När Byggdes Aqua Nova Borlänge?

När Byggdes Aqua Nova Borlänge
Gått minus – Medley är i dag huvudägare i bolaget Maserhallen AB som driver verksamheten både i idrottshallen och i badet. Medley äger 91 procent av aktierna och kommunen 9 procent. Men nu lämnar Medley över aktierna till kommunen. Aqua Nova byggdes 2003 och det första året gick det plus. Men därefter har Maserhallen AB gått minus i fem år.
Visa hela svaret

När byggdes maserhallen?

Maserhallen, är en idrottsanläggning för inomhusidrott i Borlänge som stod klar 1967.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att gå in på Aqua Nova?

Badkort – I badkortet ingår äventyrsbad och motionssim. Barn 3-17 år 2760 kr Autogiro 250 kr per månad Barn som är 3-17 år betalar 200 kr/mån om en en vuxen samtidigt tecknar guld- eller Stjärnkort.
Visa hela svaret

Vem äger maserhallen?

Maserhallen AB – http://www.maserhallen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borlänge Kommuns Förvaltnings AB. Maserhallen har till uppgift att i Maserhallen bedriva vattenlek, bad, idrottsevenemang, träning, friskvård och rekreation m.m. Organisationsnummer: 556638-8970
Visa hela svaret

Vad kostar det att driva ett badhus?

Utmaning att bygga simhallar – Stadsbyggnad | Tidskrift för Föreningen Sveriges Stadsbyggare När Byggdes Aqua Nova Borlänge Många kommuner står inför valet att bygga ett nytt badhus eller renovera en befintlig anläggning, som ofta är från 1970- eller 1980-talet. Underhållsbehovet kan vara starkt eftersatt, vilket kräver stora investeringar. Ett badhus är ofta den mest avancerade och kostsamma bygg- naden i en kommun.

Stora bassänger med varmt vatten ställer speciella krav på badhusbyggnaden och tekniken, särskilt i vårt kyliga klimat där medeltemperaturen utomhus kan vara 30–40 grader under inomhustemperaturen i bassängrummet. Enligt Svenska Badbranschen finns det i dag 392 offentliga badhus i Sverige. Alla är inte kommunägda, men får kommunalt stöd.

Ungefär 80 procent av anläggningarna byggdes på 1950-, 60- eller 70-talet. – Nästan 80 procent av badhusen är byggda före 1980. Bygg- naderna har ett för svagt fukt- och korrosionsskydd för de stora påfrestningar alla nya användningssätt medför. Vattentemperaturen har med åren höjts med flera grader och ligger nu på 28–29 grader Celsius.

 1. Det har blivit populärt med äventyrsbad, vilket medfört att badhusen är svårare att bygga och underhålla, säger Caj Perrin, chef för Befair, som liksom Medley sköter drift och affärer i ett trettiotal bad- och friskvårdsanläggningar i vårt land.
 2. Ngtrycket i badhusluften har ökat fast byggnaden har samma fuktskydd som då den färdigställdes för 40–50 år sedan.

Sam- spelet mellan vatten, vattentemperatur, kemikalier, betong, tätskikt och armering kan därför leda till läckage, mögelskador, betongsprickor och skador i armering. Kostnaderna för drift och underhåll av Sveriges offentliga simhallar är cirka 10 miljarder kronor per år.

 1. Omkring 85 procent drivs av kommunala enheter.
 2. Ett badhus kan fungera väl i cirka 40 år.
 3. Därefter blir det höga underhållskostnader i förhållande till de effekter man får, enligt Mille Örnmark, ordförande i Svenska Badbranschen.40 MILJARDER BEHÖVER INVESTERAS Bedömningen är att kommunerna behöver investera 40 milj- arder kronor under en tioårsperiod för att klara alla renoveringar och nybyggen.

Siffran togs fram för några år sedan men är giltig även i dag. – Ska man renovera ett gammalt bad och få 20 års livslängd kostar det cirka 27 000 kronor per kvadratmeter. Bygger man nytt handlar det om 35 000 kronor per kvadratmeter, en siffra som baseras på ett stort antal väl genomförda projekt, enligt Mille Örnmark.

Gamla badhus kräver ny teknik. Både ytskikt och konstruktioner ska underhållas och renoveras på grund av en kraftig förslitning. Kommunens miljönämnd har med stöd av miljöbalken tillsyn över verksamheten, medan byggnadsnämnden kontrollerar hållfasthet och andra tekniska aspekter av byggnaden i ny- uppförda anläggningar.

