Hur Mycket Kostar Förskola Stockholm?

Hur Mycket Kostar Förskola Stockholm
Maxtaxa – Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa, Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 52 410 kronor per månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 572 kronor per månad.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar dagis i månaden Stockholm?

Förskola, familjedaghem och fritidshem – För förskola och familjedaghem är avgiften 3 procent av hushållets inkomster. För fritidshem är avgiften 2 procent, men den blir aldrig högre än maxavgiften som anges nedan. Inkomsttaket för maxtaxan är 52 410 kronor år 2022. Du betalar avgiften även om ditt barn är sjukt eller ledigt.
Visa hela svaret

Vad kostar det att ha ett barn på förskola?

Det genomsnittliga antalet inskrivna barn i förskolan verksamhetsåret 2018 är 512 703 barn. Motsvarande uppgift för 2017 var 505 083 barn. Antalet barn i förskolan har således ökat med 1,5 procent. Kostnaden per inskrivet barn uppgår till 152 800 kronor vilket är knappt 1,0 procent högre än föregående år.
Visa hela svaret

Är det gratis att gå på förskola?

Vad är allmän förskola? – Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan. Det gäller alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt.

 • Det innebär att även barn som inte har rätt till förskola utifrån exempelvis föräldrarnas förvärvsarbete eller studier ändå ska erbjudas minst 525 timmar.
 • Detsamma gäller om barnet har rätt till förskola men vistas på förskolan mindre än 525 timmar per år.
 • Även barn som är inskrivna i andra verksamheter än förskolan, till exempel pedagogisk omsorg, ska erbjudas allmän förskola.

För dessa barn ska förskolan ses som ett komplement till den andra verksamheten och samverka med denna. Kommunen måste erbjuda allmän förskola under minst 525 timmar om året. Det motsvarar i princip tre timmar om dagen under skolans terminer. Men det finns inget som hindrar att kommunen erbjuder fler timmar.

Det är kommunen som beslutar om hur allmän förskola ska organiseras utifrån lokala förutsättningar, barnets behov och föräldrarnas önskemål. Det är också kommunen som beslutar hur förskolan ska samordnas med övrig verksamhet. Källor: 8 kapitlet 4, 16 och 20 §§ skollagen samt proposition 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar, sidan 43.

Vilka avgifter får finnas i förskolan
Visa hela svaret

Vem ska betala dagisavgift?

Vem ska betala förskoleavgiften? | Helsingborg.se Den som har behovet av en förskoleplats kallas för platsinnehavare. Platsinnehavaren är skyldig att lämna inkomstuppgifter, meddela ändringar kring familjeförhållanden och betala för barnets plats. Platsinnehavaren är vanligtvis en av vårdnadshavarna.

 • Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans och båda har behov av platsen, är det den förälder som är folkbokförd med barnet som är betalningsansvarig och som får fakturan.
 • Om det bara är den ena vårdnadshavaren som har behov av platsen är det den personen som är platsinnehavare och betalar för platsen oavsett var barnet är folkbokfört.

För de barn som är placerade i familjehem är det familjehemsföräldrarna som är platsinnehavare och betalar för platsen och inte vårdnadshavarna.
Visa hela svaret

Hur många timmar i veckan på förskola Stockholm?

De nya reglerna innebär att: –

Förskolebarn som har en förälder/vårdnadshavare som är föräldraledig för vård av nyfött syskon enligt föräldraledighetslagen har rätt att vara på förskolan max 30 timmar per vecka. De 30 timmarna ska vara fördelade under 4 eller 5 dagar. Förälder/vårdnadshavare ska lämna barnet klockan 8.00-9.00 och hämta mellan 14.00-16.00. Vilka tider som barnet är på förskolan bestäms terminsvis. Dessa regler gäller från och med en månad efter syskonets födsel. Barn till föräldrar med gemensam vårdnad kan få undantag från regeln om begränsad närvarotid. Detta gäller om barnet bor regelbundet och växelvis hos båda föräldrarna. Föräldrarna ska i så fall göra en gemensam ansökan.

Visa hela svaret

Hur många timmar får man ha sitt barn på förskola?

