombrott. Generellt är det en nordgående ytvattenström i Öresund. På så sätt strömmar det bräckta Östersjövattnet genom Öresund mot Kattegatt.

Vatten med hög salthalt från Kattegatt strömmar samtidigt in längs botten. Dessa två mycket olika vattenmassor blandas oftast inte utan mellan vattenmassorna bildas ett så kallat språngskikt. Vid språngskiktet sker en mycket snabb övergång från bräckt vatten till saltvatten. Språngskiktet finns som regel på 10-12 meters djup.

Det område som avvattnas till Öresund är ca 4.500 km 2 stort. I detta område bor 1,8 miljoner människor på danska sidan och 850.000 på svenska sidan. Vad Heter Havet Utanför Göteborg Tvärsnitt av Öresund. Bilden visar en typisk situation för salthalten (promille) i olika delar av Öresund. Språngskiktet är i detta fall illustrerat som en övergång från ljusblått till mörkblått (10-15 meters djup). Salthalten mäts i promille eller PSU.

I de stora oceanerna är salthalten 35 promille och i insjöar mindre än 1 promille, I Öresund är strömmarna oftast mycket starka. Strömmarna genereras på tre olika sätt. Avrinningen från de cirka 200 större floderna till Östersjön ger den baltiska ytströmmen. Meterologiska förhållanden med vind och låg/högtryck genererar i vissa lägen väldigt starka strömmar.

Tidvattenskillnaderna är små i regionen, men tidvattnet ger synbar effekt på strömstyrkan i Öresund. Detta märks cirka två gånger per dygn. Animationen visar salthaltsvariationen i Öresunds ytvatten. Öresunds geologiska historia Det Öresund vi känner idag är geologiskt sett en ung företeelse och uppkomsten hänger samman med förändringar av ett större område som omfattar Östersjön och Kattegatt.

Stora förändringar av detta område har skett under de sista 70 miljoner åren (tertiär och kvartär) då havets utbredning har varierat mycket kraftigt. För 8000 år sedan var Öresund till största delen ett landområde. När isen drog sig tillbaka vid slutet av den sista istiden fick Öresund troligen sitt nuvarande utseende.

Förmodligen har den s.k. Ancylussjön i Östersjön avtappats genom Sundet och under Littorinatiden steg världshavet så att Östersjön förvandlades till ett innanhav med Öresund och Bälten som förbindelser med Atlanten. Vid isavsmältningen rörde sig isen från Östersjön genom Sundet och Bälten mot Kattegatt varvid sänkor bildades.

 1. Den trånga passagen mellan Helsingborg och Helsingör bildades genom att isen avlagrade material på norra Själland.
 2. Under en fas av avsmältningen uppdämdes en stor issjö i Sundet och leror avlagrades.
 3. Ön Ven bildades då troligen som en stor lerplatå.
 4. Tröskeln mellan Köpenhamn och Malmö beror på kritkalkstenens höga läge där.
You might be interested:  När Öppnar New Yorker I Eskilstuna?

Söder om en linje mellan Helsingör och Ålabodarna består nämligen bergrunden i Öresund huvudsakligen av ca 60 miljoner år gammal kritkalk. Norra Öresund (Öresundstragten) består däremot av lösare avlagringar, kolförande lager, omväxlande leror och sandsten med en ålder på 130-180 miljoner år
Visa hela svaret

Vad heter vattnet utanför Varberg?

I Västerhavet finns Sveriges saltaste vatten, vilket gör havsområdet mycket artrikt. Här kan man hitta allt från fiskar, krabbor och musslor till sjöstjärnor, havsanemoner, sälar och valar. – Havet vid den svenska västkusten brukar kallas Västerhavet, och består av Skagerrak och Kattegatt.
Visa hela svaret

Är Östersjön ett hav?

Om Östersjön – Östersjön är ett grunt innanhav med en vattenvolym av mer är 20 000 km³ och ett medeldjup av 52 m (max 459 m). Havsytan är ungefär 400 000 km² och den omges av ett nederbördsområde som till ytan är fyra gånger så stort. Östersjön är ett ungt hav. Under endast 12 000 år har den omvandlats från smältvattensjö till Atlantvik till insjö till så kallat brackvattenhav.
Visa hela svaret

Vilket hav är det i Göteborg?