När det gäller äldre anläggningar är fastighetsägaren skyldig att hålla byggnaden i gott skick. Tillsynen sker dock inte rutinmässigt. – Om fastighetsägaren inte sköter fastigheten är det reglerna i miljöbalken som gäller, säger Maria Wickström, civilingenjör och fuktexpert på Boverket.

 1. Om inomhusluften läcker ut genom otätheter i tak och väggar blir det lätt fuktskador.
 2. När temperaturen sjunker kondenseras vattenånga i luften, vilket kan ge fukt i byggnadskonstruktionen.
 3. Under några år ville många stora byggbolag inte ens bygga badhus för att det blev så mycket problem.
 4. Numera har byggnaderna robustare lösningar, så dagens simhallar kan fungera bättre, tror Maria Wickström.

Sveriges kommuner och regioner SKR skriver i Badhus Strategiska frågor och ställningstaganden, att den största utmaningen för en byggherre är att inom budgeten planera och bygga en anläggning som håller länge, får låga drift- och underhållskostnader samt har ett attraktivt utbud av aktiviteter och en god arbetsmiljö.

 • Ett sådant projekt kräver specialkompetens samt planering och kontroll i alla faser.
 • Sätt tidigt ihop en projekteringsgrupp som har kunskap och erfarenhet av samspelet mellan olika kravfunktioner för badhuset.
 • Gör inga avsteg från huvudspåret utan att utreda konsekvenserna noggrant – allt hänger ihop!” Vissa kommuner anser att kommunalt ägande är bäst, medan andra är positiva till att privata aktörer tar på sig risken och finansieringen av ett nytt badhus.
You might be interested:  Hur Många Bor I Varberg 2020?

Svenska badbranschen uppskattar att marknaden för nya badhusfastigheter är 40 miljarder kronor. Av cirka 380 anläggningar i kommunal drift är omkring 290 äldre än 40 år, vilket kräver nya badhus eller renovering inom 10–15 år. –Man bör bygga med robusta material och väl beprövad teknik.

Ett badhus blir alltid en miljöbelastning. Det går åt mycket energi för att hålla vattnet rent och varmt. Tagehus äger två badhus i Järfälla och Tyresö. Vårt dotterbolag Medley driver verksamheten. Det vanliga är dock att kommunerna äger och driver verksamheten, förklarar Olle Stadig, vd Tagebad. Att bygga badhus är dyrt.

Kostnaden ligger i spannet 200–600 miljoner, beroende på hur stor anläggningen är och vad den innehåller. – Det går att bygga en liten simhall för under 100 miljoner, som i Hallstavik där kommunen byggt en anläggning med en bassäng på 25 meter, enligt Olle Stadig.

Vad är den största utmaningen med att bygga badhus? – Det tar minst tre år att planera och bygga en simhall. En stor utmaning är kostnader, energianvändning, tekniska lösningar och alla förväntningar som ska hanteras. Det börjar med en lång önskelista, som revideras efter hand i förhållande till de medel som står till buds, menar Olle Stadig.

Järfällabadet är en nybyggd anläggning som ägs av Tagehus. Den innehåller en stor simbassäng på 50 x 25 meter med hopptorn, två undervisningsbassänger, barnbassänger, bubbelpool, tre bastur, två vattenrutschkanor, café, samt ett stort gym. – Allt detta kunde förverkligas för ungefär 300 miljoner, berättar Olle Stadig.

 • Eva Jönsson Järnstad är fritidschef i Järfälla kommun med drygt 81 000 invånare.
 • Hon minns att utredningen om det nya badhuset tog ungefär femton år.
 • Diskussionerna handlade om allt från att renovera den gamla kommunala anläggningen från år 1971, förorenad mark som behövde saneras, tillgänglighet och storlek för en ny anläggning, samt servicen för en växande befolkning i ett mångkulturellt samhälle.

– Vi tittade på Tyresö kommun, en lösning för att bygga, äga och driva ett nytt badhus. Politikerna godtog det och valet stod mellan två intressenter – Aquaarena och Tagehus, uppger Eva Jönsson Järnstad. Tagehus byggde en anläggning i samråd med kommunen, som stod klar år 2018.