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se Annat Får föräldrar verkligen gå och träna eller storhandla medan barnen är kvar på förskolan, undrar många förskollärare. Det knepiga svaret är: Det beror på. Elisabeth Richter 21 sep 2014 Working 9 to 5 sjunger Dolly Parton. Men alla gör inte det. Arbetslivet är mer flexibelt än någonsin och det gör det också svårare att veta om föräldrar fuskar med tiderna. Föräldrar har enligt lag rätt till förskola motsvarande tid som de arbetar och reser till och från jobbet.

Arbetar man eller studerar på deltid har man rätt till motsvarande tid på förskolan på deltid, medan arbetslösa och föräldralediga har rätt till 15 timmar per vecka. – Det är minimikrav enligt skollagen. Sedan får kommuner vara generösare, vilka ju vissa är gentemot arbetslösa, studerande och föräldralediga, säger Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

De som arbetar i förskolan ondgör sig ibland över hur föräldrarna lämnar barnen 40–50 timmar i veckan och gör egna ärenden innan de hämtar barnen. Förskolan är ju ingen barnvakt resonerar man. Men bedömningen av hur mycket förskola en familj har rätt till avgörs i ansökan till kommunen baserat på exempelvis anställningsgrad i familjen.

 • Och i dagens flexibla arbetsliv är det svårt att kontrollera människors arbetstider utifrån vad de gör timmen innan de hämtar sina barn.
 • Man kan ha kompat ut eller har annorlunda arbetstider än de traditionella kontorstiderna.
 • Man kan ha ett sådant arbete där man är “standby”, till exempel, säger Ann Sofi Agnevik.

Samtidigt vill hon poängtera att det inte är fritt fram för föräldrar att fylla eftermiddagarna med andra aktiviteter. Det kan vara lagbrott om man inte kan visa att man arbetar eller studerar i motsvarande omfattning. Och om man går ner i arbetstid ska det rapporteras in till kommunen eftersom det är uppgifter som kan förändra avtalet.

 1. Förskoleavgiften motsvarar inte på något sätt kostnaderna för förskolan vilket gör att ett överutnyttjande kan vara ett avtalsbrott eller bidragsbrott.
 2. Man får kontrollera och kräva att föräldrar intygar tjänstgöringsgrad om man misstänker något fel.
 3. Det är inte meningen att det ska missbrukas, säger Ann Sofi Agnevik.

I praktiken är det ju också personalen i förskolan som ser hur föräldrarna hanterar vardagen. Och om något inte funkar ska de kontakta förskolechefen tycker Ann Sofi Agnevik. Däremot är det inte personalens primära uppdrag att ställa kontrollfrågor och ge tydlig information om villkoren för en förskoleplats.

 1. Det bör i stället hanteras av kommunens tjänstemän eller förskolechefen.
 2. Men förskolan finns inte bara för föräldrarna.
 3. Barn kan också ha egna behov av att få vara i förskolan på grund av familjens situation eller om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.
 4. Då har barn rätt till förskola, enligt lag och kommunen ska fatta ett beslut om ett särskilt avtal om vistelsetid.

Kommuner ska ha ett uppsökande arbete för att hitta sådana barn. Och i de fallen spelar det ingen roll vad föräldrarna gör på dagarna. I de fallen är förskolan bara till för barnen.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar en bebis i månaden?

Totalkostnad för ett barn mellan 14-17 år –

Barn 14-17 år Totalkostnad hela perioden
Livsmedel utom vardagslunch och hygien 87 360 kronor (cirka 1 400 kronor/mån)
Förbrukningsvaror, telefon, dator med mera 33 600 kronor (cirka 700 kronor/mån)
Kläder och skor 33 600 kronor (cirka 700 kronor/mån)
Fritid och lek 36 480 kronor (cirka 760 kronor/mån)
Barnförsäkring 8 976 kronor (cirka 187 kronor/mån)
Sparande 24 000 kronor (cirka 500 kronor/mån)
Vecko- och månadspeng 38 400 kronor (cirka 800 kronor/månad)
Julklappar och födelsedagspresenter 12 000 kronor (1 500 kronor per jul och födelsedag)
Semester 32 000 kronor (8 000 kronor/år)
Totala kostnader ålder 14-17 år 306 416 kronor
Barnbidrag t o m 16 års ålder + 30 000 kronor
You might be interested:  Skövde Ligger I Vilket Län?

Beräkningen är gjord år 2019. : Hur mycket kostar ett barn? – Kostnad barn
Visa hela svaret

Får barn vara på dagis när förälder är ledig Stockholm?