Västerhavet Västerhavet kallas havet utanför den svenska västkusten. Det sträcker sig mot Danmark och Norge och ut mot Nordsjön. Här kryllar det av liv. Från fiskar, krabbor och musslor till sjöstjärnor, havsanemoner och sälar. I Västerhavet ryms de två mindre haven Skagerrak och Kattegatt.

Strömmarna i dessa vatten påverkar varandra och bidrar till det rika livet under ytan. Till exempel förs plattfiskyngel från Nordsjön in med strömmen längs Danmarks kust och når så småningom de skyddade vikarna på Sveriges västkust där de växer till fullvuxna plattfiskar. Denna karta visar strömmarna i Skagerrak och Kattegatt.

You might be interested:  Vad Gör Man I Lund?

Skagerrak är det vatten där det finns mest arter i hela Sverige. Här bor runt 1500 djur och växter vilket bland annat beror på att salthalten är så hög – runt 30 promille eller mer. Skagerraks öppna hav sträcker sig in mellan öarna i Bohusläns skärgård, till badvikar och djupa fjordar som Gullmarsfjorden.

I Kattegatt minskar salthalten drastiskt efter hand som man kommer längre söderut och tillflöden från åar och älvar ökar. Kring Öresund är saltnivån endast runt 15 promille. Artrikedomen är därför bara drygt hälften så stor som i Skagerrak. Omkring 800 växter och djur lever här. Här finns en länk till artdatabasen med vanliga marina arter i Sverige.

: Västerhavet
Visa hela svaret

Vad heter alla hav i Norden?

Gränsdragningar – Norden omfattar de territorier och självstyrande områden som tillhör de fem staterna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Denna definition brukar exkludera områden söder och öster om Östersjön som historiskt tillhört länderna men som i dag ingår i andra stater.

 • Den sammanlagda arealen är 3,49 miljoner kvadratkilometer, vilket är lite större än Indien, men mindre än hälften så stort som Australien,
 • Härav utgörs 62 procent eller 2,17 miljoner kvadratkilometer av Grönland, som räknas till Nordamerika, medan 38 procent eller 1,32 miljoner kvadratkilometer hör till Europa och är lite mer än dubbelt så stort som Frankrike,

Nordens inre gränser har varierat genom historien men de yttre gränserna har inte förflyttats i någon större omfattning sedan 1200-talet, förutom Karelen området mellan Finland och Ryssland. Ett skäl till det är att flera av de yttre gränserna i hög grad utgörs av naturliga barriärer i form av vatten, bergskedjor, skogar och näs,

Mot norr avgränsas Norden av Norra ishavet och mot väst eller sydväst av Atlanten, Söderut och mot sydost går gränsen genom Östersjön ; ett av undantagen till det är den danska halvön Jylland, som sitter ihop med Tyskland på Östersjöns sydkust. Mot öster fortsätter gränsen genom Östersjön och den Finska viken men blir mindre tydlig över Karelen, som i dag huvudsakligen tillhör Ryssland,

Finlands östra gräns mot Ryssland går igenom djupa skogar som separerar statsbildningarna. Gränsen mellan Finland och Ryssland har dessutom flyttats i olika omgångar. Skandinaviska halvön kan sägas utgöra Nordens kärnområde. Den inkluderar Sverige, Norge och nordvästligaste Finland.

Danmark ligger inte på den Skandinaviska halvön, vilket inte heller den större delen av Finland gör. Områden som exempelvis Kolahalvön skulle rent geografiskt kunna utgöra en naturlig del av Norden. De nordbor som fann det kallade det Bjarmaland, och det var befolkat av östersjöfinska folk och samer, men området räknas nu som ryskt,

Geologiskt sett hör Grönland och halva Island till den amerikanska kontinenten, Island brukar ändå räknas som Europa medan Grönland i stället räknas som en del av Nordamerika, Områden som tidigare tillhört nordiska länder är före detta Svenska Pommern liksom norra Schleswig-Holstein, vilket i dag tillhör Tyskland.

You might be interested:  Var Går Gränsen Mellan Göteborg Och Mölndal?