Avtalet löper i femton år med ett kommunalt ekonomiskt stöd för drift och verksamhet. Varför valde kommunen den här lösningen? – Eftersom Järfälla har stora investeringsprojekt behövde vi låta någon annan stå för investeringen. Kommunen betalar ett driftbidrag på drygt 20 miljoner per år under avtalstiden till bolaget Medley, dotterbolag till Tagehus, som äger badet och sköter driften.

Det gamla badhuset med en 25-metersbassäng, två undervisningsbassänger, relaxavdelning, tre bastur och två rutschkanor kostade cirka 10 miljoner per år, och intäkterna hamnade på runt fem miljoner, enligt Eva Jönsson Järnstad. Markpriserna har stigit kraftigt de senaste åren, och den nya anläggningen är betydligt kompaktare än den gamla.

Det nya är att spara in på utrymmen som inte är aktivitetsyta. Alla extraytor, som förråd och omklädningsrum, har blivit mindre i det nya badhuset, säger Eva Jönsson Järnstad. ENERGIEFFEKTIVT I ENKÖPING Pepparrotsbadet i Enköping är en nybyggd simhall, som anlagts, ägs och drivs av kommunen. Målet om en energieffektiv byggnad har förverkligats.

Badet innehåller en upplevelsedel, hoppbassäng med klättervägg, café, gym och rehab-bassäng. Simbassängen är 25 meter lång med åtta banor. Det finns en undervisningsbassäng, en nittio meter lång rutschkana, kalasrum, relaxavdelning med servering, kallpool, bubbelpool, varmrum och tre bastur.

Hela badhuset är platsbyggt bredvid fotbollsplaner och ishallar. Kommunen har 45 000 invånare och ligger nära Uppsala och Stockholm. – Kommunen är byggherre och beställare, och Cobab har byggt själva anläggningen. Den dåvarande politiska majorite ten ville ha ägande och drift i kommunal regi, en uppgift för upp levelseförvaltningen, berättar Rickard Westlöf, chef för projekt- enheten fastighetsavdelningen Samhällsbyggarförvaltningen.

Projektet iscensattes år 2010 och We-group arkitekter stod för utformningen. Byte av tomt blev aktuellt, vilket ledde till ett nytt beslut år 2014. Det nya badhuset invigdes i januari år 2021. Badhuset kostade cirka 400 miljoner, en investering som ska glädja invånarna i åtminstone 50 år.

Torgny Nordblad, projekt- och byggledare på fastighetsavdelningen, och har installerat tekniken för vatten, värme och energi. Torgny Nordblad, projekt- och byggledare på Enköpings kommun fastighetsavdelningen, är en av dem som samordnat tekniken för vatten, värme och energi.– Vi hämtar överskottsenergi från de intilliggande ishallarna där kylan produceras av ett koldioxidsystem, återvinner värme från kylaggregat och duschvatten – energi som tas tillvara i värme-, vatten- och ventilationssystemet, förklarar Torgny Nordblad.

Huset försörjs delvis med energi från solceller på taket, och överskottsvärme från ventilationsaggregaten värmer bassängvattnet. Ventilationen har även energieffektiva värmepumpar. Kommunen har god kompetens inom området och har med hjälp av konsulter tagit fram de tekniska lösningarna.

Investeringarna är relativt stora, vilket lönar sig i längden. – Byggnaden har lokalt producerat tegel från närliggande Haga tegelbruk. Anläggningen är färgsatt i turkosa toner med regnbågstema och glasrutor i olika färger. Energieffektivitet har hela tiden varit i fokus säger projektchef Rickard Westlöf.

Umeå kommun med drygt 130 000 invånare valde att bygga ett nytt badhus år 2016, men som planerats sedan år 1995. Staden växer och slitaget på den gamla anläggningen var omfattande. – Diskussionerna handlade om att lägga ut byggnad och drift på entreprenad.

 • Det fanns stora planer på ett badhus mitt i centrum.
 • Ommunens samarbetspartner Scandic Hotels drog sig ur i mitten av 1990-talet.
 • Därefter blev det ett kommunalt projekt och en ny utredning, berättar Patrik Samuelsson, chef avdelning bad på Umeå kommun.
 • Badhusets placering ifrågasattes, samt om simbassängen skulle vara 25 eller 50 meter – kanske en anläggning med upplevelsebad, relaxavdelning och liknande.
You might be interested:  När Är Båtmässan I Göteborg 2017?