2.1 Förskola erbjuds barn från ett års ålder vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, är arbetslösa och aktivt söker arbete, eller till följd av barnets eget behov eller på grund av familjens situation i övrigt.
Visa hela svaret

Hur mycket är barnbidraget 2022?

Hur mycket får man i barnbidrag och flerbarnstillägg? – Barnbidraget är 1 250 kronor i månaden per barn. Flerbarnstillägget är 150 kronor för två barn och blir högre om du har fler barn. Du betalar ingen skatt på barnbidrag eller på flerbarnstillägg.
Visa hela svaret

Varför bara 15 timmar förskola?

Om du är föräldraledig eller får graviditetspenning – Om du är föräldraledig i samband med barns födelse eller har graviditetspenning har äldre syskon rätt att vara 15 timmar per vecka i förskola. Rektorn beslutar om vilka tider under veckan du kan lämna barnet.
Visa hela svaret

När är det bra för barn att börja förskola?

Vad säger ni, finns den perfekta åldern att börja förskolan? – – Det går nog inte att säga så. I Sverige har alla barn enligt skollagen rätt till förskola från och med 1 års ålder, det vill säga den dag man fyller 1 år. Vi som jobbar i förskolan har skyldighet att se till att alla barns tas emot på ett sånt sätt att den ålder de börjar i är den bästa för dem.

Det finns inga krav på förkunskaper så som till exempel att kunna gå, ha slutat amma eller något sådant. Alla barn ska tas emot och få det de behöver utifrån ålder, mognad och sina intressen och behov. – Det är i första hand vårdnadshavarnas behov som styr när barnet börjar förskolan och även hur många timmar som barnet ska vara hos oss på förskolan.

– Alla åldrar (då förskolan är aktuell red. anmärkning :)) är den perfekta åldern för att börja på förskolan! – Enligt min erfarenhet så tycker jag att det har gått smidigast att skola in barn vid 2,5 år och även vid 1 år. – Vårdnadshavaren är expert på sitt barn men jag tycker att det är bra att barn har rätt till förskola från 1 års ålder.
Visa hela svaret

Hur mycket betala för barn?

Så räknar Försäkringskassan ut vad du ska betala – När Försäkringskassan räknar ut vad du ska betala drar vi först av 120 000 kronor från din årsinkomst. Det beloppet får du behålla för din egen försörjning. Det belopp som är kvar multipliceras med ett procenttal som varierar beroende på hur många barn du har.

1 673 kronor per månad till och med den månad barnet fyller 7 år1 823 kronor per månad från och med månaden efter barnet fyller 7 år2 223 kronor per månad från och med månad efter att barnet har fyllt 15 år.

Om ditt barn har haft en inkomst över 60 000 kronor så blir barnets underhållsstöd lägre. I så fall minskar beloppet som du ska betala tillbaka.
Visa hela svaret

Vad kostar fritids i Stockholm?

Avgift för fritidsklubb –

För kommunal fritidsklubb är avgiften 1 200 kronor per termin. Måltider ingår. För enskilt drivna fritidsklubbar kan avgiftens storlek variera.

Fritidsklubbar omfattas inte av maxtaxan.
Visa hela svaret

Måste jag betala för mitt barn?

Du måste betala underhållsbidrag så länge ditt barn går i gymnasiet eller grundskolan, men längst tills barnet fyller 21 år. När barnet har fyllt 18 år ska du skriva ett nytt avtal med barnet i stället för med den andra föräldern och betala underhållsbidraget direkt till barnet.
Visa hela svaret

Hur lång kötid förskola Stockholm?

Platsgaranti – Platsgaranti innebär att ditt barn, från ett års ålder, har rätt till en plats på

 • en kommunal förskola
 • en fristående förskola eller fritidshem som låter stadsdelen tilldela platser till sin verksamhet.

Från att din ansökan har kommit in har ditt barn rätt till en plats inom tre kalendermånader. Exempel: du gör ansökan i januari, då blir din platsgaranti i april. Du kan önska om en plats längre fram i tiden. Exempel: du gör ansökan i januari och vill ha plats om fem månader, då blir din platsgaranti senast juni.