Den senare tillhörde Danmark och har ännu i dag en danskspråkig minoritet. Ett annat exempel är de delar av Karelen som Finland förlorade som en följd av Vinterkriget och Fortsättningskriget, Shetlandsöarna och Orkneyöarna, som i dag tillhör Storbritannien, har historiskt tillhört Norge, motsvarande det sätt som Färöarna tillhör Danmark på, ännu i dag.

Bägge ögruppernas flaggor bygger på det nordiska korset och har kvar något starkare kulturella förbindelser med Norden. Både Färöarna och Island har starka nordiska kulturella identiteter, även om de är relativt avlägsna från fastlandet. Begreppet Norden kan uppfattas som något mindre entydigt i dag, främst på grund av de självständiga tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen, av vilka åtminstone Estland marknadsför sig som nordiskt, “Nordic with a twist”.

 • Ester betraktar sig också kulturellt som en nordisk nation främst genom sin större likhet med finländare än med de baltiska.
 • Omfattningen av Norden är i dag i stort sett liktydig med de riken som kungarna av Sverige och Danmark styrde över i början av 1800-talet,
 • Om Grönland blir självständigt är det inte längre självklart att ön kommer att räknas som en del av Norden.

Det har även föreslagits att de baltiska länderna, åtminstone Estland, inom en framtid borde betraktas som en del av Norden, om det nära samarbetet mellan Baltikum och Norden, till exempel i Nordiska Investeringsbanken, fortsätter. I samband med Sovjetunionens upplösning i slutet av 1991 framförde de då nyligen självständiga baltiska staterna en stark önskan om att få bli medlemmar av det Nordiska rådet,

Då så inte skedde, grundade de en baltisk motsvarighet till organisationen, det Baltiska rådet, Ytterst få av invånarna i de baltiska länderna talar dock nordiska språk; endast ett fåtal av estlandssvenskarna bor kvar i Estland medan i Finland utgör den svenskspråkiga befolkningen en nationell minoritet.

Estniska är ett språk som är nära besläktat med finska,
Visa hela svaret

Vad heter havet mellan Sverige och England?

För andra betydelser, se Nordsjön (olika betydelser), Satellitbild från april 2004. Nordsjön är ett randhav till Atlanten och ligger på den nordvästeuropeiska kontinentalsockeln. Till Nordsjön räknas Skagerrak, Nordsjön sammanhänger med resten av Atlanten genom Engelska kanalen samt Pentlandsundet och åtskilliga öppningar mellan Orkney – och Shetlandsöarna,

 1. Mellan Shetlandsöarna och Norge övergår Nordsjön genom en bred öppning i den subpolara bassäng, som allmänt kallas Norska havet,
 2. Östersjön sammanhänger med Nordsjön genom Öresund, Kattegatt och Skagerrak.
 3. Gränsen mot Skagerrak utgörs av en tänkt linje från Lindesnes i Norge till Hanstholm i Danmark.

Nordsjöns stränder har från äldsta tider varit bebodda och är ett av de mest trafikerade farvattnen på jorden. I en 150 kilometer bred strimma längs Nordsjöns södra strandlinje bor 80 miljoner människor. I belgiska och holländska havsnära regioner är befolkningstätheten omkring 1 000 invånare per kvadratkilometer.

 • Mellan Hamburg och Bryssel etablerade sig många stora industrier, bland annat tung industri,
 • I havet finns numera över 450 oljeplattformar som till största delen tillhör Norge.
 • Tjocka, dimma och regn förekommer under alla årstider.
 • Havsfloran och –faunan är mycket rika, och flera fiskarter, såsom torsk, sill, hälleflundra och sjötunga, är föremål för intensiva fisken.

Mycket av den torsk som säljs i Sverige fiskas i Nordsjön.
Visa hela svaret

Vad kallas havet mellan Sverige och Finland?

Östersjön gränsar politiskt i väster till Danmark och Sverige, i öster till Finland, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen, i söder till Polen och Tyskland.
Visa hela svaret

Vem äger Östersjön?

Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland.
Visa hela svaret

Vad heter havet utanför Halland?

Halland gränsar i söder till Skåne, i öster till Småland och i öster och norr till Västergötland, samt har i väster kust mot Kattegatt.
Visa hela svaret