Politikerna ville ha ett fantastiskt badhus för en befolkning på 200 000 invånare år 2050. År 2013 bestämde politikerna att det skulle byggas ett nytt badhus. Notan slutade på 400 miljoner. Bygget stod klart år 2016 och totalentreprenören Rekab blev nationellt uppmärksammad.

Driftnettot är 30 miljoner per år. BRA KOLLEKTIVTRAFIKLÄGE – Badhuset Navet ligger mitt i centrum, nära lokal och regional trafik. Med en 50 meter lång simbassäng har simsporten nått stora framgångar. Det finns upplevelsebad, relaxavdelning, hoppbassäng och undervattensrugby, som gynnar landslagsspelare.

Nationell idrottsutbildning, simning och triathlon utvecklas starkt, förklarar Patrik Samuelsson. Vad är speciellt med Navet? – Stora fönsterrutor och stora bassänger. El, värme, vatten och kemikalier produceras med modern resurssnål teknik. Vi återvinner 70 procent av backspolningsvattnet – har vatten för sandfilter som fångar upp partiklar från simbassängen, samt varm luft i effektivare värmeväxlare än normalt.

De värme- växlare som finns i duscharna ger nytt varmvatten. Vi har god kontroll över den sparsamma förbrukningen av klor. Värmen från gammalt badvatten värmer nytt vatten som pumpas in. Vattnet renas med ultraviolett ljus. All värme som genereras används till att värma upp luften i badhuset, avslutar Patrik Samuelsson.

Text: Ylva Berlin, frilansjournalist : Utmaning att bygga simhallar – Stadsbyggnad | Tidskrift för Föreningen Sveriges Stadsbyggare
Visa hela svaret

Hur mycket kostar Finspångs badhus?

149 kr/barn, minimum 6 barn/kalas. Vi vill att 2 vuxna per 4 barn är med och badar. Medföljande föräldrar bjuds på kaffe. Allt bad sker på eget ansvar.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar äventyrsbad?

PRIS RELAXEN Entrance fee Relaxen –

Entré Måndag-onsdag stängt*
Entré Torsdag-söndag 345 kr*

Inklusive badrock och handduk. Du måste ha fyllt 18 år för att besöka Relaxen. *Öppettider under lov och röda dagar kan variera, i kalender för aktuella öppettider. Pris för entré 345 kr.
Visa hela svaret

Vem äger stor och liten?

Stor&Liten slås ihop med Babyland. – Vissa får något drömmande i blicken när leksaksbutiken Stor&Liten nämns. Den första butiken i centrala Stockholm grundades 1975. Där möttes barnen av den klassiska logotypen i form av ett legobygge i jätteformat. Stor&liten expanderade sedan till städer i hela Sverige.

Men när leksaksjätten BR klev in som ägare skrotades varumärket helt. Först 2011 relanserades Stor&Liten, som en renodlad webbutik. Nu skrivs ytterligare ett kapitel i leksaksaffärens historia. Stor&Liten går samman med Babyland. Den senare spelaren ägs av Laulima, ägarbolaget bakom Pär Svärdsons nätapotek Apotea.

“För mig och många andra associeras Stor&Liten med lycka från barndomen. Därför är det extra roligt att växa med och driva utvecklingen av varumärket framöver” säger Pär Svärdson i ett pressmeddelande. Baserat på 2017 års siffror omsätter de två sajterna tillsammans strax över 230 miljoner kronor, och Babyland är den klart större av parterna.

Största ägare i Stor&Liten är riskkapitalbolaget Verdane, ett företag som just nu verkar jobba hårt för att genomföra konsolideringar i sina e-handelsinnehav. Nyligen gjordes en liknande sammanslagning inom skönhetssegmentet, “Bolagen kompletterar varandra väl sortimentsmässigt och båda varumärkenas höga kännedom samt långa historia blir en stark fördel att bygga vidare på.

Vi ser även fram emot att samarbeta med Pär Svärdson och Laulima som gemensamma ägare”, säger Max Carlsén på Verdane i ett pressmeddelande. Sveriges e-handlare väntar just nu med spänning, och viss förskräckelse, på Amazons förestående Sverigelansering,
Visa hela svaret

Vem äger företaget normal?

På fem år har Normal öppnat 90 butiker i Danmark och Norge. Kedjan ingår i den danska miljardären Anders Holch Povlsens modekoncern Bestseller, med märken som Vero Moda och Jack & Jones. Anders Holch Povlsen är enligt Forbes god för 6,9 miljarder dollar (motsvarande 55,4 miljarder kronor).
Visa hela svaret

Vem äger das?