Dina önskemål tas hänsyn till så långt det är möjligt. Platsgarantin gäller i första hand till de verksamheter du valt att stå i kö till. Om plats inte kan erbjudas där du valt att stå i kö, ska plats erbjudas så nära hemmet som möjligt i den stadsdel där ditt barn är folkbokfört. Tänk på att platsgarantin inte gäller om du bara väljer verksamheter markerade med F i e-tjänsten Förskola och fritidshem,

När du fått ett erbjudande om plats upphör platsgarantin.
Visa hela svaret

När är förskolan stängd 2022 Stockholm?

Läsårstider 2022-2023

Läsårstider Start Avslutning
Läsårets första skoldag 18 augusti 2022 (torsdag)
Höstlov 31 oktober 2022 (måndag) 4 november 2022 (fredag)
Jullov 23 december 2022 (fredag) 6 januari 2023 (fredag)
Sportlov 27 februari 2023 (måndag) 3 mars 2023 (fredag)

Visa hela svaret

När slutar förskolan 2022 Stockholm?

Inför förskoleklass – Ditt barns plats på förskolan eller fritidshem avslutas automatiskt till augusti det året som barnet börjar i förskoleklass. Datumet varierar från år till år, men är alltid sju kalenderdagar innan skolstart. Du betalar avgift fram till och med den dagen. Du kan avsluta platsen tidigare via e-tjänsten Förskola och fritidshem,
Visa hela svaret

Vad är skillnaden mellan förskola och dagis?

Bli medlem i Lärarförbundet – Gör som 232 000 kollegor och bli medlem i Lärarförbundet. För dig som är behörig lärare – oavsett skolform. Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se Annat En rundringning visar att flera tidningar har som policy att journalisterna ska skriva förskola och inte dagis, men det är en policy med många undantag.

Journalisterna har svårt att hålla ordning på orden. I folkmun heter det dagis medan förskola tar lång tid på sig att bli etablerat, speciellt inommedia. Språket förändras hela tiden och måste göra det eftersom vi behöver kunna sätta ord på en föränderlig värld. Vissa ord etableras snabbt som blogg, mejla och messa.

Så är ofta fallet med ord som beskriver nya företeelser eller ny teknik. Förskolan kan däremot knappast beskrivas som någon ny företeelse. Snarare är förskola ett nytt begrepp som valts för att signalera att verksamheten har förändrats. – I det här fallet bytte en företeelse namn från daghem till förskola, vilket berodde på en förändring i styrdokumenten.

Men det officiella språket har ännu inte fått genomslag i vardagsspråket. Kanske kommer det att få det så småningom, kanske inte, säger Sofia Malmgård, språkkonsult på Svenska språknämnden. Det är relativt vanligt att det finns vardagsord och officiella ord som skiljer sig åt men betecknar samma sak, till exempel doktor/ läkare, städare/lokalvårdare och dagis/förskola.

–Att det finns vardagsord parallellt med en officiell benämning är något man får leva med. Det är inte särskilt problematiskt att folk säger dagis, så länge de känner till att det egentligen heter förskola. Men det vet inte alla, utan många blandar ihop begreppen dagis, förskola och förskoleklass.

 1. Språkbruket har inte etablerats riktigt och ord som sexårsverksamhet, förskoleklass och lekis används om vartannat, samtidigt som få – åtminstone bland dem som inte har barn i den aktuella åldern – har riktig koll på vad som är vad.
 2. Förskoleklass har blivit lite av intern jargong som bara folk inom skolvärlden förstår.

Ingenting i själva språket säger att dagis skulle vara ett sämre ord än förskola, utan det beror på vad man lägger in för betydelse i ordet. Hon tror inte heller att allmänheten ser något nedsättande i ordet dagis, snarare tvärtom. – Kanske är det denna vardaglighet, i kombination med att dagis ligger bra i munnen, som är anledningen till att ordet är så omtyckt Att förskollärare är ett kvinnodominerat yrke tror Sofia saknar betydelse för språkutvecklingen.

You might be interested:  Hur Mycket Kostar En Biljett På Gröna Lund?

Möjligen kan det, om och när vi får fler manliga förskollärare, bidra till att man i större utsträckning allmänt börjar använda ordet förskollärare i stället för dagisfröken om all personal. Eftersom man då upptäcker behovet av en benämning som alla uppfattar som könsneutral. Medierna spelar en viktig roll för övergångar i språkbruket, i synnerhet de rikstäckande som har förmågan att sprida ett språkbruk, till exempel ett nytt ord, så att det blir bekant i hela landet över en natt.

– Vad vore Stig Malms fittstim och finansvalpar utan mediernas spridning? En anledning till att tidningarna inte helt vill göra sig av med ordet dagis kan vara det starka fäste ordet har hos allmänheten. En annan viktig grupp med inflytande över språkbruket i fallet dagis och förskola är förskollärarna.

 • Sofia konstaterar att så länge som de som finns i verksamheten använder ordet dagis kommer det att leva kvar, oavsett vad man har bestämt.
 • Men när vi väl har tagit till oss ordet förskola skapar vi säkert ett vardagsord för det.
 • I Finland finns eftermiddagshem som kallas för “eftis”.
 • Den dag förskola börjar användas mer allmänt kanske vi kommer att börja säga “föris” istället I tidningsrubriker och artiklar används alltså orden förskola och dagis ofta huller om buller.

Men en rundringning visar att flera tidningar har som policy att journalisterna ska använda ordet förskola i första hand. Lena Elofsson är redigerare och språkansvarig på Helsingborgs Dagblad. Hon tycker att det är oerhört viktigt vilka ord journalisterna använder.

 1. Vi vet att förskolepersonal inte tycker omatt vi skriver dagis och i tidningens språkmanual står att vi ska använda ordet förskola.
 2. Ändå förekommer dagis drygt 200 gånger i tidningen under 2005, varav cirka 100 gånger i rubriker och ingresser.
 3. Dagis får stå med i talspråkliga sammanhang, medan förskola ska användas om själva företeelsen.

Att dagis ibland används i rubriker trots att det står förskola i artikeln, tycker Lena inte är problematiskt eftersom alla vet att orden är synonymer. Personligen tycker hon inte heller att det finns något nedvärderande eller förklenande i dagis. –Dagis är ett bra ord rubrikmässigt för det är kort och rappt.

 • Men har man kommit överens om att det heter förskola så ska vi skriva det och reportern ska naturligtvis alltid skriva förskollärare i artiklarna.
 • Catharina Grünbaum på Dagens Nyheter brukar skicka ut ett meddelande till redaktionerna om att de ska komma ihåg att hålla ordning på dagis och förskola.
 • DN:s journalister ska skriva förskola när det handlar om förskolan och allt runtomkring som till exempel ekonomi, pedagogik och utveckling.

– När vi talar om förskolans personal ska det heta förskollärare eller förskolans personal. Men sedan kan det heta att Kalle blev arg på sin dagisfröken i en annan kontext. Vi kan använda dagis i vardagliga sammanhang. Vi är också mer frikostiga med dagis i rubriker, eftersom förskola är ett hopplöst rubrikord.

Så trots policyn blir det en hel del dagis i Dagens Nyheter. – Förskollärarna tycker att orden spelar roll för deras status och jag kan förstå att man vill bli kallad för förskollärare när man är utbildad. Det ska vi respektera helt enkelt. Däremot tycker Catharina inte att det har någon betydelse om man säger “jag måste hämta ungarna på dagis” –Om man skulle säga “hämta på förskolan” blir det nästan lite larvigt.

Att man skulle behöva vara strikt och byråkratisk när man uttrycker sig på sitt vardagsspråk. – Men man kan inte använda dagis överhuvudtaget när man ska tala strikt om förskolan. Man kan inte tala om läroplaner för dagis. Berit Norman är språkansvarig på Östersunds- Posten.

Där är ambitionen att alltid skriva förskola, men en sökning på ordet dagis ger drygt hundra träffar under år 2005. Ordet förekommer både i icke-redaktionellt material såsom debatter och insändare, och i artiklar. Berit tror egentligen inte att det spelar så stor roll om journalister skriver dagis eller förskola.

– I vardagsspråket säger vi dagis och då vet alla att det handlar om små barn. Säger man förskola kan det förväxlas med förskoleklass. – I vardagsspråket säger vi dagis och då vet alla att det handlar om små barn. Säger man förskola kan det förväxlas med förskoleklass.Kanske är det därför som dagis används fortfarande, för att det är ett tydligare ord.