Volkswagen Group Volkswagen Aktiengesellschaft
Huvudkontoret för Volkswagen AG.
Typ Publikt aktiebolag FWB : VOW FWB: VOW3
Huvudkontor Wolfsburg, Tyskland
Nyckelpersoner Hans Dieter Pötsch Styrelseordförande Dr. Herbert Diess VD
Bransch Biltillverkare Kommersiella fordon
Produkter Bussar Lastbilar Personbilar Lista över fordonsmärken
Tjänster Finansiella tjänster
Antal anställda ~671 200 – 2019
Historia
Grundat 28 maj 1937
Grundare Ferdinand Porsche
Ekonomi
Omsättning ▲ € 252,632 miljarder
Rörelseresultat ▲ € 18,356 miljarder
Vinst efter skatt ▲ € 13,346 miljarder
Tillgångar ▲ € 488,071 miljarder
Eget kapital ▲ € 123,651 miljarder
Struktur
Dotterbolag Audi Automobili Lamborghini S.p.A. Bentley Motors Limited Bugatti Automobiles S.A.S. Ducati Corse Ducati Motor Holding S.p.A. MAN SE Porsche Scania AB Seat Škoda Auto Volkswagen Volkswagen Financial Services Volkswagen Nyttofordon
Övrigt
Slogan Das Auto.
Webbplats VolkswagenAG.com
Fotnoter Statistik från 2019 års bokslut.

Volkswagen Aktiengesellschaft   ( info ) (även Volkswagen Group eller VW ) är en tysk multinationell fordonskoncern med Porsche SE i Stuttgart som största ägare. Företaget började som Volkswagen men äger numera även andra bilmärken, däribland Audi, Škoda Auto och Seat,
Visa hela svaret

Får man filma i badhus?

Foto- och filmförbud i omklädningsrum och simhall – Det är inte tillåtet att fotografera eller filma utan tillstånd i omklädningsrum eller simhall.
Visa hela svaret

Vem äger badhus?

Sveriges simhallar Sverige har cirka 450 offentliga simhallar med uppskattningsvis cirka 30 miljoner besök per år. Simhallarna är en av de populäraste platserna för vardagsmotion i Sverige. Ofta erbjuds förutom bad också gym och gruppträning. Simhallarna har stor betydelse för föreningslivet och det är också här de flesta lär sig simma.

You might be interested:  När Kan Man Ta Dos 2 Stockholm?

Ostnader drift och underhåll av landets offentliga simhallar är cirka 10 miljader kronor per år. Mer än nio av tio simhallar ägs av kommuner. I det stora flertalet, cirka 85 procent, drivs också verksamheten av kommunala enheter. Fler kommuner har dock under senare år, med gott resultat, prövat alternativa drifts- och ägandeformer.

Nästan 80 procent av badhusen är byggda före 1980. Ofta är de hårt slitna och i behov av omfattande renovering. Många kommuner väljer istället att bygga nya badhus. Vill du veta hur verksamheten i simhallen kan bli bättre? Kontakta oss! : Sveriges simhallar
Visa hela svaret

Hur många badhus finns i Sverige?

I Sverige finns idag ca 450 offentliga badhus och de flesta är byggda under 1960- och 1970-talet.
Visa hela svaret

Vad ska man ha med sig till ett badhus?

Säkerhet och trivsel –

Alla besökare ska betala entréavgift.Duscha och tvätta hela kroppen med tvål, utan badkläder, innan du går i bassäng och bastu.Alla måste ha på sig badkläder avsedda för bad (baddräkt, bikini, burkini, badbyxor, badshorts) utan underkläder under. Ska du inte bada – byt om till shorts och t-shirt.Ha inte på dig badkläder i bastun – om du inte absolut måste. Använd en sitthandduk.Barn under 12 år ska ha en badande vuxen med sig i vattnet. Det är du som vuxen som ansvarar för ditt barns säkerhet.Du besöker simhallen under eget ansvar för dig själv och medföljande barn. Badvakt finns, men badvaktens uppgift är inte att vara barnvakt.Undvik parfym och andra starka dofter i omklädningsrummen.Om du inte följer våra föreskrifter kan du avvisas ur simhallen. Betald entréavgift återbetalas inte.

Visa hela svaret

När uppfanns badhus?