Men varför har ni då policyn om att skriva förskola? – Därför att man från förskolans sida har talat om att man vill att det ska heta förskola och inte dagis. Vi är öppna för de trender som finns. Kerstin Thornström är biträdande redaktionschef på Expressen. – Som jag uppfattar skillnaden så går barn först på dagis och sedan, året innan de börjar skolan, i förskola, säger Kerstin.Expressen använder både förskola och dagis i såväl text som i rubrik.

– Jag tror att anledningen till att bägge orden används är för att ni i branschen hellre använder förskola, medan dagis används i dagligt tal av både föräldrar och barn. Men det är väl värt att vi bestämmer oss för vilket ord vi ska använda. –Om människor i dagligt tal använder ordet dagis för en företeelse, så använder vi i tidningsbranschen samma ord.

 • Men nu talar man i och för sig om att barn kanske ska börja med mer strukturerad undervisning tidigare.
 • Då kanske förskola kommer att användas mer i dagligt tal.
 • Men det är ju förskola från ett till fem år redan och det finns en gemensam läroplan för alla barn.
 • Fortsätter man att använda ordet dagis förmedlas en felaktig bild.

– Ja okej. Men då känner jag att förskollärarna har en uppgift att förmedla detta till medierna och till människor i allmänhet. Stefan Lundin arbetar på Sveriges radio, Sveriges television och Utbildningsradions gemensamma språkvårdsenhet. – Förskola är ordet som bör användas så mycket som möjligt.

 • I vår språkbank står att “Förskola är den korrekta termen för det som för länge sedan hette daghem.
 • Numera används förskola också i vardagligare sammanhang, där det tidigare mest har hetat “dagis”.
 • Valet mellan orden är i viss mån en stilfråga, men för till exempel nyhetsprogram rekommenderar vi i första hand förskola.” – Vi stöter på ett språkbruk där människor har sagt dagis väldigt länge.

Språkbruket är något av en trög massa som förändras först i och med att folk får reda på termer och ord som gäller inom ett visst fackområde. Stefan utgår från att det har betydelse vilket ord journalister använder och tycker att medierna har ett ansvar för övergångar i språkbruket.

Samtidigt gör dagens språkbruk att vissa intervjuade kommer att säga dagis. Förskollärare använder själva ibland ordet dagis, även om det sker mer sällan i dag. Jag tycker att vi alla ska bidra till en förändring. Det finns inte någon enkel lösning där en redaktion eller en liten språkvårdsenhet kan rensa ut det gamla språkbruket över en natt, det är praktiskt omöjligt.

Emilie Stendahl : Kan dagis bli förskola?
Visa hela svaret

Får man träna när barnet är på dagis?

Ha barnen på förskolan under friskvårdstimmen, får jag det? – Svar: Ja, absolut! – Det är en timme arbetstid som arbetsgivaren valt att ersätta med friskvård, och helt okej att använda som den är tänkt – men då ska du inte ha checkat ut från jobbet! ***
Visa hela svaret

Hur länge kan man vara hemma om man tar ut 5 dagar i veckan?

1. Hur länge kan jag vara föräldraledig? – Det här är den första frågan många har, men det finns sällan ett enkelt svar. Och det beror helt enkelt på att din rätt till ledighet inte är riktigt samma sak som din rätt till ersättning, Så frågan du ska söka svar på är snarare “hur länge har jag råd att vara ledig?”.

Barnet levereras med 480 dagars föräldrapenning. Om ni är två föräldrar så får ni vardera 240 dagar (varav 150 går att överföra till den andra vårdnadshavaren). Hur länge dessa räcker beror på hur du tar ut dem. Fram tills att barnet blir 18 månader kan du nämligen välja att ta allt från noll till sju dagar i veckan (och ändå vara ledig på heltid).

Ju fler dagar du tar ut ersättning för, desto mer pengar förstås. Vill du räkna på detta så har Försäkringskassan ett bra verktyg: Föräldrakollen, Där ser du tydligt hur mycket du får ut i månaden beroende på hur många dagar i veckan du tar ut samt hur länge dagarna då räcker.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Öppnar Lager 157 I Nyköping?

Vad kostade dagis innan maxtaxa?

Läs också: – Hur Mycket Kostar Förskola Stockholm Hur Mycket Kostar Förskola Stockholm Det sägs att maxtaxan infördes efter ett infall från Göran Persson. I valrörelsen 1998 gick det trögt för Socialdemokraterna. Persson behövde en gamechanger, ett sossigt förslag som marginalväljarna i medelklassen skulle gilla. Löftet om ett tak för förskoleavgifter lanserades utan förankring – inte ens den ansvariga ministern visste om utspelet.

Väljarna köpte förslaget – bokstavligt talat. Åtminstone enligt nationalekonomerna Mikael Elinder, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara som har räknat ut att den fortsatta Persson-regeringen fick betala 40 000 kronor per år för varje extra röst som reformen gav. Men det lönade sig, för jämfört med 1994 tog 80 000 fler småbarnsföräldrar en S- eller V-valsedel, vilket var bidragande orsak till att S behöll makten.

Eftersom maxtaxan inte räknas upp med inflationen innebär det att förskolan över tid får minskade inkomster.2001 infördes till slut maxtaxan. Då stod egenavgifterna för 28 procent av förskolans inkomster. Innan kostade en förskoleplats föräldrarna ungefär 2000 till 2500 kronor per år, dock med betydande skillnader mellan kommuner.

 • Eftersom maxtaxan inte räknas upp med inflationen – små höjningar har dock gjorts genom åren – innebär det att förskolan över tid får minskade inkomster, som antingen måste kompenseras genom tillförsel av mer skattepengar eller lägre kvalitet.
 • R 2001 hade varje heltidsanställd i snitt ansvar för 5,4 barn, i dag är siffran 5,1,

Men barnens vistelsetid på förskolan har samtidigt ökat, vilket i praktiken gör att personalen har lika många eller fler barn att ta hand om varje dag.20 års ekonomisk utveckling har alltså inte kommit förskolan till del, åtminstone inte på den kanske viktigaste parametern för både föräldrar och anställda: personaltätheten. Hur Mycket Kostar Förskola Stockholm Göran Persson vann valet 1998 tack vare förslaget om att införa maxtaxan. Foto: Pontus Lundahl/SCANPIX När mina vänner berättar om dagens förskola låter det som att tiden har stått stilla. Jag minns mitt eget 90-tals dagis: ketchup till pyttipanna var för dyrt, julpysslet var strikt ransonerat och en gång räknade fröken fel på alla som var med på kurragömma, så när de andra hade gått in satt jag fortfarande kvar på mitt gömställe och huttrade i kylan.

Det var med andra ord kanske inte så mycket bättre förr, men det är definitivt inte mycket bättre nu. Om den statliga maxtaxan togs bort skulle det bli ett resurstillskott; föräldrarnas preferenser kan bättre uppfyllas och förskolan gå i takt med tiden. Att några betalar lite extra innebär inte att kostnaden måste höjas för alla.

Den svenska förskolan har två syften. Dels att frigöra tid så att föräldrarna kan förvärvsarbeta, och dels en pedagogisk uppgift att rusta barn för skolan och framtida utveckling. Skulle avskaffad maxtaxa leda till att en del barn inte får gå i förskolan, och därmed få sämre livschanser? Knappast.

 • Redan innan maxtaxan infördes gick den stora majoriteten av alla barn i förskola.
 • Det är viktigt att det offentliga kan tillhandahålla förskola till låg kostnad, inte minst för att barn till föräldrar med svag koppling till arbetsmarknaden, vilket i dag många gånger korrelerar med svag koppling till det svenska samhället i stort, tidigt får möjlighet att träna sin svenska och komma i kontakt med samhället.

Men att några betalar lite extra innebär inte att kostnaden måste höjas för alla. I stället för en maxtaxa borde staten ha en låg satt minimitaxa. Så att alla barn får gå i förskola, samtidigt som de som vill också får möjlighet att betala mer.
Visa hela svaret

Vad kostar fritids i Stockholm?

Avgift för fritidsklubb –

För kommunal fritidsklubb är avgiften 1 200 kronor per termin. Måltider ingår. För enskilt drivna fritidsklubbar kan avgiftens storlek variera.

Fritidsklubbar omfattas inte av maxtaxan.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar fritids i månaden?

Vad kostar en fritidsplats? Beräkna avgift | Helsingborg.se Avgiften beror på familjens inkomst och antal barn i familjen som är inskrivna i stadens förskolor och/eller fritidshem. Avgiften för platsen är oberoende av barnets tid på fritids. Beräkning sker på familjens bruttoinkomst.