Kallbadhus – Huvudartikel: Kallbadhus Kallbadhus är badinrättningar på stranden eller i vattnet nära stranden, som är utformade för att göra det bekvämt och skyddat att bada i ouppvärmt havs- eller sjövatten. Kallbadhus började byggas i Sverige under första hälften av 1800-talet och kombinerades ofta med olika slags invärtes och utvärtes vattenkurer.

 1. Exempel på kallbadhus i Sverige är Gustafsbergs kallbadhus, Lysekils badinrättning, Bjärreds saltsjöbad, Ribersborgs kallbadhus, Varbergs kallbadhus och Borgholms kallbadhus,
 2. Ett tidigt kallbadhus i Sverige var Gjörckeska badinrättningen på Riddarholmen i Stockholm, som öppnade 1827.
 3. Det revs 1882 och ersattes av ett annat i närheten, också i sötvatten i Riddarfjärden, nämligen Strömbadet, ritat 1882 av arkitekt Axel Kumlien,

Strömbadet revs 1936. Sjövattnet var då nedsmutsat, samtidigt som intresset för att friluftsbada i slutna badinrättningar minskat. Det förekommer också badsumpar, små privata badhus på strandtomter, som också används för omklädning inför havs- eller sjöbad.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bada i Husbybadet?

Eriksdalsbadet och Husbybadet

Pris
Vuxna, reducerat pris 70 kr
Barn och ungdom 4–19 år 40 kr
Familjebad 1 vuxna + max 2 barn 140 kr
Familjebad 2 vuxna + max 3 barn 240 kr

Visa hela svaret

Vilket är Sveriges största äventyrsbad?

Nordens 15 häftigaste äventyrsbad Lost city – Sveriges största badäventyr Foto: Gustavsvik Sveriges största äventyrsbad har renoverats och återuppstod i februari 2015 som “Lost city”. Här finns sex vattenrutschar, bland annat 161 meter långa River Run där man åker på “drivved” och Pitch Black på 55 meter i mörker.

 • Stor vågpool och klättervägg.
 • För de vuxna finns relax och gym.
 • Tripadvisor: Vi hade en häftig förmiddag i badet.
 • Fanns något för alla åldrar.
 • Dock dåligt att man var tvungen att betala fullt pris när man inte skulle bada utan bara vara åskådare.
 • Jan 2016) Entré: Vuxna 215 kronor, barn 4–11 år 155 kronor.

Relaxen kostar extra. Även paketpriser med en natt i stuga. Info: www.gustavsvik.se, www.lostcity.se Till adrenalinkickarna hör vattenrutschbanor som Black River och tvillingrutschen Double Racer. Foto: kokpunkten.se
Visa hela svaret

Hur gammal måste man vara för att vara själv på Gustavsvik?

ANSVAR / BRA ATT VETA – Barn under 12 år måste ha betalande myndig person i sällskap. badar Ni säkert och får ett roligt och härligt badbesök. – Lämna aldrig barnen utan uppsikt någonstans i badanläggningen.
Visa hela svaret

Vad kostar Linköpings Simhall?

Vi bygger Linköpings nya simhall Vi bygger Linköpings nya simhall. Ordervärdet uppgår till cirka 820 miljoner kronor. Det nya badhuset, som byggs vid Tinnerbäcksbadets södra strand, ska omfatta cirka 21 700 kvadratmeter och innehålla bland annat en stor simbassäng med tävlingsmått och plats för åskådarläktare.

 1. Det ska också finnas en undervisningsbassäng, motionsbassäng, rehab-bassäng och olika avdelningar för lek, träning och avkoppling.
 2. Den nya anläggningen ska med sitt unika läge och arkitektur ange tonen för den stadsdel som planeras för inom Folkungavallen.
 3. En arkitekttävling för gestaltning av den nya simhallen genomfördes hösten 2016 där det vinnande förslaget, Vågen, ritades av 3XN Arkitekter.

Den nya simhallen ska ersätta den ursprungliga som byggdes 1965 och som ligger i samma område. Bygget av den nya simhallen inleddes sommaren 2019 och anläggningen beräknas stå klar hösten 2022. : Vi bygger Linköpings nya simhall
Visa hela svaret

Hur mycket kostar Husbybadet?

Eriksdalsbadet och Husbybadet

Pris
Vuxna, reducerat pris 70 kr
Barn och ungdom 4–19 år 40 kr
Familjebad 1 vuxna + max 2 barn 140 kr
Familjebad 2 vuxna + max 3 barn 240 kr

Visa hela svaret