 1. Bruttoinkomsten är familjens sammanlagda inkomst före skatt intjänad i Sverige eller utomlands.
 2. Om hushållets bruttoinkomst överstiger 52 410 kr/månad (år 2022) betalar du maxtaxa.
 3. Skolverket bestämmer årligen beloppet för maxtaxa.
 4. Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn.

Det yngsta barnet räknas som första barn.

Avgift för barn i förskola (1-3 år) är:Barn nr 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 572 kr/mån Barn nr 2: 2% av inkomsten – dock högst 1048 kr/mån Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 524 kr/mån Barn nr 4: ingen avgiftAvgift för barn i förskola (3-5 år) och fritidshem: Barn nr 1: 2% av inkomsten – dock högst 1048 kr/mån Barn nr 2: 1% av inkomsten – dock högst 524 kr/mån Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 524 kr/mån Barn nr 4: ingen avgift

Den 1 augusti det år barnet fyller tre år ändras avgiften, oavsett vilket datum barnet fyller år. För 3-, 4- och 5-åringar som går i är verksamheten avgiftsfri. Här kan du lämna feedback om informationen på sidan. Du får inte svar på din feedback. Har du frågor eller vill komma i kontakt med Helsingborgs stad kan du vända dig till,
Visa hela svaret

Vem betalar dagis?

Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga! Avgifter för förskola betalas till kommunen. Det är således kommunen som beslutar om fakturan kan delas mellan föräldrar som har barn växelvisboende hos sig. Avgiften kan i vissa fall ingå i underhållsbidraget, som regleras i föräldrabalken.

 1. Avgift till kommunen I 8 kap.16 § skollagen regleras det att kommunen får ta ut en avgift för att ditt barn ska gå på förskola, familjedaghem eller fritidshem.
 2. Avgiftens storlek beror bl.a.
 3. På hushållets inkomst och storlek.
 4. När föräldrar som har gemensam vårdnad inte bor tillsammans kan vissa kommuner erbjuda en delad faktura som skickas hem till vardera av föräldrarna.

Detta gäller dock inte alla kommuner, så vissa kommuner kan tyvärr inte erbjuda det. I det fall en kommun inte kan dela på fakturan mellan föräldrarna skickas den hem till den förälder som barnet är folkbokfört hos. Avgiften bestämts då utifrån det hushållets inkomster.

 1. Ommunens beslut kan överklagas till förvaltningsrätt.
 2. Dock att kommunen inte kan erbjuda en delad faktura för avgiften är inte ett beslut i sig, utan det är ett tillvägagångssätt hos kommunen som alltså inte kan överklagas.
 3. Däremot kan självfallet synpunkter om detta lämnas till kommunen.
 4. Underhållsbidrag Underhållsbidrag regleras i 7 kap.

föräldrabalken, Som regel ska underhållsbidrag betalas av förälder som inte varaktigt bor tillsammans med barnet (se 7 kap.2 § föräldrabalken ). Det föreligger ett växelvist boende om barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Vanligtvis behöver en förälder så inte betala underhåll till den andra föräldern.

Det finns dock undantag för det, om den ena föräldern har mycket högre inkomster än den andra kan det förekomma att underhållsbidrag ändå ska betalas. En av de grunder som underhållsbidraget räknas på är barnets behov. Barnets behov innefattar hur mycket det kostar varje månad, och där inräknas bl.a. avgifter till förskola.

Din situation och mina råd Kommunen bestämmer själv hur avgiften ska betalas. Mitt råd till dig är därför att höra med kommunen och se om de kan erbjuda en delad faktura mellan dig och pappan till dina barn. Om din kommun inte erbjuder det kan du och pappan komma överens om att dela på avgiften sinsemellan, vilket ni kan komma överens om muntligt eller skriva ett avtal.

Du skriver att pappan inte vill dela på avgiften, men det är så att även om barnen är folkbokförda hos dig är ni tillsammans ansvariga för kostnader för era barn. Vid växelvist boende föreligger vanligtvis inte någon skyldighet att betala underhållsbidrag, men har någon av er en mycket högre inkomst än den andra kan avgiften till förskola ingå i eventuellt underhållsbidrag.

Om du har låga inkomster kan du också söka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Behöver du ytterligare r ådgivning kring eventuellt underhållsbidrag, vårdnad eller umgänge, kan du boka en tid med någon av våra duktiga jurister på Familjens Jurist,
Visa hela svaret